2.4 Bóg widzi i wie wszystko będąc wszechobecnym przez Swojego Ducha.

Job o tym wiedział i dlatego twierdził, że jest rzeczą niemożliwą, aby np. pożądał kobiety, skoro szczerze wierzył (a utrzymywał, że wierzy), że Bóg jest wszechmocny. „...nie spojrzę pożądliwie na pannę (co przypisywali mu przyjaciele). Czyż On (Bóg) nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków?” (Job 31:1,4). Bóg musiał przypominać Izraelowi: „Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?” (Jr 23:24). W kontekście zwraca się do ludu, aby porzucili swe grzechy. Powinniśmy zadać sobie trud, aby wejść do Królestwa, ponieważ Bóg zna bezwzględnie każdą naszą myśl, każdy uczynek i w końcu je osądzi (Hbr 4:11-13). Zamiarem Kazania na Górze jest wytłumaczenie, że w rzeczywistości Bóg widzi i wie wszystko. Nasze myśli są równoznaczne z naszymi uczynkami, a często uważamy, że w rzeczywistości jesteśmy na tyle sprytni, aby nie wyrazić ich w działaniu, co będzie mniejszym złem. Ale Bóg dostrzega nasz zamiar z daleka. Zrozumienie tego pomoże nam uniknąć największego niebezpieczeństwa w religijnym życiu – posiadania zewnętrznej formy duchowości, podczas gdy w środku jesteśmy martwi. Fred Barling napisał: „Bóg kocha człowieka autentycznego od początku do końca; w którym to, co „zewnętrzne” i „wewnętrzne” stanowią jedno; który utwierdzony jest w przekonaniu: „Tyś Bóg, który mnie widzi””. Zważ jak Pan Jezus zaczyna każdą ze swoich mów do zboru słowem: „Wiem...”; Jego wszechwiedza o ludziach powinna skłaniać do stosownego zachowania. Jego krytyka tych zborów ukazuje, że nie docenili faktu, iż On zna ich i ich drogi. Anna rozważała Bożą mądrość i na tej podstawie ostrzegła Peninnę, przed pychą i mówieniem jej przykrych rzeczy, uczyniła tak szczególnie w oparciu o słowa: „Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki” obecnie, ponieważ , On widzi i wie wszystko (1 Sam 2:3).

Język hebrajski odzwierciedla pewne prawdy o naturze Bożych dróg. Popularne hebrajskie słowo ‘widzieć', zwłaszcza kiedy używane jest w odniesieniu do Bożego ‘widzenia', znaczy również ‘upatrzyć sobie'. Abraham pocieszał Izaaka „Bóg upatrzy sobie jagnię” (Rdz 22:8); dlatego tłumaczy się ‘Jehova-Jireh' jako ‘Pan widzi' lub ‘zaopatruje' (Rdz 22:14). Tego samego słowa użył Saul prosząc swoje sługi, aby „rozejrzeli się” za mężem grającym (1 Sam 16:17). Hagar mówiąc: „Tyś Bóg, który mnie widzi” wyraziła swoją wdzięczność za opiekę, jaką roztoczył On nad nią. W rzeczywistości oznacza to, że Bóg wszystko widzi i wie, dlatego może i będzie troszczył się o nas w różnych życiowych okolicznościach; ponieważ On wszystko widzi i wie.


previous chapter previous page table of contents next page