2.4 Nošķiršanās

Ir jāliek alkaholiķim atteikties, pēc tam palīdzot ceļā uz uzvaru, iejaukšanās ir nepieciešama. Tāpat kā Dievs iejaiucas mūsu bezcerīgajās dzīvēs, vedot mūs pie sevis. Krustu var pielīdzināt Dievam, kurš strauji atver debesis un nāk lejup uz zemi. Šāda radikāla rīcība alkaholiķa dzīvē nozīmētu pilnīgu nošķiršanos no iepriekšējā. Dievs nesūtija savu Dēlu dusmās vai aizkaitinājuma dēļ, sērotu mūsu dēļ, vai būtu mūsu piesātināts. Viņš to darija ar aprēķinu, augstākā mērā pašuzupurējoties. Tas ir šablons, pēc kura Kristadelfiešu ģimenei ir jāatdalas no sava alkaholu lietojošā locekļa.

Alkaholisms ir grēks, sapratīsim to tieši. Visā pasaulē šo vienkāršo patiesību cenšas saprast pēdējos 100 gadus. Alkaholisms progresē sākot no grēka līdz psiholoģiskai problēmai kā slimība, un dažiem arī kā pilnīgs garīgās veselības diskomforts. Tas var būt visas šīs lietas, taču tas ir grēks, nav svarīgi cik garīgas vai fiziskas nekārtības tas ir radījis. Uztverot šo lietu, Kristadelfiešu alkaholiķis var saskatīt perspektīvu, ko neticīgais nespēj dalīt. Taču kā Dievs attiecas pret ierastu grēku? Viņam ir milzums pieredzes, kas piedzīvota arī kopā ar Israēlu tā darbos. Un traģiski, ka Viņam ir vēl vairāk pieredzes piedzīvojot mūs. Kad Israēls akli pārdeva sevi grēkam, viņi bija līdzīgi kā alkaholiķi- dzēra un stindzināja savu atbildību pret to Kungu. Kā Dievs reaģēja? Viņš neteica- “Nu, Israēl, šīs ir beigas ar mūsu saistību, Es ar tevi vairs neko negribu darīt, ej prom un nekad nenāc pie manis atkal!” Vai Dievs nošķīrās no saviem ļaudīm? Nekādā gadījumā (Romiešiem 11: 1,2). Viņš jutās, it kā iznīcinātu daudzus no viņiem, bet nekad to neizdarija. (Otrā Mozus 33,34) Saskaņā ar Jozejas grāmatu, Viņš jutās kā pavedinātājs mīlnieks, cilvēks, kurš apprecējis sievieti, kurai patīk būt par prostitūtu. Viņš skuma par saviem ļaudīm. Viņš viņus mīlēja, tik dziļi. Viņš sūtija savus kalpus pie viņiem, un tad savu Dēlu, lai atsauktu viņus atpakaļ pie Sevis. (Mateja ev. 21: 33- 38), zinot, ka viņi Viņu nonāvēs. Manifestējoties Tēvam, Jēzus nāca pār Jeruzālemi, dedzīgi vēlot viņiem atgriezties pie Tēva: “Ak, Jeruzāleme, Jeruzāleme…” (Mateja ev. 22:37) Līdzībā ar izšķērdīgo dēlu, kam pirmā prasība pret Tēvu, dedzīgi gaidot Israēla atgriešanos pie Viņa, pēc izklīdināšanas neebreju pasaulē.

 

Arī cita Bībeles liecība runā, kā Dievs radija distanci sev no Israēla. Viņš to nedarīja visvairāk tādēļ, ka viņi būtu apgānijuši Viņu, vēl mazāk tādēļ, ka Viņš būtu aizkaitināts vai mulsināts. Viņi turpināja mulsināt Dievu, negodā nesot Viņa vārdu starp neebrejiem. Viņa mīlestība stāv pāri šīm lietām. Viņš pacieta šo kaunu mīlestības vārdā uz viņiem, un Viņš nekad nebeigs. Tad kādēļ Viņš šādi nošķīrās no Israēla? Tikai viņu pašu labuma dēļ. Skatīt Bībeles liecību:

-     Dievs atstāja Israēlu, la tas attīrītos; tā bija daļa uguns, kurai jāuzliesmo pār viņu sārņiem (Ēcechiēla 22:20-22). Tas bija tīrs nolūks un mērķis Viņa rīcībai.

-      Dievs viņus tā atstāja, ka viņu grēka kailums nevarēja palikt apslēpts viņiem pašiem- Viņš viņus vairs neaizstāvēja neebreju pasaules acīs. (Ēcechiēla 23:29)

-     Jesaja izmanto Israēla atstāšanas faktu, kā pamatu aicinājumam atgriezties pie tā Kunga (Jesajas 2:5,6). Viņš viņus atstāja tikai tā, lai viņi varētu pēc tam atgriezties ar pilnu sirdi. Taču Viņš, protams, ļoti gribēja, lai tie atgriežas.

-     Dievs teic Israēlam, ka tādēļ, ka Viņš viņus atstāj, viņiem pašiem būs Viņš jāuzmeklē (Āmosa 5:2,4)

-     Dievs atstāja savus ļaudis līdz brīdim, kad viņi saprata- viņu problēmas ir tādēļ, ka tas Kungs nav ar viņiem. (Piektā Mozus 31: 17)

-     2. Liaku 12: 5,6 mēs lasām, kā Dievs atstāja Israēlu, nododot viņus Šišaka rokā, taču tādēļ viņi stindzināja savas sirdis, un Viņš atgriezās pie viņiem.

-     Dievs atstāja Hiskiju, lai Hiskija pats atklāj, kas bija viņa sirdī- jo Dievs to jau zināja, noteikti, bez kādas pārbaudes. (2.Laiku 32:31)

-     Nechemijas 9:28,31 izmanto to pašus ebreju vārdus par atstāšanu divās nozīmēs- “Tu atstāji viņus viņu ienaidnieku rokās… taču savā lielajā žēlastībā Tu viņus nepameti” Dievs atstāja Israēlu, taču dzirdēja viņus viņu asarās un atgriezās pie viņiem atpakaļ; galu galā Viņš viņus nebija pametis savā neizmērojamajā laipnībā un žēlastībā. Ciāna jūtas Dieva pamesta, taču saprot, ka tas nekad nebija noticis (Jesajas 49:14). Tas bija licies kā īss brīdis, kad Dievs būtu viņu pametis.(Jesajas 54:6,7)

Iespējams, šis viss ir kā paraugs mums. Ir ļoti grūti pamest alkaholiķi ar tikpat šķīstu mērķi kā Dievs to darija. Tu taču esi izmantots… taču šādi tiek bīstami pārbaudīta Dieva laipnība. Mēs nevaram pilnībā pamest ģimenes locekli pazudušu alkaholismā. Taču mēs varam nošķirt viņu kaut kādā pakāpē. Bija plāns un mērķis Viņa distancei, tās nebija dusmas, aizkaitinājums vai nogurums no cilvēka vājībām. Ja Dievs būtu turpinājis aktīvas attiecības ar Israēlu, ejot caur nebeidzamu grēka ciklu, tiesāšana, neliela nožēla, apsolijumi rīkoties labāk, piedošana, grēks, tiesāšana… tad īsti strīdi netiktu skaitīti. Viņa distance no viņiem atstāj viņus pietiekoši, lai liktu iet īstā nožēlā, ko Viņš gaida. Taču ir briesmīgi un traģiski grūti Dievam šādi rīkoties.

Hozejai ir daži apraksti, par Dieva sirds ciešanām nošķiroties, es esmu atradis precīzus tekstus: “Bet kā lai Es rīkojos ar tevi, kā Es tevi lai atstāju, Ēfraim, kā lai Es nododu tevi citu rokās, Israēl? –Vai lai Es vienkārši nepārvēršu tevi par Admu un nesagrauju drupās kā Ceboimu, kad aas šīs pilsētas tika izpostītas? Bet mana sirds noskaņota citādi, Es esmu par daudz dedzīgs savā žēlastībā, lai Es rīkotos pēc savas dusmu versmes un lai Es izšķirtos Ēfraimu iznīcināt galīgi. Jo Es esmu Dievs un ne cilvēks, Es esmu svētais tavā vidū, bet Es nenākšu pie tevis savu dusmu bargumā”(Hozejas 11:8,9)Šeit Dievs cīnās ar Sevi. Viņš bija apsolījis izpildīt Savu niknumu pār viņiem, iznīcināt viņus ar Sodomas tiesu, jo tie bija izturējušies vēl sliktāk. Tomēr Viņš pats Sev to aizliedz darīt. Jo Viņš tos mīlēja. Vai atkal: ”Es atteicos no sava nama, es pametu savu mantas tiesu un nodevu savu sirdsmīļo viņa ienaidnieku rokās.” (Jeremijas 12:7; 2.Ķēniņu 21:14; Psalmi 78:60). Jāievēro, ka Dievs jau iepriekš apsola nekad neatstāt savus ļaudis (1.Samuēla 12:22; Psalmi 94:14). Lai arī Viņš tika vests uz to Israēla darbu dēļ. Tamdēļ neiekrīti agrāka apsolijuma slazdos, kas izteikti agrāka alkaholisma stadijā, tādejādi atbalstot un uzturoties kopā ar grēku. Protams, nošķiršanās ir kā pēdējā izeja.

Tev ir jāatkāpjas no alkaholiķa, iespējams, pat fiziski viņu atstājot. Taču tās būs sirdssāpes, nav svarīgi, cik nikns tu jūties uz personu. Dievs zina tavas sāpes un Viņš būs tuvu tev. Jo Viņš arīdzan iet cauri tam visam kopā ar saviem bērniem. Šāda nošķiršanās ir tikpat nepieciešama, kā alkaholiķa nožēla. Citādi tu kļūsi atkarīgs, cita personības vājumā ietīts, ne neatkarīgs Dieva bērns, kas aug kā palmas koks, kas aug Dieva vārdu strautu ūdeņos. (Psalmi 1:3). Kā rāda šādas šķiršanās, tās ir grūtas un variē no viena gadījuma rakstura uz otru. Fiziska nošķiršanās nav automātiska vai nepieciešama atbilde, kamēr, protams, alkaholiķis tevi neaizskar. Tiecies pēc mīlestības izrādīšanas, ne simpātiju, ko viņš bieži nepareizi iztulko. Nekādā gadījumā nenošķiries niknuma motīvu dēļ, bet drīzāk aiz mīlestības. Paskaidro, ko tu dari, kādēļ. Paskaidro, ka vairs nepiesegsi alkaholiķi atvainojoties citiem. Tu vairs nepalīdzēsi dzert, dodot naudu, pērkot alkaholu, negrozīsi lietas, pieslēpjot viņa vai viņas dzeršanu. Paskaidro, ka pildi savu kalpošanu Dievam citādi, nekā pilnīgi iesaistoties alkaholiķa dzīvē. Taču nomierini, ka nošķiršanās nenozīmē pamešanu. Tu viņu mīli. Dievs mīl mūs un mūsu grēki nekad neaizšķērsos ceļu pie Viņa Kristū, drīzāk tie stiprina sadraudzību ar Viņu. Izskaidro alkaholiķim, ka patiesi centies rīkoties pēc Bībeles motīviem, līdzīgi kā Dievs ar Israēlu. Pārliecini, ka tava nošķiršanās nav paziņojums par viņu tiesāšanu no tavas puses. Uzsver, ka arī tu esi vienkāršs grēcinieks citās jomās, uzmanies, ka neliec viņam padomāt, ka uzskati sevi par pareizāku, nekā alkaholiķis, vai labākā pozīcijā pret Dievu, nekā viņš, jo tavi grēki nav tik atklāti. Atgādini par pantu Bībelē, kas saka ”Dažu cilvēku grēki ir visiem zināmi un iet viņiem pa priekšu, bet citiem grēki vēl arī seko” [un tas attiecas uz alkaholiķi], ka citiem ir grēki, kas vel tikai paredzami(1. Timotejam 5:24). Un pie šīs otrās kategorijas, tu vari teikt no sirds, esi pieskaitāms arī tu, un tu esi noraizējies par to.

Iesim ar Dievu

Beigās ir jārīkojas pēc principa “Iesim ar Dievu”. Taču tas, protams, nenozīmē vienkārši aiziet no problēmas. Mēs nevaram kādu galīgi izmainīt neko nekontrolējot, lai arī daudziem piemīt nedaudz no “Kristus kompleksa”, tēlojot Dievu, domājot, ka vienīgi mūsu rokās ir viss, lai kaut ko mainītu. Un mēs sliecamies slikti justies, kad nevaram to sasniegt. “patiesa mīlestība nemeklē savu labumu” (1.Korintiešiem 13:5); mūsu mīlestībai pret alkaholiķi jābūt tīrai un daļai no mūsu pašu mīlestības pret sevi. Pašpaļāvība Jēzū nav bijusi iespaidošanās no tā, cik maz esam atbildīgi par Viņa darbiem. Viņam bija dienas kārtība, taču Viņš to nekad nav uztiepis. Mūsu robežai jābūt stingri noteiktai, ka netiekam ietekmēti no atkarīgās personas, pārņemti ar viņu tā, ka tas kaitē mūsu attiecībām ar Dievu. Lielais padomdevēju apjoms rāda, cik vienkārši pat profesionāļiem ir iekrist šajā lietā. Galu galā mēs varam tikai apzināties sevi un savu atbildību par esošo. Iedomāsimies un mēģināsim panākt ikdienišķu mājas dzīvi. Tas nāk par labu ne tikai iesaistītajiem bērniem, bet arī kaut kādā mērā liek kļūt par sitoācijas kontrolētāju stāvoklim, kurš citādi ir haotiska ģimenes sitoācija. Tad būs regulāras maltītes, regulāra Bībeles lasīšana un centieni izprast. Atpūta un naktsmiegs regulārs. Šīs lietas netiks traucētas tik tālu, cik fiziski esi spējīgs tās uzturēt. Izlasiet un pārlasiet 37. Psalmu, pasvītrojot, cik reizes ir minēts “neraizēties” jebkuros apstākļos- mūsu personīgo attiecību ar Dievu un cerību uz mūžīgo dzīvi dēļ. Raizes ir viena no skaidrām un raksturīgām pazīmēm ģimenēs, kuru vidū ir alkaholiķis.

 Kaut reize, kad alkaholiķis ir iznests līdz atteikšanās fāzei, tā paver reālas iespējas. Ir pieejami pieredzējuši konsultanti, gan Kristadelfiešu, gan laicīgie, un anonīmo alkaholiķu zari ir izplēsti pār pasauli. Mans ieteikums noteikti ir mēģināt dabūt kvalificētu Kristieti, uz Bībeles pamatiem balstītu konsultantu, kuram jāiejaucas tiklīdz, kā alkaholiķis to vēlas. ‘Slimība’ patiesi ir ārstējama, ar Dieva palīdzību! Tikai 15% Amerikas alkaholiķu ārstējas pēc pašu brīvas gribas. Vairākumu sastāda tie, par kuriem kāds rūpējas.


previous chapter previous page table of contents next page next chapter