فارسى (fa) فارسى

 

شدیدا پیشنهاد میشود : کتاب مقدس همراه ، اپلیکشن کتاب مقدس رایگان ، متن انجیل از نسخه جدید اروپایی‌، امروزی ، مدرن فارسی ، پرشین‌، دری ، به همراه فایل صوتی ، تفسیر هر باب . صدا‌. پیام الهی هر باب ، حالت ادامه دار پخش صدا برای همه‌فایل های صوتی‌، برنامه ریز مطالعه ، عملگر جست و جوی قدرتمند . بدون تبلیغات‌، اساس کتاب مقدس به صورت درس . بدون پاپ آپ‌و‌تبلیغات‌ ، این‌اپلیکشن به شما توانایی و منابع زیادی را میدهد . کاملا مجانی . از تقریبا همه اپلیکشن های مجانی انجیل .

 

متن کتاب مقدس ، تفسیر عمیق تر در مورد هر آیه ، عبادت  صمیمانه . پیام صوتی در هر فصل از عهد جدید . برنامه ریز خواندن ، بدون آگهی ، بعلاوه دوره مطالعه کتاب مقدس .

شما میتوانبد متن را به وسیله فایل صوتی مربوط دنبال کنید . همچنین پیام های صوتی آیات عهد جدید به شکل کامل موجود است .

 

کتاب مقدس همراه ، اپلیکشن کتاب مقدس رایگان ، متن انجیل از نسخه جدید اروپایی‌، امروزی ، مدرن فارسی ، پرشین‌، دری ،  

 

کتاب مقدس همراه ، اپلیکشن کتاب مقدس رایگان ، متن انجیل از نسخه جدید اروپایی‌، امروزی ، مدرن فارسی ، پرشین‌، دری ،  

Farsi / Persian NEV New Testament with commentary from http://n-e-v.info/NEVFarsi.pdf 

English / Persian bi-lingual Video series going through "Bible Basics" here 

 Click on English for English and on the Farsi script for the equivalent in Farsi. The MP3 and MP4 files are Farsi only but the English equivalent can be found in the left hand panel at http://www.biblebasicsonline.com 

فصل 1: خد  Chapter 1: God

MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

وجود خدا  Existence of God 1.1  MP3 Audio file MP3  وجود خدا

 شخصيت خدا Personality of God 1.2   MP3 Audio file MP3 شخصيت خدا

| عناوين و خصوصيات خدا characteristics of God 1.3| MP3 تعريف ملكوت

فرشتگان Angels 1.4 |  MP3 تعريف ملكوت

فصل 2: روح خدا Chapter 2: The Spirit of God

تعريف Definition 2.1 | MP3 تعريف ملكوت

الهام Inspiration 2.2| MP3 تعريف ملكوت

هداياي روح القدس Holy Spirit Gifts 2.3| MP3 تعريف ملكوت

استرداد هدايا The withdrawal of the gifts 2.4| MP3 تعريف ملكوت

فصل 3: وعده هاي خدا Chapter 3: The Promises of God

مقدمه Introduction 3.1 MP3 Audio file MP3 تعريف ملكوت


فصل 4: خدا و مرگ Chapter 4: God and Death

فطرت انسان Nature of Man 4.1 MP3 Audio file MP3 تعريف ملكوت

 دوزخ Hell 4.9|  MP3 Audio file MP3 تعريف ملكوت


فصل 5: ملكوت خدا Chapter 5: The kingdom of God

تعريف ملكوت  Defining the kingdom 5.1  MP3 Audio file MP3 تعريف ملكوت

| اينك زمان ملكوت نيست The Kingdom Doesn’t Now Exist 5.2  

MP3 Audio file MP3 اينك زمان ملكوت نيست

| ملكوت خدا در گذشته God's kingdom in the past 5.3   MP3 Audio file MP3 ملكوت خدا در گذشته

| ملكوت خدا در آينده God's kingdom in the future 5.4  MP3 Audio file MP3 ملكوت خدا در آينده

| هزاره  The Millennium 5.5|  MP3 Audio file MP3  هزاره 

فصل 6: خدا و بدي Chapter 6: God and Evil

خدا و بدي   God and Evil 6.1  MP3 Audio file MP3 خدا و بدي

| شيطان و ابليس The devil and satan 6.2   MP3 Audio file MP3  شيطان و ابليس

| ديوها Demons 6.3|  MP3 Audio file MP3  ديوها

 

فصل 7: منشاء مسيح Chapter 7: The origin of Christ

پيشگويي هاي عهد عتيق درباره مسيح Old Testament prophecies about Christ 7.1 MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی [] 

 |  زايش باكره مقدس The Virgin Birth 7.2    MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

 نقش مسيح در برنامه خدا  Christ's role in God's plan 7.3   MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

|  "در آغاز كلام بود" "In the beginning was the Word" 7.4   MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی  |  

فصل 8: فطرت مسيح Chapter 8: The Nature of Christ

مقدمه Introduction 8.1   MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

 فاوت‌هاي بين خدا و مسيح  The differences between God and Jesus 8.2  MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

| فطرت مسيح  The nature of Jesus 8.3 MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

| انسانيت مسيح The humanity of Christ 8.4| MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

رابطه خدا با مسيح God's relationship with Christ 8.5  MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

فصل 9: تعميد به سوي مسيح Chapter 9:  Baptism into Christ

اهميت حياتي تعميد  The vital importance of baptism 9.1 MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی|

چگونه غسل تعميد بشويم؟ How to be baptized 9.2  MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

| معناي تعميد  The meaning of baptism 9.3| MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

تعميد و رستگاري Baptism and salvation 9.4| MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

انحراف: تعميد مجدد Re-baptism 9.5 |  MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی

فصل 10: زندگي در آغوش مسيح Chapter 10: Life in Christ 10 

MP3 Audio file MP3 فایل های صوتی 

مطالعه انجيل 10.1 Bible Study | دعا 10.2 Prayer  | موعظه  10.3 Preaching| زندگي در آغوش كليسا  10.4 Church Life | شكستن نان 10.5 The Breaking of Bread | ازدواج 10.6 Marriage | مشاركت 10.7 Fellowship|  

Farsi / Persian / Dari YouTube Channel فارسی، فارسی، فیلم ها مسیحیان ایران 

 

What is the Gospel? Summary of the Christadelphian faith and the Christian Gospel . English here, Farsi here and Farsi audio MP3 here 

مشکل رنج / The Problem of Suffering 

How to Forgive

Farsi Bible (Old & New Testaments) for Android here  and also here

 

Farsi / Persian Christadelphians wanting asylum seeking advice, please contact us at info@carelinks.net

 

 

انجيل چيست؟
22 Lesson Study Course
A Confession of Faith / اعتقاد نامه کريستادلفين
Abraham, Ishmael and Isaac (Bahman Panahi)
Bible Companion in Farsi
Bible Companion reading table [Farsi]
Bible teaching about fasting
Bought with the blood of Jesus (Bahman Panahi)
Can we have forgiveness now? [Bahman Panahi]
Children of God [Bahman Panahi]
Elam / Persia in the Bible [Bahman Panahi]
Elijah and the great day of the Lord
Farsi Bible Basics Powerpoint 1
Farsi Bible Basics Powerpoint 10 تعميد به سوي مسيح
Farsi Bible Basics Powerpoint 11
Farsi Bible Basics Powerpoint 2
Farsi Bible Basics Powerpoint 3
Farsi Bible Basics Powerpoint 4
Farsi Bible Basics Powerpoint 5
Farsi Bible Basics Powerpoint 6
Farsi Bible Basics Powerpoint 7
Farsi Bible Basics Powerpoint 8
Farsi Bible Basics Powerpoint 9
Farsi Christian MP3: What is the Gospel for Moslems? مسیحیان فارسی زبان MP3 : انجیل برای مسلمانان چیست؟
Farsi- Persian Introducing Bible Basics
How I am certain that Jesus is the Son of God
Introducing Bible Basics study one - سﺪﻘﻣ بﺎﺘﮐ
Introducing Bible Basics study two خداوند
Jesus calms the storm of our lives (Bahman Panahi)
Jesus is our Saviour and is coming again [Bahman Panahi]
Jesus meets Nicodemus
Our God Is a God of Love [Bahman Panahi]
Our works and our faith (Bahman Panahi)
The new covenant John 5
What baptism means to me [Bahman Panahi]
Why we can be certain that Jesus died and rose again [Bahman Panahi]
Women in Christ [1] (Bahman Panahi)
Women in Christ [2 (Bahman Panahi)
انتقادات مسلمين در بررسی انجيل
تغییر هیئت مسیح
رهنمودهايی به نقـل از کتاب مقدس جهت زندگی مسيحی
صليب بر روی دوش محکوم قرار گرفته بود
عیسی کیست؟
مبانيانجيل
مبانی کتاب مقدس
نکاتی در مورد دعا به نقـل از کتاب مقدس
نکاتی در مورد نقش محبت در زندگی ايمانداران مسيحی