BILJESKE ZA UCENJE BIBLIJE 10-12


LEKCIJA 10

Evan|elje

 

U ovoj lekciji }emo spojiti mnoge ~injenice kojih smo nau~ili u ranijim lekcijama.

 

Rije~ 'evan|elje' je izvedena iz dvije rije~i koje zna~e, 'dobra vijest', ili kao {to je katkada upotrebljavana u Novom zavjetu 'blagovijest'. To je dobar prijevod gr~ke rije~i 'enaggelion'.   

 

SREDI[TE KRISTOVOG U^ENJA

 

Matej, Marko, Luka i Ivan nam svi govore da je Isus i{ao diljem izraelske zemlje propovijeda}i evan|elje - dobru vijest - svoga budu}eg kraljevstva.

 

'I obilazio je Isus sve gradove i sela u~e}i po njihovim sinagogama, propovijedaju}i evan|elje o Kraljevstvu' (Matej 9:35).

 

'oti|e Isus u Galileju. Propovijedao je evan|elje Bo`je' (Marko 1:14).

 

'Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima' (Luka 4:18).

 

'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoro|enca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima `ivot vje~ni' (Ivan 3:16).

 

'Ti ka`e{: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i do{ao na svijet da svjedo~im za istinu' (Ivan 18:37).

 

U^ENICI SU NAU^AVALI EVAN\ELJE

 

Kad je Isus kazao dobru vijest u~enicima, ispratio ih je da nau~avaju druge. 'I posla ih propovijedati kraljevstvo Bo`je i lije~iti bolesnike' (Luka 9:2).

 

Nakon njegove smrti i uskrsnu}a, Isus je rekao u~enicima da nastave istim poslom, 'Po|ite po svem svijetu, propovijedajte evan|elje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit }e se' (Marko 16:15-16).

 

Od ovih zadnjih rije~i vidimo da moramo znati, vjerovati i izvr{avati evan|elje kako bi primili spasenje.

 

SNAGA EVAN\ELJA

 

Zbog toga je apostol Pavao napisao:

 

'Ne stidim se, uistinu, evan|elja: ono je snaga Bo`ja na spasenje svakomu tko vjeruje - @idovu najprije, pa Grku' (Rimljanima 1:16).

 

Mi moramo jasno razumjeti dobru vijest koju su Isus i u~enici nau~avali. Pavao je opet napisao,

 

'Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam an|eo s neba navje{}ivao neko evan|elje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet' (Gala}anima 1:8).

[TO SU PODRAZUMIJEVALI U^ENICI POD 'EVAN\ELJEM'?

 

U~enici odo{e propovijedati dobru vijest o kraljevstvu Bo`jem prije Isusova raspe}a. [to je njima zna~ila ta 'dobra vijest'? Kad su dvojica od njih govorili s Isusom nakon uskrsnu}a, reko{e mu,

 

'Pa ono s Isusom Nazare}aninom, koji bija{e prorok - silan na djelu i na rije~i pred Bogom i svim narodom... mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela' (Luka 24:19 i 21).

 

Tek prije Isusova uznesenja na nebu: 'upita{e (ga): Gospodine, ho}e{ li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?' (Djela 1:6).

 

Oni su o~ekivali da Isus uspostavi kraljevstvo Bo`je ondje i tada. Bija{e tako dobra vijest da su je odmah htjeli imati. Isus im re~e da nije jo{ vrijeme. 'Nije va{e znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti' (Djela 1:7).

 

BO@JA OBE]ANJA

 

Kao {to su u~enici gledali Isusa kako se uznosi, dva an|ela stajali su kraj njih i reko{e im,

 

'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto }e tako do}i kao {to ste vidjeli da odlazi na nebo' (Djela 1:11).

 

Ovo obe}anje je ponavljana tema apostolskog u~enja kao {to ~itamo u Djelima apostolskim, i njihovim pismima. Oni su o~ekivali Isusovog povratka da ispuni sva obe}anja koja je na~inio Bog o Svom kraljevstvu.

 

Jer, premda rije~ 'evan|elje' se jedino mo`e na}i u Novom zavjetu, dobra vijest o kraljevstvu Bo`jem je osnova svih Bo`jih obe}anja jo{ s po~etka.

 

EVAN\ELJE U EDENU

 

U po~etku, nakon {to su Adam i Eva prestupili Bo`ju zapovijed, sje}amo se Njegove rije~i zmiji,

 

'me}em neprijateljstvo izme|u tebe i `ene i izme|u sjemena tvojega i sjemena njezina; ono }e ti na glavu stajati a ti }e{ ga u petu ujedati' (Postanak 3:15).  

 

To je bila dobra vijest, da }e mo} grijeha i smrti kona~no biti uni{tena. To je bio posao koji je Isus do{ao uraditi. Vidi u Hebrejima 2:14-15.

 

EVAN\ELJE ABRAHAMU

 

Mi smo prou~ili Bo`ja obe}anja Abrahamu. Apostol je Pavao napisao:

 

'A Pismo, predvidjev{i da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi }e blagoslovljeni biti svi narodi' (Gala}anima 3:8). 

 

Kad se Isus vrati, on }e uskrisiti Abrahama iz mrtvih, i sva Bo`ja obe}anja Abrahamu }e biti ispunjena do svake sitnice.

 

Ta obe}anja su bila potvr|ena Izaku i Jakovu, i oni }e tako|er biti uskri{eni od mrtvih za Kristova povratka, i dobit }e po~asna mjesta u Bo`jem kraljevstvu (Matej 8:11).

 

EVAN\ELJE DAVIDU

 

Dobra vijest o Bo`jem kraljevstvu je bila kazana Davidu kroz proroka Natana - pro~itaj 2Samuelova 7:12-16.

 

'Podignu}u sjeme tvoje nakon tebe... utvrdi}u prijesto carstva njegova dovijeka... (bit }e tvrd) dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto }e tvoj stajati dovijeka'.

 

Premda su @idovi kasnije napustili Boga, On nije zaboravio Svoja obe}anja. Mi ih nalazimo opet i iznova u Psalmama Davidovim, i u proro~kim pisanjima. Bog, je govorio Sedekiji, kroz proroka Jezekije, zadnjem `idovskom kralju: 'Uni{ti}u, uni{ti}u, uni{ti}u (kraljevstva) ga,- i ne}e ga biti, dokle ne do|e onaj kome pripada, i njemu }u ga dati' (Jezekija 21:27).

 

Kad je do{ao Isus, an|eo je obnovio obe}anje Mariji:

 

'On }e biti velik i zvat }e se Sin Svevi{njega. Njemu }e Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat }e nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu ne}e biti kraja' Luka 1:32-33).

 

EVAN\ELJE NAMA

 

To je dobra vijest o Bo`jem kraljevstvu koja nam dolazi u biblijskoj poruci. Isus }e se uskoro vratiti na zemlju da uredi Bo`je kraljevstvo. Pro~itaj Matej 25. Tri prispodobe u ovom poglavlju u~e nas da promatramo, da radimo, i odrazimo Kristovu ljubav ako `elimo imati udjela u Bo`jem kraljevstvu.

 

1. Prispodoba o deset djevicama

One koje su se pripremile i su pomno promatrale, bile su pozvane na svadbenoj proslavi ali one ~ije se ulje potro{ilo nai{le su na zatvorena vrata.

2. Prispodoba o mnama

Upotreba na{ih sposobnosti }e biti upoznata od Isusa i on }e nagraditi one koji su upotrijebili svoje znanje i mogu}nosti dok su jo{ mogli.

3. Prispodoba o pastiru koji razdvaja ovce

Dobar pastir poznaje svoje ovce i zna njihove napore. On poznaje one koje su poku{avale pomo}i svojim bli`njima i prihva}a tu pripomo} kao da je u~injena njemu.

[TO MORAMO ^INITI?

 

Moramo se pokajati, promijeniti svoje putove, 'Ispunilo se vrijeme, pribli`ilo se kraljevstvo Bo`je! Obratite se i vjerujte evan|elju!' (Marko 1:15).

 

'Pokajte se dakle i obratite da se izbri{u grije{i va{i pa od Gospodina do|u vremena rashlade te on po{alje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa' (Djela 3:19-20).

 

'I ne obaziru}i se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate jer ustanovi Dan u koji }e suditi svijetu po pravdi, po ^ovjeku kojega odredi' (Djela 17:30-31).

Moramo slijediti Isusa - preobraziti se - preporoditi se kr{tenjem, i na{a slijede}a lekcija }e nas nau~iti {to to zna~i. To, tako|er, jest potrebno,

 

'Uistinu, koji ste god u Krista kr{teni, Kristom se zaodjenuste... Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, ba{tinici po obe}anju' (Gala}anima 3:27-29).

 

To je evan|elje, dobra vijest o kraljevstvu Bo`jem. Mi, kao i u~enici, `udimo za njegovo skoro ispunjenje. Zbog toga se molimo, kao {to je Isus nau~io svoje sljedbenike, 'Do|i kraljevstvo tvoje'.

 

'O~e! Sveti se ime tvoje! Do|i kraljevstvo tvoje! (Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji*) Kruh na{ svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe na{e: ta i mi otpu{tamo svakom du`niku svojem! I ne uvedi nas u napast (ve} nas izbavi od zla* (*izv. gr~. tekst (Luka 11:2-4)).

        

SA@ETAK

 

1. Rije~ 'evan|elje' zna~i 'blagovijest'.

2. Dobra vijest o budu}em kraljevstvu Bo`jem je bila glavna tema u~enja

    Isusa i njegovih u~enika.

3. Znanje, vjerovanje i pokornost evan|elju su potrebni za dobijanje spasenja.

4. Evan|elje se u~i diljem Pisma, u Novom i Starom zavjetu.

5. Dobra nam se vijest jo{ uvijek propovijeda.

6. Mo`emo ste}i mjesto u Bo`jem kraljevstvu ako slu{amo, razumijemo i

    izvr{avamo poruku evan|elja.

7. Moramo se odlu~no odazvati pozivu evan|elja - kao {to su u~inili

    Abraham i sve vjerne sluge Bo`je u pro{losti.

 

PASUSI ZA ^ITANJE IZ BIBLIJE

2Samuelova 7     Psalam 96     Izaija 55     Djela 9     Psalam 1.

 

LEKCIJA 10 TEST

 

Podvu~i ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sa`etak odgovora, i po{alji ih nam. Zavr{i ovaj primjerak testa, i ~uvaj za pregled.

 

1. Rije~ 'evan|elje' zna~i:  a) vijest   b) dobra vijest   c) blagovijest   d) poruka

2. Koji nam od slijede}ih stihova govori da je Isus propovijedao evan|elje o

    kraljevstvu?  a) Matej 1:14       e) Matej 3:16       i) Matej 4:18         m) Matej 9:35

                         b) Marko 1:14      f) Marko 3:16      j) Marko 4:18         n) Marko 9:35

                         c) Luka 1:14         g) Luka 3:16        k) Luka 4:18           o) Luka 9:35

                         d) Ivan 1:14         h) Ivan 3:16          l) Ivan 4:18             p) Ivan 9:35

3. Pored Isusa tko je jo{ propovijedao evan|elje?

    a) `idovski sve}enici                      b) u~enici

    c) rimski vladar                               d) mudraci

4. Kada }e kraljevstvo Bo`je biti ure|eno na zemlji?

    a) ne znamo                                     b) kada se Isus bude vratio na zemlji

    c) ve} je ure|eno                             d) ne}e biti ure|eno

5. Tko re~e u~enicima koji su gledali Isusa da odlazi na nebo da }e se vratiti?

    a) Bog                  b) an|eo               c) Isus                    d) dva an|ela

6. Kako mo`e{ dobiti obe}ano spasenje ponu|eno u Bibliji?

    a) ~initi dobro svojim prijateljima 

    b) podijeliti sva na{a dobra

    c) pokoriti se zakonima svoje zemlje

    d) znati, vjerovati i izvr{avati evan|elje

7. Koje Bo`je obe}anje je pretkazalo da }e mo} grijeha i smrti biti borba ljudskoj rasi?

    a) obe}anje u Edenu                      b) obe}anju Abrahamu

    c) obe}anje Nou                             d) obe}anje Davidu

8. Koji nam stih u Novom zavjetu govori da je evan|elje bilo propovijedano

    Abrahamu?

    a) Gala}anima 8:3    b) Gal.3:8    c) Rimljanima 8:3    d) Rim.3:8

9. Koji je Bo`ji prorok kazao Davidu dobru vijest o Bo`jem kraljevstvu?

    a) Daniel                b) Izaija                  c) Ilija               d) Natan

10. Koji je u~enik pomogao  Savlu (Pavlu) krstiti se u zapisu Djela pogl.9?

      a) Petar                 b) Andrija             c) Ananija        d) Ivan

 

LEKCIJA 11

Kr{tenje

     

U na{oj zadnjoj lekciji vidjeli smo da su vjerovanje i razumijevanje evan|elja, proslije|eni pokorno{}u Bo`jim zapovijedima bili bitni za spasenje. ^itamo rije~i Isusa nakon svoga uskrsnu}a: 'Po|ite po svem svijetu, propovijedajte evan|elje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit }e se' (Marko 16:15-16).

 

Odmah zapa`amo, dakle, da biblijskog kr{tenja mo`e biti jedino kada ~ovjek mo`e shvatiti i izvr{avati Bo`ju rije~. Zatim je to jedab bitan uvjet Bo`jeg prihva}anja nas.

 

Imamo primjer Kornelija, rimskog satnika, po svim pravilima 'dobar' ~ovjek (vidi Djela 10:2), ipak mu je Bog rekao da pozove Petra (Djela 10:6) Petar je do{ao, i nau~io Kornelija o Isusu.

 

'On nam i nalo`i propovijedati narodu i svjedo~iti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem `ivih i mrtvih! Za nj svjedo~e svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima opro{tenje grijeha.'

 

Jedna stvar je jo{ uvijek bila potrebna

 

'I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista' (Djela 10:42-48).

 

Iz ovog i drugih zapisa u Djelima apostolskim je jasno da je Bog postavio tri bitna uvjeta za spasenje: znanje, vjerovanje i kr{tenje. (Pro~itaj Djela 2:37-38,41; Djela 8:35-38; Djela 16:25-33).

 

KR[TENJE

 

Ova je rije~ prijevod gr~ke rije~i 'baptizo' koja zna~i zaroniti, zagnjuriti, ili potpuno potopiti u te~nost. Upotrebljava se u gr~kom jeziku kod umije}a bojenja. Da bi se obojila tkanina, ona se treba potpuno umo~iti u boju, kako bi tkanina sasvim promijenila boju.

 

BAPTIZAM

 

Upotreba ove rije~i diljem Novog zavjeta (na gr~., (engl. i dr. jez.) jasno pokazuje da {kropljenje ili lijevanje vode nije dovoljno. Biblijski baptizam tra`i potpunog potapanja u vodi. Tako ~itamo gdje Filip kr{tava etiopskog eunuha: 'pa obojica, Filip i dvoranin, si|o{e u vodu te ga Filip krsti' (Djela 8:38).

 

Tako|er ~itamo o Ivanu krstitelju, da je kr{tevao u Enonu blizu Salima 'jer ondje bija{e mnogo vode' (Ivan 3:23).

 

 

 

ZNA^AJ KR[TENJA

 

Ako pomno ~itamo Novog zavjeta vidjet }emo da kr{tenje ima ~etverostruki zna~aj.

 

1. Pranje, ~i{}enje

 

'Ustani, krsti se i operi grijehe svoje prizivlju}i Ime njegovo' (Djela 22:16).

 

'Ili zar ne znate da nepravednici ne}e ba{tiniti kraljevstva Bo`jega?... To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina na{ega Isusa Krista' (1Korin}anima 6:9-11).

 

Nalazimo istog simbola upotrijebljenog ~ak u Starom zavjet, skupa sa pojavom o promjenu boje.

 

'Umijte se, o~istite se, uklonite zlo}u djela svojih ispred o~iju mojih, prestanite zlo ~initi. U~ite se dobro ~initi... ako grijesi va{i budu kao skerlet, posta}e bijeli kao snijeg; ako budu crveni kao crvac, posta}e kao vuna' (Izaija 1:16-18).

 

2. Povezivanje sa smrti i uskrsnu}a Krista.

Kao {to bivamo potpuno pokriveni vodom u ~inu kr{tenja, mi simboli~no umiremo, i kao {to izranjamo iz vode, simboli~no izranjamo u novom `ivotu. Time se povezujemo s Isusovu smr}u i uskrsnu}a. Apostol Pavao pi{e o tome:

 

'Ili zar na znate: koji smo god kr{teni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kr{teni. Kr{tenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao {to Krist slavom O~evom bŸ uskri{en od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti `ivota. Ako smo doista s njime srasli po sli~nosti smrti njegovoj, o~ito }emo srasti i po sli~nosti njegovu uskrsnu}a' (Rimljanima 6:3-5).

 

Kr{tenjem mi prolazimo figurativno uskrsnu}e u novom `ivotu, promjena vidika koji je bitan dio na{e pokornosti Bogu.

 

Isus re~e: 'ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne mo`e u}i u kraljevstvo Bo`je' (Ivan 3:5).

 

Pavao je tako|er pisao vjernicima u Kolosima o kr{tenju:

 

's njime suukopani u kr{tenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupã i neobrezanosti svoga tijela, i vas on o`ivi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe' (Kolo{anima 2:12-13).

 

3. Kr{tenjem smo sjedinjeni u Kristu.

Kr{tenjem smo sjedinjeni u Kristu i time povezani s Kristom i sa obe}anjima kojih je kroz njim dao Bog:

 

'Doista, kao {to je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kr{teni, bilo @idovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni' (1Korin}anima 12:12-13).

 

'Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi... A ova su obe}anja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: i potomcima kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu... Uistinu, svi ste sinovi Bo`ji, po vjeri, u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kr{teni, Kristom se zaodjenuste. Nema vi{e: @idov - Grk! Nema vi{e: rob - slobodnjak! Nema vi{e: mu{ko - `ensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, ba{tinici po obe}anju' (Gala}anima 3:7,16,26-29).

 

Pavao opet pi{e o promjeni koja nastaje kod kr{tenja:

 

'bijaste izvan Krista, udaljeni od gra|anstva izraelskoga, tu|i Savezima obe}anja, bez nade bijaste i neznabo{ci na svijetu. Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji neko} bijaste daleko, do|oste  blizu - po Krvi Kristovoj... Tako dakle niste vi{e tu|inci ni prido{lice, nego sugra|ani ste svetih i uku}ani Bo`ji' (Efe`anima 2:12-13,19).

 

4. Smjena gospodara - poziv za odvajanje

    Pro~itaj 2Korin}anima 6:14-18 i 1Ivan 2:15-17.

Bog nije zadovoljan sa svjetskom idolatrijom. Ljudi su naravno sluge grijehu. Kada smo kr{teni mi mijenjamo svoju slu`bu:

 

'vi{e ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha... Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a `ivima Bogu u Kristu Isusu! Neka dakle ne kraljuje grijeh u va{em smrtnom tijelu da slu{ate njegove po`ude... ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslu{nost, robovi ste onoga koga slu{ate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslu{nosti - na pravednost. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslu{ali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni; da, oslobo|eni grijeha, postadoste sluge pravednosti' (Rimljanima 6:6-7,11-12,16-18).

 

Kr{tenjem mi po~injemo novi `ivot pokornosti Bogu koji nas povezuje s Bo`jim obe}anim darom.

 

'Sada pak po{to ste oslobo|eni grijeha i postali sluge Bo`je, imate plod svoj za posve}enje, a svr{etak- `ivot vje~ni. Jer pla}a je grijeha smrt, a dar Bo`ji jest `ivot vje~ni u Kristu Isusu, Gospodinu na{em' (Rim.6:22-23).

 

Mi sasvim odbacujemo ljudski put, put svijeta. Kr{tenjem mi skre}emo na Bo`jem putu, izvr{avaju}i evan|elje - 'snag(u) Bo`j(u) na spasenje'.

 

NOIN PRIMJER

 

To je u~inio Noa. Svijet njegova vremena je bio ispunjen nasiljem i zlom. Noa je izgradio korablja, i dok je ostali svijet bivao uni{tavan potom, Noa i njegova obitelj su u{li u korablju i bili su spa{eni.

 

U 'vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam du{a, bŸ spa{ena vodom. Njezin protulik, kr{tenje - ne odlaganje tjelesne ne~isto}e, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnu}u Isusa Krista' (1Petrova 3:20-21).

 

Sud zlima o Kristovom povratku }e biti nenadan i kona~an kakav je bio u Noino vrijeme. Kao {to je bio Noa spa{en korabljem, tako }emo i mi, ako smo 'u Kristu' biti spa{eni. Vidjeli smo da na~in bivanja u Kristu jest kroz znanja, vjerovanja, kr{tenjem i stalnom pokorno{}u.

 

KOLIKO JE VA@NO KR[TENJE?

 

Mnogo njih misle da s opskrbljenom promjenom svoga `ivota na boljem nema nikakve potrebe podvr}i se tom ~inu. U kakvoj su zabludi, kako nedjelotvorni su svi njihovi napori ~initi dobro. Razmotri slu~aj Naamana Sirca. (2Kraljevima 5:1-27) Elizej prorok, Bo`ji ~ovjek, re~e mu da se opere u rijeku Jordan da izlije~i svoju gubu. Isprva on odbi, ali kad ga njegov sluga nagovori izvr{iti odre|eni detalj koji mu je dao Bog, bio je odmah izlije~en.

 

Ako izvr{avamo Bo`ju rije~ najbolje {to mo`emo, mi tako|er mo`emo biti izlije~eni i po~eti iznova. Ali mo`emo se ~uditi o kasnijim gre{kama i grijesima, to jest onih po~injenih nakon kr{tenja. Kao {to smo vidjeli ranije, kr{tenjem smo povezani sa smr}u Isusa Krista i taj je doga|aj bio jednom-za-sve-`rtvovanje za grijeh, i one pogre{ne stvari kojih u~inimo u svom novom `ivotu u Kristu su opro{tene molitvom kroz na{eg novo-prona|enog Spasitelja. Kada se pokajamo i tra`imo Bo`jeg oprosta, svi se na{i grijesi i oma{ke bri{u sa zapisa i stoga mo`emo produ`iti svakim danom sigurni da ako poku{avamo ~initi dobro, Bog je obe}ao da nam milostivo oprosti.

 

Bog nam je ponudio tu divnu priliku u Svojoj Rije~i. Osje}a{ li ve} potrebu da zapo~ne{ iznova svoj `ivot? Sa svojim iskustvom pogre{aka kojih si na~inio i `eljom da izbri{e{ nekih od tamnih mrlja svoga prija{nja `ivota, to je jedinstvena prilika novog zapo~injanja, ovoga puta ne `ivota koji vodi u grob ve} putu k besmrtnosti i veli~anstvenom kraljevstvu Bo`jem. Bo`ji put jest jedinstveni put s kojim se mo`e{ pomiriti sa Svojim Tvorcem.

 

To je va`nost kr{tenja. To je bitan ~in pokornosti, bitan dio Bo`jeg puta o spasenju.  

 

SA@ETAK

 

1. Kr{tenje treba jedino slijediti potpunog razumijevanja i vjerovanja evan|elja.

2. Kr{tenje zahtijeva potpunog potapanja u vodi.

3. U ~inu kr{tenja -

     a) na{i grijesi su simboli~no sprani

     b) povezani smo sa smr}u i uskrsnu}a Gospodina Isusa Krista

     c) sjedinjeni smo u Kristu, i tako povezani s Bo`jim obe}anjima u Kristu.

     d) mijenjamo gospodare, slu`e}i Bogu umjesto grijehu, i odvajamo se od svijeta.

4. Kao {to se spasio Noa ulaskom u korablju, mi moramo uni}i u Krista kr{tenjem

     kako bi se spasili od dolaze}eg suda.

5. Kr{tenje je bitno za spasenje.

 

PASUSI ZA ^ITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 6, 7 i 8;    Marko 16;    Djela 8;    Djela 22;    Rimljanima 6.

 

LEKCIJA 11 TEST

 

Podvu~i ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sa`etak odgovora, i po{alji ih nam. Zavr{i ovaj primjerak testa, i ~uvaj za pregled.

 

1. Rije~ 'kr{tenje' zna~i:

    a) {kropljenje      b) lijevanje       c) potapanje       d) mo~enje

2. Tko je krstio etiopskog eunuha?

    a) Stjepan             b) Pavao           c) Filip               d) Barnaba

3. Koji biblijski stih govori o uputama u~enicima o propovijedanju evan|elja?

    a) Marko 15:15-16                              b) Marko 16:15-16

    c) Marko 5:15-16                                d) Marko 6:15-16

4. Koje troje od slijede}ih su bili kr{teni?

    a) Pilat                 b) Pavao            c) tamni~ar u Filipe      d) Lidija

5. Kada mo`e nastati istinsko kr{tenje?

    a) kod ro|enja    b) kod smrti     c) nakon odlaska iz {kole

    d) kod stjecanja punog razumijevanja i vjere u Bo`jem planu spasenja.

6. [to predstavlja ~in kr{tenja?

    a) Bo`jega dara                               b) doslovnu smrt osobe   

    c) Noina korablja                           d) smrt i uskrsnu}e Isusa

7. Koje poglavlje u Bibliji obja{njava zna~aj kr{tenja?

    a) Rimljanima 6       b) Ruta 4       c) Otkrivenje 6      d) Kolo{anima 4

8. Koji doga|aj je upotrijebio Petar da prika`e paralelu s ~inom kr{tenja?

    a) prelazak niz Crvenog mora kod Izlaska

    b) prelazak rijeke Jordana ka Obe}anoj Zemlji

    c) opskrbu vode u pustinji

    d) Noino snabdjevanje korablja u vrijeme potopa

9. Koji ~in pokornosti zahtijeva Bog od tebe kako bi mogao zaraditi mjesta u Njegovu

    budu}em kraljevstvu?

     a) ljubavi      b) vjere   c) vjerovanja i kr{tenja    d) iskrenosti

10. @eli{ li nau~iti vi{e o Bo`joj poruci da bi imao razumijevanje za kr{tenje?

     a) da              b) ne                          c) nisam siguran       d) mo`e

 

LEKCIJA 12

Bo`je kraljevstvo

   

Kada se Krist vrati - a jedna ranija lekcija je pokazala da }e to biti uskoro - prvi }e mu posao biti da uskrisi mrtve.

 

'Mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudi}e se' (Daniel 12:2).

 

'Ovo vam uistinu velimo po rije~i Gospodnjoj: mi `ivi, preostali za Dolazak Gospodnji, ne}emo prete}i onih koji su usnuli. Jer sam }e Gospodin - na zapovijed, na glas arkan|elov, na zov trublje Bo`je - si}i s neba. I najprije }e uskrsnuti mrtvi u Kristu' (1Solunjanima 4:15-16).

 

Slijedit }e sud, i nagrada vje~noga `ivota }e biti dana pravednicima koji }e zatim pomo}i s upravljanjem kraljevstva Bo`jeg.

 

Biblija obe}ava da }e Kristova vladavina vidjeti kraj zala koja sada kvare svijet.

 

UVJETI U KRALJEVSTVU

 

Ne}e vi{e biti tla~enja (Psalam 72:4) niti rata,

'I sudi}e me|u narodima, i kara}e mnoge narode, te }e raskovati ma~eve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, ne}e dizati ma~a narod na narod, niti }e se vi{e u~iti boju' (Izaija 2:4).

 

Vladavina kralja }e biti pravedna i ~estita.

 

'Ne}e suditi po vi|enju svojih o~iju, niti }e po ~uvenju svojih u{iju karati. Nego }e po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji' (Izaija 11:3-4).

 

Bolest }e biti sprije~ena i kletve bolesti i oboljenja }e biti odstranjene,

 

'Tada }e se otvoriti o~i slijepima, i u{i gluhima otvori}e se. Tada }e hromac skakati kao jelen, i jezik nijemoga pjeva}e' (Izaija 35:5-6). 

 

Mnoge zemlje danas trpe nesta{ice i na tisu}ama ljudi dnevno umiru od gladi. U tom danu ne}e biti oskudice. Izvori vode u pustinjama }e omogu}iti urode ondje gdje ih danas ne mo`e biti.

 

'U pustinji (}e) provreti vode i potoci u zemlji sasu{enoj. I suho }e mjesto postati jezero, i zemlja sasu{ena izvori vodeni' (Izaija 35:6-7).

 

'Bi}e p{enice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelija}e se klasje njezino kao Livanska {uma' (Psalam 72:16).

 

Kona~no, sama }e smrt biti uni{tena.

 

'Potom - svr{etak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, po{to obeskrijepi svako Vrhovni{tvo, svaku vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podlo`i sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit }e obeskrijepljena Smrt' (1Korin}anima 15:24-26).

 

'I otrt }e im (Bog) svaku suzu s o~iju te smrti vi{e ne}e biti, ni tuge, ni jauka, ni boli vi{e ne}e biti jer - prija{nje uminu' (Otkrivenje 21:4).

 

Jasno je za{to se ovaj nauk o Bo`jem kraljevstvu naziva evan|elje - mi smo nau~ili da rije~ zna~i 'blagovijest'.

 

SPASENJE

 

Nakon svoga uskrsnu}a, Isus je odaslao svoje u~enike s ovim uputama, 'Po|ite po svem svijetu, propovijedajte evan|elje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit }e se' (Marko 16:15-16).

 

Vidjet }e se da kr{tenje mora slijediti vjerovanja u evan|elje. Stih nastavlja - 'a tko ne uzvjeruje, osudit }e se'.

 

Na dan Pedesetnice apostol je Petar govorio o uskrsnu}u Isusa i o nadi njegova Drugog Dolaska. Ljudi koji ~u{e govor bijahu dirnuti onim {to su ~uli, i pitali su {to im je ~initi. Bilo im je re~eno da se pokaju i pokrste. Pokajati se zna~i, preobratiti se - i po~eti iznova.

 

'I oni prigrli{e rije~ njegovu i krsti{e se... Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedni{tvu, lomljenju kruha i molitvama' (Djela 2:41-42).

Zamijeti istog redoslijeda - Razumijevanje i vjerovanje (to jest, vjera), proslije|eno pokorno{}u i kr{tenjem. Zatim slijedi postojani trud od vjernika da `ivi svoj `ivot na na~in koji uga|a Bogu.

 

Tada kr{teni kr{}anin, o kojem se govori da je 'suuskrs(o) s Kristom', mo`e pouzdano ~ekati dolazak Gospodina.

 

'Ako ste suuskrsli s Kristom, tra`ite {to je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore te`ite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i `ivot je va{ skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, `ivot va{, tada }ete se i vi s njime pojaviti u slavi' (Kolo{anima 3:1-4).

 

OPROST

 

Ako, u toku tog ~ekanja Krista, kr{}anin zgrije{i, on zna da je Isus suosje}ajni zastupnik za njega, jer zna {to je isku{enje. U Pismu Hebrejima, podsje}ani smo da je na{ Prvosve}enik bio isku{avan istim na~inom kao {to smo i mi, premda je bio kadar oduprijeti se i ne po~initi nikakav grijeh (Heb.4:15). Kr{}anin mo`e biti siguran da }e mu molitve biti usli{ene.  

 

'Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosr|e i milost na|emo za pomo} u pravi ~as' (Hebrejima 4:16).

 

BO@JI DAR

 

Mi ne mo`emo uspjeti vlastitim trudom. Jedino s Bo`jom ljubavlju i milo{}u mo`emo ste}i spasenje kroz Krista. Tako je apostol Pavao napisao: 'Ta milo{}u ste spa{eni po vjeri! I to ne po sebi! Bo`ji je to dar' (Efe`anima 2:8).

 

'a dar Bo`ji jest `ivot vje~ni u Kristu Isusu, Gospodinu na{em' (Rim.6:23).

 

SLIJEDE]I KORAK

 

Sada si zavr{io dvanaest lekcija prve Etape ovog dopisnog te~aja. U ovim lekcijama si pro~itao kratak prikaz o tome {to Biblija nau~ava o Bogu i Njegovoj namjeri sa zemljom. Mo`da }e{ biti poput nekih od ljudi u Ateni, koji su slu{ali Pavla i 'Kad ~u{e "uskrnu}e od mrtvih", jedni se stado{e rugati, a drugi reko{e: Jo{ }emo te o tom slu{ati' (Djela 17:32). Drugim rije~ima, rado bi slu{ali, ali nisu bili ba{ zainteresirani nastaviti svojim u~enjem.

 

Mo`da }e{ biti poput ljudi u Bereju kojih je posjetio apostol, koji su 'danomice istra`ivali Pisma, da li je to tako' (Djela 17:11).

 

Bilo kojoj grupi ljude da pripada{, Bo`ji cilj }e se i dalje ispuniti. Petar je napisao da }e se u zadnjim danima ljudi rugati ideji o Kristovu povratku. Petar je rekao da su ismijavali Noinu propovijed, ali kad je do{ao odre|eni dan, po~ela je ki{a. Na sli~an na~in, bilo da ljudi budu zamijetili ili ne,

'do}i (}e) Dan Gospodnji' (2Petrova 3:9-10). 

 

POSEBNA PORUKA ZA TEBE

 

Apostol zaklju~uje pismo rije~ima, kao {to ve} zna{, 'kako li treba da se svi vi isti~ete u svetu `ivljenju i pobo`nosti' (2Petrova 3:11)?

To pitanje se mora ostaviti svakom pojedinom u~eniku za odgovor. Mi vjerujemo da }ete

 

'uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru' (2Petrova 3:14).

 

PASUSI ZA ^ITANJE IZ BIBLIJE

Izaija 65:17-25      Rimljanima 13   Efe`anima 2     Efe`anima 5

Izaija 66:1-2          Kolo{anima 3    2Petrova 3.                                            

 

LEKCIJA 12 TEST

Podvu~i ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sa`etak odgovora, i po{alji ih nam. Zavr{i ovaj primjerak testa, i ~uvaj za pregled.

 

1. [to }e Isus prvo u~initi kad se bude vratio na zemlji?

    a) re}i }e svima da se vratio                     b) uskrisit }e mrtve

    c) svima }e dati sre}u                                d) uni{tit }e zle

2. Koji }e od slijede}ih uvjeta postojati u Bo`jem kraljevstvu?

    a) ne}e biti rata                                           b) ne}e biti bolesti

    c) ne}e biti gladi ni `e|i                            d) ne}e biti smrti

3. Za kojeg je blagdana apostol Petar govorio ljudima o drugom Isusovu dolasku u zapisu Djela 2? Za vrijeme:  a) pashe    b) pedesetnice    c)  purima    d) sjenice

4. Kako treba kr{teni vjernik `ivjeti svoj `ivot?   

    a) u samostanu                                                 b) izoliran

    c) na na~in ugodan Bogu                                 d) u va`nom poslu

5. Kako mo`e kr{}anin tra`iti oprosta?

    a) `rtvovanjima    b) pla}anjem desetine    c) ponudama    d) molitvom

6. Za koji se Bo`ji dar govori u Rimljanima 6?

    a) za vje~ni `ivot u Kristu   b) za stvaranje   c) za Bibliju   d) za sezone

7. [to su u~inili ljudi u Ateni kad su ~uli Pavlovu propovijed?

    a) kamenovali su ga                             b) reko{e 'Jo{ }emo te o tom slu{ati

    c) hvalili su ga                                      d) slavili su ga

8. [to su u~inili ljudi u Bereju kad su ~uli Pavlovu propovijed?

    a) slavili su                                           b) danomice istra`ivali Pisma

    c) propovijedali                                   d) prodali svu svoju svojinu

9. Koje od slijede}ih ostvarenja ljudi ne mogu sprije~iti?

     a) zaga|enje                                        b) ure|enje Bo`jeg kraljevstva

     c) mr`nju                                             d) Isusova povratka

10. Koji nam je Isusov apostol rekao da poku{amo biti besprijekorni u svom `ivotu

      pred Bogom?  a) Pavao    b) Filip    c) Ivan    d) Petar

 "Osnove Biblije"

 

To je lako za pra}enje, razumljivo priru~no uputstvo o prvona~elnim biblijskim naucima. Svaki dio je potkrijepljen s op{irnim biblijskim preporukama - zaista, na stotinu preporuka su u~injene koje, uz to {to potvr|uju zaklju~ke, snabdjevaju materijal  za daljnjeg i dubljeg u~enja.

 

Kao {to i naslov kazuje, 'Osnove Biblije' te`i vra}anju biblijskim osnovama, i gdje ljudi imaju razli~ite, i opre~ne poglede, oni su uglavnom raspravljani u seriju 'Osvrta' na kraju poglavlja - teme kao duhovi, reinkarnacija, vje{ti~arstvo, dr`anje subote, ~udesni dari Svetoga Duha, skupa s mnogim te{kim pasusima, su odgovoreni izravnim izlaganjem iz Rije~i. Brojna, op}a pitanja su odgovorena u tekstu.

 

Oni koji `ele vi{e da razumeju Bibliju, "Osnove Biblije" je napravljena da se dalje slijedi s osnovama postavljenih u ovoj seriji od po 4 Biljele{ki o u~enju Biblije. "Osnove Biblije" se mo`e dobiti u ve~inu javnih knji`nica;* ako je nema u va{oj, sa zadovoljstvom }emo je opskrbiti besplatnim primjerkom. Oni koji zadovoljavaju}e zavr{e 4 Studije mogu dobiti primjerak od svog tutora.

 

 

*"Osnove Biblije" Duncana Heastera, je izdata od

49 The Woodfields, Sanderstead, Surrey CR2 0HJ England

 


 

 

   LEKCIJA DESET          

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 

 

    LEKCIJA JEDANAEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 

 

   LEKCIJA DVANAEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 


 

STRANA SA@ETAK ODGOVORA

Va`no je da ^ITKO napi{e{ svoje ime, punu adresu i zemlju na ovu Stranu Odgovora, ina~e ne}emo biti u stanju da odgovorimo.

Svaka od triju datih Lekcija ima Test stranu sa po 10 pitanja, od kojih ima maksimum od pet mogu}ih odgovora - a, b, c, d ili e; u nekim slu~ajevima potrebno je vi{e nego jednog odgovora. Precrtaj slovo ili slova ozna~uju}i svoj odgovor. NA PRIMJER: Lekcija 1 Pitanje 7; ako, nakon ~itanja ove lekcije, smatra{ da Biblija sadr`i 23 zasebnih knjiga, povu~it }e{ crtu kroz d.

 

Odgovori na sva pitanja na Test Stranu povla~e}i crtu kroz doti~nog slova, zatim ih prenesi na ovu Stranu Sa`etak Odgovora i po{alji mi SAMO Sa`etak Odgovora; to zna~i da ZADR@AVA[ Test Stranu za pregled.

 


STRANA SA@ETAK ODGOVORA

 

Ime........................................................................

Adresa.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

LEKCIJA DESET             

 

 

 

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

 

 

                 LEKCIJA JEDANAEST

 

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

 

 

 

 LEKCIJA DVANAEST

 

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e