LEKCIJA 2. Bog

Ima brojnih argumenata o Božjem postojanju.

SATNI ARGUMENT

Ako naðemo jedan sat na zemlji, a prije toga nikada nismo videli sat, možemo ga podiæi i ispitati. Možemo mu otvoriti poleðinu i pogledati u zamršeni mehanizam. Primetiæemo kako su se siæušni toèkiæi okretali oko sebe i pomicali kazaljke na satu.

Mi bi znali da je takva jedna zamršena naprava morala biti napravljena. Sat je morao biti izmišljen; morao je biti planiran. Sat se nije mogao napraviti sam. Delovi se nisu mogli spojiti sluèajno. Èinjenica da sat postoji je dokaz da mora imati i kreatora - mora imati satara. 

Univerzum je napravljen od na miliona zvezda. Zemlja ima Mesec koji se okreæe oko nje. Sunce i planete su deo èudesnog zamršenog sistema u kome se svaki deo taèno kreæe po svojoj odreðenoj putanji. To je daleko zamršenije od bilo kakvog sata. To se nije dogodilo sluèajno. Mora imati kreatora. 'Nebesa kazuju slavu Božiju, i dela ruku njegovijeh glasi svod nebeski' (Psalam 19:1).

BIBLIJSKI DOKAZI

Jedan od najjaèih argumenata o Božjem postojanju se nalazi u Bibliji. Biblija sadrži mnoga proroštva o usponima i padovima kraljevstva i naroda; o pojedincima i dogaðajima. U mnogim su sluèajevima ta proroštva zabeležena stotinama godina unapred. To je nešto što èovek nije mogao uraditi. Jedino je Bog, koji upravlja svime, mogao uzrokovati da ta proroštva budu napisana. Pogledaj Isaija 46:9-10.

Neka od tih proroèanstava æe biti obraðena u buduæim lekcijama. Cilj ove lekcije jest da objasni šta je Bog otkrio o Sebi u Bibliji.

ŠTA NAM KAŽE BIBLIJA

Bog Se otkrio za Tvorca. 'U poèetku stvori Bog nebo i zemlju' (Postanak 1:1). 'Ja sam naèinio zemlju i èoveka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovest' (Isaija 45:12).

Bog Se otkrio veènim. On je oduvek bio i uvek æe postojati. 'Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vaseljena, i od veka i do vijeka ti si Bog' (Psalam 90:2). 'Prijesto tvoj stoji od iskona; od vijeka ti si' (Psalam 93:2).

Postoji samo jedan Bog. Izrael je bio podseæan da razni bogovi koje su Egipæani obožavali nisu imali nikakvu moæ i nisu bili ništa više doli ljudski stvoreni likovi. 'Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio' (1. Dnevnika 16:26).

Bog je svemoæan. On zna sve što se dogaða i svuda je prisutan sa silom Svoga duha. 'Ti znaš kad sjedem i kad ustanem; ti znaš pomisli moje izdaleka... i sve putove moje vidiš' (Psalam 139:2-3). David u ovom Psalmu govori da su naši umovi premali shvatiti velièinu Boga (stih 6). Ali ako znamo da Bog vidi i zna sve stvari, može biti velika uteha i izvor sile. 'Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I ondje æe me ruka tvoja voditi, i držati me desnica tvoja' (Psalam 139:9-10).

Biblija nam veli da je Božje uho uvijek spremno èuti plaè Svoje dece i Bog je izjavio, takoðe, 'Ne, neæu te zapustiti i neæu te ostaviti' (Hebrejima 13:5).

BOŽIJE JEDINSTVO

Biblijsko uèenje da ima jedan Bog jeste važno, pogotovo što ima mnogih koji ne veruju u to. To je jasno uèenje i Starog i Novog zaveta.

Pogledaj ove stihove - Isaija 45:5; 1.Korinæanima 8:6 i Efežanima 4:6.

Apostol je Pavle napisao Timoteju, 'Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik izmeðu Boga i ljudi, šovjek -Hrist Isus' (1Timoteju 2:5). Sam je Isus istaknuo važnost tog biblijskog nauka kada je rekao: 'ovo je život veèni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Hrista' (Jovan 17:3).

UÈENJE TROJSTVA

Nekoliko nauka su kao nauk o trojstvu neprihvaæeni od svih hrišæana. Meðutim, veæina: Rimokatolici, Pravoslavne crkve, i skoro sve denominacije protestanata, ma kako se razlikovali u nekim taèkama, slažu se, i veruju da je 'Otac Bog, Sin Bog, i da je Sveti Duh Bog, ali da ipak nema tri Boga, veæ jedan Bog'. Oni još veruju da su sva trojica sujednaka i suveèna.

Da li je to istinski nauk? Ako je tako, a mi to ne razumemo, moramo li ga prihvatiti? Kako nam je znati? Oèito jedino s onim što je Bog bio voljan otkriti u Svojoj Reèi. Stoga, pogledajmo u Bibliju i uskoro æemo videti i sami da nema nikakve podrške bilo gde u njenim stranicama ovom

narodnom nauku, veæ upravo suprotno. Pismo uvek nauèava Božije jedinstvo, ne trojstvo. Sledeæi citati jasno pokazuju to:

'Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naè Gospodin je jedini' (5Moj.6:4; Marko 12:29). 'Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema boga' (Isaija 45:5). 'Nama je JEDAN BOG, Otac, od koga je sve' (1Korinæanima 8:6).

Ovo ni u kom sluèaju nisu jedini pasusi, veæ primeri mnogi koji se mogu citirati, svima koji nauèavaju da je Bog jedan, ne troje. Poslednji od gornjih pasusa je izrazito znaèajan. Hrist je došao, umro, bio vaskrsnut iz mrtvih i uznesen uz Božju desnu ruku, ipak Pavle veli da ima JEDNOG BOGA! I ko je taj? Trojni Bog pravoslavlja - Otac, Sin i Sveti Duh? Ne! To je OTAC. To je bio Bog kojeg je štovao Pavle.

BEŠE LI ISUS BOG SIN?

Šta, onda, s Isusom Hristom? Nije li on bio 'Bog Sin'? Vrlo je èesta upotrebe ovog izraza danas, neobièno je to da se ovakva fraza ne može naæi u Bibliji. Mi èitamo o 'Božjem Sinu', ali ne o 'Bogu Sinu'. Prirodni zakljuèak jest da nauk upleten s tim izrazom nije biblijski. Atanazijsko verovanje veli o Ocu i Sinu da su sujednaki i suveèni. Prenoseæi dalje neobiène zamisli da jedan Otac i Sin mogu biti suveèni, što veli Biblija o sujednakosti? Ona najjasnije govori po tom pitanju. Beše li Hrist jednak Ocu kada je bio ovde prije 2000 godina? Neka odgovori za sebe:

'Ja sam od sebe ne mogu uèiniti ništa' (Jovan 5:30).

'Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla' (Jovan 7:16).

'Otac je veæi od mene' (Jovan 14:28).

Sama èinjenica da je bio poslan od Oca (Jovan 5:24,37), negira teoriju sujednakosti, dok mu nedostatak znanja o vremenu svoga drugog dolaska jest dodatan dokaz protiv narodnog verovanja, jer je nezamislivo da je Druga Osoba Trojstva neupuæena o bilo èemu. Ne samo da nije postojala ta jednakost u prošlosti, tako je i sada. Odmeri reèi Pavla kad govori o Bogu i Ocu Gospodina Isusa (2Korinæanima 11:31), èak je i sam Isus, nakon svoga vaskrsenja, govorio o Ocu kao o 'Ocu svomu' (Jovan 20:17), daljnja èinjenica da 'jedan je Bog, jedan je i posrednik izmeðu Boga i ljudi, èovjek Hrist Isus' (1Timoteju 2:5), jeste još jedan dokaz istog sadržaja.

HRISTOVA BUDUÆA POZICIJA

Ova lista dokaza se može i dalje iznositi. Mi gledamo napred u vremenu kraja Hristove vladavine hiljadugodišnjice. Šta vidimo?

"Potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu... Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. I kad mu sve bude podloženo, tada æe se i on sam, Sin podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu" (1Korinæanima 15:24-28).

Tako u prošlosti, u sadašnjosti, i u buduænosti, ma kako visoka bila pozicija odreðna Isusu Hristu, Otac jest glavni, i sujednakost nije nikad niti predložena.

Ko, je onda, Isus Hrist? Božji Sin, roðen od device majke, po zapisu Mateja i Luke:- "Duh Sveti siæi æe na te i sila æe te Svevišnjega osjeniti. Zato æe to èedo i biti sveto, Sin Božji" (Luka 1:35).

Isus je živeo po zapisu Pisma, bio iskušavan, trpeo, i umro, ali je bio od Oca podignut iz mrtvih, i uznesen uz Božju desnu ruku Velikosveæenikom i Posrednikom. Onde æe on ostati do vremena svoga povratka na zemlji da uspostavi Božje kraljevstvo.

BOŽIJA LJUBAV

Ako postoji neka osobina Svemoænoga koja pokazuje da Mu je karakter razlièitiji od bogova kojih su izmislili ljudi, to je ljubav koju On pokazuje.

Razmisli o ljubavi koju pokazuje roditelj svojoj deci. Bog pokazuje svu tu ljubav - i više - nama.

'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima život vjeèni' (Jovan 3:16).

Delo Gospodina Isus Hrista tvori temu druge jedne lekcije. Ljudska potreba za spasenje je takoðe potpunije raspravljana kasnije. Ali cilj koji Bog ima sa zemljom i èovekom se mora izložiti ovde. Jasno biblijsko uèenje je da Bog u buduænosti kani izmeniti svet, da odstrani zla koja ga sada pogaðaju.

BOŽJI CILJ SA ZEMLJOM

Veoma je rano u istoriji Izraela, Bog izjavio: 'Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje' (Brojevi 14:21). Zemlja zacelo nije sada ispunjena Božjom slavom. Ali biæe. To je Božji cilj.

Apostol Pavle je govorio ljudima u Atini i rekao im je da æe jednoga dana svet biti upravljan pravdom kraljem odreðenim od Boga i da je to zajamèeno Njegovim vaskrsenjem odreðenoga od mrtvih.

Svet zacelo nije sada upravljan pravdnošæu. Ali biæe. Kada doðe to vreme nazvat æe se Kraljevstvom Božjem i Isus æe biti kralj. Božji cilj sa zemljom je potpunije raspravljan u sledeæoj lekciji. Jedan od sigurnijih naèina s kojim je Bog pokazao Svoju ljubav èoveku je taj što je obznanio Svoj cilj u Bibliji. Njegova je ljubav takoðe pokazana u spremanju vlastita sina za središte tog cilja.

DUH

Lekcija o Bogu ne bi bila kompletna bez pominjanja dve reèi koje su povezane sa Svemoænim i Njegovim delom. Reè 'duh' se èesto upotrebljava u Bibliji da oznaèi Božju silu, svuda prisutnu. 'Kuda bih otišao od duha tvojega, i od lica tvojega kuda bih utekao?' (Psalam 139:7). 'Duh vladalaèki neka me potkrijepi' (Psalam 51:12).

SVETI DUH

Reè 'sveti' znaèi poseban, odvojen, sakralni, posveæen. Kad èitamo o Svetom Duhu, Biblija govori o Božjoj sili upotrijebljenoj za odreðen, poseban cilj.

Kada je Mariji, Isusovoj majci, bilo reèeno da æe imati sina koji æe se zvati Isus, bilo joj je reèeno da æe Sveti Duh doæi nad nju i Luka istièe znaèaj s ponavljanjem 'sila æe te Svevišnjega osjeniti' (Luka 1:35). Pogledaj stih. Anðeo objašnjava da æe Isusovo roðenje biti èudom izdejstvovano liènom Božjom silom delujuæi nad Marijom. Zbog toga, Isus æe biti Božji Sin.

PISANJE BIBLIJE

Veæ smo videli jedan stih u Petrovoj drugoj poslanici koji veli 'nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili'. Posebna je Božja sila uzrokovala govorenje proroka i da pisci pisama zapišu Božju Reè. Bili su poneseni Božjom silom.

Reè 'duh' je èest prevod hebrejske (u Starom zavetu) reèi ili grèke (u Novom zavetu) reèi koja znaèi dah. Tako kad je Božji Duh pokretao èoveka, moglo se reæi da ga je 'Bog nadahnuo'. Ovaj znaèaj iza reèi èini neke od pasuse koje govore o Božjoj sili osobito lepim. To, isto tako, je razlog što Pavle, pišuæi Timoteju, veli da je Pismo inspirisano 'Sve Pismo (je) BOGOM NADAHNUTO' (2Timoteju 3:16). 

Sila Svetoga Duha je bila dana Isusu kao što kaže Novi zavet. Apostolima je kasnije takoðe bila dana ta sila koja im je omoguæila da èine èuda. Zadnji stih Marka 16:20 nam kaže da je cilj toga bio osposobljavanje apostola da potvrde reèi koje su govorili.

Pavle govori o naèinu na kojim su dari Svetoga Duha bili upotrebljavani u prvom veku. Najveæe svojstvo nad svim darovima koje trebamo pokušati gajiti jest ljubav. Proèitaj 1Korinæanima 12:28-31 (zatim 1Korinæanima 13:1-13). Bog nam je pokazao Svoju ljubav na mnogo naèina. Mi Mu najbolje možemo pokazati svoju ljubav življenjem životom na naèin koji Mu udovoljava.

SAŽETAK NEKIH VAŽNIH TAÈAKA

Postoji jedan Bog. On je Tvorac. On je besmrtan - u vijeke vjekova.

Bog vidi i zna sve. Bog je praveden. Bog ljubi.

Bog je otkrio Svoj cilj u Bibliji. Božja je sila opisana kao Njegov Duh.

Pisma su bila napisana silom Svetoga Duha.

Isus se rodio kao ishod dela Svetoga Duha nad Marijom.

Važno je za naše spasenje da trebamo shvatiti Božju prirodu.

PASUSI ZA ÈITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 1;        Isaija 45;        Dela 17 (primeti šta su radili oni u Bereju);        Psalam 139;       1Timoteju 6.

LEKCIJA 2 TEST

Podvuæi ispravni odgovor na svako pitanje i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Kako je bio napravljen univerzum?
  2. Istinski Bog je:

  3. Šta je od sledeæeg dokaz da postoji Bog?
  4. U Psalmu 139:6 pisac veli:

  5. Biblija nauèava da je:

  6. Davanjem Svoga sina (Jovan 3:16) Bog je pokazao:

  7. Šta kani Bog uèiniti s ovom zemljom?
  8. Šta je Božji Duh?

  9. Kojim je naèinom Bog uzrokovao da Biblija bude napisana?

  10. U Delima 17:11 èitamo da su oni u Bereju:

Pitanjima?:

Izdenuto ime:

Email (prepušten slobodnom izboru)


previous page table of contents next page