Apel vernicima Srpske pravoslavne crkve

Postoji u pravoslavnoj crkvi jedan konzervativizam kontrole svega koji je privlaèan mnogim ljudima. Ne raspravlja se o istini, veã se prihvata dogma. Riskantne, uzbudljive, izazovne liène teme koje nastaju iz direktnog odnosa sa Ocem i  Sinom nikada nisu dozvoljene. To je jedan oblik islama – „podloþnost“ jednoj ideologiji, jednom sistemu misli, jednom autoritetu, jednom nasleđenom odnosu i pogledu na svet za koji se pretpostavlja da je ispravan, bez obzira na to da li ga neko lièno prihvata ili ne. Znaèenje i vrednost pojedine liènosti postaje smrvljeno pod građevinom jedne oèajnièki neophodne uniformnosti i konformiteta. U ovom smislu, pravoslvalje, katolicizam, islam i komunizam, u stvari i mnoge druge religije i politièke filozofije, imaju mnogo toga zajednièkog. Nasuprot tome, uistinu, hriðãanstvo zasnovano na Bibliji stavlja veliki naglasak na znaèenje i vrednost pojedinca. Isus je isprièao prièu o pastiru sa 100 ovaca, koji gubi jednu od njih. On ostavlja 99 u divljini, i odlazi da traþi onu izgubljenu. Veãina pastira bi pomislila da je gubitak od 1% sasvim u redu. Ali ovaj pastir – koji predstavlja Isusa – je veoma neobièan. On je obuzet straðãu  spasavanja pojedinca. A ta jedna izgubljena ovca predstavlja vas i mene. Da, znam, verovatno mislite da ste, zato ðto ste pripadnik pravoslavne crkve, zbog toga u redu, i da uopðte niste izgubljeni. Ali u naðim srcima, mi znamo istinu – da nijedna ljudska organizacija ne moþe reðiti duboka oseãanja izgubljenosti i usamljenosti koja mnogi katolici oseãaju u sebi. U mnoðtvu ljudi koji nedeljom ulaze u crkvu, toliko ih je mnogo koji oseãaju da su izgubljeni... jednostavno izgubljeni. Njihovi stilovi þivota, reèi i èak pogled u njihovim oèima pokazuju da je to istina. Nijedno izvođenje rituala ne moþe ovo promeniti. Ali dolaþenje Isusu lièno,uèenje o Njemu direktno iz Biblije... ovo moþe i zaista radikalno menja ljudski þivot u praksi.

Moþe se tvrditi da se pripadnici pravoslavne crkve obraãaju Bibliji da opravda njihove rituale i dogme. To je istina; ali je takođe istina da ljudi mogu opravdati bilo ðta iz bilo koje knjige, ukljuèujuãi Bibliju. Drugim, jednostavnijim reèima reèeno: „Mi gledamo na nað crkveni þivot, naðe rituale i dogme, i uzimamo bilo koji stih iz Biblije, èak i oèigledno izvan konteksta, da opravdamo ono ðto èinimo“. Ako proèitamo ili iskoristimo biblijski tekst na ovaj naèin, onda je tumaèenje cinika , da „se sve iz Biblije moþe dokazati“, stvarno istina. U jednom trenutku moþemo iskoristiti Bibliju da opravdamo holokaust (kao ðto je to uèinila katolièka crkva); sledeãeg trenutka moþemo iskoristiti Bibliju da opravdamo pacifizam. Mi nikada neãemo doãi do Boþije istine ako koristimo Njegove „reèi istine“ (kako ih On naziva) na ovaj naèin. Mi moramo èitati Bibliju i pokuðati razumeti ðta su inspirisani autori svarno hteli da kaþu; i, bez obzira na to da li nam odgovara ili ne, teþiti da þivimo svoje þivote onako kako nam Bog stvarno poruèuje. Ovo je èudo „inspiracije“ – da reèi koje èitamo u Bibliji, crni otisak na belom papiru, jeste uistinu Bog koji govori direktno nama, ne preko bilo kojeg sveðtenika, ne preko ili kroz bilo koga ili bilo ðta – veã Bog Svemoguãi govori direktno vama.

 

Tako bismo mi þeleli da vas ohrabrimo da èitate Bibliju za sebe. Niko to ne moþe da uradi za vas – nijedan sveðtenik, crkva, ljudska organizacija. Naravno, to je neðto zastraðujuãe – suoèiti se sa Bogom sam, kroz stranice Njegove reèi. Kada je Bog þeleo da se obrati Svom narodu Izraela direktno, On ih je okupio ispred planine Sinaj i siðao da im se obrati. Ali su oni bili uplaðeni, i þeleli su da imaju posrednika. I to je tako sa mnogim ljudima – najradije ãe se sakriti ispod hijerarhije sveðtenika i biskupa, nego doãi pred Boga Samoga. Samo je jedan posrednik između Boga i nas – a to je „èovek Isus Hrist“ (1 Timoteju 2:5). Ne treba nam sveðtenik, Marija, svetac, crkva itd da posreduje za nas. To znaèi da se moþete moliti Bogu direktno, kroz Isusa – svojim sopstvenim reèima, ne onima koje vam neko kaþe da izgovorite.

Vidite, Bog Sam, Bog koji stvarno postoji, negde iza milijardi kilometara svemira, iza svih galaksija... taj Bog koji je stvarno biãe, a ne jedna ideja, ne neka crna kutija u naðem mozgu koju nazivamo „Bogom“... taj Bog poziva vas da imate lièni odnos sa Njim. I On þeli da vi spoznate Njega, da Ga upoznate, da Ga uzmete kao Oca. I kao i u svakom liènom odnosu, ovo zahteva liènu komunikaciju. Ne odlaþenje u neku zgradu i izgovaranje reèi koje vam kaþu da izgovorite. Veã dolazak k Njemu, u tami vaðe sobe, ili usred dana, u vaðoj kancelariji ili kuhinji, izgovaranje vaðih sopstvenih reèi, traþenje da On otkrije Sebe vama, izjavljivanje vaðe ljubavi prema Njemu, verovanje u Njega i þelja da Ga bolje upoznate... I ako èinite ovo, On ãe èuti vaðe molitve i otkriãe vam se. I na kraju, vi ãete poþeleti da budete krðteni u Njegovom Sinu. Moþda razmiðljate „Krðtenje? Ja sam krðten kao dete! Ja sam u redu!“ Prema Bibliji, krðtenje je neðto ðto èini odrasla osoba, kada po svojoj slobodnoj volji odluèi da se þeli identifikovati sa smrãu i uskrsnuãem Isusovim. Reè „krðtenje“ kao reè znaèi potpuno uranjanje u vodu – jer kada smo ispod vode, mi smo povezani sa smrãu (ukopom Isusovim), a kada izađemo iz vode, mi smo povezani sa Njegovim uskrsnuãem. Tada smo istinski ujedinjeni sa Njim, „u Hristu“ kako to Biblija kaþe, i mi imamo sigurnu i definitivnu Nadu u veèni þivot sa Njim kada se On vrati na zemlju. Ako stvarno verujete u ovo, to vam daje divnu perspektivu u þivotu.

Bez obzira na to da li  smo sreãni ili nesreãni u ovom þivotu, zdravi ili bolesni, bogati ili siromaðni, to je sve samo za ovaj þivot – nað stvarni þivot, veèni þivot, je ono èemu se radujemo, ðto daje jednu drugaèiju perspektivu naðem sadaðnjem ljudskom iskustvu. Naravno, veèni þivot je teðko zamisliti – ali samo pokuðajte, na trenutak. Jer to je ono ðto vam Bog nudi. Kao dete, obièno sam mislio o ovom þivotu kao o samo nekoliko milimetara, u poređenju sa veèno dugim kanapom, koji se proteþe dalje i dalje i dalje i dalje... i dalje. I joð uvek ne mogu da smislim neki drugi naèin da razmiðljam o tome. Ali stvar je u tome, ovo je þivot Kraljevstva Boþijeg, ne þivot kakav sada poznajemo – ðto i ne bi bila neka nagrada! U stvari, þiveti veèno sa naðim sadaðnjim iskustvom o þivotu bilo bi najpre jedna kazna. Ne, veèni þivot koji Bog nudi nije samo veèan, to je þivot koji On i Isus sada þive, þivot veène radosti i ispunjenosti i krajnjeg znaèaja. I mi ga moþemo poèeti þiveti... upravo sada.

Pa, ðta dalje? Mi iskreno þelimo da pomognemo ljudima da spoznaju Boga. Pa tako mi þelimo da vam ponudimo jednu besplatnu knjigu koja se zove Osnove Biblije koja sistematièno objaðnjava osnovne stvari o Bogu u skladu sa Biblijom.

Dovoljno je da upiðete vaðe podatke na narudþbenicu i poðaljete na adresu:

Bible Basics

P.O.Box 3034

South Croydon

Surrey CR2 0ZA

ENGLAND

Ime ___________________________________________________

Adresa ________________________________________________

Ili piðite na E-mail info@carelinks.net

Ili posetite nað sajtove www.biblebasicsonline.com i carelinks.net

Duncan Heaster