BILJESKE ZA UCENJE BIBLIJE 1-3

 

BILJE[KE ZA
U^ENJE BIBLIJE       Br. 1 i 2

 

NA^IN U^ENJA

Ova serija od 4 "Bilje{ka za biblijsko u~enje", svaka sadr`i 3 lekcije, je napravljena da vam pomogne da dobijete osnovno razumijevanje o tome {to Biblija nau~ava i kako mo`ete sudjelovati u prednostima bivanja kr{}aninom. Ste}i }ete najve}u korist od ovih 'Lekcija' pro~itavaju}i ih nekoliko puta i pogledavaju}i u preporu~enim biblijskim pasusima. Onda odgovorite na vi{ekratnom izboru pitanja na kraju svake Lekcije, opet prepu{taju}i se bilje{kama ako ste nesigurni s odgovorima. Besciljno je `uriti kroz lekcije poga|aju}i odgovore; dovoljno obavijesti je dano da vam omogu}i ispravnog odgovoranja na sva pitanja, {to }e poslu`iti kao dobra osnova naprednijim studijima koji }e slijediti.

 

Zavr{iv{i pitanja, prenesi svoje odgovore na stranu Sa`etak odgovora na pole|ini ove bro{ure. Kada }e tri lekcije biti zavr{ene, po{alji nam stranu Sa`etka. Dok su ti u toku slanja mo`ete nastaviti sa slijede}im lekcijama i zatim ih poslati va{em tutoru. Kada dobijemo prvi dio odgovora bit }e vam odre|en osobni tutor koji }e ih onda markirati, i vratiti vam ih, skupa s bilo kakvim dodatnim komentarima i daljnjim 'Bilje{kama za u~enje Biblije'.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Biblije bit }e nam zadovoljstvo da vam pomognemo da na|ete odgovora iz Biblije.   

 

 

 

SERIJA BILJE[KI ZA U^ENJE BIBLIJE

 

Sve u svemu ima 4 bro{ure i svaka sadr`i 3 lekcije. Mogu se u~iti po bilo kom redu, ali kontinuitet kod u~enja najbolje se posti`e zapo~injanjem s lekcijom 1 i napredovanjem ka lekciji 4.

 

 

Br.1                                        Br.2

* Biblija                                         * Smrt

* Bog                                             * Bo`ji cilj 2

* Bo`ji cilj 1                                  * Isus Krist

 

Br.3                                          Br.4

* Bo`je obe}anje Davidu               * Evan|elje

* Uskrsnu}e Isusa                          * Kr{tenje

* Kristov povratak                         * Bo`je kraljevstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova je bro{ura besplatno snabdjevena za objavljivanja po svijetu evan|elja od:

the Christadelphian Advancement Trust, (Registered Charity No 1014615),

49 The Woodfields, Sanderstead, CR2 0JH, Surrey, ENGLAND.

 


LEKCIJA 1

Biblija

  

Biblija ~ini velike tvrdnje. Jasno izjavljuje da je njezin autor Bog - Tvorac univerzuma. Tvrdi da otkriva Boga i Njegova cilja i govori s autoritetom. Ako se to tvr|enje ne mo`e poduprijeti, onda Biblija jest najve}a i najokrutnija prijevara koja je ikad zavarala ~ovje~anstvo. Ako se tvrdnje Biblije mogu odr`ati, onda imamo u posjed najve}e svjetsko blago.

 

Biblija kao istinska Bo`ja Rije~ sadr`i klju~ mira i sre}e. Odgovara na najzamr{enija pitanja o zna~aju i cilju na{eg postojanja i kona~nog ishoda borbe izme|u ispravnog i pogre{nog.

 

DA POMNIJE POGLEDAMO NJENIH TVRDNJA

 

Pavao, pi{u}i o Starom zavjetu, veli: 'Sve Pismo, bogoduho... je' (2Timoteju 3:16). Svaka je rije~ izvornih rukopisa bila pisana pod izravnim Bo`anstvenim vodstvom. Apostol je Petar istaknuo istu ~injenicu: 'nikada proro{tvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili' (2 Petrova 1:21).

 

Ova dva apostola tvrde Bo`anstveni autoritet pisanjima Staroga zavjeta, zapisanih stolje}ama prije njihovih dana. Taj Bo`anstveni autoritet je odgovoran za potpuni sklad u~enja na|en u Bibliji. Pisci su bili odvojeni vremenom, obrazovanjem, zanimanjem, iskustvom i dru{tvenim polo`ajem, ipak sva se njihova pisanja sjedinjavaju u tvorbi jedne jedinstvene Knjige. 

 

ZA[TO JE BIBLIJA BILA NAPISANA

 

Biblija nam govori kako je po~elo ~ovje~anstvo, i kako }e Bo`ji plan spasenja odvesti kona~noj pobjedi ispravnog nad pogre{nim i istrebljenju svakog traga grijeha i zla. Glavni je cilj Biblije obznaniti osu|enom ~ovje~anstvu taj put spasenja kroz Isusa Krista. Stari i Novi zavjet udru`eno predstavljaju Isusa jedinim Spasiteljem ~ovje~anstva.

 

'A ova (znamenja) su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Bo`ji, i da vjeruju}i imate `ivot u imenu njegovu' (Ivan 20:31). U biblijskim stranicama nalazimo svo u~enje potrebno za ljudsko prosvje}ivanje, Bo`anstveni opisi ispravnog i pogre{nog, i o ljudskoj du`nosti prema Bogu i bli`njemu svome (2Timoteju 3:15-17).

Kona~no, Biblija je dana da nam ka`e, u {irem nacrtu, {to budu}nost nosi, da mo`emo biti spremni za Kristova povratka (2Petrova 1:19). 

 

SADR@AJI BIBLIJE

 Biblija je zbirka knjige podijeljenih u dva glavna dijela. Knjige Staroga zavjeta su bile napisane prije Kristova vremena a knjige Novoga zavjeta nakon Kristova vremena. Ima ukupno 66 knjiga. Na}i }e{ njihovu listu na po~etku svoje Biblije. Bile su napisane od oko ~etrdeset razli~itih pisaca u periodu od preko 1500 godina. Bile su pisane u jedan broj razli~itih zemalja - kao {to su Izrael, Egipat, Italija i Babilon.

 

Sve knjige ~ine jednu dosljednu temu - temu ostvarenja Bo`je namjere s ~ovjekom od samoga po~etka, zapisanu u Postanku do vremena kada }e biti 'Uspostavljeno... nad svijetom kraljevstvo Gospodara na{ega i Pomazanika njegova i kraljevat }e u vijeke vjekova' (Otkrivenje 11:15).   

 

STARI ZAVJET

 

Knjige Staroga zavjeta spadaju u ~etiri glavna odjela:-

 

a)     Knjige Mojsijeve Prva knjiga se zove Postanak, {to zna~i po~etak. Govori nam o Bo`jem spravljivanju s prvim ljudima na zemlji. Zatim slijede Izlazak, Levit, Brojevi i Ponovljeni zakon. One govore kako je Bog pozvao Abrahama, u~inio zavjet s njim i s njegovim potomcima, izveo ih iz Egipta i dao im zemlju koja se sada zove Izrael.

b)     Povijesne knjige Ove, od knjige Jo{ue do knjige o Esteri, su povijesni zapis  

      Izraelaca (ili @idova) i o Bo`jim spravljivanjima s njima.

c)   Pjesni~ke knjige Knjige Jova, Psalme, Izreke, Propovjednikova i Pjesme nad

        pjesmama su bile napisane na hebrejskom (jezik Izraelaca) u pjesni~kom obliku.

       One sadr`e vrlo va`nog u~enja o Bo`jim putovima i o du`nostima i osje}ajima

        ~ovjeka.

KNJIGE PROROKA

  

Rije~ prorok zna~i vidovnjak - netko tko predvi|a ili ima vizije, ne samo budu}ih doga|aja, ve} i Bo`jih zahtjeva ~ovjeku. Duge proro~ke knjige Izaije, Jeremije, i Jezekije proslije|ene su jednim brojem kra}ih.

 

NOVI ZAVJET

 

a)     Zapisi Evan|elja su ~etiri zasebna prikaza Kristova `ivota, napisani od Mateje,

      Marka, Luke i Ivana; svaki prikazuje evan|elje (blagovijest) na vlastiti na~in.

b)     Knjigu 'Djela apostolska' je napisao Luka i kazuje {to se dogodilo nakon

      Kristova uskrsnu}a od mrtvih. Kazano nam je kako su formirane prve crkve s

       apostolskim blagovje{}ivanjem diljem rimskoga kraljevstva.

c)      Pisma su bila napisana od nekih od apostola da pomognu ranim vjernicima u

       malim, razbacanim mladim crkvama.

d)   Knjiga Otkrivenje je bila zadnja Isusova poruka, dana u viziji apostolu Ivanu.

      

ISUS KRIST JE VJEROVAO SVAKOJ RIJE^I STAROGA ZAVJETA

 

Isus Krist je sredi{na figura biblijskoga plana i kada se rodio nije postojao Novi zavjet. Pismo koje je koristio i prou~avao je bilo Stari zavjet. Isus je vjerovao tom Pismu, osnovao je svoje u~enje na njemu i prihvatio ga za nepobitnog autoriteta. Pogledaj u ovim pasusima: Ivan 5:46-47; Luka 24:27; Luka 24:44-48; Matej 22:29; Marko 7:6-13.

 

Isus govori o Abrahamu, Izaku, Jakovu, Davidu i Salomonu, i o mnogim drugim ljudima o kojima ~itamo u Starom zavjetu i temelji svoje u~enje na ~injenici da su ti ljudi bili stvarni i da cijeli Stari zavjet jest Rije~ Bo`ja.

 

BIBLIJA  SE NE MO@E DOKAZATI ZA LA@NA

 

Sav razvoj dana{nje misli i tehnologije se udru`io da utvrdi da su biblijski zapisi istiniti. Mnogi neprijatelji Biblije, uklju~uju}i i neke veoma pametne ljude, su poku{ali dokazati je za pogre{nu ali su svi omanuli. Budu}i da si istina ne mo`e protusloviti, trebamo prirodno o~ekivati da Rije~ Bo`ja bude u skladu s vidljivim znanstvenim saznanjem.

 

Daljnji dokaz biblijskog autoriteta jest na~in na koji je sa~uvana tijekom stolje}a. Biblija je pobjedonosno izdr`ala svaki ljudski poku{aj da je se odbaci. Bila je zabranjivana obi~nom svijetu; ~itava izdanja su bila spaljivanja i mnoge su knjige bile napisane u poku{ajima da je se opovrgne. Nijedna druga knjiga nije bila podlo`ena takvom trajnom i odlu~nom protivljenju: Biblija jo{ uvijek stoji, postojana i nepobjediva.

 

Velika drevnost Biblije, njena o~uvanost i utjecaj nad ~ovje~anstva su ~imbenici koji se ne mogu ignorirati. Dokazi arheolo{kih otkri}a od ljudi poput Rawlinsona, Layarda, Smitha, Woolleya i Kenyona u Egiptu, Ninevi, Asiriji, Babilonu, Uru i Izraelu su sve o~ite potvrde za istinitost biblijske povijesti. Muzejski eksponati diljem svijeta jasno dokazuju to. Natpisi naroda koji su se borili protiv Izraela potvr|uju Biblijske prikaze o doga|ajima i drevnih obi~aja i mjesnih navika. Dana{nja arheologija nastavlja dodavati gradiva podr`avaju}i na{e razloge vjerovanju istinitosti cijele Biblije.

 

^ak i kritike o trudu `idovskih prepisiva~a izvornih pisanja su odba~ene s otkri}em drevnih rukopisa. Zna~ajno otkri}e Svitaka iz Mrtvog mora u 1947 je opskrbilo jo{ vrijednijih dokaza o to~no{}u Biblije. Ti rukopisi su jedni od najranijih dostupni, datiraju}i unazad do drugog stolje}a p.n.e. Usprkos njihovoj starosti, neznatna odstupanja kojih ima su samo u pogledu sloviranja i ne poga|aju nauka, proro{tva ili povijesnih ~injenica.

 

Tako posao arheologa potvr|uje na izvanrednom na~inu istinitost i pouzdanost Biblije i prema tome, neizravno, da je proizvod Bo`anstvene nadahnutosti.

 

PRORO[TVO DOKAZUJE BIBLIJU ZA ISTINITU

 

Sam Bog je odabrao proro{tva kao veliki dokaz Svoje beskrajne nadmo}i iznad svih drugih bi}a (Izaija 46:9-10; Izaija 42:9).

 

Biblija povremeno govori o doga|ajima koji }e se dogoditi tek nakon stotinu godina. U Matej 2 je zapisano da su mudraci do{li u Jeruzalem i pitali: 'Gdje je taj novoro|eni kralj `idovski?' Kad je Herod to pitao sve}eni~kih glavara, oni su odmah odgovorili: 'U Betlehemu judejskome' jer stotinama godina unazad je bilo prore~eno u jednoj od knjige Staroga zavjeta (Mihej 5:2).

 

Kao dodatak proro{tvima o Isusu Kristu, ima mnogo povezanih s drevnim narodima i, naro~ito, sa @idovima. Mnogi drevni narodi su is~ezli sa svjetske scene ali Biblija je rekla da }e @idovi pre`ivjeti. @idovski narod jo{ uvijek postoji danas usprkos mnogim naporima njihova uni{tavanja (Jeremija 30:10-11). Ako je Biblija bila tek ljudski proizvod, u bilo koje vrijeme povijesti ovakva bi se izjava mogla na}i za la`nu. @idovi su danas jo{ uvijek s nama sa svojom vlastitom dr`avom, Izraelom, i njegovim glavnim gradom, Jeruzalemom, sad u njihovoj potpunoj kontroli.

 

Biblija nam daje razloge tim ~injenicama. To je silni dokaz da je Biblija Bo`anstveno nadahnuta i stoga pouzdana.

 

SA@ETAK NEKIH OD RAZLOGA VJEROVANJU

DA JE BIBLIJA NADAHNUTA

 

1. Jedinstvo njezine poruke usprkos broju pisaca koji su radili kroz velikom

     vremenskom periodu.

2. Njeno ~udesno o~uvavanje.

3. Dokazi arheolo{kih otkri}a.

4. Ispunjenje biblijskih proro{tva (daljnji }e se primjeri dati u kasnijim lekcijama).

 

UVJETI ZA PRIHVA]ANJE

 

Ako `elimo razumjeti Bibliju, Isus je rekao da moramo postati poslu{nima poput mala djeca, Matej 11:25. Moramo htjeti na}i za sebe istinu i mudrost Bo`je Rije~i (Izreke 2:3-6). Moramo vjerovati da }e nas Bog nagraditi u na{oj potrazi (Hebrejima 11:6). Moramo `eljeti da dovedemo svoj `ivot u skladu s Bo`jim zapovijedima.

 

Isus je rekao: 'Ako to znate, blago vama budete li tako i ~inili' (Ivan 13:17) i, 'Ne}e u kraljevstvo nebesko u}i svaki koji govori: Gospodine, Gospodine! nego onaj koji vr{i volju Oca mojega, koji je na nebesima' (Matej 7:21). Apostol je Pavao napisao: 'sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja' (Filipljanima 2:12).    

 

KAKO DA U^IMO BIBLIJU?

 

Kao i sa svakim drugim u~enjem, redovno, plansko ~itanje jest najkorisnije. Za po~etak, slijedi prijedloge u~enja sadr`ane u ovoj lekciji. Sama Biblija jest svoj najbolji tuma~. Uvijek razmatraj pasuse u njihovu kontekstu i upore|uj Pismo sa Pismom.

 

Kao {to }e{ napredovati s ovim te~ajem, vidjet }e{ da je svako osnovno vjerovanje podr`ano s jasnim i pozitivnim Pismom. S ovom osnovom sve prividno 'te{ke' ili 'proturje~ne' stihove se mogu objasniti ili uskladiti. Jedan concordance, marginalne preporuke ili biblijski komentari mogu katkada biti od pomo}i, ali se mora pamtiti da sastavlja~i tih stvari nisu bili vo|eni Bo`anstvenom nadahnuto{}u. Ako njihovi zaklju~ci proturje~e biblijskom u~enju, oni su u pogre{ci (Izaija 8:20). Cilj ovom te~aju lekcija jest da vam pomogne da razumijete Bibliju za se, da je mo`ete prihvatiti kakva jest, Rije~ Bo`ja, koja nudi nadu vje~noga `ivota svima koji je slu{aju i izvr{avaju.

 

 

  PASUSI ZA ^ITANJE IZ BIBLIJE

2Timoteju 3;              2Petrova 1;              Luka 24;

Izaija 8:20;                Djela 28:23-31;        Efe`anima 4:21-32

 

LEKCIJA 1 TEST

Podvu~i ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

1. Tko je autor Biblije?   a) Pavao    b) Mojsije    c) Bog    d) Daniel

2. Koji dio iz Starog zavjeta je Isus upotrijebio kad je po~eo obja{njavati dvama

     u~enicima na putu za Emaus o sebi?

     a) Proro~ke zapise   b) Mojsijeve zapise    c) Psalme    d) Izreke 

3. Svici Mrtvoga mora su bili otkriveni u:    a) 1749    b) 1794    c) 1947    d) 1914

4. Gdje je prorekao Mihej da }e se roditi Isus?:

     a) u Jeruzalemu     b) u Betelu              c) u Betlehemu   d) u Babilonu

5. Biblijske su knjige bile pisane u periodu od preko:- a) 50  b) 15  c) 1500  d) 150 god.

6. Isus je rekao: 'Ako to znate, blago vama  budete li tako i...'

     a) 'pri~ali drugima'    b) '~inili'    c) 'pamtili'    d) 'sigurni'

7. Koliko zasebnih knjiga sadr`i Biblija?   a) 66    b) 27    c) 39    d) 23

8. Koja je uvjerljiva 'rije~' o kojoj govori Petar u svojoj 2 poslanici?

     a) dobrog vladanja    b) pjevanja   c) proro{tva    d) govorenja

9. U kojem je gradu `ivio Petar u vrijeme zapisano u Djelima 28:23-31?

     a) u Rimu            b) u Jeruzalemu      c) u Efezu             d) u Aleksandriji  

10. Odakle mo`emo dobiti potpuno razumijevanje o Bo`jem planu i cilju sa zemljom?

       a) od svitaka iz Mrtvog mora              b) od `idovskog zakona 

       c) od pisanja arheologa                       d) od Svetog Pisma

 

LEKCIJA 2

Bog

 

Ima brojnih argumenata o Bo`jem postojanju.

 

SATNI ARGUMENT

 

Ako na|emo jednog sata na zemlji, a prije toga nikada nismo vidjeli sata, mo`emo ga podi}i i ispitati. Mo`emo mu otvoriti pole|inu i pogledati u zamr{enom mehanizmu. Zamijetit }emo kako su se si}u{ne kota~i}e okretale oko sebe i pomicale kazaljke na satu.

 

Mi bi znali da je takva jedna zamr{ena naprava morala biti napravljena. Sat je morao biti izmi{ljen; morao je biti planiran. Sat se nije mogao napraviti sam. Dijelovi se nisu mogli spojiti slu~ajno. ^injenica da sat postoji je dokaz da mora imati i kreatora - mora imati urara. 

 

Univerzum je napravljen od na milijune zvijezda. Zemlja ima mjeseca koji se okre}e oko nje. Sunce i planeti su dio ~udesnog zamr{enog sustava u kome se svaki dio to~no kre}e po svom odre|enom putanju. To je daleko zamr{enije od bilo kakvog sata. To se nije dogodilo slu~ajno. Mora imati kreatora. 'Nebesa kazuju slavu Bo`iju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski' (Psalam 19:1).

 

BIBLIJSKI DOKAZI

 

Jedan od najja~ih argumenata o Bo`jem postojanju se nalazi u Bibliji. Biblija sadr`i mnoga proro{tva o usponima i padovima kraljevstva i naroda; o pojedincima i doga|ajima. U mnogim su slu~ajevima ta proro{tva zabilje`ena stotinama godina unaprijed. To je ne{to {to ~ovjek nije mogao uraditi. Jedino je Bog, koji upravlja svime, mogao uzrokovati da ta proro{tva budu napisana. Pogledaj Izaija 46:9-10.

 

Neka od ta proro{tva }e biti obra|ena u budu}im lekcijama. Cilj ove lekcije jest da objasni {to je Bog otkrio o Sebi u Bibliji.

 

[TO NAM KA@E BIBLIJA

 

Bog Se otkrio za Tvorca. 'U po~etku stvori Bog nebo i zemlju' (Postanak 1:1). 'Ja sam na~inio zemlju i ~ovjeka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovijest' (Izaija 45:12).

 

Bog Se otkrio vje~nim. On je oduvijek bio i uvijek }e postojati. 'Prije nego se gore rodi{e i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog' (Psalam 90:2). 'Prijesto tvoj stoji od iskona; od vijeka ti si' (Psalam 93:2).

Postoji samo jedan Bog. Izrael je bio podsje}an da razni bogovi kojih su Egip}ani {tovali nisu imali nikakvu mo} i nisu bili ni{ta vi{e doli ljudski stvorene likove. 'Jer su svi bogovi u nar‡dã ni{ta; a Gospod je nebesa stvorio' (1Ljetopisi 16:26).

 

Bog je svemo}an. On zna sve {to se doga|a i je svuda nazo~an sa silom Svoga duha. 'Ti zna{ kad sjedem i kad ustanem; ti zna{ pomisli moje izdaleka... i sve putove moje vidi{' (Psalam 139:2-3). David u ovom Psalmu govori da su na{i umovi premali shvatiti veli~inu Boga (stih 6). Ali ako znamo da Bog vidi i zna sve stvari, mo`e biti velika utjeha i izvor sile. 'Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I ondje }e me ruka tvoja voditi, i dr`ati me desnica tvoja' (Psalam 139:9-10).

 

Biblija nam veli da je Bo`je uho uvijek spremno ~uti pla~ Svoje djece i Bog je izjavio, tako|er, 'Ne, ne}u te zapustiti i ne}u te ostaviti' (Hebrejima 13:5).

 

BO@JE JEDINSTVO

 

Biblijsko u~enje da ima jednoga Boga jest va`no, osobito po{to ima mnoge koji ne vjeruju to. To je jasno u~enje i Starog i Novog zavjeta.

 

Pogledaj ove stihove - Izaija 45:5; 1Korin}anima 8:6 i Efe`anima 4:6.

 

Apostol je Pavao napisao Timoteju, 'Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik izme|u Boga i ljudi, ~ovjek -Krist Isus' (1Timoteju 2:5). Sam je Isus istaknuo va`nost tog biblijskog nauka kada je rekao: 'ovo je `ivot vje~ni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista' (Ivan 17:3).

 

U^ENJE TROJSTVA

 

Nekoliko su nauka op}enito prihva}eniji od kr{}anskog svijeta, negoli onog koji se ti~e Bo`anstva, poznat kao nauk o Trojstvu. Rimokatolici, gr~ka crkva, i skoro sve denominacije protestanata, ma kako se razlikovali u nekim to~kama, sla`u se, i vjeruju da je 'Otac Bog, Sin Bog, i da je Sveti Duh Bog, i da ipak nema tri Bogova, ve} jednog Boga'. Oni jo{ vjeruju da su sva trojica sujednaka i suvje~na.

 

Da li je to istinski nauk? Ako je tako, a mi to ne razumijemo, moramo li ga prihvatiti? Kako nam je znati? O~ito jedino s onim {to je Bog bio voljan otkriti u Svojoj Rije~i. Stoga, pogledavamo u Bibliju i uskoro nalazimo da nema nikakve podr{ke bilo gdje u njenim stranicama ovom narodnom nauku, ve} upravo suprotno. Pismo uvijek nau~ava Bo`jeg jedinstva, ne trojstva. Slijede}i citati jasno pokazuju to:-

 

'Slu{aj, Izraele! Gospodin Bog na{ Gospodin je jedini' (5Moj.6:4; Marko 12:29). 'Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema boga' (Izaija 45:5). 'Nama je JEDAN BOG, Otac, od koga je sve' (1Korin}anima 8:6).

 

Ovo ni u kom slu~aju nisu jedini pasusi, ve} primjeri mnogih koji se mogu citirati, svi koji nau~avaju da je Bog jedan, ne troje. Zadnji od gornjih pasusa je izrazito zna~ajan. Krist je do{ao, umro, bio uskri{en od mrtvih i uznesen uz Bo`ju desnu ruku, ipak Pavao veli da ima JEDNOG BOGA! I tko je taj? Trojni Bog pravoslavlja - Otac, Sin i Sveti Duh? Ne! To je OTAC. To je bio Bog kojeg je {tovao Pavao.

 

BIJA[E LI ISUS BOG SIN?

 

[to, onda, s Isusom Kristom? Nije li on bio 'Bog Sin'? Glede ~este upotrebe ovog izraza danas, neobi~no je to da se ovakva fraza ne mo`e na}i u Bibliji. Mi ~itamo o 'Bo`jem Sinu', ali ne o 'Bogu Sinu'. Prirodni zaklju~ak jest da nauk upleten s tim izrazom nije biblijski. Atanazijsko vjerovanje veli o Ocu i Sinu da su sujednaki i suvje~ni. Prenose}i dalje neobi~ne zamisli da jedan Otac i Sin mogu biti suvje~ni, {to veli Biblija o sujednakosti? Ona najjasnije govori po tom pitanju. Bija{e li Krist jednak Ocu kada je bio ovdje prije 1900 godina? Neka odgovori za sebe:-

 

'Ja sãm od sebe ne mogu u~initi ni{ta' (Ivan 5:30).

'Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla' (Ivan 7:16).

'Otac je ve}i od mene' (Ivan 14:28).

Sama ~injenica da je bio poslan od Oca (Ivan 5:24,37), negira teoriju sujednakosti, dok mu nedostatak znanja o vremenu svoga drugog dolaska jest dodatan dokaz protiv narodnog vjerovanja, jer je nezami{ljivo da je Druga Osoba Trojstva neupu}ena u bilo ~emu. Ne samo da nije postojala ta jednakost u pro{losti, tako je i sada. Odmjeri rije~i Pavla kad govori o Bogu i Ocu Gospodina Isusa (2Korin}anima 11:31), ~ak je i sam Isus, nakon svoga uskrsnu}a, govorio o Ocu kao o 'Ocu svomu' (Ivan 20:17), daljnja ~injenica da 'jedan je Bog, jedan je i posrednik izme|u Boga i ljudi, ~ovjek Krist Isus' (1Timoteju 2:5), jest jo{ jedan dokaz istog sadr`aja.

 

KRISTOVA BUDU]A POZICIJA

 

Ova lista dokaza se mo`e i dalje iznositi. Mi gledamo naprijed u vremenu kraja Kristove vladavine tisulje}a. [to vidimo?

 

"Potom - svr{etak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu... Doista, on treba da kraljuje dok ne podlo`i sve neprijatelje pod noge svoje. I kad mu sve bude podlo`eno, tada }e se i on sam, Sin podlo`iti Onomu koji je njemu sve podlo`io da Bog bude sve u svemu" (1Korin}anima 15:24-28).

 

Tako u pro{losti, u sada{njosti, i u budu}nosti, ma kako visoka bila pozicija odre|ena Isusu Kristu, Otac jest glavni, i sujednakost nije nikad niti predlo`ena.

 

Tko, je onda, Isus Krist? Bo`ji Sin, roden od djevice majke, po zapisu Mateja i Luke:- "Duh Sveti si}i }e na te i sila }e te Svevi{njega osjeniti. Zato }e to ~edo i biti sveto, Sin Bo`ji" (Luka 1:35).

 

Isus je `ivio po zapisu Pisma, bio isku{avan, trpio, i umro, ali je bio od Oca uskri{en od mrtvih, i uznesen uz Bo`ju desnu ruku Velikosve}enikom i Posrednikom. Ondje }e on ostati do vremena svoga povratka na zemlji da uspostavi Bo`jega kraljevstva.

 

BO@JA LJUBAV

 

Ako postoji neka osobina Svemo}noga koja pokazuje da Mu je karakter razli~itiji od bogova kojih su izmislili ljudi, to je ljubav koju On pokazuje.

 

Razmisli o ljubavi koju pokazuje roditelj svojoj djeci. Bog pokazuje svu tu ljubav - i vi{e - nama.

 

'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoro|enca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima `ivot vje~ni' (Ivan 3:16).

 

Djelo Gospodina Isus Krista tvori temu druge jedne lekcije. Ljudska potreba za spasenje je tako|er potpunije raspravljana kasnije. Ali cilj koji Bog ima sa zemljom i ~ovjekom se mora izlo`iti ovdje. Jasno biblijsko u~enje je da Bog u budu}nosti kani izmijeniti svijet, da odstrani zla koja ga sada poga|aju.

 

BO@JI CILJ SA ZEMLJOM

 

Veoma je rano u povijesti Izraela, Bog izjavio: 'Ali tako ja `iv bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje' (Brojevi 14:21). Zemlja zacijelo nije sada ispunjena Bo`jom slavom. Ali bit }e. To je Bo`ji cilj.

 

Apostol Pavao je govorio ljudima u Ateni i rekao im je da }e jednoga dana svijet biti upravljan pravdom kraljem odre|enim od Boga i da je to zajam~eno Njegovim uskri{avanjem odre|enoga od mrtvih.

 

Svijet zacijelo nije sada upravljan pravdom. Ali bit }e. Kada do|e to vrijeme nazvat }e se Kraljevstvom Bo`jem i Isus }e biti kralj. Bo`ji cilj sa zemljom je potpunije raspravljan u slijede}oj lekciji. Jedan od sigurnijih na~ina s kojim je Bog pokazao Svoju ljubav ~ovjeku je taj {to je obznanio Svoj cilj u Bibliji. Njegova je ljubav tako|er pokazana u spremanju vlastita sina za sredi{te tog cilja.

 

DUH

 

Lekcija o Bogu ne bi bila kompletna bez pominjanja dviju rije~i koje su povezane sa Svemo}nim i Njegovim djelom. Rije~ 'duh' se ~esto upotrebljava u Bibliji da ozna~i Bo`ju silu, svuda prisutnu. 'Kuda bih oti{ao od duha tvojega, i od lica tvojega kuda bih utekao?' (Psalam 139:7). 'Duh vladala~ki neka me potkrijepi' (Psalam 51:12).

 

SVETI DUH

 

Rije~ 'sveti' zna~i poseban, odvojen, sakralni, posve}en. Kad ~itamo o Svetom Duhu, Biblija govori o Bo`joj sili upotrijebljenoj za odre|enog, posebnog cilja.

 

Kada je Mariji, Isusovoj majci, bilo re~eno da }e imati sina koji }e se zvati Isus, bilo joj je re~eno da }e Sveti Duh do}i nad nju i Luka isti~e zna~aj s ponavljanjem 'sila }e te Svevi{njega osjeniti' (Luka 1:35). Pogledaj stih. An|eo obja{njava da }e Isusovo ro|enje biti ~udo izdejstvovano osobitom Bo`jom silom djeluju}i nad Marijom. Zbog toga, Isus }e biti Bo`ji Sin.

 

PISANJE BIBLIJE

 

Ve} smo vidjeli jedan stih u Petrovoj drugoj poslanici koji veli 'nikada proro{tvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili'. Posebna je Bo`ja sila uzrokovala govorenje proroka i da pisci pisama zapi{u Bo`ju Rije~. Bili su poneseni Bo`jom silom.

 

Rije~ 'duh' je ~est prijevod hebrejske (u Starom zavjetu) rije~i ili gr~ke (u Novom zavjetu) rije~i koja zna~i dah. Tako kad je Bo`ji Duh pokretao ~ovjeka, moglo se re}i da ga je 'Bog nadahnuo'. Ovaj zna~aj iza rije~i ~ini neke od pasuse koje govore o Bo`joj sili osobito lijepim. To, isto tako, je razlog {to Pavao, pi{u}i Timoteju, veli da je Pismo inspirisano 'Sve Pismo (je) BOGODUHO' (2Timoteju 3:16). 

 

Sila Svetoga Duha je bila dana Isusu kao {to ka`e Novi zavjet. Apostolima je kasnije tako|er bila dana ta sila koja ih je omogu}ila da ~ine ~uda. Zadnji stih Marka 16:20 nam ka`e da je cilj toga bio osposobljavanje apostola da potvrde rije~i kojih su govorili.

 

Pavao govori o na~inu na kojim su dari Svetoga Duha bili upotrebljavani u prvom vijeku. Najve}e svojstvo nad svih darova koje trebamo poku{ati gajiti jest ljubav. Pro~itaj 1Korin}anima 12:28-31 (zatim 1Korin}anima 13:1-13). Bog nam je pokazao Svoju ljubav na mnogo na~ina. Mi Mu najbolje mo`emo pokazati svoju ljubav `ivljenjem `ivotom na na~in koji Mu udovoljava.

 

 

SA@ETAK NEKIH OD VA@NIH TO^AKA

Postoji jedan Bog. On je Tvorac. On je besmrtan - u vijeke vjekova.

Bog vidi i zna sve. Bog je praveden. Bog ljubi.

Bog je otkrio Svoj cilj u Bibliji. Bo`ja je sila opisana kao Njegov Duh.

Pisma su bila napisana silom Svetoga Duha.

Isus se rodio kao ishod djela Svetoga Duha nad Marijom.

Va`no je za na{e spasenje da trebamo shvatiti Bo`ju prirodu.

 

 

PASUSI ZA ^ITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 1;        Izaija 45;        Djela 17 (zamijeti {to su radili oni u Bereju);        Psalam 139;       1Timoteju 6.

LEKCIJA 2 TEST

Podvu~i ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Kako je bio napravljen univerzum?

      a) slu~ajno                 b) Bo`jom silom              c) evolutivno

  2. Istinski Bog je: a) Bog Biblije    b) egipatski Bog    c) ne znamo    d) lik Baala

  3. [to od slijede}ih je dokaz da postoji Bog?

      a) nacionalne himne    b) biblijska proro{tva    c) tradicionalne legende

  4. U Psalmu 139:6 pisac veli:-

      a) '^udno je za me znanje tvoje'                        b) 'Bog vidi i zna sve'

      c) 'Bog je svemo}an'                                      d) 'Ti zna{ kad sjedem i kad ustanem'.

  5. Biblija nau~ava da je:-   

      a) Bog trojstvo                                                    b) Bog jedinstvo

      c) Bog ujedno i mnogo bogova                          d) nema nikakva Boga

  6. Davanjem Svoga sina (Ivan 3:16) Bog je pokazao:-

       a) Svoju nadu    b) Svoju ljubav   c) Svoju vjeru    d) Svoju pravdu

  7. [to kani Bog u~initi s ovom zemljom?

       a) uni{titi je    b) ostaviti je kakva jest    c) ispuniti je Svojom slavom

  8. [to je Bo`ji Duh? 

       a) Bo`ja sila    b) Bo`ja ljubav    c) Bo`ja volja    d) ponuda Bo`jeg sina

  9. Kojim je na~inom Bog uzrokovao da Biblija bude napisana?

       a) Svojom Veli~inom                                          b) Svojim Svetim Duhom 

       c) Svojom istinom                                                d) Svojom milo{}u

10. U Djelima 17:11 ~itamo da su oni u Bereju:-

       a) pjevali slavu Bogu                                           b) danomice istra`ivali Pisma

       c) pobunili narod                                                 d) napravili mete`a u gradu

..................

 LEKCIJA 3

Bo`ji plan i cilj

 

Bo`ja je ljubav bila istaknuta u pro{loj lekciji - Njegovu ljubav za svijet s davanjem Svog jedinoro|enog Sina. Ta ljubav koju pokazuje Bog i koja se od nas tra`i da poka`emo zauzvrat ne smije biti pobrkana s nje`no{}u ili 'meko{}u'.

 

Biblija isti~e Bo`ju pravi~nost i Njegovu pravdu. Apsolutna Bo`ja pravda kao i Njegova ljubav za ~ovjeka bija{e razlog {to je Isus ustao od mrtvih. Budu}i da Isus nije u~inio ni~ega pogre{nog nije bilo mogu}e da bi trebao ostati mrtav (Djela 2:24). Ne bi bilo ispravno da je Isus ostao u grobu. Bog ga je uskrsnuo od mrtvih.

 

Sli~no tako, nije ispravno da svijet treba nastaviti biti mjesto gdje cvjeta zlo i gdje ima toliko pogre{nosti. Knjiga Izreke nam veli: 'La`na su mjerila mrska Gospodu' (Izreke 11:1).

Pogledaj ove stihove:-

 

'Bog je svaki dan gotov na gnjev' (Psalam 7:11).

Gospodin }e se Isus objaviti 'zajedno s an|elima svoje mo}i, u ognju `arkome i osveti(ti) se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evan|elju Gospodina na{ega Isusa' (2Sol.1:7-8).

 

Ova strana Bo`jega karaktera je ~esto previ|ana. Bo`ja pravednost ne}e dopustiti nastavak zlu. Bog ne}e dozvoliti da svijet bude upravljan ljudima koji mo`da ne}e postaviti ispravnih standarda. Bo`ji jest cilj da svijet jednoga dana bude upravljan Gospodinom Isusom Kristom u pravdi (Djela 17:31). Kad on bude kralj, mnogo od problema s kojih se ~ovjek danas susre}e }e biti rije{eni. To divno doba je nazvano Bo`je kraljevstvo.

 

Isus je nau~avao svoje u~enike da se mole dolasku kraljevstva da Mu volja bude izvr{avana na zemlji kao {to Mu se an|eli sada pokoravaju na nebu (Matej 6:10).

 

PRORO[TVA BUDU]IH DOGA\AJA

 

U Bibliji nalazimo najpouzdanijih tvrdnja o budu}nosti; ne tek jedna, niti pola tuceta, ve} bezbroj proro{tva. Nalazimo proro{tva o pojedincima, o mo}nim narodima i slabim narodima, od kojih neki, u to vrijeme, nisu ni postojali. Ima dugoro~nih i kratkoro~nih proro{tva; proro{tva o stvarima koje imaju do}i, od vrste kakvih se nikad prije nisu dogodile; o izvanrednim iskustvima kojih }e narodi imati, neuporedivih iskustva i protivnih svim prirodnim o~ekivanjima. Svega toga nalazimo u Bibliji. Otkrivamo da niti s jednim iznimkom nijedno od proro{tva nije krivotvoreno. [to nam je misliti iz svega toga? Mogu li nepotpomognuti ljudi u~initi takvo djelo? Ne mogu. Ima samo jednog zaklju~ka: ljudi koji su napisali Bibliju dobili su upute odozgo.

"Jer nikada proro{tvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili" (2Petar 1:21).

 

Ne potcjenjuj snagu biblijskog proro{tva. Petar, u ve} citiranom poglavlju, govori o tome kao o 'potvr|enoj proro~koj rije~i' i upore|uje je sa svjetiljkom {to svijetli na mrklu mjestu. To je veoma prikladna poredba. Pogledavamo po svijetu, i sve sli~i pometnji, s nikakvim vidljivim zna~ajem ili svrhe. Povijest sli~i tek slu~ajnom slijedu doga|aja, bez ikakvog jasnog cilja, osim prolaznih ambicija ljudi koji prolaze svjetskom scenom. Ali prou~avanje Biblije mijenja sve to i pokazuje bez ikakve sumnje da su ljudske afere pod kontrolom, i da se kre}u naprijed k potpuno neo~ekivanom vrhuncu - t.j. neo~ekivanom od svih, izuzev manjine.

 

"Vi{nji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome ho}e" (Daniel 4:29). Ove su rije~i bile upu}ene Navuhodonosoru, babilonskom kralju. On nije bio nikakav lik iz bajke, ve} mo}ni vladar anti~kog svijeta. U skorija je vremena njegov grad, Babilon, bio iskopavan i dokazan da je zaista bio golemi grad o kojim Biblija govori. Na stotine tisu}a cigla koje su bile iskopane sve su nosile ime ponosnog vladara koji je vladao svijetom svoga vremena. Doista, Navuhodonosor mo`e dobrano polagati pravo da je bio prvi svjetski vladar. Njemu je bilo re~eno: 'Vi{nji vlada carstvom ljudskim". Ali bilo mu je re~eno daleko vi{e od toga.

 

 

ZA^U\UJU]E VI\ENJE

 

Jedne je no}i, kralj Navuhodonosor le`e}i na svojoj postelji, razmi{ljao kakva }e biti sudbina njegovog velikog kraljevstva nakon njegovog silaska sa scene. 'Kome }e dopasti moj pla{t? Bit }e li pla{t rastrgnut od ljubomornih suparnika?' Ovakva pitanja obi~no moraju pro}i neodgovorena, jer nitko ne mo`e re}i {to nosi budu}nost, ali Navuhodonosor je dobio odgovor od Boga. Mo`emo ga pro~itati u 2om poglavlju knjige Daniela. Pro~itaj ga; to je jedno od najizvanrednijih poglavlja u cijeloj Bibliji.

 

Govori nam se o snu u kome je bio u slikovitom obliku dan odgovor koji je Navuhodonosor tra`io.

 

Mo`e se pitati za{to se Svemo}ni Bog uop}e trudio udovoljiti pitanju paganskoga kralja; za{to je odlu~io to uraditi putem sna, i za{to je vi|ena poruka bila obavijena u simbole kojih kralj nije mogao razumjeti, niti ih se sje}ati kod bu|enja?

 

Slijede}a razmatranja se mogu u~initi u odgovor, i poslu`it }e u predstavljanju detalja proro{tva i njegova ispunjenja:-

 

1) Va`nost Navuhodonosora u Bo`jem cilju nije toliko zbog veli~ine njegova kraljevstva koliko zbog ~injenice da su mu podru~ja uklju~ivale zemlju Izraela, i da je izraelski narod bio uzet u zarobljeni{tvu u Babilonu ve} 70 god. Bo`ja zemlja - Bo`ji narod - su bili podlo`ni Navuhodonosorovoj upravi

 2) Metod upotrebljavan za davanju obavijesti je tako|er izneo u prednjem planu ~ovjeka Daniela, @idova, jedinstvenog ~ovjeka koji je mogao objasniti san. To je istaklo ~injenicu da je 'Bog koji otkriva tajni' Bog osobito Izraela. Bitan aspekt Bo`jeg plana je bio s tim postignut.

3) Simboli~ni stil koji je uzet je najdjelotvorni na~in otpremljivanja vrlo mnogo obavijesti u veoma zbijenoj formi. Dana{nja politi~ka karikatura je `ivi primjer iste stvari. Ali karikatura osvjetljava pro{le i budu}e doga|aje. Vi|enje Navuhodonosora je bacilo rijeku svjetlosti na budu}nost.

 

ZNA^ENJE VI\ENJA

 

U svom je snu kralj vidio ono {to bi on sam vjerojatno opisao s 'bogom'. Bio je to lik ~ovjeka sastavljena od razli~itih metala - zlatne glave, srebrnih grudi i ruke, bron~ani trbuh i stegna, `eljezne noge, i stope dijelom `eljezne dijelom glinene. Taj je metalni kip stajao uspravljen - dotle dok je neka nevidljiva sila upravila kamen u njegovih nogu. Lik se stropo{tao, ostatci mu se smrvi{e u prah i bili su otpuhani vjetrom, dok kamen koji je u~inio {tetu: "posta gora velika i ispuni svu zemlju" (Daniel 2:35).

 

[to je zna~ilo sve to? Jasne rije~i Daniela stavile su zna~enje izvan svake sumnje. Lik je predstavljao ljudskog kraljevstva u godinama koje su imale do}i. Narodi tada{njeg svijeta bili su u to vrijeme podlo`ni babilonskom kralju, koji je bio predstavljen sa zlatnom glavom. "Ti si ona glava zlatna" (stih 38). Iza toga je trebalo biti drugog, "srebrnog", kraljevstva, zatim tre}eg i ~etvrtog. ^etvrto kraljevstvo imalo je biti "tvrdo kao gvo`|e" ali nakon ja~ine trebalo je do}i do slabljenja:- 

 

"A {to si vidio stopala i prste koje od kala lon~arskoga koje od gvo`|a, bi}e carstvo razdijeljeno, I {to prsti u nogu bijahu koje od gvo`|a koje od kala, carstvo }e biti ne{to jako a ne{to tro{no... oni... ne}e prionuti jedan za drugoga kao {to se gvo`|e ne mo`e smije{ati s kalom" (Dan.2:41-43).

Pitanje koje se sada treba odgovoriti je, kako se povijesne ~injenice upore|uju s ovim proro{tvom? Podudaranje je savr{eno - toliko da su neki poku{ali re}i da je drugo poglavlje Daniela bila napisano nakon doga|aja kojih opisuje. To je dovoljan dokaz o to~nosti proro{tva, ali je jednostavno nemogu}e, jer se proro{tvo i dalje ispunjava! Prijepisi knjige Daniela su na|eni izme|u svitaka Mrtvoga mora iz II stolje}a p.n.e.

 

KRATAK PREGLED SVJETSKE POVIJESTI

 

^etiri velika kraljevstva su slijedila. Pogledaj u bilo koju povijesnu knjigu koja pokriva to vrijeme i na}i }e{ opisano kako je Babilon dopao Medejcima i Perzijcima, udru`enom kraljevstvu u kome su prvo Medejci a zatim Perzijci prednja~ili. Njihova je prevlast okon~ana s Aleksandrom velikim, koji je osnovao gr~ko kraljevstvo. Ovo, se zauzvrat, prepustilo ja~oj sili: Rim je neosporno bio najja~e i najizdr`ljivije od ~etiriju kraljevstva.

 

Stolje}ima je Rim imao prevlast. Svijet nije nikad upoznao ni{ta {to se moglo uporediti s mo}nim "tvrdo kao gvo`|e", rimskim carstvom. Koja ga je zemaljska sila mogla slomiti ili pobijediti? Niti jedna sila nije to mogla. Rim nije bio za istisnjivanje. Nije trebalo biti drugog kraljevstva u redu Babilona, MedoPerzije, Gr~ke i Rima.

 

Prvo, kraljevstvo je bilo razdvojeno na dvoje: isto~ni Rim, upravljan od Konstantinopola, i zapadni Rim, upravljan od samog Rima. (Pamtit }e se da je lik kojeg je Navuhodonosor vidio imao dvije `eljezne noge.) Kasnije, obje su polovine donekle popustili vanjskim neprijateljskim silama i unutarnjim procesima truljenja, i nad golemom podru~ju nekad upravljanom Rimom iznikli su odre|en broj nezavisnih kraljevstva, neka silna, neka slaba. Takvo je stanje stvari od tada pa nadalje. NIJE BILO PETOG NEOSPORNOG KRALJEVSTVA UZASTOPNOG ^ETIRIMA KOJIH SMO IMENOVALI, ^IJA SU PODRU^JA UKLJU^IVALA ZEMLJU IZRAELA. U~injeni su mnogi poku{aji, ali su svi propali: Filip II {panjolski, Napoleon I, kaiser Wilhelm II, Hitler... Danas gledamo europske zemlje u poku{aju da se udru`e u jednoj sjedinjenoj cijelini. Kakva volja za dokazivanje! (Ali Europa ne uklju~uje Izraela) Istinite su bile rije~i proroka: "ne}e prionuti jedan za drugoga kao {to se gvo`|e ne mo`e smije{ati s kalom".

 

Tko je mogao predvidjeti sve to jo{ prije 2500 god.? Tko je mogao tako sigurno tvrditi da }e biti ~etiriju kraljevstva, ne tri, ili pet, ili {est? Tko je, u nekoliko smionih poteza, mogao opisati izvanredne doga|aje, svoje povijesti, i njihova slijeda s takvom stra{nom precizno{}u? Mogao li je to bilo koji ~ovjek? Iz svega {to znamo o ljudskim predvi|anjima, moramo odgovoriti, Ne. Bilje`imo da je Daniel opovrgnuo svu zaslugu za svoju poruku:- "Bog veliki javi caru {to }e biti poslije; san je istinit, i tuma~enje mu vjerno" (Daniel 2:45).

 

Ljudi svih vremena koji su prou~avali tog proro{tva su na{li tu ~vrste osnove za vjeru u Boga i Njegove Rije~i. To je vjera koju ti, koji ~ita{ rije~i ove, zacijelo treba{ dijeliti.  

 

DIO PRORO[TVA JO[ UVIJEK BUDU]NOST

 

K tomu, ~vrsto, precizno ispunjenje Danielovih rije~i tjera nas da pogledamo s obnovljenim zanimanjem zadnju etapu proro{tva. [to nam je misliti o malom kamenu koji je pao uni{tavaju}im ~inom na noge lika, smrvio ga u prah, i zatim postao veliku goru koja ispunjava svijet?

 

Ako je lik predstavljao ljudskog kraljevstva, o~ito da kamen predstavlja neku silu izvan ljudske uprave, koja }e se urediti za svjetsku silu nad ru{evinama od ljudskih vlada. Njih }e ona "satrti i ukinuti". Ovo obja{njenje je dao Daniel:-

 

"A u vrijeme tijeh careva (t.j. razdijeljenog stanja naroda) Bog }e nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka ne}e rasuti, i to se carstvo ne}e ostaviti drugom narodu... a samo }e stajati dovijeka" (Daniel 2:44).

 

Ovo je jedno od mnogih obe}anja u Bibliji da se Bog nije odrekao zemlje. On je na~inio plana - Velikog Plana - za ljudsko spasenje, i taj plan usredoto~uje osobu Gospodina Isusa Krista. Pa`ljivi }e ~itatelji ve} mo}i prepoznati kamena odvaljenog "bez ruku" kao osobu ro|enu Spasiteljem ~ovje~anstva, 'odvaljen', kao {to je bio, od gore ~ovje~anstva, ne ljudskim rukama, ve} Bo`jom silom, s ~udom svoga ro|enja. Isus je, u stvari, govorio o svojoj ulozi kamena - "Kamen {to ga odbaci{e graditelji", te je nastavio, "tko padne na taj kamen, smrskat }e se, a na koga on padne, satrt }e ga" (Matej 21:42-44).

 

Svi znaci pokazuju da }e uskoro kamen pasti s razornim ~inom nad bezazlenom svijetu. Da li }e{ izbje}i dolaze}u propast? Da li }e{ sudjelovati u dobrobitima Bo`jeg kraljevstva, kojeg Isus dolazi uspostaviti na zemlji?

Tek Isus ima mo} spasiti.

 

Ali prije nego ostavimo Danielova proro{tva, da zabilje`imo da je u~enje sna Navuhodonosora bilo obra|eno u vi|enju koje je imao sam Daniel zabilje`eno u sedmom poglavlju knjige s njegovim imenom. Simbolika je izmijenjena i pro{irena detaljima upotrebljavaju}i prilike ~etiriju zvijeri u predstavljanju ~etirih velikih kraljevstva prikazanih u snu Navuhodonosora. Ekvivalent doti~nog kraljevstva Bo`jeg u Danielu 2:44 je dan rije~ima Daniela 7:27 kao {to slijedi:-

 

"A carstvo i vlast i veli~anstvo carsko pod svijem nebom da}e se narodu svetaca vi{njega; njegovo }e carstvo biti vje~no carstvo, i sve }e vlasti njemu slu`iti i slu{ati ga".        

BO@JE KRALJEVSTVO

    

Ali neka nitko od na{ih ~itatelja ne misli da su jedina starozavjetna proro{tva o dolaze}em kraljevstvu Bo`jem ona iz dvaju poglavlja knjige Daniela o kojima smo govorili. Da objasnimo ovu to~ku pogledavamo u knjigu Izaije gdje su detalji o dolaze}em Bo`jem kraljevstvu dani jednostavnim jezikom t.j. bez simbolike. Zbog njegovih brojnih preporuka u knjizi ovog proroka, o Izaiji je re~eno da je prorok kraljevstva. Predla`emo slijede}e citate na pozornost na{ih ~itatelja:-

 

"Bi}e u potonja vremena gora doma Gospodnjega utvr|ena uvrh gora i uzvi{ena iznad humova, i stjeca}e se k njoj svi narodi. I i}i }e mnogi narodi govore}i: hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i u~i}e nas svojim putovima, i hodi}emo stazama njegovijem; jer }e iz Siona iza}i zakon, i rije~ Gospodnja iz Jerusalima. I sudi}e me|u narodima, i kara}e mnoge narode, te }e raskovati ma~eve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, ne}e dizati ma~a narod na narod, niti }e se vi{e u~iti boju" (Izaija 2:2-4).

 

"Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mi{ica }e njegova ovladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim" (Izaija 40:10).

 

Jednako va`ne su i preporuke o uvjetima spasenja. Od tih izdvajamo jedne iz Izaije (66:2):-

 

"na koga }u pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skru{ena duha i ko dr{}e od moje rije~i".

      

DANIELOVO OBJA[NJENJE

    

Ovo obja{njenje nije izmi{ljeno od izdava~a ove serije lekcija. PRO^ITAJ Daniela 2. Daniel je rekao:- 

 

"Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvo`|e, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru {to }e biti poslije; san je istinit, i tuma~enje mu vjerno" (Daniel 2:45).

            

BO@JE KRALJEVSTVO

    

Kao {to je MedoPerzija nasljedovala Babilona; i Rim Gr~ku; kao {to je sigurno da nije bilo nikakvog petog rasprostranjenog kraljevstva, tako }e se i zadnji dio proro{tva tako|er ispuniti.

 

"A u vrijeme tijeh careva Bog }e nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka ne}e rasuti... ono }e satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo }e stajati dovijeka" (Dan.2:44).

 

Mali je kamen uni{tio lik koji je predstavljao ljudsku upravu kroz stolje}a i narastao je u veliku goru koja je ispunila zemlju. Mali je kamen predstavljao Bo`jeg kraljevstva.

 

Daniel je zaklju~io proro{tvo rije~ima: 'san je istinit, i tuma~enje mu vjerno'.

 

Ovo je tek jedno od mnoga proro{tva koja nam daju pouzdanje da }e Bo`ji cilj sa zemljom biti ispunjen.

 

       U^ENJE STAROG I NOVOG ZAVJETA

  

Na|i u svojoj Bibliji ova dva pasusa kojih si vidio u zadnjim lekcijama:- Brojevi 14:21 i Djela 17:31. Kada kraljevstvo Bo`je bude ure|eno, bit }e bo`anstvene pravde u na~inu uprave kraljevstva. Ne}e biti tla~enja ni proganjanja.

 

I "ne}e suditi po vi|enju svojih o~iju, niti }e po ~uvenju svojih u{iju karati. Nego }e po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji" (Izaija 11:3-5).

 

Tada }e rije~i Brojeva 14:21 biti ispunjene kao {to su an|eli pjevali kod Isusova ro|enja. Kad Isus bude kralj nad svom zemljom, bit }e 'Slav(e) na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima' (Luka 2:14).

 

Zadnja knjiga Biblije opisuje stanje stvari kojih }e biti kad bude Bo`ja namjera izvr{ena:-

 

"I za~ujem jak glas s prijestolja: Evo [atora Bo`jeg s ljudima! On }e prebivati s njima: oni }e biti narod njegov, a on }e biti Bog s njima. I otrt }e im svaku suzu s o~iju te smrti vi{e ne}e biti, ni tuge, ni jauka, ni boli vi{e ne}e biti jer prija{nje uminu" (Otkrivenje 21:3-4).

STVARNO KRALJEVSTVO

     

Petar je bio govornik i ostalih u~enika kad je pitao Isusa, 'Evo, mi sve ostavismo i po|osmo za tobom. [to }emo za to dobiti?' (Matej 19:27). Isusov je odgovor va`an. On je istaknuo da je kraljevstvo koje je nau~avao bilo stvarno kraljevstvo u kojem }e njegovi u~enici sudjelovati:-

 

'vi koji po|oste za mnom, o preporodu, kad Sin ^ovje~ji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi }ete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi ku}e, ili bra}u, ili sestre... `ivot (}e) vje~ni ba{tiniti' (Mat.19:28-29).

     

ISUS ]E OPET DO]I

   

Da bi uredio stvarnog kraljevstva na zemlji, Isus }e opet do}i. Kad je uza{ao na nebo na koncu svoje slu`be, an|eli reko{e u~enicima:-

'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto }e tako do}i kao {to ste vidjeli da odlazi na nebo' (Djela 1:11).

Isusov povratak da izdejstvuje zadnje etape Bo`je namjere sa zemljom je vi{e raspravljan u kasnijim lekcijama. U~enje mnogih Isusovih prispodoba pokazuje da pravednici bivaju nagra|eni o njegovu povratku. Stoga, je veoma va`no da budemo spremni za njegova dolaska.

      

SA@ETAK

Biblija isti~e Bo`ju ispravnost i pravdu kao i Njegovu ljubav.

Bog ne kani dopustiti svijetu da nastavi po sada{njem stanju.

Bog }e se umije{ati u svjetskih afera i bo`anstvena }e uprava biti ure|ena s Isusom za kralja. Prikaz svjetskih doga|aja dan u Danielu 2 nam daje uvjerenja da }e se zadnje etape Bo`jeg plana zacijelo zbiti. Kad se Isus vrati da upravlja nad kraljevstvom Bo`jem, njegovi }e sljedbenici biti nagra|eni mjestima u njegovu kraljevstvu, ali moraju biti spremni za njegova dolaska. 

 

 

PASUSI ZA ^ITANJE IZ BIBLIJE

Izaija 11;          Izaija 35;          Matej 19 & 25;          Daniel 2.                                                  

 

LEKCIJA 3 TEST

Podvu~i ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Bog je tako ljubio svijet te je...

       a) poslao vremena               b) dao svoga Sina Jedinoro|enca

       c) opskrbio an|ele               d) dao Zakona

  2. Koje je bilo II svjetsko kraljevstvo predstavljeno u snu Navuhodonosora?

       a) Babilon      b) Gr~ka       c) Rim       d) MedoPerzija

  3. [to je Navuhodonosor vidio u svom snu da udara lik?

       a) kamena                     b) ruku                  c) ma~a

  4. [to su an|eli pjevali o uvjetima na zemlji kad Isus bude kralj?

       a) svi }e raditi {to im se svidi        b) svi }e biti ljubazni me|usebe

       c) nitko ne}e morati da radi         d) na zemlji mir

  5. Tko }e vladati svijetom u pravdi?

       a) Bo`ji sin    b) apostol Pavao    c) apostol Petar    d) prorok Ilija

  6. U Dan.2 ~itamo: 'u vrijeme tijeh careva Bog }e nebeski podignuti carstvo koje' }e

       trajati:     a) 6000 godina       b) cijeli vijek       c) dovijeka       d) 100.000 godina

  7. Isus je obe}ao svojim u~enicima da }e: 

        a) imati blagostanja i napretka 

        b) sjediti na prijestolja i suditi plemena Izraelovih

        c) imati uspjeha i sre}e 

  8. Govori li nam Biblija da Bog kani da svijet nastavi po sada{njem stanju?

        a) da        b) ne        c) ne znam        d) Biblija ne govori to

  9. Gdje je Isus sada?    a) na zemlju    b) na nebo    c) u grobu    d) u zemlju Izraela

10. Pavao je rekao narodu u Ateni (Djela 17) da je Bog dao garanciju da }e svijet biti

       upravljan u pravdi od ~ovjeka kojeg je On odabrao. [to je bila garancija?

        a) Isusovo ro|enje        b) Isusovo raspe}e        c) njegovo uskrsnu}e