LISAKOLI EZALI NINI / Qu’est-ce que l’Évangile?

LingalaFrançais
LISAKOLI EZALI NINI ?

Ezali malamu mingi komona ndenge nini bozwakintango yakotala malamu nsango ya biblia.
Bozalinntango mosusu mayele na oyo etali bonzambe kokende na ndako ya nzambe, kokokisa tokolanda misala misantu, kolanda misala oyo ezali kokumisa nzambe te.Mpe tozali Kondimela bino.
Biblia ezali kotangisa ke nzambe afandi kati na mitema ya bato mpe basi baoyo bazali koyoka
Maloba naye.
Misala oyo esengeli biso kolanda ezali misala oyo biblia yango moko etangisi, to elakisi polele, mpe mizali mingite kati na biblia.Kozwa libatisi ya mayi mingi mpe kolia lipa mikolo nyonso na mposo na kokanisa yezu.
Bozali ntango mosusu moto kaka mpe bolingi kenzambe azali kati na bomoi na bino kasi bolingi te kokende mosika.
Tomonaka oyomingi kati na biso : tozali kofungolampe kotanga mpe kozala asika ya masolo ya biblia. Ezali malamu mingi tondimake nzambe azali pamba te wana, ezali solo.Kasi ezali na biloko mosusu ya koyeba.Na kotanga liloba naye.Biblia, tokoki ko yeba ye mpe kozwa mwa esika kati na bonzambe naye. Mokanda oyo ekomamaki na molimo na nzambe naye.
Mokanda oyo ekomaki na molimona nzambe mpe etindaki bato kokoma yango ; ezali maloba ya pamba te ya bato, lokolo mikanda mosusu.Talatina ezali mokanda oyo esengeli koyeba yango.
Tango mosusu, bokanisi ke boyebi nyonso. Botalaki biblia mpe bokomelaki koyeba. Kasi soki bozali katina bosolo, bokoloba bosolo ke ezali na eloko moko ezangi. Etikali na kondima te, bobangi na mikolo ekoya, kozanga bosolo kati na bomoi na biso …kozanga kondimela ezali kolanda mingi bato na basi lokola mbwa ya mwindu ti kati na lilita.Na bino ,na lobi : bomeka mbala lisusu ntango mosusu maloba oyo bato bazali koloba na ndenge ta mosusu ya bokumisi na bino ya biblia. Tozongela na maloba ya biblia yango moko.
Ntango mosusu, mpo na bino, makambo oyo etali christo ezali kaka “mayele na bino ya botangi mingi”, mosusu kolekisa ntango na bino pamba mayele mosusu, mpe botelemi moke na nzela…
Ezali komema na lilita.Bomoi ezali mokuse mingi mpo na kozala na bizaleli wana.Pambate mokolo moko bokopemaka kati na lilita na bino,mpe mokolo moko kokufa ya mabe mpe yako
Bangisa ekokitelaka bino.
Boyoka sikoyo ninioyo biblia elingi koloba.
Na sengi na bino, nakondima na bino, bozwa mwa ngonga muke mpo na bomoi na bino mpo nakolata malamu nini biblia elobi.Totala sikoyo motuna oyo tozali komituna oyoelobi nini lisakoli, to lisakoli ezali nini?
Nakosenga na bino, bofungola biblia na bino ya nsango yasika kati na mokanda ya matayo1:1awa nde mosali oyo matayo abandi kolakisa kosa kola nate.Totangi:
Libota mobimba ya yezu-christo, mwana ya dawidi, mwana ya Abraham.Ezali biloko ya motindo wan ate nde tozali kozela. Matayo alobi ke yezu azali ya libota ya dawidi mpe na abalahama tala etandeli ya lisakoli ya matayo. Paulo amonakiye na lolenge wana moko kaka.
Botala na mokanda ya bagalatiya3:8. Lisusu makomi, ezali kolakisa ndenge nini nzambe ako lobelaka ba pakano na nzela ya kondima, alobaki yango na liboso ya kosakola nsango malamu na Abalahama mpe libota nyonso mobimba ekopambolama naye.
Maloba “nsanga malamu”awa ezali nayango eloko te kaka eloko oyo ekoyoka . “lisakoli” na ndenge na yango ya sika. Sikoyo mpamba te lisakoli ekokakikopesamela na Abalahama lokola elaka. Tala oto elobi Paulo.Soki tokoki koypka nini oyo nzambe akokaki kopesa na abrahama lokola elaka, wana sikoyo tokoki koyoka nini lisakoli.Tokende, to totala sikoyo nini elobani kati na mokanda ya kala mpe totala nini nzambe alobi na abalahama.
Tobanda na mokanda ya Genèse, mokanda ya liboso kati na biblia: genèse17:8.
Nakopesakayo, mpe na libota nayo, sima nayo mpambate mboka oyo esengelakiyo kopesamela, kokota mpe kofanda mboka ya elaka, mboka nyonso ya canaan, kokoka kozwayango mpona libela, mpe nakozala nzambe na bango. Nzambe alobi lisusu na abalahama ke yena mabota naye nyonso bakofandaka libela na mokili oyo. Bomoi ya seko ezali likanisi oyo tokuti kati na mokanda ya kala.Tokoma boye, mpwete nsango ya motuya kati na biblia ezali moko kaka, kobanda na ebandeli kino na suka ndenge nini ekokikozala ?
Tobaluka na mokanda ya Genèse 22.17-18
Nakotondiselayo mapamboli mpe na kosala ezala mingi libota nayo,lokola minzoto ya likolo mpe lokola nzoto oyo ezali kozwama pambate pembeni ya ebale. Libota nayo nyonso ekozala nabokengemeli ya bineminaye.Mabota nyonso ya mokili bikoloba pambolama na libota nayo, pambate mpete okokaki koyoka mongongo na ngai.Abalahama akozala na mwana oyo akozala lipamboli ya solo na mokili mobimba.
Mpo na koyeba malamu biblia, esengeli tomona lolenge ni ni biblia ezali komilakisa yango moko mpe kopesa biso elakiselo naye.
Pamba te nsango oyo touti kotanga ezali kozwama kati na bukuya sika, mpe kati na mokanda ya bantoma 3.25
-26.totala makomi oyonakoyoka wela yango malamu.
Bozali bana ya bantuma mpe ya lisanga oyo Nzambe akokaki kosala na ba nkoko na biso, na koloba na abalahama : ke mabota nyonso ya mokoli eko pambolama na ba nkoko nayo. Ezali na bino mbala ya liboso Nzambe, sima yako pona mosali nay, atindaki ye pambate mpwete akoka kopambola bino, pambate moko na moko na bino akoka kotikana na masumu. Nani nde azali libota oyo ya abalahama ? ezali Yezu, mpe ezali wapi lipamboli oyo akopesa na bato mpe na basi ya mokili mobimba ?
Ezali oyo ya kolimbisa masumu mpe lobiko, tolandela likanisi oyo, totala katina mokanda ya Bagalatiya 3.16 totala malamu oyo ekokaki kosalemela na Abalahama mpe na libota naye. Alobakite ke : mpe na mabota nyonso, lokala ekokaki kozala mingi. Kasi lokola na moto moko kaka : mpe na libota, elingi koloba na Christo.
Sikoyo libota ya abalahama esili kozala moto moko.
Kasi lolenge nini moto oyo moko kaka akoki kozala bato ebele ? Ebele lisusu koleka minzoto ya likolo? Totanga Galatiya 3.27-29.
Bino ba oyo nyonso bokokaki kozwa libatisi katina yezu, bokokaki kolata nde Christo, kozalite mu yuda, tomu griki, kozali lisusu te mokangami, tomokangolami, kozala mbala lisusu te mobali to mwasi, pamba te bino nyonso, bozali kati na Yezu Christo, mpe soko bozali ya Christo, sikoyo bozali ya libota ya abalahama, moto oyo akotikala na elaka.
Kaka ba oyo basili kozwa libatisi na bango katina Christo bazali na mwa elaka, bilaka ya bomoi ya seko awa na mokili.
Talatina esengeli biso tokoka kozwa libatisi soki tolingi tobika ! Paulo alobi ete elikya naye ezalaki « elikya ya israela » (Misala yaba ntoma 28.20) na ntango wana amikutaki liboso ya kufa, wana ezalaki elikya naye elikya ya israela. Nini nde libatisi sikoyo ? Ezali te kosopa mayi kaka. Katina Mokanda ya sika ekomami na monoko ya kigriki mpe elobami na monoko ya français lokola « libatisi » elingi koloba kaka « mayimingi ». Bazalaka ko salela kombo oyo nakolobela mpona masuwa moko ezalaki kotambula.
Mpe ekokaki kozinda, mpe lisusu lokola kiteni ya elamba oyo bazindisi kati na mayi ya langi mpo ekoka kozwa langi mosusu. Matayo 3 : 13-16.
Sikoyo yezu aye epayi ya yohana kouta na Galilaya na yordani, mpo nakozwa libatisi naye na yohana. Kasi yohona aboyi mpe na koloba : ezali ngayi nde nazali na mposa ya kozwa libatisi epayi nayo, kasi yonde oye epayi na ngayi ! Yezu ayanoliye boye : tika esalema bongo, pamba te ezali malamu tokokisa maloba.
Sina na yango yohana asalaki yango.
Sima ya kozwa libatisi, yezu abimi katina mayi.
Na sima na yango mapata mafungwaki, mpe amonaki molimo na Nzambe kokitela ye lokola ndeke.
Yezu « kokita » katina mayi mpe « kobima » katina mayi. Mpe azwaki libatisi lokola moto mokolo, kasi lokola mwana moke te to libatisi ya mayi mingi kasi ya mayi moke te to libatisi ya kosopela moto mayi te. Tala tina yango ezali kosalema kati na mayi ya ebale mayi monene.
Mpe tokoka kosala yango. Oyo ya kozindisa moto kati na mayi mingi mpe sima na yango kobima kati na mayi wana ezali elembo oyo elakisi kufa mpe kosekwa naye yezu : sima yakozwa libatisi, to lakisi ke tozwi mokano ya kolakisa ko kufa mpe ko sekwa naye yango tina wana esengeli kati na mayi mingi penza, kasi ezalate oyo ya mayi moke to ya kosopela moto mayi. Baloma 6 : 3-5
Tobosana ete ke biso bans oba oyo tokokaki kozwa libatisi kati na yezu-Christo, ezali na nzela ya kufa naye nde bisompe tozwaki libatisi ? tokokaki biso banso ko kundama naye kati na kufa na nzela ya libatisi, mpwete, ndenge yezu a sekwaki katinaba kufi na nguya ya Nzambe, lolenge moko biso mpe tofambola na lolenge ya sika kafi na bomoi na biso.
Pamba te soko tokokoma biso nyonso lokola nzete elongo naye na nzela ya kufa naye, tokozala lisusu lolenge moko na nzela ya kosekwa naye.
Talatina tozali koteya bino na nzela ya libatisi bozwa yango lokola na nzela ya kondimela yezu-Christo !
Sima ya kozwa libatisi kati na yezu, to komi moko ya nzoto naye. Bilakanaye bizali kozwama kati na biso na ntango wana yezu akozonga na mokoli oyo, toka sekwa, kosambisana na sina na yango, sokotoko tikala bayengebene na liloba na nzambe, tokozwa bomoyi ya seko katina bokonzi bwa nzambe mpe toko umela seko kati na bokonzi bwaye awa na mokili. Na ntango ondimeli na oyo, bomoi ekomi na nzela ya sika. Ata ezala ba mposa na biso yabiloko, esengeli toyeba ete bizali ya ntango moke kaka, mpe ntango Christo akoya, akopesa bisobomoi ya sika mpe bomoi ya seko.
Talatina kati na biblia, mpe kati na CHRISTO kozali ELIKYA ya solo.
Elikya na biso ezali monene koleka ba mpasi mpe mitungisi? Na biso oyo tozali na yango lelo ezali komona na makasite kasi lolenge nini wana ekoki kosala ete moto yezu akoki kobikisa biso. Ezalaki emoniselo na biso mpe natina na yango esengeli biso kozwa libatisi kati na kufa naye mpe kati nakosekwa naye : pambate azalaki ya solo lokola biso. Hebreux 2 : 14-18.
Sikoyo, pambate lolenge bana bazali kosangana na makila mpe na mosuni, ye mpe, na lolenge wana azala mpe kosangana, mpwete akoka konyata kolekela na kufa naye oyo azali kosimba to oyo azali na makoki ya kufa, elingi koloba satana, mpe kokangola ba oyo nyonso, kolekela na kobanga kufa to liwa, bazalaki to bomoyi na bango nyonso ezalaki kokangama kati na boumbu. Mpwete ezali na ba anzelu ya solo aye na libatisi kasi ezali libota ya abalahama ezali koya na lisalisi. Lisusu esengeli naye koya, na nyonso, lolenge ya ba ndeko naye, mpwete azala songolo pakala oyo azali to atondi na mawa katinaye mpe moyengebene kati na misala na Nzambe mpo nako mona mpasi, mpe minyoko mingi mpo na masumu nabiso. Pambate komona lolenge nini akokaki konyokwana ye moko na ntango akokaki komekama, akoki mpe kosalisa baoyo bazali katina komeka.
Na totala malamu kati na koleka satana azali nyamate mpe azali nyoka oyo ba bengi dolagon te. Kombo oyo ezali kopesa mela ye ezali lokola moto na bomoto naye kati na masumu « lifuti ya masumu ezali kufa » (Baloma 6 : 23), kasiawa touti kotanga koloba été « satana » azali kosimba « makoki ya kufa » esengeli biso kobunda na nzoto na biso moko mpe na bomoto na biso kasi na nomoto oyo ezali komonana te na libanda.
Totala kati na kiteni na yango ya zomi na mina lolengi nini bazali kozongela mingi mingi na bomoto ya yezu ye mpe na lolenge ya kokokana akokaki kosangana ». (na bomoto na biso, na makila na bisompe na nzoto). Mbala mingi masango ya Ba christo bazali kotangisa ke kozali banzambe mpe moko na bango azalaki Yezu. Kasiezali te oyo biblia ezali koloba.
Mpe kolandana na bukuya Hebreux, ezali ya motu ya mingi lolenge nabiso ya koyoka yezu ezala malamu. Azalaki penza na bomoto lolenge moko nabiso. Mpe makomi ezali koyeba yango mbala mine ! akokaki komekama lolenge mokona biso.
Mpe tala lolenge nini tozali komekama. Yakobo : 13-15.
Ata moto mokote na tango amekami, aloba : ezali nzambe nde ameki ngayi. Pamba te nzambe akoki te komekama na mabe empe akokite komeka moto. Sima ya kolula, boluli ezwizemi, mpe eboti masumu, mpe masumu, ekomi na esika na yango, mpe kobote kufa.
Wana elingi kolola ete yezu azalaki na bonzoto na biso.
Nzambe akoki komekana te, yakobo alobi yango, kasi yezu amekamaki.
Hebreux alobi yango, sikoyo Yezu azali Nzambe te katina bonzambe naye, ezalinde moto mwana na nzambe na mbotana naye, lobota ya Dawidi na Abolahama kolekela maliya maman naye. Na lolenge moko, nzambe akoki te kobotana, kasi yezu ye akufaki tokoki komona nzambe te kasi bato ba monaki mpe kosimba yezu. Yezu akokakite kozala liboso ya kobotana na ye lokuta penza. Ezalaki nde mwana na nzambe kolekela mali ya. Tala kati na mokanda ya.
Luka: 1:31-35.
Tala oko kumba zemi, okobota mwana, mpe okobenga ye na kombo ya yezu. Ye akozala mikolo mpe akobengama mwana na likolo penza, mpe nkolo nzambe ye akopesaka na ye kitina bokonzi ya Dawidi, papa naye.
Ye akokonza likolo na Ndako ya yakobo seko na seko mpe kokonza naye ekozala na sukate. Maliya alobi na anzelu: lolenge nini makambo wana ekomonana, pambate na yebi nano te mibali? Kasi anzelu ayanoliye boye: molimo na nzambe ekokilela yo mpe nguya na likolo ekozipa yon a elilingi na yango. Nde tina, mwana mosanto oyo akobotana akobengama nakombo ya mwana na nzambe
Botala malamu makomi oyo elo bami na ndenge ekozalaka! YE AKOZA MWANA NA NZAMBE, MALIYA YE AKOKUMBA ZEMI. Tala esika yezu abandaki, ata soki likanisi, logos ya yezu ezalaka kozala elongo na nzambe kobanda na ebandeli. Boyeba été malia ye azalaki mwasi kaka lokola basi mosusu. Yezu ye azalaki ya libota yaba nkoko ya abalahama mpe ya Dawidi oyo ekokaki kozala ya libota na bango. Soko yezu akokaka kozala nzambe, sikoyo mbele malia ye akolaki kozala mpe maman ya nzambe mpe mbele akokaki kozala lisusu te mwasi ya pamba to mwasi kaka lokola basi mosusu. Ndenge biblia ezali kotangisa ete yezu azali mwana na nzambe mpena lolenge moko “MWANA NA MOTO”, libota ya abalahama mpe ya dawidi kolekela na malia, yango wana ezali kolakisa biso ete malia azali mwasi lokola basi mosusu. Sikoyo nde nyonso to pamba lolenge moko ya kondimela ya solo to lolenge mosusu ya kondimela bosolo pambate oyo ebengami misala ya ecclesia ezali kopesa biso lolenge mosusu yako zala.
Hebreux 4: 15-16
Pamba te tozali te nasongolo pakala oyo akokite kozwa esika na bampasi yaba mosusu ;kasi ekokakiye komekama lokola mpe ba mosusu na tango inso te, mpeye kosumukate.Topusana banso na kondima liboso ya kiti naye ya bokonzi, mpe ya ngelu, mpamba te mpona kozwa mawa naye mpe nakozwa ngelu mpe nakomona lisalisi na tango na yango.
Mpete yezu azalaki kokabola bomoto na biso,tokoki kosambela na nzela naye na nzambe na elikya.Sikoyo tozali na mposa lisusu te ya sango na nzela ya bomoto, tona libalisi yasolo, to mosakoli, tomoteyi mpwete losambo na biso eyokamela, to endimama.
*tokoka kotia na esika moko makasi oyo ya liboso oyo tokokaki kosolola elongo:
1. Kozali nzambe mokokaka, kasi bonzambe misati te.
2. Yezu azali mwana na nzambe, kasi ye azali nzambe te ; ye akokaki kozala te liboso ya kobotama naye.Ye akokaki koleka na banzela nyonso yako mekama kasi na ndenge yakolonga na nzela yabo motote kasi nakolenga nanzela yabo nzambe.
Na nyonso ye akokaki kosumukate.Apesaki bomoi naye na biso kolekela liwa ya mpasi mingi, mpe liwa ya nsoni mingi komona lolenge ye asumukakite, nzambe asekwisakiye katina bakufi.
3. Kolekela na libatisi kati na christu, elingi koloba kozinda kati na mayi mingi ya moto mokolo, tokaboli liwa naye mpe lisekwa naye.
4. Na ntango wana yezu-christu akoya, toko sekwa mpe kosambisama ompe kozuwa bomoyi ya seko kati na mboka naye oyo ekozala awa na nse bokonzi wana ekokokanisa na mokili na ntango ya bustani ya Edeni na tango wana nzambe asili kokela moto-ekozala kitoko mingi. Mikakatano nyonso oyo ezali ko bebisa mokili ya lelo: bitumba ,nzala, mawa ata liwa mikakatano oyonyonso ekobungaka atasuka.
5. Sima ya liwa, tozali na boyebite « lifelo »ezalikaka lilita.
6.Molimo ekufakate; tosalemi na mabele,toputulu mpe tokozongaka katina yango.Molimo oyo ezali lokola naya molimo ya nzambe , ezali makasi ya bomoi kati na bisonde n zambe akokaka kozwa yango na tango tokufi.Sima ya liwa tokokisi lisusu te kotikala na mwa mayele.
7. Satana ye azali kaka lokola eloko moko oyo batalisaka mpo na misala ya nzoto ya nkanda kati na biso nde esengeli biso kobunda makasi.
Ezali na kombo mokote to ya dalagon toya eloko moko ya kobangisa makasi ekoki ko umela seko.Nzambe ye azali makasi mingi koleka;ye akabaka te makoki naye na satana?ba mpasi na biso nyonso ezali kouta epayi na nzambe, kasi epayi na satana te; mizali koluka ebandeli na yango ya molimo.
8. Na kotanga biblia mpona biso moko kaka, tokoki kozwan nzela ya solo oyo ezali komema epayi na nzambe.
Nazali sikoyo kotangisa bino biloko oyo mpe bokoka kopemate ti mokolo oyo bokokomela kozwa mayele mpe boyebi ya solo kati na lisakoli. Nakanisi ete bokotanga kelasi na biso ya pamba mpe bokozwa lokola eloko ya liboso libatisi mokolo moko,libatisi katina mayi mingi.Bokozala sikoyo na elkya ya bomoi ya seko. Tokoki te kokanisa bomoi ya seko, ya solo.Nakoki kaka kokanisa et eke tozali kokanisa nzela moko molai mingi, oyo ezali nasukate mpe tozali komona yango na mosika; kasi kati na bomoi na biso ya sika,to nya lelo tozali komituna kaka naba kilometa muke ya ebandeli na yango. Wana ezali ya solo elikya na biso , soko tokozwa libatisi kati na yezu mpe tozala na bomoyi kati naye na sengi na bino kozwa oyo na bosolo mpe na kozwa yango te lokola lisanga moko oyo botombelaka mbeka lokola lisusu eloko moko ya momesana.

DUNCAN HEASTER

Ya solo kozali Bibila moko kasi ba Ecclesia ebele. Esengeli tozala na makanisi mpe mposa yakotanga Biblia mpona bino moko mpo na koyeba malamu makomi. Tondimeli biso nyonso ke kozali nzambe moko kaka.
Yezu azali mwana na nzambe oyo azalaki na nzoto tololenge na biso pme biso nyonso esengeli tokokokozwa libatisi na mayi mingi penza pamba te, kufa mpe koswekwa naye tokoka kondimela yango kala mingi te akozonga na mokili oyo mpo na kosala bokonzi na nzambe awa na nse “ kasi na likolo te na lola te ?”
Tosengi na bino mpe toyambi bino, tosengi na bino bokoka kotinda mikanda na bino mpo na kozwa eyano mpe mikanda mosusu yakotangela Biblia, mikanda wana ekopesamela bino ya pamba te mpwete bokoka koyekola malamu Biblia.
Name/ Nom: Kombo………………………………………………………………………
Adresse/ Esikayo ofandi:……………………………………………………………….
Téléphone:


Qu’est-ce que l’Évangile?

C’est bien de voir que vous avez pris le temps pour considérer le message de la Bible. Vous êtes peut-être prudent en ce qui concerne la religion. Aller à l’église, accomplir les rituels, suivre les traditions. Et nous sommes tout à fait d’accord avec vous. La Bible enseigne que Dieu vit dans le cœur des hommes et femmes qui écoutent ses paroles. Les seules cérémonies que nous devrions suivre sont celles que la Bible elle-même explique clairement, et il y en a très peu dans la Bible. Être baptisé par l’immersion dans l’eau et rompre le pain chaque semaine en mémoire de Jésus – voilà les deux principales.

Vous n’êtes peut-être qu’une personne ordinaire et vous voulez que Dieu soit dans votre vie mais vous ne voulez pas allez plus loin. Ceci est probablement le cas de beaucoup parmi nous: nous lirions un dépliant religieux, nous assisterions à une causerie biblique, nous participerions à une discussion sur la Bible. C’est merveilleux que nous croyons que Dieu existe car cela, c’est chose certaine. Mais il y a tant d’autres choses à découvrir. En étudiant sa parole, la Bible, nous pouvons apprendre à le connaître et recevoir une part dans son plan éternel. Ce livre fut écrit par l’Esprit de Dieu qui poussa les hommes à l’écrire; ce ne sont pas les simples paroles des hommes, comme tous les autres livres. Voilà pourquoi c’est un livre qui vaut d’être étudié.

Peut-être, au contraire, vous croyez tout savoir. Vous avez regardé la Bible et vous êtes arrivé à tout comprendre. Mais si vous êtes très honnête, vous avouerez qu’il y a quelque chose qui manque. Il reste un petit doute, une crainte pour l’avenir, un manque de certitude quant à notre destin... ce doute qui suit la plupart des hommes et femmes comme un chien noir jusque dans la tombe. A vous, je dis: essayez encore une fois. Peut-être que les interprétations humaines se sont mêlées dans votre considération de la Bible. Retournez au texte de la Bible elle-même.

Peut-être que pour vous, le christianisme n’est qu’une autre « aventure intellectuelle », un autre passe-temps pour vous distraire un peu, une autre passion, une autre escale sur la route... qui mène à la tombe quand même. La vie est trop courte pour avoir ce genre d’attitude cynique. Un jour vous vous reposerez dans votre tombe, un jour la finalité terrible de la mort descendrez sur vous. Écoutez ce que la Bible a à dire maintenant. Je vous prie, pour votre bien, prenez quelques minutes de votre vie pour considérer ce qu’elle dit.


Abordons alors la question que nous nous posons ce soir: Qu’est-ce que l’évangile ?

S’il vous plaît, ouvrez votre Nouveau Testament à Matthieu 1.1. C’est ici que Matthieu commence son explication de l’Évangile. Nous lisons:

Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham.

Ce n’est pas le genre de chose à laquelle nous nous attendrions. Matthieu dit que Jésus est le descendant de David et d’Abraham. Voilà le commencement de l’Évangile pour Matthieu. Paul le voyait de la même manière. Voyez à Galates 3.8.

Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi

[Les mots « bonne nouvelle » ici ne sont rien d’autre que le terme « évangile » dans le texte original.] Alors l’Évangile est ce qui fut promis à Abraham. Voilà ce que dit Paul. Si nous pouvons comprendre ce que Dieu promit à Abraham, nous pouvons comprendre ce que c’est que l’Évangile. Allons donc à l’Ancien Testament et voyons ce que Dieu dit à Abraham. Commençons à Genèse, le premier livre de la Bible: Genèse 17.8:

Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d’immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.

Dieu dit donc à Abraham que lui et ses descendants vivraient éternellement sur cette terre. La vie éternelle est donc une idée que nous trouvons dans l’Ancien Testament. Prenez note de ceci, parce que le message essentiel de la Bible est le même du début jusqu’à la fin. Comment cela se peut-il ? Tournons à Genèse 22.17-18:

Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix.

Abraham aurait un fils qui serait une source de bénédiction pour le monde entier. Pour comprendre la Bible, nous devons voir comment elle se cite elle-même et nous donne sa propre interprétation. Or, le passage que nous venons de lire est cité dans le Nouveau Testament, à Actes 3.25-26. Regardons ces versets pour trouver l’interprétation:

Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C’est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.

Qui donc est cette descendance d’Abraham ? C’est Jésus. Et quelle est cette bénédiction qu’il fournirait aux hommes et femmes du monde entier ? Celle du pardon des péchés et du salut. Poursuivons cette idée. Regardons Galates 3.16:

Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit: et aux descendances, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais comme à une seule: et à ta descendance, c’est-à-dire, à Christ.

Alors, la descendance d’Abraham fut un seul homme – au singulier – Jésus. Mais comment est-ce que cet homme unique pourrait devenir si nombreux, aussi nombreux que les étoiles du ciel ? Lisons Galates 3.27-29.

vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse.

Seuls ceux qui ont été baptisés en Christ ont une part de ces promesses – les promesses de la vie éternelle ici sur terre. Voilà pourquoi nous devons être baptisés si nous voulons être sauvés! Paul dit que son espérance était « l’espérance d’Israël » (Actes 28.20). Lorsqu’il se trouvait face à la mort, cela était son espérance – l’espérance d’Israël. Qu’est-ce que c’est que le baptème alors ? Ce n’est pas l’aspersion. Le Nouveau Testament fut écrit en grec et le mot traduit en français comme « baptême » veut dire réellement « immersion ». On utilisait ce mot en parlant d’un navire qui coulait, qui était submergé, ou encore d’une pièce de tissu qu’on teignait en une autre couleur en la plongeant dans la teinture. Regardons Matthieu 3.13-16:

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s’y opposait en disant: C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi et c’est toi qui viens à moi! Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l’eau.

Et voici: les cieux s’ouvrirent, il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

Jésus « descendit » dans l’eau et « sortit » de l’eau. Il fut baptisé comme adulte et non pas comme bébé, par immersion et non pas par aspersion. C’est pourquoi cela s’est fait dans une rivière. Et si lui il fut baptisé, nous devons le faire nous aussi. Le fait d’être submergé et de sortir de l’eau est un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus: en étant baptisés, nous montrons que nous avons décidé de faire nôtres sa mort et sa résurrection. C’est pourquoi il faut que cela soit par immersion et non par aspersion. Voyez Romains 6.3-5:

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ-Jésus, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection

Voilà pourquoi nous vous exhortons à être baptisés – prenez comme but dans la vie d’accepter Jésus-Christ! En étant baptisés en Jésus, nous devenons une partie de lui et de ce fait, les promesses s’appliquent à nous. Lorsqu’il reviendra sur terre, nous seront ressuscités, jugés et ensuite, si nous sommes restés fidèles à la parole de Dieu, nous recevrons la vie éternelle que lui il a maintenant. Nous vivrons alors éternellement dans le Royaume de Dieu ici sur terre. Quand on croit ceci, la vie a un sens nouveau. Quels que soient nos problèmes matériels, nous nous rendrons compte qu’ils sont temporaires et que lorsque Christ reviendra, il nous donnera une vie nouvelle et éternelle. Voilà pourquoi dans la Bible et en Christ il y a une ESPÉRANCE véritable. Notre espérance est si grande que nos problèmes actuels ne semblent pas tellement grands.

Mais comment cela se peut-il que cet homme Jésus peut nous sauver ? C’était notre représentant et c’est pour cela que nous devons être baptisés en sa mort et sa résurrection: parce qu’il était exactement comme nous. Regardez Hébreux 2.14-18:

Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d’une manière semblable y a participé, afin d’écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et de délivrer

tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans l’esclavage. Car ce n’est pas à des anges, assurément, qu’il vient en aide, mais c’est à la descendance d’Abraham qu’il vient en aide. Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, afin d’être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour l’expiation des péchés du peuple. Car du fait qu’il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés.

Remarquez en passant que le diable n’est ni un animal ni un dragon. Le terme est utilisé ici comme une personnification du péché. « Le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6.23), mais ici nous lisons que « le diable » détient « le pouvoir de la mort ». Nous devons lutter contre notre propre nature et non pas contre un être invisible extérieur. Remarquez dans le verset 14 comment on insiste sur l’humanité de Jésus: « lui, aussi, d’une manière semblable, y a participé (à notre nature, notre ‘sang et chair’) ». Et pourtant la plupart des groupes ‘chrétiens’ enseignent qu’il y a trois Dieux dans une trinité et que l’un d’eux était Jésus. Mais ce n’est pas ce que dit la Bible. Et selon le livre d’Hébreux, il est très important que notre compréhension de Jésus soit correcte. Il avait exactement la même nature que nous. Le texte le souligne quatre fois! Il fut tenté comme nous. Et comment est-ce que nous, nous sommes tentés ? Regardons Jacques 1.13-15:

Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l’attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort.

Ceci veut dire que Jésus avait notre nature humaine. Dieu ne peut pas être tenté, selon Jacques, mais Jésus fut tenté. Hébreux le dit. Alors Jésus n’est pas Dieu lui-même. C’était un homme, le Fils de Dieu par sa naissance, le descendant de David et d’Abraham par Marie. De même, Dieu ne peut pas naître, mais Jésus est né. Dieu ne peut pas mourir, mais Jésus est mort. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais les gens ont vu et manié Jésus. Jésus n’a pas existé avant sa naissance non plus. C’était le Fils de Dieu par Marie. Regardez Luc 1.31-35:

Voici: tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l’appellera du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n’aura pas de fin. Marie dit à l’ange: Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas

d’homme ? L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

Remarquez tous ces verbes au futur! Il sera le Fils de Dieu, Marie deviendra enceinte – voilà où Jésus a commencé, bien que l’idée, le logos de Jésus ait existé avec Dieu depuis le commencement. Remarquez que Marie était une femme ordinaire. Jésus fut le descendant d’Abraham et de David – ceci n’était possible que si sa mère fut leur descendante. Si Jésus était Dieu, alors Marie serait la mère de Dieu et elle ne serait pas une femme ordinaire. Si comme la Bible l’enseigne Jésus fut le Fils de Dieu et également le « fils de l’homme », le descendant d’Abraham et de David par Marie, c’est évident que Marie fut une femme ordinaire. Alors c’est tout ou rien – un système de croyances véritables ou un système de croyances fausses. Il est important de croire la vérité parce que la doctrine affecte notre manière de vivre. Regardons Hébreux 4.15-16:

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses; mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun.

Puisque Jésus partageait notre nature, nous pouvons prier par lui à Dieu avec confiance. Nous n’avons pas besoin d’un prêtre humain, d’un édifice spécial ou d’un pasteur pour que nos prières soient acceptables.

Résumons les idées principales que nous avons discutées:

1. Il n’y a qu’un seul Dieu, non pas une ‘trinité’.

2. Jésus est le Fils de Dieu, non pas Dieu lui-même; il n’a pas existé avant sa naissance. Il a subi toutes nos tentations et nos expériences humaines, mais il n’a jamais commis de péché. Il a donné sa vie pour nous par une mort atroce mais ensuite, parce qu’il n’avait jamais péché, Dieu le ressuscita d’entre les morts.

3. Par le baptême en Christ, c’est-à-dire l’immersion dans l’eau d’un adulte, nous partageons sa mort et sa résurrection.

4. Lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons ressuscités et jugés et nous recevrons la vie éternelle dans son Royaume, qui sera établi ici sur terre. Ce Royaume ressemblera au monde de l’époque du jardin d’Éden, lorsque Dieu venait de créer l’homme – il sera même meilleur. Tous les problèmes qui affligent le monde actuellement – la guerre, la famine, la tristesse, la mort même – tous ces problèmes disparaîtront à jamais.

5. Après la mort, nous sommes sans connaissance – l’« enfer », c’est tout simplement la tombe.

6. L’âme n’est pas immortelle; nous sommes faits de poussière et nous retournons à la poussière. L’esprit, c’est la puissance de vie à l’intérieur de nous que Dieu reprend quand nous mourons. Nous ne continuons pas d’exister sous une forme consciente après la mort.

7. ‘Satan’ est un symbole pour les désirs humains méchants à l’intérieur de nous et contre lesquels nous devons lutter. Ce n’est pas le nom d’un dragon ou d’un monstre qui a une existence réelle. Dieu est puissant à 100 pour cent; il ne partage pas son pouvoir avec ‘Satan’. Tous nos problèmes proviennent de Dieu, non de Satan; ils ont donc un but positif spirituel.

8. En lisant la Bible pour nous-mêmes, nous pouvons trouver la vraie voie vers Dieu.

Je vous exhorte donc d’étudier ces choses et de ne pas vous reposer jusqu’à ce que vous ayez atteint une connaissance du vrai Évangile. J’espère que vous étudierez notre cours biblique gratuit et que vous prendrez comme but d’être baptisé un jour, par immersion dans l’eau. Vous aurez alors sûrement l’espérance de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas imaginer la vie éternelle, c’est vrai. Je ne peux que suggérer que nous imaginions une très longue ligne, qui n’a pas de fin et que nous voyons s’étendre au loin; et que dans notre vie présente, nous nous trouvons seulement à quelques millimètres de son commencement. Ceci est réellement notre espérance, si nous sommes baptisés en Jésus et que nous vivons en lui. Je vous supplie de prendre tout ceci au sérieux et de ne pas le traiter seulement comme la religion, comme quelque chose d’ordinaire.

Duncan Heaster