LEKCIJA 3. Božiji plan i cilj

Božja je ljubav bila istaknuta u prošloj lekciji - Njegovu ljubav za svet s davanjem Svog jedinoroðenog Sina. Ta ljubav koju pokazuje Bog i koja se od nas traži da pokažemo zauzvrat ne sme biti pobrkana s nežnošæu ili 'mekošæu'.

Biblija istièe Božju praviènost i Njegovu pravdu. Apsolutna Božja pravda kao i Njegova ljubav za èoveka bi razlog što je Isus ustao iz mrtvih. Buduæi da Isus nije uèinio ništa grešno nije bilo moguæe da bi trebao ostati mrtav (Dela 2:24). Ne bi bilo ispravno da je Isus ostao u grobu. Bog ga je vaskraso iz mrtvih.

Slièno tako, nije ispravno da svet treba nastaviti biti mesto gde cveta zlo i gde ima toliko pogrešnosti. Knjiga Izreke nam veli: 'Lažna su mjerila mrska Gospodu' (Izreke 11:1).

Pogledaj ove stihove:

'Bog je svaki dan gotov na gnjev' (Psalam 7:11).

Gospodin æe se Isus objaviti 'zajedno s anðelima svoje moæi, u ognju žarkome i osveti(ti) se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanðelju Gospodina našega Isusa' (2.Sol.1:7-8).

Ova strana Božjega karaktera je èesto previðana. Božja pravednost neæe dopustiti nastavak zlu. Bog neæe dozvoliti da svet bude upravljan ljudima koji možda neæe postaviti ispravne standarde. Božji je cilj da svet jednoga dana bude upravljan Gospodinom Isusom Hristom u pravdi (Dela 17:31). Kad on bude kralj, mnogo od problema s kojim se èovek danas susreæe æe biti rešeni. To divno doba je nazvano Božje kraljevstvo.

Isus je nauèavao svoje uèenike da se mole dolasku kraljevstva da Mu volja bude izvršavana na zemlji kao što Mu se anðeli sada pokoravaju na nebu (Matej 6:10).

PROROŠTVA BUDUÆIH DOGAÐAJA

U Bibliji nalazimo najpouzdanije tvrdnje o buduænosti; ne samo jedna, niti pola tuceta, veæ bezbroj proroèanstava. Nalazimo proroštva o pojedincima, o moænim narodima i slabim narodima, od kojih neki, u to vreme, nisu ni postojali. Ima dugoroènih i kratkoroènih proroèanstava; proroštva o stvarima koje imaju doæi, od vrste kakvih se nikad prije nisu dogodile; o izvanrednim iskustvima kojih æe narodi imati, neuporedivih iskustva i protivnih svim prirodnim oèekivanjima. Sve to nalazimo u Bibliji. Otkrivamo da niti s jednim iznimkom nijedno od proroštava nije lažno. Šta nam je zakljuèiti iz svega toga? Mogu li nepotpomognuti ljudi uèiniti takvo delo? Ne mogu. Ima samo jedan zakljuèak: ljudi koji su napisali Bibliju dobili su upute odozgo.

"Jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili" (2Petar 1:21).

Ne potcenjuj snagu biblijskog proroštva. Petar, u veæ citiranom poglavlju, govori o tome kao o 'potvrðenoj proroèkoj reèi' i uporeðuje je sa svetiljkom što svetli na mraènom mestu. To je veoma prikladno poreðenje. Gledajuæi po svetu, i sve slièi pometnji, s nikakvim vidljivim znaèajem ili svrhom. Istorija slièi tek sluèajnom nizu dogaðaja, bez ikakvog jasnog cilja, osim prolaznih ambicija ljudi koji prolaze svetskom scenom. Ali prouèavanje Biblije menja sve to i pokazuje bez ikakve sumnje da su ljudske afere pod kontrolom, i da se kreæu napred ka potpuno neoèekivanom vrhuncu - t.j. neoèekivanom od svih, izuzev manjine.

"Višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoæe" (Danilo 4:29). Ove su reèi bile upuæene Navuhodonosoru, Vavilonskom kralju. On nije bio nikakav lik iz bajke, veæ moæni vladar antièkog sveta. U skorija je vremena njegov grad, Vavilon, bio iskopavan i dokazan da je zaista bio golemi grad o kojim Biblija govori. Na stotine hiljada cigala koje su bile iskopane sve su nosile ime ponosnog vladara koji je vladao svetom svoga vremena. Doista, Navuhodonosor može dobrano polagati pravo da je bio prvi svetski vladar. Njemu je bilo reèeno: 'Višnji vlada carstvom ljudskim". Ali bilo mu je reèeno daleko više od toga.

ZAÈUÐUJUÆE VIÐENJE

Jedne je noæi, kralj Navuhodonosor ležeæi na svojoj postelji, razmišljao kakva æe biti sudbina njegovog velikog kraljevstva nakon njegovog silaska sa scene. 'Kome æe dopasti moj plašt? Biæe li plašt rastrgnut od ljubomornih suparnika?' Ovakva pitanja obièno moraju proæi neodgovoreno, jer niko ne može reæi šta nosi buduænost, ali Navuhodonosor je dobio odgovor od Boga. Možemo ga proèitati u drugom poglavlju knjige Danila. Proèitaj ga; to je jedno od najizvanrednijih poglavlja u cijeloj Bibliji.

Govori nam se o snu u kome je bio u slikovitom obliku dan odgovor koji je Navuhodonosor tražio.

Može se pitati zašto se Svemoæni Bog uopšte trudio udovoljiti pitanju paganskoga kralja; zašto je odluèio to uraditi putem sna, i zašto je viðena poruka bila obavijena simbolima koje kralj nije mogao razumeti, niti ih se seæati kod buðenja?

Sledeæa razmatranja se mogu dati odgovor, i poslužiti da predstave detalje proroštva i njegova ispunjenja:

1) Važnost Navuhodonosora u Božijem cilju nije toliko zbog velièine njegova kraljevstva koliko zbog èinjenice da su mu podruèja ukljuèivala i zemlju Izraela, i da je izraelski narod bio uzet u zarobljeništvo u Babilonu veæ 70 god. Božija zemlja - Božiji narod - su bili podložni Navuhodonosorovoj upravi.

 2) Metod upotrebljavan za davanje obaveštenja je takoðe iznešen u prvom planu èoveka Danila, izraelca, jedinstvenog èoveka koji je mogao objasniti san. To je istaklo èinjenicu da je 'Bog koji otkriva tajne' Bog Izraela. Bitan aspekt Božijeg plana je bio s tim postignut.

3) Simbolièni stil koji je uzet je najdelotvorniji naèin otpremljivanja vrlo mnogo informacija u veoma zbijenoj formi. Današnja politièka karikatura je živi primer iste stvari. Ali karikatura osvetljava prošle i buduæe dogaðaje. Viðenje Navuhodonosora je bacilo reku svetlosti na buduænost.

ZNAÈENJE VIÐENJA

U svom je snu kralj video ono što bi on sam verojatno opisao  'bogom'. Bio je to lik èoveka sastavljena od razlièitih metala - zlatne glave, srebrnih grudi i ruku, bronzanog trbuha i stegna, gvozdenih nogu, i stopala delom od gvožða a delom od gline. Taj je metalni kip stajao uspravljen - dotle dok je neka nevidljiva sila upravila kamen u njegove noge. Lik se stropoštao, ostaci mu se smrviše u prah i bili su oduvani vetrom, dok kamen koji je uèinio štetu: "posta gora velika i ispuni svu zemlju" (Danilo 2:35).

Što je znaèilo sve to? Jasne reèi Danila stavile su znaèenje izvan svake sumnje. Lik je predstavljao ljudska kraljevstva u godinama koje su imale doæi. Narodi tadašnjeg sveta bili su u to vreme podložni babilonskom kralju, koji je bio predstavljen sa zlatnom glavom. "Ti si ona glava zlatna" (stih 38). Iza toga je trebalo biti drugog, "srebrnog", kraljevstva, zatim treæeg i èetvrtog. èetvrto kraljevstvo imalo je biti "tvrdo kao gvožðe" ali nakon jaèine trebalo je doæi do slabljenja: 

"A što si vidio stopala i prste koje od kala lonèarskoga koje od gvožða, beše carstvo razdijeljeno, I što prsti u nogu bijahu koje od gvožða koje od kala, carstvo æe biti nešto jako a nešto trošno... oni... neæe prionuti jedan za drugoga kao što se gvožðe ne može smiješati s kalom" (Dan.2:41-43).

Pitanje na koje sada treba odgovoriti je, kako se istorijske èinjenice uporeðuju s ovim proroštvom? Podudaranje je savršeno - toliko da su neki pokušali reæi da je drugo poglavlje Danila bilo napisano nakon dogaðaja koje opisuje. To je dovoljan dokaz o taènosti proroštva, ali je jednostavno nemoguæe, jer se proroštvo i dalje ispunjava! Prepisivaane knjige Danila su naðene meðu svicima sa Mrtvog mora iz II veka p.n.e.

KRATAK PREGLED SVETSKE ISTORIJE

Èetiri velika kraljevstva su sledila. Pogledaj u bilo koju istorijsku knjigu koja pokriva to vreme i naæi æeš opisano kako je Babilon pripao Medejcima i Persijcima, udruženom kraljevstvu u kome su prvo Medejci a zatim Persijci prednjaèili. Njihova je prevlast okonèana s Aleksandrom velikim, koji je osnovao Grèko kraljevstvo. Ovo, se zauzvrat, prepustilo jaèoj sili: Rim je neosporno bio najjaèe i najizdržljivije od èetiri kraljevstva.

Vekovima je Rim imao prevlast. Svet nije nikad upoznao ništa što se moglo uporediti s moænim "tvrdo kao gvožðe", rimskim carstvom. Koja ga je zemaljska sila mogla slomiti ili pobediti? Niti jedna sila nije to mogla. Rim nije bio za poraze. Nije trebalo biti drugog kraljevstva u redu Babilona, MedoPersije, Grèke i Rima.

Prvo, kraljevstvo je bilo razdvojeno na dvoje: istoèni Rim, upravljan iz Konstantinopola, i zapadni Rim, upravljan iz samog Rima. (Pamtit æe se da je lik kojeg je Navuhodonosor video imao dve gvozdene noge.) Kasnije, obe su polovine donekle popustili vanjskim neprijateljskim silama i unutarnjim procesima truljenja, i nad golemom podruèju nekad upravljanim iz Rima iznikli su odreðen broj nezavisnih kraljevstava, neka silna, neka slaba. Takvo je stanje stvari od tada pa nadalje. NIJE BILO PETOG NEOSPORNOG KRALJEVSTVA UZASTOPNOG ÈETIRIMA KOJIH SMO IMENOVALI, ÈIJA SU PODRUÈJA UKLJUÈIVALA ZEMLJU IZRAELA. Uèinjeni su mnogi pokušaji, ali su svi propali: Filip II španjolski, Napoleon I, kaiser Wilhelm II, Hitler... Danas gledamo evropske zemlje u pokušaju da se udruže u jednoj sjedinjenu celinu. Kakva volja za dokazivanje! (Ali Evropa ne ukljuèuje Izrael) Istinite su bile reèi proroka: "neæe prionuti jedan za drugoga kao što se gvožðe ne može mešati s kalom".

Ko je mogao predvideti sve to još pre 2500 god.? Ko je mogao tako sigurno tvrditi da æe biti èetiri kraljevstva, ne tri, ili pet, ili šest? Ko je, u nekoliko smionih poteza, mogao opisati izvanredne dogaðaje, svoje povesti, i njihov redosled s takvom strašnom preciznošæu? Mogao li je to bilo koji èovek? Iz svega što znamo o ljudskim predviðanjima, moramo odgovoriti, Ne. Beležimo da je Danilo opovrgnuo svu zaslugu za svoju poruku: "Bog veliki javi caru što æe biti posle; san je istinit, i tumaèenje mu vjerno" (Dan. 2:45).

Ljudi svih vremena koji su prouèavali to proroštvo su našli tu èvrste osnove za veru u Boga i Njegovu Reè. To je vera koju ti, kao èitalac reèi ovih, zacelo trebaš deliti.  

DEO PROROŠTVA JOŠ UVEK JE BUDUÆNOST

Prema tome, èvrsto, precizno ispunjenje Danilovih reèi tera nas da pogledamo s obnovljenim zanimanjem zadnju etapu proroštva. Šta nam je misliti o malom kamenu koji je pao uništavajuæi  na noge lika, smrvio ga u prah, i zatim postao velika gora koja ispunjava svet?

Ako je lik predstavljao ljudska kraljevstva, oèito da kamen predstavlja neku silu izvan ljudske uprave, koja æe se urediti za svetsku silu nad ruševinama od ljudskih vlada. Njih æe ona "satrti i ukinuti". Ovo objašnjenje je dao Danilo:

"A u vrijeme tijeh careva (t.j. razdeljenog stanja naroda) Bog æe nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neæe rasuti, i to se carstvo neæe ostaviti drugom narodu... a samo æe stajati dovijeka" (Danilo 2:44).

Ovo je jedno od mnogih obeæanja u Bibliji da se Bog nije odrekao zemlje. On je naèinio plan - Veliki Plan - za ljudsko spasenje, i taj plan se usredotoèuje na osobu Gospodina Isusa Hrista. Pažljiviji èitatelji veæ mogu prepoznati kamen odvaljen "bez ruku" kao osobu roðenu Spasiteljem èoveèanstva, 'odvaljen', kao što je bio, od gore èoveèanstva, ne ljudskim rukama, veæ Božijom silom, s èudom svoga roðenja. Isus je, u stvari, govorio o svojoj ulozi kamena - "Kamen što ga odbaciše graditelji", te je nastavio, "tko padne na taj kamen, smrskat æe se, a na koga on padne, satrt æe ga" (Matej 21:42-44).

Svi znaci pokazuju da æe uskoro kamen pasti s razornim èinom na bezazleni svet. Da li æeš izbeæi dolazeæu propast? Da li æeš sudelovati u dobrobitima Božijeg kraljevstva, koje Isus dolazi uspostaviti na zemlji?

Samo Isus ima moæ spasenja.

Ali prije nego ostavimo Danilova proroèanstva, da zabeležimo da je tumaèenje sna Navuhodonosora bilo obraðeno u viðenju koje je imao sam Danilo zabeleženo u sedmom poglavlju knjige s njegovim imenom. Simbolika je izmenjena i proširena detaljima upotrebljavajuæi prilike èetiri zveri u predstavljanju èetiri velika kraljevstva prikazana u snu Navuhodonosora. Ekvivalent dotiènog kraljevstva Božijeg u Danilu 2:44 je dan reèima Danila 7:27 kao što sledi:

"A carstvo i vlast i velièanstvo carsko pod svijem nebom daæe se narodu svetaca višnjega; njegovo æe carstvo biti vjeèno carstvo, i sve æe vlasti njemu služiti i slušati ga".

BOŽIJE KRALJEVSTVO

Ali neka niko od naših èitatelja ne misli da su jedina starozavetna proroštva o dolazeæem kraljevstvu Božijem ona iz dva poglavlja knjige Danila o kojima smo govorili. Da objasnimo ovu taèku pogledajmo u knjigu Isaije gde su detalji o dolazeæem Božijem kraljevstvu dani jednostavnim jezikom t.j. bez simbolike. Zbog njegovih brojnih preporuka u knjizi ovog proroka, o Isaiji je reèeno da je prorok kraljevstva. Predlažemo sledeæe citate na pažnju naših èitatelja:

"Biæe u potonja vremena gora doma Gospodnjega utvrðena uvrh gora i uzvišena iznad humova, i stjecaæe se k njoj svi narodi. I iæi æe mnogi narodi govoreæi: hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i uèiæe nas svojim putovima, i hodiæemo stazama njegovijem; jer æe iz Siona izaæi zakon, i rijeè Gospodnja iz Jerusalima. I sudije meðu narodima, i karaæe mnoge narode, te æe raskovati maèeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, neæe dizati maèa narod na narod, niti æe se više uèiti boju" (Isaija 2:2-4).

"Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica æe njegova ovladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim" (Isaija 40:10).

Jednako važne su i preporuke o uslovima spasenja. Od tih izdvajamo jednu iz Isaije (66:2):

"na koga æu pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko drži  moje rijeèi".

DANILOVO OBJAŠNJENJE

Ovo objašnjenje nije izmišljeno od izdavaèa ove serije lekcija. PROÈITAJ Danila 2. Danilo je rekao: 

"Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožðe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što æe biti poslije; san je istinit, i tumaèenje mu vjerno" (Danilo 2:45).

BOŽIJE KRALJEVSTVO

Kao što je MedoPersija nasledila Babilon; i Rim Grèku; kao što je sigurno da nije bilo nikakvog petog rasprostranjenog kraljevstva, tako æe se i zadnji deo proroštva takoðe ispuniti.

"A u vrijeme tijeh careva Bog æe nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neæe rasuti... ono æe satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo æe stajati dovijeka" (Dan.2:44).

Mali je kamen uništio lik koji je predstavljao ljudsku upravu kroz vekove i narastao je u veliku goru koja je ispunila zemlju. Mali je kamen predstavljao Božije kraljevstvo.

Danilo je zakljuèio proroštvo reèima: 'san je istinit, i tumaèenje mu vjerno'.

Ovo je tek jedno od mnogih proroèanstava koja nam daju sigurnost da æe Božiji cilj sa zemljom biti ispunjen.

       UÈENJE STAROG I NOVOG ZAVETA

Naði u svojoj Bibliji ova dva pasusa koja si video u zadnjim lekcijama: Brojevi 14:21 i Dela 17:31. Kada kraljevstvo Božije bude ureðeno, biæe božanstvene pravde u naèinu uprave kraljevstva. Neæe biti tlaèenja ni proganjanja.

I "neæe suditi po viðenju svojih oèiju, niti æe po uvenju svojih ušiju karati. Nego æe po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji" (Isaija 11:3-5).

Tada æe reèi Brojeva 14:21 biti ispunjene kao što su anðeli pevali pri Isusovom roðenju. Kad Isus bude kralj nad svom zemljom, biæe 'Slav(e) na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima' (Luka 2:14).

Zadnja knjiga Biblije opisuje stanje stvari koja æe biti kad bude Božija namera izvršena:

"I zaèujem jak glas s prijestolja: Evo šatora Božjeg s ljudima! On æe prebivati s njima: oni æe biti narod njegov, a on æe biti Bog s njima. I otrt æe im svaku suzu s oèiju te smrti više neæe biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neæe biti jer prijašnje uminu" (Otkrivenje 21:3-4).

STVARNO KRALJEVSTVO

Petar je pitao Isusa u ime svoje i ostalih uèenika  'Evo, mi sve ostavismo i poðosmo za tobom. što æemo za to dobiti?' (Matej 19:27). Isusov je odgovor važan. On je istaknuo da je kraljevstvo koje je nauèavao bilo stvarno kraljevstvo u kojem æe njegovi uèenici sudelovati:

'vi koji poðoste za mnom, o preporodu, kad Sin èovjeèji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi æete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuæe, ili braæu, ili sestre... život (æe) vjeèni baštiniti' (Mat.19:28-29).

ISUS ÆE OPET DOÆI

Da bi uredio stvarno kraljevstvo na zemlji, Isus æe opet doæi. Kad je uzašao na nebo na kraju svoje službe, anðeli rekoše uèenicima:

'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto æe tako doæi kao što ste vidjeli da odlazi na nebo' (Dela 1:11).

Isusov povratak da izdejstvuje zadnje etape Božije namere sa zemljom je više raspravljan u kasnijim lekcijama. Uèenje mnogih Isusovih primera pokazuje da pravednici bivaju nagraðeni o njegovom povratku. Stoga, je veoma važno da budemo spremni za njegov dolazak.

SAŽETAK

Biblija istièe Božiju ispravnost i pravdu kao i Njegovu ljubav.

Bog ne kani dopustiti svetu da nastavi po sadašnjem stanju.

Bog æe se umešati u svetske afere i božanstvena æe uprava biti ureðena s Isusom kao kraljem.

Prikaz svetskih dogaðaja dan u Danilu 2 nam daje uverenja da æe se zadnje etape Božijeg plana stvarno zbiti. Kad se Isus vrati da upravlja nad kraljevstvom Božijim, njegovi æe sledbenici biti nagraðeni mestima u njegovu kraljevstvu, ali moraju biti spremni za njegov dolazak. 

PASUSI ZA ÈITANJE IZ BIBLIJE:

Isaija 11; Isaija  35; Matej 19-25 ;  Danilo 2.                                                   

LEKCIJA 3 TEST

Podvuæi ispravni odgovor na svako pitanje i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. je tako ljubio svet te je...

  2. Koje je bilo II svetsko kraljevstvo predstavljeno u snu Navuhodonosora?

  3. Šta je Navuhodonosor video u svom snu da udara lik?
  4. Šta su anðeli nagoveštavali o uslovima na zemlji kad Isus bude kralj?

  5. Ko æe vladati svetom u pravdi?

  6. U Dan.2 èitamo: 'u vrijeme tijeh careva Bog æe nebeski podignuti carstvo koje' æe trajati:

  7. Isus je obeæao svojim uèenicima da æe:
  8. Govori li nam Biblija da Bog kani da svet nastavi po sadašnjem stanju?

  9. Gde je Isus sada?

  10. Pavle je rekao narodu u Atini (Dela 17) da je Bog dao garanciju da æe svet biti upravljan pravdom od èoveka kojeg je On odabrao. Šta je bila garancija?
Pitanjima?:

Izdenuto ime:

Email (prepušten slobodnom izboru)


previous page table of contents next page