JAVNA DEBATA 'JESU LI DUHOVNI DAROVI U POSJEDU DANAS?'

JAVNA DEBATA

'JESU LI DUHOVNI DAROVI U POSJEDU DANAS?'

 

za:                        g-din  John Liliekas  (evangelijski kr{}anin)

protiv:                  g-din Duncan Heaster  (kristadelfijanac)

predsjednik:        g-din Simon Perfitt

mjesto:                Veliki hal, Leedsovog sveu~ili{ta, u Leedsu

datum:                 subota 4 o`ujka 1989

 

Izdato od

Christadelphian Advancement Trust

49 The Woodfields, Sanderstead

Croydon CR2 OHJ, Surrey, England.

Registered Charity No 1014615

 

SADR@AJ

 

Predsjednikove zabilje{ke          -----------------

Uvodna rije~  g-dina Liliekasa   -----------------

Uvodna rije~  g-dina Heastera   -----------------

Drugi govor    g-dina Liliekasa   ----------------

Drugi govor    g-dina Heastera   ----------------

Pitanja s parketa                           ----------------

Sa`imanje       g-dina Liliekasa    ----------------

Sa`imanje       g-dina Heastera    ----------------

Zaklju~ne bilje{ke predsjednika  ----------------

 

PREDGOVOR

 

Ova je rasprava nastala kao rezultat razgovora izme|u Duncana Heastera i Johna Liliekasa u razila`enju nau~nih tema; iz toga je proizi{lo da }e javna rasprava o dana{njem posjedovanju ~udesnih darova Svetoga Duha biti po`eljna i zanimljiva {irem krugu ljudi.

 

Oboje Duncan Heaster i John Liliekas se sla`u da je Biblija Nadahnuta i Pouzdana Bo`ja Rije~, stoga je oblikovala osnovu rasprave.

 

Od g-dina Liliekasa je zatra`eno da dã potvrdne dokaze trima primjerima kojih je dao tokom rasprave, kao {to slijede:

 

Na str. ??? re~eno je da su baptisti u Filipinima uskrisavali mrtve. Poduzete su istrage u baptisti~kom centru u Londonu i tako|er u Filipinima, od kojih, se ~ini, da niti jedan nema nikakve obavijesti ili zapisa o takvoj tvrdnji;

 

Na str. ??? spomenut je 'Bible John'. On je bio ubojica iz Glazgowa u 1968 godini. Izdati zapisi ne sadr`e nikakve prikaze o njemu da poku{ava preobratiti ikoga; ustvari, on je ubojica plesa~ica i bio je nazvan nadimkom 'Bible John' jer je jednom citirao Bibliju;

 

Na str. ??? spominje se ~udesno ozdravljenje djevojke iz Paisleya  ~ija je noga bila {est in~i kra}a od druge. G-din Heaster je bio pozvan da istra`i dokaz; sve dosad nikakav uvjerljiv dokaz nije dan a identitet osobe je nepoznat.

 

Jedan od pitalaca je dao osobno svjedo~enje da je bio predmet ~udesnog ozdravljenja. Ovaj dokaz dan od gospo|e je bio upotrijebljen od g-dina Liliekasa u daljnjoj raspravi s Johnom Allfreeom na istoj temi, izdato kao zaseban prijepis, gdje je stvar dalje istra`ivana.

 

JAVNA DEBATA

na temu

'JESU LI ^UDESNI DAROVI SVETOGA DUHA U POSJEDU DANAS?'

                za:                    g-din John Liliekas (karizmati~an/evan|eoski kr{}anin)

                protiv:              g-din Duncan Heaster (kristadelfijanac)

                u:                      Velikom halu, Leedsovog sveu~ili{ta u Leedsu

                datum:              subota, 4 o`ujka 1989

                predsjedatelj:   g-din Simon Perfitt

________________________________________________________

 

Predsjednik: Dobra vam ve~er, dame i gospoda. Dobro do{li na raspravu. Na po~etku bih `eleo da najavim na{a dva govornika ve~eras. Sa moje desne strane, a va{e lijeve, g-din Liliekas, koji }e govoriti za temu ve~eras 'Jesu li ~udesni darovi u posjedu danas?' i sa moje lijeve strane, g-din Duncan Heaster, koji }e govoriti protiv tog prijedloga.

 

Prije nego {to po~nu, ja }u pro~itati red ove ve~eri. Dvaju govornika }e biti dani po 25 min. za njihove predgovore zatim }e biti 10 minutne pauze da vi odete do garderobe, ili {to ve}, protegnuti noge... i nakon toga po 10 min. svakom govorniku u odgovor. Zatim }e biti prilike za vas da postavljate govornicima naizmjeni~na pitanja s parketa, 10 minuta svakom govorniku. Budu}i da smo u vremenskom {kripcu ve~eras, trebamo iza}i do deset sati, htio bih va{u suglasnost da se dr`ite pitanja i da ih postavljate {to je kra}e mogu}e.

 

Po{to se ve~er snima u cilju prijepisa. Ja }u vam prenositi pitanja kako bi se mogla snimiti preko prednjih mikrofona, u protivnom mogu izostati sa snimljene vrpce.

 

Mislim da ima vremena i mjesta za ve}inu stvari, vjerojatno za sve, uklju~uju}i i osobnih svjedo~anstva, ali u pogledu vremena, obje strane su se dogovorile da se ve~eras dr`imo pitanja do govornika a ne izjava o va{em iskustvu hvala.

 

Nakon pitanja, svakom }e se govorniku dati vrijeme od 10 minuta.

 

Dakle sada }emo zamoliti g-dina Liliekasa da govori, za temu, "^udesni darovi Svetog Duha, jesu li u dana{njem posjedu?" o tom }e prijedlogu govoriti: g-din Liliekas.

 

g-din Liliekas: Pa, dobra vam ve~er. U stvari ime je Liliekas (sa "I" u sredini a ne "E"). Dobro. Da zapo~nem s pitanjem: Ova rasprava se doti~e i drugih ~uda koja se ti~u dana{njice. Da li se darovi ti~u dana{njice? I mislim da bi po~eli trebamo se upitati jedno: za{to ima ~uda u Bibliji? Zna li itko? Za{to ima ~uda u Bibliji? Za{to ima nadnaravnih darova? Ne bi li bilo daleko lak{e dojmiti se nau~nom svijetu, kada ne bi bilo kamena spoticanja poput ~uda i darova da bi intelektualci lak{e prihvatili toliko toga iz Biblije. Ali se ~ini da zbog jednog ili drugog razloga Biblija izgleda puna stvarima kojih ne mo`emo potpuno objasniti s upotrebom na{eg razuma.

 

Dobro. Da odgovorim na to pitanje dopustite mi da postavim jo{ neka. Pretpostavljam da ovdje svatko odlazi u crkvu ili da su kr{}ani. Da? Lijepo. Koliko od nas nailazi da kad propovijedamo ili nau~avamo Bo`ju Rije~, ili kad poku{avamo kazati o nauku ljudima koji nisu nikada ranije ~uli o Pismu, na trenutne odgovore 'Vjerujem vam gospodine, to je istina, prihvatit }u to'. Koliko od nas nailazi na to? Nitko jel' tako? Koliko od nas, kad pozovemo nekog u crkvu, nailazi na skupinu ljudi koji se guraju i napinju da na|u gdje nam se crkva nalazi, kada po~inje i pitaju nas 'gospodine mogu li dovesti svoje prijatelje, svoju obitelj i kolege moje?' Koliko od nas nailazi na to? Nitko jel' tako? Ili kad otvorimo crkvu nedjeljom ujutro nailazite na skupine kako se probijaju na vrata, `ure}i da zauzmu najbolja mjesta, ispunjavaju}i sva sjedala u klupama i zatim sjedu napeti i pa`ljivi i kada zavr{ite svoju poruku, svi padaju u pokajanju, prihvate va{u poruku, i tako su revni nastaviti s evan|eljem da ih morate odvesti slijede}eg dana u javnom bazenu i baptizirati ih? To nisam nikad vidio, i uvjeren sam da nije ni bilo tko od vas. Jedan od razloga tome jest da je ~ovjek, po naravi, skeptik. Jel' tako? ^ovjek jest skepti~an. Postoji drevna latinska poslovica koja veli: 'Ne vjeruj ni u ~emu i ~uvaj se svega'. Sada, poznato nam je da se ~ovjek nije promijenio. Tome upravo sli~i obi~an ~ovjek. On jest takav od po~etka vremena, takav je i sada.

 

Ima francuske poslovice koja veli: 'Skeptici se ne daju zavesti'. To je istina. Ako si skepti~an, ne}e{ se dati zavesti. S druge strane, niti }e{ ikad u {to povjerovati.

 

Na`alost s evan|eoskog stanovi{ta, ~ovjek je skeptik u srcu. S jedne strane imamo ljudi koji su skepti~ni, koji ne}e da vjeruju, koji ne}e da prihvate, koji sumnjaju u sve {to }ete im re}i. Skeptik }e re}i 'Poka`i mi svoga Boga, ka`e{ da si Bo`ji ~ovjek, veli{ da je ova Bo`ja poruka, doka`i. Vidim hramove, crkve svakojakih vjera oko sebe, svakojakih sve}enika i {to ve} ne, otkud znam da si od Boga, otkud znam?' Tako s jedne strane imamo skeptika koji ne}e povjerovati dok ne vidi. S druge strane, imamo Boga beskrajne ljubavi- {to ono veli? Veli: 'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoro|enca' (Ivan 3:16). Tako je ljubio {to? Ne maju{ne manjine. Ne tek nekolicinu ljudi, ili malu izabranu grupu ili sektu. On je ljubio svijet. Bo`ja glavna briga jest spasenje svijeta. On }e u~initi bilo {to da to postigne.

 

S jedna strane imamo skepti~na ~ovjeka, s druge strane imamo Boga, ispunjen ljubavlju sa ~vrstim ciljem - spasenje svijeta.

 

Nastupaju - ~uda. Ono {to je potrebno da svlada srce skepti~na ~ovjeka jest nekakva potvrda od Boga. Imamo ih dvije vrste. Jedna je Bo`anstvena potvrda druga je Bo`anstvena uprava. Da prvo pogledamo potvrdu.

 

Mojsije je stajao na brdu kraj goru}eg grma, Bog mu je rekao: 'Mojsije, idi u Egipat, da izvede{ Moj narod iz Egipta' (Izlazak 3:10). I Mojsije je postavio klasi~no pitanje '{to ako mi ne povjeruju Gospodine?' (Izlazak 4:1) {to }e biti ako odem ondje a oni mi ka`u 'gubi se!'. U Izlasku 4 Bog veli Mojsiju ako ti ne povjeruju, u~ini ~udo. Ako ne povjeruju tome dat }u ti drugi znak. Za{to? Bog potvr|uje da je Njegov glasnik poslan od Boga i da je ta poruka tako|er od Boga.

 

Ilija i proroci Baala. [to se dogodilo? Ilija je stajao na brdu, u~inio je `rtvu, proroci Baala isto tako. Oni su u~inili ekvivalent heavy metal rock-and-roll plesa oko svoje ponude. Ni{ta se nije dogodilo. Ilija veli polijte ponudu vodom, i vidjet }emo tko je Bog. I {to se dogodilo kad je pala vatra i Bog je odgovorio ~udom? Oni ljudi koji su bili izme|u dva razli~ita mi{ljenja bijahu ganuti i rekli su: 'Gospod je Bog' (1Kraljevima 18:39).

 

Da pogledamo u Novom zavjetu. Kada je Petar govorio na dan Pedesetnice i ljudi su rekli '{to se ovdje dogodilo?' Petar je odr`ao govor i na kraju je rekao: "Ovaj Isus je ~ovjek koji je potvr|en pred vama silnim djelima, ~udesima i znamenjima, kojih Bog u~ini po njemu" (Djela 2:22). Drugim rije~ima Bog je potvr|ivao poruku. Bog je govorio da su oboje i glasnik i poruka bili istiniti s bo`anstvenom potvrdom.

 

Da li je to ikad bilo zami{ljeno kao zamjenu za Rije~? Nipo{to. To nije bilo ne{to {to je trebalo trajati tek stotinu godina i onda kad je Bog kona~no dobio zakon Pisma, da to ukine. Bog je to aktivno sudjelovao u postupku djela spasavanja ~ovjeka i njegova vra}anja Sebi.

 

Filip je bio u Samariji. On je oti{ao tamo dolje i, ka`e se, propovijedao je i ~inio silna ~udesa. [to se dogodilo? Svi su se pokajali. Mno{tva su se okrenula Bogu. Mislite li da trebamo gledati mno{tva da se okre}u Bogu danas? Trebamo, nego {to! Mislite li ako odemo i u~inimo neko ~udo negdje, da }e to obratiti srca ljudi Bogu? Jasno da bi. To je ono {to se doga|a s karizmati~arima i Duhom ispunjenima diljem tre}ega svijeta. To se neprestano doga|a. Osobito u tre}em svijetu, za{to? Jer su ljudi manje skepti~ni.

 

Sada da produ`imo s bo`anstvenom upravom. Mojsiju je bila dana mudrost da vodi Izraela. On je rekao "Gospodine to }e biti mali problem". Gospodin mu je rekao "odaberi sedamdeset starje{ina i Ja }u metnuti od Duha tvojega na njih" (Brojevi 11:27). [to se dogodilo? Ti su ljudi trebali upravljati prakti~nostima svakodnevnih stvari u Izraelu. Kad su primili Svetog Duha, svi su prorokovali. O bo`e! ^esto, ta se slu`ba mogla vidjeti u tome da su proroci dolazili kraljevima i govorili "Idi u boj sada" ili "Ne idi u boj" "^uvaj se zasjede" ili "Pripremi narod za odre|ene opasnosti ili neda}e koje mogu nai}i".

 

Mislite li da je ista stvar potrebna danas? Jasno, ako je Bog zainteresiran u upravljanju i napredovanju Svoje crkve, On se nije promijenio.

 

U Novom zavjetu, Isus je radio ono {to je gledao da ~ini Otac. On je bio neprestano vo|en Duhom.

 

Petar: "u crkvi je grijeha". Bog `eli o~istiti grijeha iz crkve, kako je Petar znao to? Bog mu re~e "Ananija i Safira su slagali i ukrali". Mislite li da imamo problema u crkvi danas, da Bog `eli o~istiti crkvu danas? @eli, nego {to! Kako On to radi? Ja sam sãm slu{ao i gledao opet i iznova gdje su ljudima iz vodstva pokazivane grijehe koje postoje u zajednici, zatim mo`emo oti}i i govoriti s tim ljudima, ima mjesta za pokajanje, i crkva je sprije~ena trunuti.

 

Bog i dalje upravlja i radi sa Svojom crkvom danas. On se nije promijenio.

 

U redu. Kako je Petar znao oti}i kod stotnika i njegova doma? Bog mu je rekao. Mislite li da nas Bog `eli strategijski slati ljudima danas? Dakako da `eli! Bog ima golemog plana za otpremu Svoga cilja na zemlju i On }e nas upotrijebiti ako smo otvoreni. Djela 11:28, prorok Agab. Kako bi crkva u Izraelu znala da se pripremi za veliku nesta{icu koja je nailazila zemljom? Bi li oni pro~itali u Pismu? Ne! Oni nikad ne bi vidjeli to ondje. Do{ao je prorok i upozorio crkvu da se pripremi. Mislite li da crkva danas treba biti upozoravana o gra|anskim ratovima, o progonima? Je li ikakvo ~udo da su kr{}ani u mjestima poput ^ada i u drugim zemljama, imali proro~kih upozorenja o dolaze}im progonima? Za{to? Jer je Bog aktivno zainteresiran za Svoju crkvu. Jedini na~in na koji On to mo`e raditi jest putem proro~kih darova. Oni ne zamjenjuju Rije~. Oni podr`avaju Bo`ju Rije~.

 

Dobro. Djela 13:2, apostoli se mole i Bog veli, "De mi odlu~ite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao". Mislite li da Bog `eli poslati odre|ene ljudi u odre|enim dijelovima svijeta da nastavljaju s Bo`jim djelom? Mislite li? Da, naravno! Kako }e On to uraditi? Pro~itat }emo to u Bibliji? Ne! On }e to uraditi putem proro~kog nadahnu}a ili rije~ju spoznaje ili proro{tva s djelovanjem kroz crkvenog vodstva. Bog jo{ uvijek aktivno radi u crkvu danas. Djela nisu onda i{~eznula, jo{ uvijek traju i traju u mojemu iskustvu i na stotinama milijuna drugih k{}ana do`ivljavaju istu stvar.

 

Djela 16:6, bilo im je zabranjeno i}i u Aziju. Mislite li da nas Bog `eli upozoriti da ne idemo u odre|ena mjesta danas? O~igledno. Oni vide u vi|enju ~ovjeka iz Makedonije koji ih poziva da odu ondje. Mislite li da Bog ima strate{kih mjesta gdje `eli da idemo raditi, da budemo djelotvorni? O~ito da ima. Kako }e On to uraditi ako su dari i vi|enja i sve to, sredstva s kojim bi Bog saop}avao te stvari, i{~ezla?

 

Ono {to se veli, ako vjerujete da vi|enja i darovi nisu vi{e za danas, u su{tini ono {to velite jest, da Bog nije zainteresiran u upravljanju Svoje crkve. Na to se to svodi.

 

U redu. Da pogledamo Isusove rije~i. Isus stoji na brdu sa svojim u~enicima nakon uskrsnu}a tek prije nego {to je oti{ao na nebo. To je Marko 16:15-18. On daje odredbu svojim u~enicima. On veli: "Po|ite po svem svijetu, propovijedajte evan|elje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit }e se, a tko ne uzvjeruje, osudit }e se. A ovi }e znakovi pratiti one koji uzvjeruju; u ime }e moje izganjati zloduhe, novim }e jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li {to smrtonosno, ne ne}e im nauditi; na nemo}nike }e ruke polagati, i bit }e im dobro". Da li je rekao da }e ih ti znaci pratiti tek mo`da pedeset ili stotinu godina? Ne! On veli da }e ti znaci pridru`ivati one koji vjeruju, neovisno kada }e to biti. Ta nam je odredba dana od Krista. Ona je uvijek valjana.

 

Bijahu li darovi privremena zamjena dok se ispunio kanon Pisma? Da li je to Bog tek zabavljao crkvu dok nismo dobili Rije~? Ne! Ka`e se u Marku 16:20 "Oni pak odo{e I propovijedahu posvuda". [to su propovijedali? Propovijedali su Rije~. "Gospodin sura|iva{e". [to je radio? "sura|ivao i utvr|ivao Rije~". Mislite li da Bog `eli raditi s crkvom danas? Naravno da `eli! Mislite li da Bog sjedi zavaljen u naslonja~u i veli "u redu, nastavite momci"? Ne! On aktivno djeluje s nama danas. On je vi{e zainteresiran u spasavanju du{e, preobra}enju ljude, no {to ste vi! I ako jest, ako istupite i uradite ne{to, mislite li da }e vas mo`da presresti na pol puta? Naravno da ho}e. Bog se nije promijenio. Veli se "Gospodin sura|iva{e i utvr|iva{e Rije~ popratnim znakovima". Mo`ete vidjeti upravo istu ovu formulu gdje se doga|a svuda po svijetu. Svuda po svijetu upravo se ista biblijska formula doga|a opet i iznova. Rezultat? Mno{tva se okre}u od poganstva i bezbo`ni{tva k Bogu. Upravo isti biblijski model koji se doga|ao u Djelima.

 

Ako otkazujete znakove, ako otkazujete ~udesa koja su ovdje, {to ne otkazujete kr{tenje i vjerovanje? Sve je to dio istog dijela. [to ne odbacite cijelu stvar? Nema nikakva biblijskog modela toga da se ima vjere i vjerovanja bez popratnih znakova. Sada to mo`da zvu~i malo grubo ali, ako razmislite, kako ustvari znate da ste pozvonili Bogu ako vam On ne dã neku potvrdu? Kako znate da ste u kraljevstvu, ako ne vidite stvari kraljevstva da vam se doga|aju u `ivotu? Kako znati?

 

Prihva}a li svatko evan|elje i njegovih glasnika? Ne! Treba li nam Bog da potvr|uje rije~ koju govorimo sa znakovima? Da! Jasno da nam treba. Ljudi su jo{ uvijek skepti~ni danas kao {to su bili i onda. Nema li bolesnih za lije~enje? Bi li tko rekao da nema vi{e bolesnih za lije~enje? Jasno da ima. Kad bi bili izlije~eni, bi li to bilo oboga}enje i unapre|enje evan|elja? Da, bilo bi. Vidio sam to i ranije. Gledao sam da se doga|aju ~uda kojima ne biste povjerovali i rezultati su bili nevjerojatni, gdje su se ~itave obitelji i ~itavih susjedstva okrenuli Bogu. Za{to? Takav je biblijski primjer. Mi nismo ni{ta u~inili, Bog je potvrdio na{u rije~. On vas tek do~eka na pol puta.

 

Sada, opozicija veli da nema nikakvih ~uda, jel' tako? Ima li u Pismu podr{ke tom stavu? Zaista ima! To vas ~udi zar ne? Marko 6:5-6 veli kad je Isus do{ao u svom rodnom mjestu otkrio je da ondje ne mo`e ~initi ~uda. Za{to? Jer su ~udesa i darovi i{~ezli? Ne! Jer su bili dio providnosti {to su imali i{~eznuti? Ne! Ka`e se da nije mogao uraditi ni{ta doli polo`iti ruke na nekolicinu bolesnih i da su bili izlije~eni, zbog njihovu nevjeru. To je isto stanje koje do`ivljava Duncan u svojoj crkvi. Onaj koji veli da mo`e i onaj koji veli da ne mo`e oboje su u pravu. Za{to? Jer "vam (biva) po va{oj vjeri" (Matej 9:29). Ako ka`ete da ne mo`ete i da toga nema danas, u pravu ste, toga nema danas. I upravo }ete to i do`ivjeti. Ali suglasno va{oj vjeri, to }e vam biti. Znam o mnogim crkvama baptisti~kih, metodisti~kih, anglikanskih, vi samo nabrojite, bra}ama koji nisu vjerovali u darovima Svetog Duha, nisu vjerovali ~udesima iz ma kojih razloga, neki od ljudi mo`da i `upnici pro~itaju {to, i odjednom po~inju vjerovati i one stvari kojima prethodno nisu vjerovali po~e{e se objavljivati i promjenu im i `ivot i crkvu.

 

Onaj koji veli da mo`e i onaj koji veli da ne mo`e su oboje u pravu. To je stvar vjere. Ako pri|ite ovome s va{im razumom, i poku{avate se raspravljati mo`ete pobijediti ali }ete doista u jednom smislu izgubiti sa Bogom.

 

Dnevnik Johna Wesleya 15 kolovoza 1750 godine. On veli "Razmi{ljaju}i o ~udnoj knjizi koju sam pro~itao na ovom putovanju, 'Op}e Zablude Kr{}ana Glede Proro{tva' (to je naziv knjige) bio sam potpuno uvjeren u onome {to sam dugo sumnjao.

 

1. Da su montanisti u drugom i tre}em stolje}u bili istinski biblijski kr{}ani i

2. Da je glavni razlog {to su ~udesni darovi bili tako skoro povu~eni nije bio samo zbog izgubljene vjere i svetosti ve} (~ujte ovo) i to da su suhoparno formalni pravoslavni ljudi po~eli ~ak ismijavati svakog od darova kojeg oni sami nisu imali. (Nije li to silno?) i ozloglasili su ih sve za ludilo ili prijevaru"

 

Baptisti~ki misionari su oti{li u Filipinima (to su bili baptisti koji ne vjeruju u dana{njim darovima i ~udesima). Oni su propovijedali i pobijedili nad malom plemenu. Japanci su upali u Filipinima tokom drugog svjetskog rata. Baptisti su pobjegli natrag u Sjedinjenim Dr`avama. Vratili su se na koncu rata da vide {to se dogodilo. Na njihovu iznena|enju, diljem otocima brdama i planinama, sva plemena su bila preobra}ena u kr{}anstvo jer je ta mala grupa nastavila posao. Ne samo {to su bili preobra}eni u kr{}anstvo, ve} gle, svi su imali darove, znakove, ~udesa, ozdravljenja, uskrisavanja mrtvih, {to god `elite, oni su imali. Uprava iz Sjedinjenih Dr`ava im je napisala u odgovoru, {to se tamo doga|a? Jedan je od misionara odgovorio, vidite, razlog {to su te stvari ovdje smo mi, jer nismo bili tu da im govorimo da ih danas nema. Nije li to za osudu? Ti jednostavni ljudi, budu}i da nisu imali misionara da ih li{avaju njihove vjere, imali su potpuno otkrivenje svega onoga {to nisu imali misionari. To je suglasno va{oj vjeri, tako }e vam i biti. Ako nemate vjeru, ne}ete ih dobiti i bit }e istina da ih danas vi{e nema.

 

U redu. Zadnja to~ka rekao bih jest o eshatologiji. Zamije}ujem da kristadelfijanci imaju {to se ka`e premilenisti~ki stav u {to vjeruje ve}ina kr{}ana. To jest da se Krist neminovno vra}a i da se uskoro pribli`avamo velikom i stra{nom danu Gospodnjem kada }e biti bitke Armagedona i sve to. Me|utim, kada je Petar govorio na Danu Pedesetnice opisuju}i za{to je bilo darova, veli (citira drugog poglavlja Joela) "Izlit }u Duha svoga na svako tijelo i proricat }e va{i sinovi i k}eri, va{i }e mladi}i gledati vi|enja, a starci va{i sne sanjati. ^ak }u i na sluge i slu{kinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i pokazat }u ~udesa i znamenja na nebu i na zemlji, krv i oganj i stupove dima. Sunce }e se prometnut u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan" (Djela 2:17).

 

Pitam ja vas, da li vjerujete da je blizu velik i stra{an dan Gospodnji? Tko vjeruje u to? Jo{ netko? Tko vjeruje da je Kristov povratak sasvim neminovan? Dobro, u redu. Da je dan sasvim neminovan. Kada ste vidjeli najve}e izlijevanje darova u ovom stolje}u? To je sada, upravo u zadnjih 25 godina. Nije bilo ve}eg izlijevanja darova Duha diljem svijeta. [to se govori u ovom proro{tvu, da }e te stvari prethoditi velikom i stra{nom danu Gospodnjem. Ako vjerujete da }e se Krist neminovno vratiti, ti su znaci potvrda da on uskoro dolazi. Oni su veoma jasno izlo`eni tu, da }e tek prije Kristova dolaska te stvari biti dio paketa znakova koji }e potvr|ivati taj dan.

 

Predsjednik: Dvije minute.

 

g-din Liliekas: Dvije minute. Pa tako ja bih rekao u sa`etak da je ~ovjek jo{ uvijek isti kakav je oduvijek i bio. Oduvijek je bio skeptik, uvijek }e i biti. Bog jo{ uvijek ima to~no istog cilja za postizanje s ovom zemljom a to je da osvoji ljude u Svoje kraljevstvo. Bog je odlu~an usprkos ljudskog skepticizma u ostvarivanju tog cilja. Kako }e On to uraditi? Sa Bo`anstvenog potvr|ivanja glasnika i poruke. Svatko tko ovdje propovijeda evan|elje i koji govori u Bo`je ime, ako tek ka`e istu molitvu koju su u~inili i apostoli i ka`e "Gospodine, kada odem govoriti Tvoju Rije~, ispru`i ruku Svoju i u~ini znake i ~udesa i znamenja u imenu Isusa" i ako ih nikad ranije u svom `ivotu niste imali, na}i }ete ih ~ak i kad budete dijelili letaka na ulici. Bog }e vas do~ekati u toj molitvi. Bog se nije promijenio, On jo{ uvijek `eli vidjeti da se ljudi spase. On se nije promijenio. Ako odbacujete te stvari, mo`ete isto tako odbaciti i sve ostalo. To je sastavni dio evan|elja. Hvala.

 

Predsjednik: Hvala vam g-dine Liliekas. Izvinjavam se zbog pogre{ne upotrebe va{eg imena na po~etku.

 

g-din Liliekas: U redu je. I moja ga mati katkada pogre{no izgovori!

 

Predsjednik: Mo`da za me ima jo{ uvijek nade! Sada prizivam g-dina Duncana Heastera da odgovori na rije~i g-dina Liliekasa.

 

g-din Heaster: Dame i gospodo, dobra vam ve~er. Tema o koju govorimo ve~eras je doista va`na jer vjerujem da se ti~e vje~nog spasenja svakog od nas koji ve~eras sjedi u ovom halu.

 

Ja }u vam predlo`iti da su mnoge takozvane '~udesne' tvrdnje karizmati~nog pokreta ishod mo}i uma nad materijom, od psiholo{kih faktora, i to se dokazuje s triju vrsta dokaza.

 

Prvo i svakako najprije, postoji, {to ja vjerujem da je biblijsko svjedo~enje da su darovi Duha trebali biti povu~eni i zamijenjeni s napisanom Rije~ju Bo`jom.

 

Drugo, tu je ~injenica da tvrdnje dana{njih karizmati~nih kr{}ana protuslove vrsti Duhovnih darova opisanih u Bibliji.

 

Tre}e, ima zna~ajnih povijesnih dokaza da su darovi i{~ezli.

 

Sada ako je ono {to ja govorim ispravno, a do vas je odlu~iti o tome, onda slijedi da karizmati~ni kr{}ani zamjenjuju snagu evan|elja sa subjektivnijim stvarima kao {to je iskustvo (John je puno govorio o njegovu vlastitu 'iskustvu') i emocije, i stoga ~ine Bo`ju Rije~, za koju Bog veli da ju je 'po svakom imenu svom podigao' (Psalm 138:2) od drugorazrednog zna~aja.

 

Dakle, moramo se suo~iti sa skoro slu~ajnom, {to se mene ti~e, ~injenicom da umalo sve starje{ine rane crkve i crkveni povjesni~ari bilje`u da su ~udesni darovi zavr{ili u drugom stolje}u. Ako je govorenje jezika, na primjer, bilo rasprostranjeno u prvom stolje}u kao ovo danas, bilo bi vi{e govora o tome u ranokr{}anskim zapisima, zar ne?

 

[to je jo{ va`nije, vjerujem da ima dokaza u Bibliji da su darovi bili povu~eni kada je Biblija bila zavr{ena.

 

Sada, Duh je sila ili dah Bo`ji, a rije~ 'Svet' zna~i 'izdvojen za odre|enu namjeru'. Darovi Svetog Duha, Bo`ja sila izdvojena za odre|enu namjeru, nisu vi{e bili potrebni ~im su jednom ostvarene namjere zbog kojih su bili dani. 1Korin}anima 13 (i predla`em da ako imate Bibliju, ondje je otvorite) veli da }e u neko vrijeme, darovi Svetog Duha biti povu~eni. Gledate u zadnjem stihu 12 poglavlja Pavle veli da }e im objasniti 'puta najizvrsnijega' i od upotrebe darova Svetog Duha. Nastavlja u 8 stihu 13 poglavlja '(dar) Prorokovanja? Uminut }e. Jezici (dar jezika)? Umuknut }e. Spoznanje (dar spoznanja)? Uminut }e. Jer djelomi~no je na{e spoznanje i djelomi~no prorokovanje. A kada do|e ono savr{eno, uminut }e ovo djelomi~no'.

 

Zamijetite sada gdje veli 'Ljubav nikad ne prestaje' ali gdje ima drugih darova, oni }e prestati. Sada, ta rije~ 'prestaje' u gr~kom jeziku je vrlo zanimljiva jer zna~i 'polako nestajati'. Dakle on veli da istinska ljubav ne i{~ezava; ljubav Bo`ja, ljubav Kristova, ne i{~ezava, ali gdje }e biti darova, oni }e nestati, i kao {to sam rekao, povijesni dokazi podr`avaju to proro{tvo.

 

Darovi proricanja i spoznanja su djelomi~no nau~avali kr{}ane, ali kada je do{lo 'ono savr{eno', trebali su biti povu~eni. Sada, rije~ 'savr{eno' ovdje ne zna~i 'bezgre{no', ve} zna~i 'gotovo', 'zavr{eno' ili 'zrelo'.

 

Sada `elim u~initi osnovno va`nu poentu. Ovi stihovi nau~avaju da }e u neko vrijeme nakon prvog stolje}a kada su te rije~i bile napisane, darovi su trebali biti povu~eni 'kada do|e ono savr{eno'. To {to je 'savr{eno' ne mo`e biti povratak Isusa Krista o njegovu drugom dolasku jer kad bi to bilo, to bi zna~ilo da }e darovi biti povu~eni kada se on vrati. Ali Biblija ustvari u~i suprotno, kada se on bude vratio da uredi svoje kraljevstvo na ovu zemlju, da }e darovi biti opet izliveni.

 

John je upravo rekao da je u Joelu 2 izlo`eno da }e za Kristova povratka darovi biti opet izliveni. Pa, ja se sla`em s njim. Dakle, on vjeruje da }e darovi biti izliveni kada se Isus bude vratio a ipak je rekao i to da vjeruje da darovi Svetog Duha nastavljaju sve od Djela apostolska pa do zadnjih dana. Ali ovdje u 1Korin}anima 13 je re~eno da }e oni u neko vrijeme, biti oduzeti. Ja sada predla`em da je to to~ka protiv koje je vrlo te{ko raspravljati. Osim toga ima i drugih jasnih dokaza u drugim pasusima da }e ti darovi biti izliveni za Kristova povratka. Na primjer, Hebrejima 6:4 i 5 kazuje da su darovi kojih su imali u 1 stolje}u bili 'snage budu}ega svijeta (ili doba)'. To jest, doba kraljevstva kada }e se Krist vratiti.

 

Stoga, ja predla`em da 'ono savr{eno' jest zavr{ena Biblija. 2Timoteju 3:16 'Sve Pismo, bogoduho, korisno je za pou~avanje, uvjeravanje, popravljanje... da ~ovjek Bo`ji bude vrstan' (potpuno opremljen) za svako dobro djelo podoban. Zna~i Bo`ja Rije~ je ta koja usavr{ava. Pavao veli u 1Korin}anima 13 da su pod vodstvu darova spoznanja i mudrosti, djelomi~no izgradili svoje spoznanje o Bo`jim putovima. On re~e da kad do|e ono {to je potpuno, a ono {to je potpuno jest Biblija, Bo`ja Rije~, sveukupnost Bo`jeg Otkrivenja, tada imamo ono {to je potpuno. Onda nema vi{e potrebe za darovima.

 

Isto u~enje se nalazi u Efe`anima 4:8 'Na visinu (Krist) uza|e... dade (duhovne) dare ljudima', zatim su nabrojene '... da opremi svete'. Dakle ovo kazuje da je cilj darova bio da se sveci, ili crkva, opreme ili usavr{e. 2Timoteju 3:16 veli da je to postignuto s imanjem svog Pisma. Stoga ~im je jednom Bo`ja Rije~ bila zavr{ena, mi imamo mo}, sredstvo, za usavr{avanje, i opremljivanje svetih. Sada Efe`anima 4 nastavlja, veli da su ti darovi bili dani 'dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere... do savr{ena ~ovjeka'. Dakle on veli da su ti darovi dani dotle dok. Mi opet imamo jasnog dokaza da su darovi trebali biti povu~eni, a upravo nam je bilo re~eno da nisu, da nisu trebali biti povu~eni, trebali su trajati i dalje. Stoga, to~ka kada su bili povu~eni je bila kada se postiglo to stanje 'savr{ena ~ovjeka', a to se postiglo s imanjem potpune Rije~i Bo`je.

 

Sama priroda danih razloga zbog davanja darova tako|er zna~i da su oni trebali biti upotrijebljeni samo u prvom i drugom stolje}u. Stoga da razmislimo o razlozima za{to su ti darovi bili dani.

 

Ivan 16 govori o Branitelju i veli da je bio dan da vodi apostola u svu istinu. Ali zatim Krist je rekao u Ivanu 17:17 'tvoja je rije~ istina'. Dakle, ~im jednom imamo potpunu Bo`ju Rije~ mi imamo 'istinu' stoga nema potrebe za nikakvog dara Svetog Duha da vas vodi u svu istinu. Efe`anima 4:14 veli da su pod vodstvu darova vjernici bili gonjeni svakim vjetrom nauka, ali ~im je jednom napisana Bo`ja rije~ bila dostupna, oni su sazreli s tim {to su imali tu vjeru jasno odre|enu.

 

Ja }u u~initi jo{ jednu va`nu to~ku. ^injenica da raznorazne crkve tvrde posjedovanja Branitelja, od katoli~kih karizmati~ara do Johna Liliekasa i pentekostalskom pokretu a ipak svi oni vjeruju u naveliko razli~itih nauka, pokazuje da svi oni nisu mogli primiti darova, budu}i da su darovi trebali odvesti u svu istinu. A ipak, sve ove razli~ne crkve vjeruju razli~ite stvari.

 

Drugo, ti darovi su bili dani da omogu}e sastavljanje evan|elja, veli Ivan 14:26, putem dozivanja, 'vam (apostolima) u pamet sve {to' im je Isus rekao u svojoj slu`bi. Sada, to se o~ito mo`e jedino primijeniti na u~enike kojima je bilo potrebno podsje}anje o onome {to im je Krist govorio.

 

Tre}e, kao {to nam se pripomnuje, ti darovi su bili da se potvrdi iskazna rije~ apostola. Sada sjetite se, da su ti apostoli bili uglavnom 'ljudi nepismeni i neuki' (Djela 4:13). Oni su bili svjedoci Kristova uskrsnu}a i trebali su neke svjedod`be. Stoga Gospodin 'sura|iva{e i utvr|iva{e (govorenu) Rije~ popratnim znakovima' (Marko 16:20).

 

^etvrto, bili su dani da organiziraju ranu crkvu, Efe`anima 4:12 'za djelo slu`enja, za izgra|ivanje Tijela Kristova (Crkvu)' na isti na~in kao {to su i Izraelu u pustinji bili dani darovi Svetog Duha, opet kao {to nas Ivan s pravom podsje}a, za odre|eni vremenski period na po~etku svoje povijesti, kako bi se mogli utvrditi.

 

Tako|er moramo imati na umu kako su ti darovi bili upotrebljavani od apostola, vrstu stvari koju su ~inili s njima. Dobar primjer je u Djelima poglavlju 3, oni su izlije~ili hromog ~ovjeka u hramu, i ~im je to uradio Petar kao posljedica toga, re~eno nam je u Djelima 3:11, velik broj ljudi se okupio u Salomonovu trijemu da slu{a propovijedano evan|elje. Opet i iznova mi vidimo javnu prirodu upotrebe tih darova, Djela 4:33 'Apostoli pak velikom silom (putem darova) davahu svjedo~anstvo o uskrsnu}u Gospodina Isusa'. 'Po rukama se apostolskim doga|ala mnoga znamenja i ~udesa' (Djela 5:12). Zamijetite kako on nastavlja isticati da su apostoli upotrebljavali te darove, 'apostoli su ~inili mnoga ~udesa i znamenja' (Djela 2:43).

 

Stoga da razmislimo o prirodi darova prvog stolje}a a ja predla`em da ima velike razlike izme|u njih i dana{njih tvrdnja.

 

Kao prvo svi darovi su bili od prakti~ne prirode: vlasti, ~udesa, u~itelje (Efe`anima 4:11; 1Korin}anima 12:8-10), i su stoga bili pod upravom onih koji su ih posjedovali, kao {to veli Pavao u 1Korin}anima 14:32, 'Proro~ki su duhovi prorocima podlo`ni', i bili su tako|er javno objavljivani.

 

Sada uprkos onog {to je Ivan rekao, ja jo{ uvijek osje}am da postoji izrazit nedostatak javne upotrebe darova izme|u dana{njih kr{}ana, osobito darova kojih smo vidjeli iz primjera apostola koji su bili upotrebljavani u javnom svjedo~enju. Sada, ne postoji nikakav zapis u Novom zavjetu o emocijama da su utjeravane prije nego bi nastalo ozdravljenje. ^udesa su se ~esto zbivala na ulici ili na javnim mjestima umjesto u kakvoj sporednouli~noj crkvi s nekom publikom od stimuliranih kr{}ana. Tako|er je zna~ajno da apostoli nisu nikad omanuli izlije~iti koga ili da proizvedu tek djelomi~na ozdravljenja nakon dobivanja darova Branitelja. Ali za svakog takozvanog uspjeha karizmati~nih ozdravitelja (a ne pori~em da imaju neka takozvana uspjeha), ima mnoga djelomi~na ozdravljenja i potpunih neuspjeha. Tako kada bolni~ka kola dovode bolesnike krstaju}im ozdravljenjima karizmati~ara poput T.O. Osbornea, ta bolni~ka kola ~ekaju napolje i kasnije opet pokupe invalide, nije li tako? Ali sjetite se kako je za razliku od toga u Djelima 4:16 Petar izlije~io hroma ~ovjeka, @idovi koji su tra`ili svakojakih razloga da diskreditiraju to ~udo, morali su priznati citiram: "u~inili su o~it znak" "poznat svima", o~it je "svim Jeruzalemcima, ne mo`emo ga nijekati" rekli su farizeji. Kakva suprotnost s glasinama o ~udesima kojih ~ujemo da se danas doga|aju i o mnogim propalim slu~ajevima izlije~enja. @idovi su zatvorili svoja srca za ideju da itko mo`e ~initi ~uda, ~ak daleko vi{e no {to to ~ine kristadelfijanci, ali prava mo} ~uda ih je odvela da prihvate  da je ~udo bilo u~injeno. Sada ako karizmati~ari imaju istu mo} kakvu su imali apostoli, njihova ~uda trebaju postizati istog u~inka i uskome{ati tisak.

 

Sada, govorenje jezika je jedan od najpopularnijih od darova za kojih se danas tvrdi. Ja bih htio pokazati da je to potpuno precijenjeno izme|u kr{}ana danas u poredbi sa zna~enjem koje mu Biblija daje. U stvari, pominje se tek ~etiri puta gdje vjernici upotrebljavaju dar jezika u Novom zavjetu, stoga nije ni bio tako va`an onda kao {to se to ~ini danas. I, naravno, ima brojnih primjera u Djelima gdje ljudi vjeruju ali nemaju dar jezika. U svom spisku darova u 1Korin}anima 12:8-10, Pavao stavlja jezike na dnu spiska a u stvari u Efe`anima 4:11 gdje nabraja darove, ~ak i ne uklju~uje jezike. On veli u 1Korin}inima 14:1 i 2 da trebamo `udjeti da prorokujemo umjesto da govorimo jezicima. On obja{njava u 1Korin}anima 12:12-30 da su u crkvi darovi razmjerno podijeljeni sli~no kao {to i na{e tijelo ima razli~itih dijelova, tako su i u crkvi razli~iti ljudi imali razli~itih darova. Ali u dana{njim crkvama, ve~ina ljudi tvrdi da jezike jesu njihov dar. Ako uistinu postoji duhovno ispunjena crkva danas, onda }e njezini ~lanovi izlo`iti sve darove uklju~uju}i apostolstva, ~udesa, ozdravljenja itd. Ali ~injenica jest da darovi nisu svakida{nji izraz u svim crkvama danas koje tvrde da imaju darova. Postoji potpuna neravnote`a izme|u onih koji tvrde posjed dara jezika i onih, ako ih ima, koji tvrde posjed ostalih darova. Ali Pavao veli da je Bog "tako sastavio tijelo" (1Korin}anima 12:24), tijelo crkve, u savr{enoj ravnote`i darova. Tako dakle, to pokazuje da nije va`no posjedovati dar jezika za spasenje, ali ima nekih pentekostalnih grupa koje tvrde da je kr{tenje duha jedino dokazano s posjedovanjem jezike. Ovdje nam se veli da ne mo`e svatko u crkvi posjedovati jezike i da to nisu ne{to za ~ime treba posebno tragati.

 

Dalje o tome, sada{nje govorenje jezika je sastavljeno od blebetanja, mrmljanja  nerazumljivih glasova za one koji to slu{aju. Sada, ta pojava glosalalije je tako|er do`ivljavana u mnogim nekr{}anskim religijama koje do`ivljavaju emotivnog oslobo|enja u govorenju blebetanjem. Tako ista se stvar dogodila takozvanim kr{}anima danas, ali zbog njihova povr{nog ~itanja Biblije, ja bih predlo`io da su oni pogre{no primijenili pasuse o govorenju jezicima za sebe. Biblija u~i da je govorenje jezike bilo govorenje stranim jezicima koji su bili razumljivi ljudima kojim su bili upu}eni. Govorenje nerazumljivim zvucima se dade lako ~initi od nekr{}ana - to mogu ~ak i ja - i ne bi bio nikakav znak. U Djelima 2 apostoli su govorili jezicima i ljudi koji su slu{ali su bili iz svakog naroda pod nebom i svatko ih je ~uo da govore njegovim jezikom. Ljudi su bili zadivljeni, ~udili su se govore}i jedan drugome "Nisu li svi ovi {to govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas ~uje na svom materinskom jeziku? Svi ih mi ~ujemo gdje na{im jezicima razgla{uju veli~anstvena djela Bo`ja". (Djela 2:7). Sada, to pokazuje da su jezici kojim su govorili bili strani jezici koji su bili razumljivi onima kojima su bili materinski jezik.

 

Tako, gr~ka rije~ za "jezike" kojim su apostoli govorili jest "glosa" i ta se ista rije~ upotrebljava kasnije u Novom zavjetu u opisu jezika posjedovanih tada, i upotrijebljena je u Otkrivenju gdje nam se veli da }e ljudi iz svakog govora i naroda, iz "svakog govora pod nebom" biti spa{eni: to zna~i, iz svakog jezika.

 

Sada, govorenje nerazumljivim jezikom bez prevodilaca ne bi tako zadivilo ljude. Pavao veli u 1Korin}anima 14:19 da bi radije kazao pet razumljivih rije~i negoli deset tisu}a rije~i na nepoznatom jeziku. On veli u 10 stihu, da ima toliko vrsta glasova, to jest jezika, na svijetu i da jedino ima smisla govoriti glasom ili jezikom kojeg publika razumije. Izvorni gr~ki tekst 27 stiha 1Korin}anima 14 veli "ako tko govori tu|im jezikom". Tako u 1Korin}anima 13:1 on veli da govori glasovima ljudskim, doslovno prevedeno kao "jezicima ~ovje~anstva".

 

Dakle ja mislim da je stvar prili~no jasna da je govorenje jezika bilo govorenje stranim jezicima, stoga ne iznena|uje {to se mo`e pro~itati u 1Korin}anima 14:22 "jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima". Oni su se trebali upotrebljavati kao sredstvo za propovijedanje nevjernicima {to se doga|alo javno. Zato je Pavao govorio jezicima "ve}ma nego svi vi" (1Korin}anima 14:18) rekao je, budu}i da je i{ao u tako puno razli~itim zemljama morao je upotrebljavati te darove.

 

Mi tako|er ~itamo o daru tuma~enja jezika. To jest, prevo|enja sa jednog na drugog jezika. Na primjer, mi ~itamo u Djelima 9:36 o Tabiti, {to u prijevodu, s jednog na drugog jezika, "prevedeno zna~i Ko{uta".

 

Sada, u 1Korin}anima 14, i ja bih vas sve potakao da poku{ate pogledati ondje u ovom trenutku, ima listu zapovijedi o tome kako se treba koristiti dar jezika - stih 37 veli "Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna: {to vam pi{em (veli Pavao), Gospodnja je zapovijed". Tako, on kazuje da je test o tome da li tko uistinu ima darova jest u tome da li oni izvr{avaju Gospodnje zapovijedi kojih daje za njihovu upotrebu. Sada pretpostavljam da se ve}ina tih zapovijedi kojih }emo pro~itati ne izvr{avaju u dana{njim crkvama. Ako nevjernici vide crkvu ispunjenu ljudima koji besmisleno brbljaju, pomislit }e da ste ludi, veli Pavle u stihu 23, a to je upravo ista vrsta izrugivanja kojeg kr{}anstvo prima danas. Tako, on veli, u stihu 27 da trebate govoriti redom, to jest "jedan za drugim". Ili stih 30 "ako drugomu uza nj bude {to objavljeno, prvi neka {uti". Zna~i nikad ne treba biti vi{e od jedne osobe da govori jezikom u bilo koje vrijeme tokom slu`be. Ali zbog emotivne i psiholo{ke prirode nerazumljivog govorenja koje nastaje u dana{njim crkvama, vi{e nego jedna osoba istodobno govore jer ljudima koji govore nedostaje kontrole. Ali Pavao jasno kazuje, stih 32 "Proro~ki su duhovi prorocima podlo`ni". Dakle nije stvar u tome da se bude neodoljivo ponesen. Stih 28 veli da oni trebaju govoriti jedino ako ima nazo~nog tuma~a, mo`da da prevodi odgovor publike kako bi govornik mogao razumjeti, ako nije bio iz tog dijela svijeta.

 

Pavao veli, stih 27, da jedino dvoje ili najvi{e troje njih upotrebljavaju dar jezika tokom slu`be, jer nije bilo vjerojatno da bi imalo vi{e od triju narodnosti nazo~ne na bilo kojem skupu. ^injenica da mnogi karizmati~ari govore jezicima bez prevodilaca pokazuje nedostatak po{tovanja te zapovijedi.

 

Stih 34 je, po meni, najodlu~niji. U vezi upotrebe darova Duha u crkvenim slu`bama, nam se veli, "`ene na sastancima neka {ute. Nije im dopu{teno govoriti". Zna~i ako `ena govori jezicima u crkvi, dokazuje da ona nije duhovno obdarena jer protuslovi onom {to veli stih 37 koji nam kazuje da su te stvari zapovijedi Samoga Gospodina.

 

Sada, ~injenica da `ene u mom iskustvu sa pentekostalskim crkvama prednja~e u jezicima, pretpostavljam da je zbog toga {to su emotivno prijemljivije od mu{karaca (nadam se da ovdje nema feministkinja da me zadave!).

 

Tako u maltene svim ovim jasnim zapovijedima koji }e biti izvr{avani od svake istinski duhovno obdarene osobe, mo`emo vidjeti da se evangelijski pokret danas ne pokorava tim zapovijedima Samoga Gospodina.

 

Na`alost ~injenica da se neprirodne stvari ~ine od kr{}ana je prihva}ena od nekih kao dokaz da su ti ljudi od Boga. Ali sjetite se Isusovih rije~i u Mateju 7:22,23, i ne govorim ove rije~i da bih osu|ivao bilo koga ve} da bih vas upozorio, on veli "Mnogi }e me u onaj dan pitati: 'Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali (Gospodine, nisam li imao dara prorokovanja?), u tvoje ime |avle izgonili (Gospodine, nisam li imao dara lije~enja?), u tvoje ime mnoga ~udesa ~inili?' Tada }u im kazati: Nikad vas nisam poznavao'". Sada, ne veli se da }e nekolicina zavedenih dobronamjernika imati tu vrstu razo~aranja. Ne, ka`e se da mnogi, mnogi }e govoriti te stvari u sudnjem danu. Stoga slijedi da mnogi koji izjavljuju da imaju darove, da uistinu ne poznaju Krista. Kao {to veli 1Ivan 4:1, "provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi la`ni proroci izi{li u svijet."

 

^ak i u 1 stolje}u je bilo dara za "razlu~ivanje duhova" re~eno nam je (1Korin}anima 12:10), da omogu}i crkvi da pozna mnoge la`ne tvrdnje kojih je bilo ~ak i u njihovu vremenu o posjedovanju duha. Taj dar razlu~ivanja duhova skupa s ostalim, je zamijenjen s Rije~ju Bo`jom i ako upotrebljavamo Pismo da ispitujemo na~injenih tvrdnja, bez predrasuda, bojim se da je rje{enje jasno.

 

Sada, kao {to rekoh da neprirodne stvari nastaju za kojih nema ljudskog obja{njenja, ne sumnjam. Ali ne vjerujem da one ovise od Svetog Duha koji izravno dopada ljudima da to posti`u. Ho}u re}i, ~injenica da vjerski ozdravitelji mogu neprirodno lije~iti, kao i vra~ari, pokazuje da imati mo} lije~enja nije uop}e dokaz da ste od Boga. ^ini se da um mo`e s raznim stimulansima i du{evnim uzbu|enjem proizvesti fizi~kih u~inaka u na{em tijelu. Bilo je nedavno jednog ~lanka u ~asopisu 'Scientific American' koji je analizirao trud londonskog psihologa koji je ateist. Idete na kurs kod tog ~ovjeka i nakon {est tjedna, ili tako {to, mo`ete hodati kroz vatru a da ne izgorite noge. Sada, ocjenjiva~ je upore|ivao tog ~ovjeka koji je ateist s hinduskim i drugim religioznim grupama koje hodaju kroz vatru i ne opeku svoja stopala i veli "eto vam, to je od Boga", ali psiholog to~no zna kako psihi~ki pripremiti ljude, on je provalio psihologiju i stoga mo`e postizati istog rezultata.

 

Predsjednik: Dvije minute.

 

g-din Heaster: Bilo je puno naglih promjena koje su se dogodile ljudima, na primjer, u vrijeme potresa ili sli~ne krize zbog uzbu|enja od doga|aja. Pa tako, na mnogim skupovima lije~enja, ljudima se govori da ako osje}aju te`inu svojih o~nih kapaka, ako osje}aju kao da padaju i ako zavri{te, da ih to obuzima Sveti Duh. Ali sve su to klasi~ni simptomi i obilje`ja hipnoze. Takve metode nisu upotrebljavali apostoli. O~ito, da ako netko ~vrsto vjeruje ne{to onda }e se neprirodne stvari i dogoditi, i stoga pentekostalski pokret danas stavlja sva ta isticanja na "morate imati vjeru, morate ~vrsto vjerovati u to". I naravno ako vjerujete veoma ~vrsto da }ete ozdraviti od raka, ili {to ve}, pa mo`da i ho}ete, ja ne pori~em to, ali to ne mora zna~iti da je od Boga.

 

Dakle, ja vjerujem da se Duh sada nalazi u Bo`joj Rije~i. Biblija je napisana Bo`jim nadahnu}em, re~eno nam je, na-dah-nu}em, Bog je stavio Svoj Duh u Bo`joj Rije~i. Stoga je Krist mogao re}i "Rije~i koje sam vam govorio duh su" (Ivan 6:63) i re~eno nam je da je Krist govorio rije~i Bo`je jer mu "Bog (daje) Duha" (Ivan 3:34).  

 

Zaharija 7:12 govori o rije~ima koje je poslao "Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka".

 

Djela 1:16 opisuje Davidova pisanja kao ono "{to ga na usta Davidova prore~e Duh Sveti". Zna~i Rije~ Bo`ja jest Sveti Duh koji govori do nas.

 

Predsjednik: Najljep{a vam hvala gospoda. Za one od vas koji ne poznajete na{ih govornika ove ve~eri, ja }u vam tek spomenuti ne{to malo o njihovoj pozadini.

 

G-din Liliekas, prero|eni kr{}anin ve} 30 godina, diplomirao je teologiju u Portland Bible Collegeu u Oregonu i radio je dvije godine postdiplomskog rada u ladanjskoj skrbi. Kasnije je radio u slu`bi centra karizmati~ne obnove u Portland Bible Templeu. Tako|er je sudjelovao u obimnoj evangelizaciji u Europi na otvorenim kampanjama.

 

G-din Heaster je nastavnik iz ju`nog dijela Londona i sudjelovao je u aktivnom misionarskom radu kristadelfijanaca osobito u Africi i Karipskim otocima i je urednik jednog magazina koji se izdaje za Afriku.

 

Po{to smo ~uli uvodnih govora na{ih govornika sada ljudi imaju prilike protegnuti svoje noge.

 

Dvije minute je do osam. Mo`emo se vratiti ovdje da po~nemo u osam i deset molim. Hvala.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sada svako od govornika ima prilike odgovoriti na otvorene zabilje{ke onog drugog. Deset minuta je dodijeljeno svakom govorniku i ja }u zamoliti g-dina Liliekasa 10 minuta da odgovara uvodnom govoru g-dina Heastera.

 

g-din Liliekas: U redu. Pa, kao {to smo vidjeli glavni argument upotrijebljen od g-dina Heastera je bio u osnovi da su darovi bili privremeni dok nije bio napisan kanon Pisma. No, na`alost to nijeka ~vrsti dokaz onoga {to se doga|alo diljem Pisma.

 

Nakon {to je Mojsije primio zakona na brdu, i starozavjetna je crkva napisala rije~, ~udesa su se i dalje doga|ala. Sa novozavjetnom crkvom je bila ista stvar. Oni su imali puno stvari koje su bile ve} zapisane, ali su darovi jo{ uvijek trajali. Za{to? To neme veze sa Pismom. Oni nisu nikada bili namijenjeni ili planirani nadopuniti Pismo ili recimo da uga|aju crkvi do zavr{etka napisanog teksta. Razlog {to su oni bili ondje je bio opet, Bo`je aktivno upravljanje Svojom crkvom. On nije nikada prestao upravljati kada je Pismo bilo zavr{eno. O~ito, Bog se ne}e smiriti. Isti problemi su postojali nakon {to je Pismo bilo napisano, bilo je disciplinarnih problema, problema strate{kog planiranja toga kako treba crkva napredovati, stvari koje crkva nije mogla znati sama od sebe, opasnostima na kojih se upozoravalo, bilo ih je jo{ uvijek ondje. Mi to znamo. Bez obzira na to da li je kanon Pisma bio zavr{en ili ne. Kanon Pisma je bio zavr{en kako bi dao trajnog, moralnog i eti~kog vodstva u tome kako trebam i}i i povezati se sa Bogom.

 

Sada, {to se ti~e zloupotrebe darova. Istina je da ima zloupotrebe u karizmati~nim krugovima. Ja sam govorio o tome. Me|utim, mi smo ~uli poslovicu "ne mo`ete izbaciti bebu sa vodom u kojoj se kupala", i ja bih rekao, u ovom trenu, ne mo`ete izbaciti bebu sa vodom u kojoj se kupala. Koliko od vas je vidjelo nekog koji je bio kr{}anin da je odlu~io sjekirom isjeckati svoju baku, ili tako ne{to. Mislim, mo`da ne tako ekstremno, ali uradio ne{to u`asno. Ili nakon {to su se odlu~ili za Krista i krstili se, oti{li su  i po~inili preljuba. Biste li stoga rekli da kr{tenje nije za danas? Zloupotreba ne izjedna~uje samu stvar za gre{nu. Tek veli da se ne{to ispravno mo`e zloupotrijebiti.

 

Sada, ka`e se da je glavna upotreba Pisma kada do|e savr{eno, uminut }e djelomi~no. "Jer djelomi~no je na{e spoznanje, i djelomi~no prorokovanje. Kad bijah neja~e, govorah kao neja~e, mi{ljah kao neja~e, rasu|ivah kao neja~e. A kad postadoh zreo ~ovjek, odbacih ono neja~ko". On veli "Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada - licem u lice!" (1Korin}anima 13:12). O~ito ono "tada" je kada se Krist bude vratio. Jer }emo tada imati potpuno otkrivenje Isusa Krista i toga tko je on. Dopustite mi da jo{ pobli`e odredim to.

 

^ini se da je posve logi~no da kada se Krist bude vratio, da ne}e biti potrebno da propovijedamo evan|elje, jel' tako? Ne}e nam trebati proro{tva, niti Rije~i Bo`je za upravu jer }e kraljevstvo biti uspostavljeno. Ne}e biti potrebno da Bog posreduje u izlaganju grijeha kojih ima u crkvi. Za{to? Sve }e to biti okon~ano. Ne}emo trebati Boga da nas vodi na strate{kim mjestima da propovijedamo evan|elje. Za{to? Pa Krist se vratio. O~igledno je da darovi i ~udesa nemaju nikakve veze s kanonom Pisma, ba{ nikakve. Ali jesu sastavni dio Bo`jeg sveukupnog cilja, On }e posti}i evangelizaciju svijeta. Da ima zloupotrebe, sãm sam vidio, mnogo puta, mogu pisati knjige o tome, to ne mijenja ~injenicu da ih ima danas. Dat }u vam primjera. U Glasgowu, [kotskoj, imali smo tipa zvanog "Bible John" to je bilo nekoliko godina unazad. Bible John je uobi~avao stopirati cestom, poku{avao je govoriti ljudima o evan|elju, i ako ne bi, ako ljudi u kolima ne bi povjerovali, on ih je izvodio van, pucao bi u njih i sahranjivao ih. Da li to zna~i da su Biblija i evan|elje pogre{ni jer ih je netko zloupotrijebio? Zloupotreba ne zna~i da je stvar sama po sebi pogre{na. Nipo{to!

 

Mi tako|er sudjelujemo u pri~esti, jel' tako? Kada sudjelujemo u pri~esti? To je ne{to {to }emo prestati da ~inimo kada se suo~imo s Kristom. To je jo{ jedna od stvari koje imaju privremenu upotrebu u crkvi.

 

Da li zavr{eni kanon Pisma zna~i da vi{e ne vidimo nejasno? Ni slu~ajno! Crkva je jednako zbunjena i Duncan je sam rekao da ima tako puno proturje~nih pogleda i da ima toliko mnogo problema u pristizanju do istine, o~ito je da ne vidimo jasno. O~ito je da se ne sla`emo. O~igledno je da mi jo{ nismo kod te to~ke gdje bi mogli razumjeti. Biste li rekli da je crkva na zemlji zrela ili bolja, da je ranokr{}anska crkva postala savr{ena? Pavle je napisao poslanice i rekao da ima velikih tuga i zloupotreba u pojavu crkve tada{njih dana. Sva njegova pisma su bila napisana da upute na te neda}e. On tako|er veli "znam da }e uskoro do}i opasna vremena i bit }e varalica i velikog otpadanja" (Djela 20:29-30), to nije bila savr{ena crkva. Niti je bila savr{enija s kanonom Pisma. Sada, Duncan ~ini dobru poentu, rekao je rana povijest, suprotno onome {to veli vrlo jasno je zabilje`eno u ranoj povijesti da su darovi bili veoma, veoma mnogo objavljivani do tre}eg stolje}a. Ima brojnu dokumentaciju o tome, i {to vi{e, oni doista se ~ini da zamiru i i{~ezavaju oko tre}eg stolje}a, uistinu, oni nisu i{~ezli. Ali znate li za{to? Jer je crkva postajala mrtva i pravovjerna, same starje{ine crkve o kojima govori Duncan su ljudi koji su uveli platonsku filozofiju u kr{}anstvu. Te crkvene starje{ine su bili po~etak smrti. Oni su uveli gr~kog intelektualizma u kr{}anstvu. Oni nisu mogli podnositi takve stvari poput darova. Tako, kad vidimo ispra`njenje darova u to vrijeme, to je istina, ali ne zbog razloga kojeg je Duncan naveo; to je zbog vjere, koja je naveliko po~ela opadati u crkvu.

 

Jo{ ne{to. Nikad nisam rekao da }e biti dva izlijevanja Duha. Ono {to sam rekao je da }e na koncu vremena ta pojava objavljivanja biti uveliko pove}ana pre dolaska dana Gospodina.

 

Sada sve ostale stvari, paralele izme|u eto, sami recite, mislim ne{to ipak mora biti besmisleno. Ako vjerujete... Evo jednog pitanja. Koliko od nas vjeruje da Bog odgovara na molitvu. Kristadelfijanci, da li vjerujemo da Bog odgovara na molitvu? Tako, dobro, dignite ruke, nemojte se kriti. Oni misle da }u ih ovdje uloviti, jel' tako? U redu. Bog odgovora na molitvu. Isus je rekao "ako molite vjeruju}i, re}i }ete ovoj gori digni se i baci u more" (Luka 11:23) nije li tako? On veli {to god vjerujete "bit }e vam". Ako se molite i vjerujete da }e netko ozdraviti, bit }e li vam to u~injeno? Ili Isus la`e? Koja je alternativa? O~ito, o~ito da iscijeljenja jo{ uvijek ima danas jer Bog ispunjava Svoju Rije~. Ako se molite za bolesne, i vjerujete, i prisvajate obe}anje, bit }e vam u~injeno. Za{to? Ina~e trebate do}i ovdje i re}i da je Bog la`ac.

 

Predsjednik: Dvije minute.

 

g-din Liliekas: Hvala. Ja bih rekao da savr{eno nije do{lo. Savr{eno ni na koji na~in ne ukazuje na kanon Pisma, savr{eno zna~i kada se Krist bude vratio na ovu zemlju da o~ito ne}e biti potrebe za darovima. Mi }emo ga gledati licem u lice. Ne}e biti potrebe od propovijedanja evan|elja, ne}e vi{e imati potrebe da se potvr|uje rije~ znacima i ~udesima. Bog }e ostvariti Svoga cilja; crkva }e sazreti a mi }emo ga gledati licem u lice; sve }e biti gotovo. Dotle, Bog jo{ uvijek aktivno unapre|uje Svoju crkvu, aktivno potvr|uju}i Svoje glasnike i poruku popratnim znacima i ~udesima. Hvala vam.

 

Predsjednik: Hvala. Sada g-din Heaster ima priliku da odgovori na prvi govor g-dina Liliekasa. Hvala.

 

g-din Heaster: Dame i gospoda i John. Ako velimo da je savr{eno Kristov povratak, u redu, mi velimo kada se Isus vrati da }e darovi Duha biti povu~eni. Dobro. Ovo je izvan svake sumnje ono {to g-din Liliekas ka`e. Me|utim, ~injenica je da nam se izri~ito ka`e u Hebrejima 6:4 i 5 da su darovi koji su bili posjedovani u prvom stolje}u "snage budu}ega svijeta", a taj budu}i svijet je svijet nakon ovog svijeta, a to jest kraljevstvo Bo`je. Vi ste ~itali proro{tva o Bo`jem kraljevstvu na ovoj zemlji, Psalm 72, Izaija 2, Izaija 35 da }e se slijepima otvoriti o~i, da }e gluhi slu{ati, kako? S darovima koji }e biti upotrebljavani od onih koji budu zaslu`ni da ba{tine tog doba i tog budu}eg svijeta (Luka 20:35). Dakle darovi Duha moraju biti posjedovani u kraljevstvu.

 

Sada, on veli da ne misli da je crkva savr{ena. Pa, dakako, nikad nije ni bila savr{ena, ali ja jesam objasnio da rije~ "savr{eno" u Novom zavjetu ne zna~i "bezgre{no". Ona zna~i "zavr{eno" i govori o tom stanju otkrivenja kojemu dolazimo s imanjem zavr{ene Rije~i Bo`je. On je rekao da ne vidimo jasno u ovom trenu. Dakle, Jakov 1:23-25 nam jasno govori da je Bo`ja Rije~, savr{eni zakon slobode, zrcalo, staklo kamo  mo`emo jasno gledati .

 

Tako, Djela 2 i Joel 2 kao {to re~e, on veli da se to odnosi na zadnje dane. Sada, u Joelu 2, vidjet }ete da se prori~e izlijevanje darova triju grupama ljudi. Re~eno je da }e starci snivati snove i imati darove Duha kada darovi budu izliveni i da }e mladi}i i djevojke, njihove sinove i k}eri tako|er imati darova i svaki koji prizove ime Gospodnje bit }e spa{en. Ali ja vam predla`em da je to uglavnom u vezi @idova. I upravo je tako bilo ispunjeno u Djelima 2. Ondje je bilo @idova iz svakog naroda pod nebom, starci koji su po{li u mirovinu i do{li su `ivjeti u Jeruzalem, kojima je Petar govorio. I on je rekao o obe}anju o izlijevanju Duha, "Ta za vas (starije ljudi) je ovo obe}anje i za djecu va{u (to jest sinove i k}eri iz Joela 2) i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog na{" to se uglavnom odnosilo na @idove iz dijaspore.   

 

Sada zamijetite gdje veli "(Ja) }u izliti duh svoj na svako tijelo". Sada, ja velim da se to ti~e `idovskog naroda i da }e u svakom trenutku sada, svi `idovi posjedovati darove Duha. Vi naravno, mo`ete re}i, pretjeruje{ s tom ‘idovskom poslu, to se doista ti~e nas, ne@idova. Ali bilo da to shva}ate kao sve @idove ili sve ne@idove, ~injenica jest da "}u (poslije) izliti duh svoj na svako tijelo" dakle mi ne vidimo ovo ispunjenje dok "svako tijelo", svi @idovi, kao {to vjerujem, ili svi ne@idovi, kao {to vjerujete, ne posjeduju darove Duha.

 

Sada to izlijevanje je trebalo biti poslije, veli Joel 2. Poslije ~ega? Stih 26 govori o @idovima da }e se pokajati i vratiti Bogu. "I pozna}ete da sam ja usred Izrailja, i da sam ja Gospod Bog va{". Nakon stiha 20 odstranjena je sjeverna vojska. Biblija jasno pokazuje da }e u zadnje dane prije Kristova povratka Izrael biti napadnut od sjevernog okupatora i da }e nakon savla|ivanja tog napada, prema Joelu 2, ti darovi biti izliveni nad svim @idovima, nad svakom tijelu.

 

Re~eno nam je da }e u to vrijeme, stih 32, na brdu Siona i u Jeruzalemu biti spasenje. Joel 2:22 to je vrijeme kada ne}e vi{e biti pustinje u Izraelu. Ti uvjeti se sada ne ispunjavaju u Izraelu. Izrael je jedino mjesto na zemlji, ili jedno od mjesta na zemlji gdje se ime Krista ne mo`e niti propovijedati. Da li su se @idovi okrenuli Bogu? Mo`ete li re}i da je Bog usred Izraela? Da li oni priznaju Jahvea za svoga Boga? Nipo{to! I ne mo`e biti dok @idovi ne urade to da mo`emo re}i da se Joel 2 ispunjava.

 

Sada, John je tako|er govorio o Marku 16 i citirao je onda{nje proro{tvo da }ete uzimati zmije; sve to }ete raditi, "ovi }e znakovi pratiti one koji uzvjeruju: izganjati }e zloduhe, jezicima }e zboriti, zmije uzimati, i popiju li {to smrtonosno, ne}e im nauditi". Ja velim na to "jel' stvarno, pa gdje je dokaz? Gdje su ljudi koji uzimaju zmije i takve stvari". Ne ka`e se pa mogu ako budu u stisci. Ka`e se da }e uzimati zmije, da }e novim jezicima zboriti, oni }e raditi te stvari, oni }e polagati ruke na nemo}nike. Pa gdje se te stvari doga|aju danas? Dakle, mo`da znate isto tako dobro kao i ja o skora{njim stvarima iz {tampe u Sjedinjenim Dr`avama gdje je netko govorio, "da, te stvari se odnose na mene" i dr`ao je zmiju. [to se dogodilo? Mislim da je bilo na televeziji, ujela ga je i on je umro! No, ho}u re}i, gdje se to doga|a? Gdje su ljudi da uzimaju zmije? Ondje su bili oni, oti{li su u svijet, propovijedali su evan|elje, ljudi su im govorili, kao {to su govorili Mojsiju, "Pa kako da znamo da ste Bo`ji?" onda bi oni uzeli zmiju. Mogli su izlije~iti ljude. Mogli su zatim re}i "pa, eto vam, ja jesam Bo`ji". Isto kao {to je i Mojsije mogao dr`ati zmiju bez da ga ujede. Ali to bojim se re}i, ni kojim se slu~ajom ne doga|a danas.

 

Sada, John je isto tako pitao kako mi znamo (ovo je bilo u njegovu prvom govoru) da smo u Bo`jem kraljevstvu kad ne bi imali darova? Tako, vjerujem da je u tome i sr` problema. Mi nismo u Bo`jem kraljevstvu sada i stoga ne posjedujemo darove Duha. Re~eno nam je da se molimo "do|i kraljevstvo tvoje". Kraljevstvo nije ovdje. Jakov 2:5 mi smo "ba{tinici kraljevstva" ne u kraljevstvu sada. Bi nam re~eno da uzimamo kruha i vina dok ga ne budemo uzimali novoga s Kristom u kraljevstvu Bo`jem (Matej 26:29); 2 Timoteju 4:1 kod pojavka njegova i kraljevstva njegova. To jest kada se on vrati postavit }e se kraljevstvo. Stoga mi nismo sada u kraljevstvu Bo`jem i prema tome mi nemamo darove Duha jer su zadr`ani za nas u budu}em dobu. To su "snage budu}ega svijeta" (Hebrejima 6:4,5).

    

John je isto tako rekao da su darovi Duha potrebni kod uvjeravanja nevjernike. U Ponovljenom zakonu 13:1-3 veli nam se da je Bog govorio Izraelu i rekao kad bi neki ~ovjek do{ao izme|u njih i u~inio znamenja ili ~udesa, da ne vjeruju tom ~ovjeku ako bi govorio protiv Bo`je rije~i. I rekao je Bog ako se to dogodi, to je ku{nja va{e pokornosti Mojoj Rije~i. Dakle Sam Bog je pridavao vrlo malog zna~aja ~udesima. On je govorio da je Bo`ja rije~ i pokornost rije~i Bo`joj daleko va`nije od ~udesa. Mi tako|er imamo i ~injenicu da Biblija veli da je "vjera po poruci, a poruka rije~ju Kristovom" (Rimljanima 10:17) iz Bo`je rije~i mi dobijamo na{u vjeru. Vrlo je zna~ajno to da nam se u Ivanu 20 veli o ~udesima kojih je u~inio Isus, da su bila u~injena kako bi se potvrdila iskazna rije~, i da potaknu vjeru, ali Ivan zatim veli u Ivanu 20:30 da su te stvari napisane "Isus je u~inio i mnoga druga znamenja koja nisam zapisao, a ova su zapisana da vjerujete". Zna~i zapis znamenja je zbog toga da mi vjerujemo. Sada, ako `elimo dokaze da Bog postoji, Biblija nam daje dokaze. U Izaiji poglavlja 43 i 44 mo`ete vidjeti da Bog veli, ako `elite dokaze da postojim pogledajte u Izrael. On nije rekao idite i pogledajte sva znamenja koja ~inim. On je rekao pogledajte u Izrael.

 

Sada bih `elio u zaklju~ku razjasniti jednu stvar. Dakako da vjerujem da je vjera doista stvarna. Da }e se brdo pokrenuti, kao {to je rekao John, ako se molite za to. Vjera i molitva su jo{ uvijek veoma stvarne i nakon {to su darovi bili povu~eni od izraelskog naroda, nakon {to su postali narodom, usli{avanje molitva je jo{ uvijek bilo, u jednom prividnom "~udesnom" na~inu, ako vidite kako upotrebljavam tu rije~. Ali darovi, odre|ene mo}i pojedinaca da ~ine ovo ili ono po vlastitom naho|enju: da "proro~ki duhovi budu podlo`ni prorocima" nisu onda bili u posjedu.

 

Stoga prili~no jasno vjerujem da ti darovi Duha trebaju biti posjedovani u kraljevstvu i da prema tome mi nismo stigli do savr{enog ~ovjeka. Ja stoga vjerujem da Isusov povratak nije savr{eni ~ovjek jer, kad bi to bilo tako, to bi zna~ilo da }e za njegova dolaska darovi biti povu~eni. Sada, to ni na koji na~in ne mo`e biti jer darovi }e svakako biti posjedovani u Bo`jem kraljevstvu. Hvala.

 

Predsjednik: Hvala vam, gospodo. Sada dolazimo do trenutka gdje mo`ete postavljati pitanja na{im govornicima. Idemo redom kojim su govorili dosada i zbog, kao {to rekoh, vremena, htjeli bi zavr{iti do 9:15, dali smo po 10 minuta svakom postavljenom pitanju. Stoga vas molim da pitanja budu kratka i, kao {to sam ve} napomenuo, ja }u ih prenositi kako bi se osigurali da budu snimljena na vrpci i da svatko zna {to je bilo re~eno. Pa, prije svega, imamo li neka pitanja za g-dina Liliekasa?

 

Pitanja s parketa:

 

Predsjednik: 1 pitanje: Tako, gospodin bi `elio znati kakav bi bio stav g-dina Liliekasa iz Pisma o posjedovanju Svetog Duha da izvede ne{to poput slu~aja smrti Ananije i Safire zbog njihova huljenja.

 

g-din Liliekas: Pa jedno je sigurno, to bi zacijelo ispravilo crkvu, zar ne? Mi bi vidjeli kraj mnogim stvarima, kad bi toga bilo!

 

Ja bih rekao, da shva}am ono {to je Duncan govorio o darovima da su pod upravom osobe ali da nisu u potpunosti. Evo {to se doga|a. Bog odmjerava osudu koja slijedi u tim slu~ajevima. Obi~no te stvari redovno nastaju u crkvama gdje ima vrlo velikog preporoda i nivoa svetosti. Ja sam jasno vidio gdje ljudi, u velikoj slu`bi poput ove, gdje bi netko koji ima proro~kog dara rekao sa govornice, "Gospodine, vi tamo u {to li ve}, crvenom ili plavom odijelu, ustanite. Bog vam govori. Ako se ne pokajete zbog toga i toga osuda grijeha }e vam dopasti, ovo vam je zadnja prilika". Mi ne shva}amo sve {to se zbivalo u srcu tog ~ovjeka. Ho}u re}i, to je te{ko odrediti, to nam nije posao. Ali se te stvari doga|aju, ja sam ih sãm vidio. Ja sam slu{ao o slu~ajevima iz druge ruke o ljudima koji su umrli nakon disciplinarnih problema u crkvi jer se nisu pokajali. Ponekad u Sjedinjenim Dr`avama i u ovoj zemlji, a daleko vi{e u zemljama tre}eg svijeta. Za{to daleko vi{e u zemljama tre}eg svijeta? Jer postoji ve}e nivo vjere za Sveti Duh da djeluje. Opet, to je podru~je gdje trebate poku{ati iznova odgonetati  Boga. Ja neznam to~no kada i kako }e se to dogoditi. Ali u jedno sam siguran, ulit }ete samrtni strah u mnogo ljudi kad bi to mogli raditi! Ja neznam kada i kako }e se to dogoditi, ali rekao bih da toga danas ima. Slu{ao sam o slu~ajevima gdje se to dogodilo i vidio sam istu vrstu disciplinarnih otkrivenja danih vo|ama u crkvi. Bio sam na mnogim velikim slu`bama u Sjedinjenih Dr`ava. Ta otkrivenja koja su bila dana, recimo, ~ovjek u plavom odijelu koji sjedi na balkonu, su u~inila da se ~ovjek pokaje i pomiri se s Bogom i veli "ako nisam bio odvu~en onda i kad ne bih bio otkriven, ja neznam {to bi bilo sa mnom". Stoga moj odgovor je da Bog jo{ uvijek ~ini te stvari i rekao bih da je to istina. Ono {to jesam vidio jest to, da je to obi~no u crkvama gdje ima ve}e nivo svetosti i gdje Bog doista djeluje u toj crkvi. U crkvi gdje ima mnogo kompromisa, nemate tih stvari. Ina~e (sada govorim o Duhovno ispunjenim crkvama) ne mo`ete imati te stvari. Jer bilo bi to po onoj rugala se sova sjenici. Bog ne bi upotrebljavao slabih vodi~a da discipliniraju ljude koji tek `ive poput njih.

 

2 pitanje:

Predsjednik: Za{to baptisti, Jehovini svjedoci, mormoni, evangelisti, rimokatolici svi tvrde da su vo|eni od Duha u osobnom smislu a ipak vjeruju i u~e mnogo razli~nih nauka?

 

g-din Liliekas: Za{to ljudi koji su vo|eni Svetim Duhom dolaze do razli~nih nau~nih zaklju~aka, ponekad radikalno razli~nih? To je pitanje za 1000 dolara, kad bi ga znali...! Ne znam.

 

Ja bih rekao ovo, da Bog nije... Vidite zajedni~ki nazivnik u Bo`jem kraljevstvu vi{e od bilo ~ega drugog jest vjera. O~ito je da kroz va{eg kr{}anskog `ivota, vi dolazite do razli~itih nivoa gdje mo`da vidite da je ne{to bilo istinito, i mo`da godinu dana kasnije promijenite svoje stanovi{te. Postoji prirodan razvojni proces u kr{}anstvu i prirodno odgojni proces isto tako. Sveti Duh ne vodi sve do istog cilja. Za{to? Ne znam. Za{to ovi ljudi nemaju tih stvari, ne znam. Ponekad pomislim, kada bih popustio malo ovdje, ~esto velika pote{ko}a s ljudima koji ne vjeruju da ima darova danas, je kada pogledaju druge grupe koje vjeruju u bitno razli~itim naucima oni }e biti u prilici gdje bi morali re}i, "Bog njih tako|er ljubi i Bog isto tako djeluje i kod njih". Ne znam. Ja mislim da su razli~ita nau~na vi|enja mo`da namijenjena od Boga da bi nam razvio karakter i da ispita stupanj na{e ljubavi. Mo`ete li ljubiti nekog koji veli da slijedi Krista, koji ka`e da slu`i Bogu i da ~uva Njegove zapovijedi koji vjeruje druga~ijim naucima od vas? Mo`ete li doista? Ja bih rekao da je to jedan od ispita s kojim Bog ku{a crkvu. Ne velim da je to ne{to {to mora biti to, ali kad god to pogledam, ponekad pomislim da je tako. To je veoma te{ko pitanje za odgovaranje, uistinu jeste.      

 

3 pitanje: Pismo veli da ima jedne vjere i jedne nade!

 

Predsjednik: Da li je to pitanje?

 

Sa Parketa: No, mo`ete li odgovoriti?

 

g-din Liliekas: U redu. On ka`e da Pismo veli da ima jedne vjere i jedne nade. Dakako da ima! Tko ka`e da je to njihova? ^im do|ete do stanovi{ta gdje }ete re}i da ima jedne vjere i jedne nade, vi velite: mi smo jedina istinska crkva, sve ostale su crkve Babilona. [to radite? Stojite na podijumu arogancije, odakle mo`ete veoma lako osu|ivati ljude koji su, mo`da duhovniji od vas samih. Mi se trebamo silno paziti od toga da ikada ~inimo takvih izjava. Sve {to se radi jest stajanje na pijedestalu i osu|uju se drugi ljudi. Nailazio sam ja na takvih grupa koje vele: "Da, da, mi jesmo jedina istinska crkva jer imamo tog i tog nauka, sve ostale su babilonske i la`ne crkve". Biste li vi rekli da to odra`ava Kristovu ljubav? Morate biti vrlo pa`ljivi u tim stvarima. Ja bih rekao da ako ljudi vjeruju {to druga~ije od mene, Duncan u nekim stvarima u osnovi vjeruje prili~no razli~ito od mene, ja ga jo{ uvijek prihva}am za kr{}anina, on tek vidi stvari druga~ije. Ja ne pori~em njegova kr{}anskog iskustva, ili njegova vladanja s Bogom; ja znam da bi on do`ivio iste stvari {to i ja kad bi samo koristio ista na~ela vjere. On nipo{to nije manje kr{}aninom. I morate paziti u tim stvarima da ne osu|ujete ljude koji su mo`da pobo`niji od vas samih. Ako tko vjeruje druk~ijim naukom, on stoji ili pada pred svoga Boga. Gospodin poznaje njihova srca. Ja sam vrlo neodlu~an o tom stanovi{tu, vrlo neodlu~an.

 

4 pitanje:

Predsjednik: Gospodin pita ~emu ovaj sastanak ve~eras ako nije va`no u {to vjerujemo?

 

g-din Liliekas: Ta vam je dobra! ^emu ovaj sastanak... ne samo se {alim!!! Za{to smo svi ovdje, {to ne odemo doma?!

 

Vidim va{u poentu. To~ka koja se raspravlja jest: ima li danas darova? Ja mislim, iskreno, mislim da je Bog prili~no trpeljiv sa ljudima koji imaju razli~itih i proturje~nih vjerovanja. On je veoma strpljiv s njima i Bog poku{ava razviti karakter u svakom kr{}aninu. Ako oni ne shvate neka u~enja ispravno, u redu, Bo`ja uputa za mene je da volim svoga bli`njega kao sama sebe. Ako on vjeruje druga~ije od mene, ja jo{ uvijek imam istu ovu Bo`ju zapovijed. Ne: kada Duncan gleda na sve isto kao i ja, da ga samo tada trebam voljeti. Takvo {to nema u Pismu. Stoga mislim da trebamo biti vrlo oprezni da ne postanemo ratoborni branioci takozvane "istine" do to~ke gdje }emo osu|ivati ostale koje je Bog prihvatio. Shva}ate li {to `elim re}i? Po tom pitanju sam vrlo oprezan. Ja vjerujem da je Bog veoma trpeljiv. Nikad ne bih bio na nekom mjestu, ~ak i kad bih gledao ljude koji u osnovi vjeruju druk~ijim naucima, ja bih se molio za njih i molio bih se da im Bog otvori o~i, ali jo{ uvijek moja je du`nost da ih ljubim. Mo`da }u imati nedostataka u svom `ivotu kojih oni mogu vidjeti, stoga ovisi s koje strane gledate na tu stvar.

 

5 pitanje:

g-din Liliekas: Pitalac ovdje veli da mnogo ljudi govore da doista ima mnogo razli~itih puteva k Bogu s raznim teologijama izvan kr{}anstva. Rekao bih, bio bih ispravljen ako ne bih objasnio, ja se potpuno sla`em s vama. Postoji samo jedan put k Bogu, taj je kroz vjere i spasila~ke `rtve Krista, da budemo jasni. Ali mnogo ljudi imaju mnogo razli~itih tuma~enja o vanj{tini. Spolja{njim stvarima. Oni gledaju na kr{tenje malo druga~ije. Razli~ito gledaju na crkvenog starje{instva i vodstva, itd., itd. Dakle ja bih se slo`io s vama, postoji jedan put, ali u vanj{tinama je to gdje trebate imati puno ljubavi. U redu.

 

Predsjednik: Hvala. Vrijeme je isteklo.

 

Predsjednik: Ima li sada pitanja za g-dina Heastera?

 

1 pitanje: Gospo|a veli da sumnja u izjavu g-dina Heastera da istjerivanje demona i drugi primjeri novozavjetne upotrebe Svetog Duha nije dostupno danas. Ona ka`e da on veli da to nije dostupno, da toga nema. Ona veli da je vidjela to i htjela bi znati kako g-din Heaster obja{njava njezina iskustva.

 

g-din Heaster: Pa, poku{ao sam objasniti da ja ne sumnjam da nastaju ono {to ja nazivam "nadnaravne stvari". To jest, stvari za kojih nema nikakvog ljudskog obja{njenja. Ja ne sumnjam da se te stvari doga|aju. Ali ono {to sam poku{ao istaknuti jest priroda darova iz prvog stolje}a, i ja ne vidim ba{ nikakve dokaze da su darovi sada objavljivani u nekom obliku kao {to su bili u prvom stolje}u. Recimo iscijeljenje. Jasni primjeri iscijeljenja u Djelima apostolskim su bili veoma jasni: netko koji je bio mrtav, odjednom je uskrsnut. Sada, ja ne vjerujem da se doga|aju danas ~udesa te vrste. Tako, kao {to sam tako|er rekao, ja ne sumnjam u va{em osobnom iskustvu, ali mi ne mo`emo staviti osobnog iskustva iznad Bo`je Rije~i. Kao {to sam rekao u Ponovljenom zakonu 13:1-3, Bog je govorio Izraelcima o ~injenici da se te stvari mogu doga|ati, da nije nikakav dokaz da ste od Boga, bojim se re}i. Mi ne mo`emo temeljiti na{u vjeru na vlastitom iskustvu. Citirao sam primjer o ljudima koji hodaju kroz vatru a da se ne ozlijede. Dakle to je ne{to za kojeg nema nikakvog ljudskog obja{njenja a ipak je stvar vladanja uma nad materijom. Sli~no, ljudi povremeno navode takozvane primjere o ljudima koji govore stranim jezicima, ali s druge strane medalje, ima monaha u Tibetu i u ruralnim dijelovima Kine koji su ~uveni da govore engleski, francuski, i raznovrsnim jezicima, ~ak, ~ini se, i da su citirale ~itave pasuse Shakespearea a o~ito da nisu imali nikakva pojma o njemu. Dakle, o~ito ono {to se dogodilo jest da su oni nekako pokupili te stvari u svojoj podsvijesti i ovako ili onako uni{lo je u njih i putem obara~a svojih religioznih iskustva i svog religioznog obreda te stvari su se otponile i su se prema tome pojavile.

 

Stoga, test je da li mi ~inimo ~udesa kao {to su bila ~injena u prvom stolje}u. ^injenica da se te stvari doga|aju prividno ~udesno, pa, moramo prihvatiti da muslimani tako|er ~ine te stvari; da ljudi koji ne vjeruju u Boga ~ine te stvari. ^injenica da nam se ta iskustva mo`da doga|aju, nije nikakav dokaz da smo istinski kr{}ani.  

 

2 pitanje:

Predsjednik: Oprostite, gospodine, va{e je pitanje?

 

Sa parketa: Nema pitanja, dajem izjavu.

 

Predsjednik: Ne znam da li ste zakasnili ali sam ustvari... Oprostite moram vas prekinuti. Budu}i da nema vremena, ja jesam rekao...

 

Sa parketa: [to je vrijeme? Bog vas mo`e uzeti ovog trenutka, ne brinite za vrijeme.

 

3 pitanje:

Predsjednik: Vi `elite znati {to g-din Heaster misli, da li Duh sada djeluje putem pojedinaca ili samo putem Pisma.

 

g-din Heaster: U 1Korin}anima 12:4-7 Pavle veli da ima jednog Duha ali da ima raznovrsnih objavljivanja. Sada, taj Bo`ji Duh se u osnovi ne mijenja. Bo`ji Duh, Bo`ja sila jest uvijek Njegova i uvijek zadr`ava Njegove osobine. Bog se objavljuje s tim Duhom po Svojoj volji. U ranim danima kr{}anske crkve, On je izabrao objaviti Se s darovima Svetog Duha. Ja sada velim da se On objavljuje kroz Bo`ju Rije~, da mi ondje imamo pristup Bo`jem Duhu.

 

Sada, dakako, da Bog djeluje putem pojedinaca, ali kako On djeluje putem pojedinaca? Pa, On je djelovao s njima u pro{losti, putem njihovom upravom darovima. Sada On mo`e djelovati s njima putem mo}i Bo`jeg Pisma. U 1Solunjanima 2:13, mi ~itamo da Bo`ja Rije~ "djeluje u vama, vjernicima". "Djeluje" zna~i "radi". Dakle, Bo`ja Rije~ djeluje danas. To je ono {to djeluje u nas i ono {to djeluje kroz nas. U redu.

 

4 pitanje:

Predsjednik: Ovaj bi gospodin htio znati od obadvojicu na{ih govornika cilj zbog kojeg se Krist vra}a na zemlju, o ~emu su obojica govorili. U pogledu vremena, ja }u zatra`iti od njih oboje da budu {to sa`etiji.

 

g-din Heaster: Ja vjerujem da Biblija nau~ava, da }e se Isus Krist vratiti na zemlju da uspostavi Bo`jeg kraljevstva na zemlji. 2Timoteju 4:1 govori o pojavku Kristovu i njegovu kraljevstvu kao o paralelnim stvarima. U Danielu 2 mi ~itamo o proro{tvu o Kristovom povratku kao o malom kamenu koji }e pasti na zemlju na koncu ljudske povijesti i re~eno nam je da ga to predstavlja gdje uspostavlja kraljevstvo na zemlji koje ne}e biti uni{teno i koje se ne}e predati ljudskim kraljevstvima poput ostalih ljudskih kraljevstva, ve} da }e "stajati dovijeka" (Daniel 2:44). Stoga ja vjerujem kao {to sam i napomenuo ranije da }e uvjeti tog kraljevstva na zemlji, ne na nebu, ve} na ovoj zemlji biti kakvi su opisani u Psalmu 72 i Izaiji 35 i drugim pasusima, gdje }e kletva koja je stavljena na zemlju u vrtu Edena biti odstranjena i da }e kona~no Bog biti sve u svemu. To je ono {to ja vjerujem da }e se Isus Krist vratiti na zemlju da u~ini i stoga, kao {to sam rekao, oni koji ga slijede i koji mu pomognu u tom poslu trebaju darove Svetog Duha da to postignu.

 

g-din Liliekas: Pa, ja bih ponovio najve}i dio stvari koje su ovdje iznijete. Jasno, kada se Krist bude vratio, to }e biti ispunjenje Bo`je uprave. Vjerujem da }e se svijet sve vi{e i vi{e obra}ati na kr{}anstvo i da }e biti ispunjena odredba koju je Bog dao apostolima i da }e evan|elje biti propovijedano po ~itavom zemljom i da }e sve u svemu svijet biti pokr{}en tek prije Kristova dolaska. Ja vjerujem da }e se on onda vratiti da preda kraljevstvo Bogu. Sada tu ima jednog problema. Vrlo je te{ko biti nepopustljiv i staviti ovo u odre|enoj formuli. Reci }u vam za{to. Toliko mnogo velikih u~enjaka su pro~itali iste stihove i do{li su do razli~itih zaklju~aka. Vrlo je te{ko odlu~iti se, ali rekao bih, sve u svemu da }e se Krist vratiti kada crkva bude trijumfirala i on }e uspostaviti vidljivu upravu. U tom vremenu ne}e vi{e biti potrebe za nikakvih darova, ne}e vi{e biti nikakve potrebe za evangelizaciju, ne}e vi{e biti nikakve potrebe za lije~enje jer }e ljudi biti zdravi, ne}e vi{e biti kletve. Tada }emo gledati Krista licem u lice i ono {to je, dotle ovisilo o vjeri ne}e vi{e, jer }emo ga gledati. U kom }e se obliku to dogoditi i u koje vrijeme, ne znam. Ho}u re}i svi koji ~itaju Bibliju dolaze do razli~itog zaklju~ka.    

 

Predsjednik: Jo{ jedno pitanje za g-dina Heastera molim. Tako, gospodin bi htio znati kako mo`e g-din Heaster imati vjeru ako nije vidio ~udesa ili drugih primjera Duhovnih darova.

 

g-din Heaster: Pa, bojim se da sam vidio prili~no toga od govorenja jezike i imao sam bezbrojnih razgovora s ljudima koji su tvrdili da su bili izlije~eni, bio sam prili~no upleten ovako ili onako s ljudima iz te pozadine i mislim da sam vjerojatno vidio toliko dokaza koliko se dalo i uvijek sam poku{avao biti otvoren ipak ja osobno nisam ih na{ao uop}e za uvjerljive. Kao {to sam rekao u svom prvom govoru, u Djelima 4:16 mi ~itamo o tom ~udu koje je bilo u~injeno nad hromom ~ovjeku i da su @idovi koji su bili daleko zatvoreniji od mene da prihvate da se ~udesa mogu doga|ati, rekli: "ta u~inili su o~it znak, poznat svim Jeruzalemcima, ne mo`emo ga nijekati". Sada, kada bih ja vidio takvih ~udesa, onda }u povjerovati i spustit }u se dolje i prihvatit }u da sam u krivu. Ali bojim se da su takozvani dokazi kojih sam vidio samo potvrdili moje vjerovanje da su prividni darovi za kojih se tvrdi da su u posjedu danas, ustvari u proturje~ju sa zapovijedima koje se ti~u upotrebe tih darova; ja sam dao tu podu`u listu stvari kojih sam do`ivio kod gledanja pentekostalskih slu`ba koje nisu u suglasnost s Rije~ju Bo`jom. Stoga, bojim se da je to moj odgovor tom pitanju.  

 

Predsjednik: Sada prelazimo na zavr{nom sa`imanju oba govornika i pozivam g-dina Liliekasa da iznese svoje sa`imanje za deset minuta.

 

g-din Liliekas: Potpuno sam zaboravio na ta deset munta. Spremao sam se da po|em ku}i!

 

Ima ne{to {to bih rekao da veoma nedostaje kod Duncana, koliko i da cijenim da je duhovno iskren kao {to se ~ini da jest i da ide putem svoga shva}anja Bo`je Rije~i i doista ima prili~no toga iz mnoge oblasti. Me|utim, kada je rije~ o darovima i njihovu ispoljavanju i o ~udesima, ~ini se da odstupa i uzima, veoma, umalo gr~kog filozofskog stava gdje postoji preziranje svega onoga {to se ne mo`e ispitati ~vrstim nau~nim na~elima. Sada, to je dio na{eg kulturnog zapadnog naslje|a. Ja bih rekao da tu postoji problem. Rekao bih da ima jo{ jednog problema kojeg mnogi ljudi imaju s tim, to jest, ja ne znam tko poznaje kristadelfijance ali oni jesu grupa koja je vrlo netrpeljiva prema svima koji vjeruju druk~ije. To ih stavlja u stanje gdje kad vide, recimo, da ima neke tamo dolje koji vjeruju u sasvim druga~ijem nauku od njih i koji tvrde da dobijaju Bo`jih uputa, da ~ine ~udesa itd. itd. Oni bi onda bili u dilemi re}i: "mada se ta osoba ne sla`e sa mnom, ~ini se da je Bog {titi i da ~ini stvari u njezinu `ivotu". Ja mislim da povijesna kristadelfijanska netrpeljivost drugih grupa, i ve}inu crkava {to su ozna~ene za la`ne i hereti~ke od kristadelfijanaca, vi to mo`ete pro~itati u njihovoj literaturi, to je dio te pojave gdje se ne mo`e uvidjeti, da drugi ljudi imaju darove Duha jer ina~e kada pogledate druge morate re}i, "Da li je to Bog mo`da aktivniji u njihovu `ivotu no {to je u na{em unato~ svom na{em istinskom u~enju?" Dakle vi dolazite do ovu vrstu problema kada zauzmite ~vrstog nau~nog stava. To vodi do netrpeljivosti. Darovi Duha postoje danas. Znam. Da vam dam jedan primjer o iskustvu kojeg smo imali u Glasgowu. Je li tko bio u Glasgowu? U`asnog li mjesta, zar ne? Bilo kako, u Glasgowu ima jednog mjesta koje se zove Paisley. Paisley jest mjesto gdje se izra|ivale Paisley {alove. Na{a crkva u njenom vrhuncu, u maloj crkvi iz koje sam do{ao prije nego sam oti{ao u Sjedinjenim Dr`avama, oni su obi~avali postiti i moliti se prije slu`be. Jednog je dana na tim slu`bama do{la djevojka koja je imala 6 in~a kra}u nogu. Jedna joj je cipela bila sa 6 in~a debljim potplatom. Znate kako je kada pozovete sa oltara i pitate, da li je tko bolestan i `eli li istupiti da bude izlije~en i iskreno, ve}inu pastora se tek nadaju da }e istupiti netko s bolesnim grlom, ni~eg ozbiljnog, tek ne{to jednostavno! Me|utim istupila je ta djevojka i pastor se pomolio za nju i kasnije mi je rekao, "John, re~e mi, nisam o~ekivao niti mislio da se bilo {to uistiinu desi". Ta je djevoj~ica imala 13 godina. Metalne spone kojih je imala na nogu su se otponile i noga joj je narasla i ona stade tr~ati izme|u klupa pa na ulicu i skakutala je putem i vikala "izlije~ena sam, ja sam izlije~ena".

 

Sada, ako itko poznaje strogih [kotlan|ana i koliko su konzervativni, vi ne mo`ete raditi tu vrstu stvari u [kotskoj. Naredna dana ona se vratila sa cijelu svoju obitelj, svu njezinu rodbinu, i svi njeni prijatelji na slijede}u slu`bu, svi su se oni pokajali i prihvatili poruku evan|elja. Sada, Duncan je vi{e nego dobro do{ao da ode do te crkve da vidi dokumentaciju. Ona je ondje. Djevojka }e stati preda nj i ispri~at }e mu to. Opet, ovo je tek slijedilo istog biblijskog modela. Bog `eli savladati srca skepti~nih ljudi. Bog je na{ suradnik. Duncanovo svjedo~enje ovome jest da Bog ne radi ni{ta u crkvi. Ali na~in na koji Bog radi jest da On veli, hajdete momci, vi samo radite a ja }u vam iza}i u susret na pol puta. Vi istupite s vjerom i molite se za bolesne, ja }u vas po~astiti i iza}i vam u susret na pol puta. To~no ono {to su u~enici rekli, oni su rekli, Gospodine, kada propovijedamo Rije~, Ti ispru`i ruku Svoju sa znamenjima i ~udesama i u~ini {to? Potvrdi Rije~. Bog se nije promijenio.

 

Rekao bih da me najvi{e ne rastu`uje to {to se Duncan ne sla`e sa mnom, to je njegovo isklju~ivo pravo, ono {to me najvi{e rastu`uje jest stanje koje on pripisuje Bogu. On pripisuje Bogu neaktivno ~lanstvo u podupiranju evan|elja. Nalazim da je to vrlo tu`no, misliti da }e se Bog zavaliti i ne raditi ni{ta. Ja sam i sãm ponekad gledao. Ja sam vidio o~itih ~udesa da djeluju u svom vlastitom `ivotu. Ja sam vidio stvari koje bi vam podigle kosu na glavi kad bi vam govorio o njima. Doista nevjerojatnih stvari i one nisu bile tek u sporednim emotivnim sobi~kama. Bile su u pove}im crkvama u Sjedinjenih Dr`avama, u Njema~koj, u crkvama koje u nekim slu~ajevima imaju na tisu}e ~lanova, i to veoma obrazovanih ~lanova. I oni su vidjeli darove. Rekao bih da se veliki problem jo{ uvijek vra}a na istu stvar- bit }e vam shodno va{oj vjeri. Ako netko od vas ovdje nije do`ivio ~udesnost, no, ne krivite sebe, Bog je Bog ljubavi, On vas ne}e izbaciti zbog toga. Ali vjerujte mi ima jednog podru~ja u va{em `ivotu gdje mo`ete pove}ati svoju sposobnost da {irite Bo`ju Rije~. Ima jednog podru~ja u va{em `ivotu gdje mo`ete re}i, "Pogledaj Gospodine, ja }u oti}i i govoriti ovoj osobi ve~eras, `elim da mi pomogne{, `elim da potvrdi{ ono {to }u govoriti; ostavljam to na Tebe", vi po~nete nastupati s takvom vjerom, i to vam je kao da ~inite iskoraka iz ~amca i vidjet }ete da }e vas Bog do~ekati s druge strane. Ja ne velim kako }e On to uraditi. To ne mogu predvidjeti. Ali tada }ete vidjeti da Bog jo{ uvijek aktivno upravlja i potvr|uje Svoje evan|elje.

 

Za mene, to je veliki blagoslov; to je veliko nasljedstvo. Najnevjerojatnija stvar je gledati kako se `ivoti mijenjaju i gledati kako nastupa Bo`ja mo} nakon {to sam dao sve od sebe u propovijedanju evan|elja. To je prili~no nevjerojatno ja ne upravljam s tim. Ja ne znam kako se doga|a, samo `elim da je Duncan mogao vidjeti stvari koje sam ja vidio i do`ivio. @elim da mogu podijeliti ta iskustva kako bi on mogao povjerovati, i `elim da je mogao biti ondje. Rekao bih da je to sve.

 

Prekidanje sa parketa:

U svom prvom govoru od 25 minuta rekli ste da je Bog bo`anstveno potvr|ivao glasnika i poruku. Dakle ako `elite da pobijediti u ve~era{nju raspravu, da li ste vi Bo`ji glasnik?  

 

g-din Liliekas: Jel' to vodi onom "poka`i nam znamenja"? No, to ne vodi nikuda. Pitanje je u stvari bilo, da li jo{ uvijek ima ~udesa danas i da li Bog potvr|uje poruku. Ja trebam izvesti kakva ~uda iz {e{ira i pokazati da je to istina, no, bilo da vjerujete da je to istina ili ne, niti je ondje niti je do mene. To je izme|u vas i Boga. Ja ne mislim da je taj smisao za publicitet povezan s podru~jem evan|elja. Ja vas ne stavljam u tu grupu ali ima sli~nog slu~aja gdje su farizeji rekli Isusu, "htjeli bismo vidjeti znak" on ga nikad nije u~inio religioznom svijetu. Kojim ga je ljudima dao? Izgubljenima; jer kada tra`ite znak postoji opasnost (ne mislim u va{em slu~aju) ali postoji opasnost od odnosa neposlu{nosti. No, u~ini to da vidimo. Kad budem vidio to, povjerovat }u. To niti je ondje niti je do mene da vi vjerujete ili ne. To morate primiti od Boga. Nakon toga }u rado govoriti sa vama.

 

Predsjednik: Tako! Da g-din Heaster sumira za 10 minuta.

 

g-din Heaster: Pa, dame i gospoda, mislim da svatko od nas ovdje naro~ito kristadelfijanci isto koliko i bilo tko drugi se moraju upitati: Jesmo li pokorni na Bo`ju Rije~? No}as, ovoga trena. Jesmo li pokorni na Bo`ju Rije~?

 

Sada, jedan od razloga za{to ja osobno jednostavno ne mogu prihvatiti da su tvrdnje dana{njih karizmati~ara istinite jest zbog jedne od to~aka koja je bila postavljena u pitanjima, da ako imamo Branitelja, mi smo vo|eni u "svu istinu", i kao {to je pitalac rekao, ~injenica da imamo toliko mnogo crkve koje vjeruju u svakakvim raznoraznim stvarima pokazuje da one nisu bile vo|ene u svu istinu, ina~e ne bi bilo razlike.

 

Ja bih tako|er istaknuo u zaklju~ak da mislim da na ve}inu to~aka kojih sam u~inio nije odgovoreno i mislim da kada dobijete prijepis rasprave, ako Bog da, htio bih da to pro~itate i u sebi da odgovorite ono {to nije odgovoreno.

 

Sada {to se ti~e produ`avanja noge, pa, to je jedan od mnogih slu~ajeva o kojima sam ~esto slu{ao, da su mi ljudi govorili kako su im noge bile produ`avane. I doista je ~udno zar ne kako je produ`avanje noge ne{to {to je veoma mnogo popularno izme|u karizmati~ara, u stilu: "moja se noga produ`ila" "da, i moja". To je tako popularno! Ima ovdje u ovom Sveu~ili{tu u Leedsu vode}eg medicinara koja je takozvana kr{}anka koja ustvari ne vjeruje da su darovi Svetog Duha u posjedu i ona je prou~ila veoma mnogo slu~ajeva produ`avanja noge i njezin je zaklju~ak da su najve}i dio takozvanih produ`avanja noge tek prividna produ`avanja noge jer ~ini se da se zdjelica mo`e spustiti u normalnom polo`aju omogu}avaju}i da se noga ispravi i da prividno narasti ~ak za nekoliko in~a. Pa, stoga, takvo ne{to se mo`e dogoditi s emotivnim poticajem, bojim se re}i na isti na~in kao {to se to znalo dogoditi nakon jednog potresa, gdje su gluhi ljudi {okirani od onog {to se dogodilo mogli odjednom ~uti i takve stvari.

 

Sada, ja ne pori~em da Bog djeluje. Ve~era{nja rasprava jest o tome kako Bog djeluje. Bog radi{no "djeluje". On silno djeluje putem Svoje Rije~i. Nema sumnje oko toga. Tako ja ne velim da Bog ne djeluje u Svoju crkvu.

 

Dakle, ja mislim da se trebamo upitati "{to je evan|elje". Ima jednog Boga, ima jedne vjere, ima jednog kr{tenja. Bojim se re}i da se uistinu ne mogu slo`iti da su razli~iti nauci prihvatljivi. Ne, "Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!" (Efe`anima 4:4). Tako, Krist je rekao "tvoja je rije~ istina" (Ivan 17:17). Sada, istina je uvjetovana stvar. Vi ili imate istinu ili nemate istinu, a Bo`ja je Rije~ istina. Ako ispravno shva}ate Bo`ju Rije~ onda vi imate istinu i stoga postoji dru`enje izme|u sve one koji vjeruju u istinu. U redu? Dakle, {to je evan|elje? No, to je pitanje koje ~esto postavljam ljudima koji tvrde i mi govore da imaju te darove Duha, i ~ini se da mi svatko od njih daje razli~itog odgovora. Neki od njih ~ak i ne znaju! Stoga }u vam re}i ono {to svi kristadelfijanci vjeruju da jest evan|elje.

 

Gala}anima 3:8, Pavle veli da je evan|elje bilo propovijedano Abrahamu. Dakle nije ne{to {to je tek po~elo s Isusom. Oduvijek je bilo propovijedano jo{ s po~etka svijeta. On veli da je bilo propovijedano Abrahamu u obliku obe}anja koja je Bog dao Abrahamu. Bog je Abrahamu obe}ao dvije stvari. Rekao mu je da }e imati odre|enog potomka putem kojeg }e cijeli svijet biti blagoslovljen i koji }e savladati neprijatelje ~ovje~anstva i Pavle veli u Gala}anima 3:16 "potomstvu tvojem, to jest Krist". I drugo, Abrahamu je bilo obe}ano da }e imati mnogo potomaka koji }e vladati zauvijek, bilo mu je re~eno, na ovu zemlju. Rimljanima 4:13 "obe}anje da }e biti ba{tinik svijeta je dano Abrahamu i njegovu potomstvu", veli nam se. Dakle, bilo mu je obe}ano da }e imati velikog potomka, Isusa, i da }e imati mnogo potomaka, poput zvijezda na nebu, koji }e zauvijek da `ive na zemlju; i oni su ta dva ~inilaca evan|elja.

 

U Djelima 8, ne{to {to mislim da je John ve} govorio, stih 5 veli da je Filip do{ao u Samariju i "stade im propovijedati Krista". Sada, mnogi od vas bi rekli "pa, eto ti, on je do{ao i rekao vjerujte u Isusa i bit }ete spa{eni" ali kazivanje nastavlja u stihu 12 {to je to propovijedao. Kazuje se "navje{}iva{e evan|elje o kraljevstvu Bo`jemu i o imenu Isusa Krista". Upravo ista dva nauka ili ista dva ~inilaca koja su bila propovijedana Abrahamu. Stvari o Bo`jem kraljevstvu su bile propovijedane Abrahamu u obliku obe}anja o njegovim potomcima da }e `ivjeti zauvijek na zemlji, stvari o Isusu Kristu su bile obe}ane Abrahamu kada mu je bilo re~eno da }e on imati tog velikog potomka, Isusa. Stoga Isus veli u Ivanu 4:22 "spasenje dolazi od @idova". Tek samo bivanjem "od @idova" mo`emo biti spa{eni jer do Abrahama Gala}anima 3:16 "su obe}anja dana Abrahamu i potomstvu njegovu".

 

Dakle @idovi su prirodni potomci Abrahama, ali vi i ja nismo @idovi. Gala}anima 3 na kraju poglavlja stih 27 veli "koji ste god u Krista kr{teni, Kristom se zaodjenuste", a rekao je "ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, ba{tinici po obe}anju". Kojeg obe}anja? Obe}anje o vje~nom `ivotu na ovu zemlju omogu}eno s Isusovim djelom. Abrahamov veliki potomak, Isus, veli nam se (Matej 4:23), je propovijedao "evan|elje o Kraljevstvu" Bo`jem, dobre vijesti o tom povratku i o ure|enju tog kraljevstva ovdje na zemlju. To je evan|elje, i to je evan|elje koje, se ne ~ini, da je propovijedano od karizmati~ara. Onog trenutka kada povjerujete u Trojstvu, vi vjerujete da Krist nije mogao biti Abrahamov potomak jer ako je ve} postojao kao osoba, kako je mogao biti potomak Abrahama po tijelu? Ako je on sãm bio Bog, kako je mogao biti potomak ~ovjeka, Abrahama? Ako vjerujete da nakon smrti odlazite u nebo i provodite vje~nost na nebu, no onda vi tako|er potpuno ne razumijete evan|elje Bo`jeg kraljevstva, jer to su dobre vijesti onoga {to }e se dogoditi s ovom zemljom. "Blago krotkima, oni }e ba{tiniti zemlju" (Matej 5:5). Ako ba{tinite ne{to, bilo vam je obe}ano. Kome je zemlja bila obe}ana? Rimljanima 4:13, Abrahamovim potomcima. Kako smo mi potomci Abrahama? Gala}anima 3:27-29 , kr{tenjem u vodi. Dakle kr{tenje u vodi jest bitno ako se `elimo spasiti. Stoga je Isus rekao, Ivan 3:3-5, "ako se tko ne rodi iz vode i Duha ne mo`e u}i u kraljevstvo Bo`je". Tako, zna~i, kr{tenje u vodi jest ra|anje iz vode; {to je "ro|enje od Duha"? 1Petrova 1:23 veli da se nanovo ra|amo "ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: rije~ju Boga". Dakle Bo`ja Rije~ jest sjeme, Bo`je sjeme koje ulazi u ~ovjeka i stvara u nj novog ~ovjeka. Jakov 1:18 veli da smo ro|eni od Boga s rije~ju istine. Dakle jo{ jednom smo ro|eni s Rije~ju Bo`jom koja oblikuje novog ~ovjeka u nas i s na{im daljnjim `ivljenjem trebamo imati novog ~ovjeka, duhovnog ~ovjeka, koji }e se roditi unutar nas.

 

Tako, tra`im od sve vas koji ste ovdje ve~eras, ne po~ivajte na lovorikama, ne oslanjajte se na osje}aje vlastitog srca, za kojeg Biblija veli u Jeremiji 17 da je tako prijevarno da ne mo`emo ga pojmiti koliko je prijevarno i opako. Ve} umjesto toga da se posvetimo istinitoj Rije~i Bo`joj, "tvoja je rije~ istina" (Ivan 17:17). Ona je jedini izvor istine u ovom `ivotu. I ozbiljno, ponizno razmotrite ~injenicu da ste naveliko pogre{no zaokrenuli u svom duhovnom `ivotu zbog pogre{nog upore|ivanja emotivnih odziva ~ovjeka sa Rije~ju Bo`jom.

 

Dakle, znam, kao {to je i John rekao, da nas to ~ini da djelujemo veoma pompozno, veoma drsko, veoma ponosno. Ali ja ne vjerujem da su kristadelfijanci i{ta od svega toga. Da, mi mo`emo pokazati ljubav svim ljudima, tu nema sumnje. To nije stvar o nepokazivanju ljubavi, ve} je pitanje pokornosti Bo`joj Rije~i jer, ako je Bo`ja Rije~ istina onda moramo prihvatiti da postoje odre|ena osnovna vjerovanja o evan|elju koja moramo ~uvati za spasenje.

 

Stoga, budimo pokorni ve~eras na Bo`ju Rije~. Ne dajte si mira dok ne na|ete tu stvarnu istinu koja je otkrivena u Bibliji, a ne iz ne~eg {to je izi{lo od vas kao {to je Krist rekao nema ni~eg dobrog u ~ovjeka (Marko 7:20,21) uop}e ni~eg dobrog, rekao je Krist ne mo`e izi}i iz ~ovjeka. Ne dajte si mira dok se ne rodite iz vode istinskim kr{tenjem a zatim se posvetite Bo`joj Rije~i da se duhovno prerodite.

 

Stoga }u zavr{iti s Isusovim rije~ima do Nikodema one davne ve~eri, "Ne ~udi(te) se (vi karizmati~ari, evangelisti, zapravo svi koji smo ovdje ve~eras) {to rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor". Dobra vam no} i hvala.          

 

Predsjednik: Hvala vam, dame i gospoda na va{u pozornost i hvala govornicima na njihovu pa`ljivom prianjanju na odre|eno im vrijeme. Jo{ dvije stvari. Tro{kovi rasprave ove ve~eri i aran`mani su bili poprili~ni. Ako tko `eli dati priloga a isti~em sa strane organizatora da je to potpuno dobrovoljno, zelene kutije u halu su ozna~ene za te priloge. Na va{im sjedi{tima imate trak papira koji reklamira jedno predavanje za sutra a tako|er i pozivnicu da dobijete prijepis rasprave. Ako `elite vi{e, popunite vi{e ceduljica i stavite ih u crvenim kutijama. Svakako, oni su besplatni.

 

Hvala vam, i u ime organizatora, `elim vam laku no} i hvala vam {to ste do{li.