Wanem Samting Gospel?

Em i gut tru long lukim yu painim taim long sindaun na mekim toktok long Baibel. Ating yu gat tingting long pasin lotu. Go long hauslotu, mekim ol samting bilong lotu, biahinim ol pasin bilong lotu. Mipela gat wankain tingting olsem yu. Baibel i tok God i stap insait long lewa bilong wanwan manmeri we i save harim toktok bilong en. Ol samting yumi mas mekim, em Baibel yet i tok-klia long ol. Na ol dispela samting i no planti. Go insait wara long taim bilong baptais na kaikai bret long olgeta wik long tingim Jisas, em tupela bikpela samting.

O ating yu wanpela manmeri nating, tasol yu laik God bai stap long laip bilong yu. Tasol yu no traim moa. Na ating dispela i tru long planti long yumi. Yumi laik tasol long rid liklik, kam kisim skul tasol long Baibel, o mekim toktok long en tasol. Em i gut yumi gat biliv long God, olsem em i stap long wanem, God em i gat laip na tru em i stap. Tasol Baibel i gat planti samting yumi yet mas painim taim yumi glasim gut Baibel. Yumi ken save gut long em, na kamap memba long plen long laip en we i no gat arere long en. Dispela Baibel, Spirit-Tambu i bin mekim na halivim ol man long raitim. Em i no wok na toktok bilong man, we yu ken lukim long ol narapela buk. Nogat. Em wok na buk bilong God. Olsem na em i gut long stadim Baibel.

O ating yu ting yu gat save pinis long olgeta samting. Yu lukim pinis ol toktok long Baibel na yu gat save pinis long ol toktok. Tasol sapos yu tok tru, i gat ol samting yu nogat save long ol yet. Yu ken pilim i gat samting yu nogat, yu poret long taim bihain, yu no gat save bai yumi go kamap we long bihain taim. Dispela kain samting olsem bilakpela dok i save bihainim manmeri inap long dai bilong ol. Na yu, sapos mipela tok, yu traim gen, yu inap?. Mipela save olsem kain pasin na tingting bilong manmeri long kisim save, em i paulim tingting bilong yu long Baibel. Go bek long Baibel ves yet.

O ating yu lukim ol lain-lotu na yu ting olsem ol narapela lain gen bilong go yet long pasin save, narapela samting bilong yusim long pilai na stap, narapela gutpela samting long mekim, narapela rot bilong bihainim – tasol olgeta bai bungim yu long ples matmat wanpela de. Laip em i sot long kain pasin bilong sindaun. Wanpela taim bai yu dai na slip long matmat bilong yu, dai bai stopim yu long mekim samting. Olsem na larim toktok bilong Baibel kam insait long yu nau. Plis painim liklik taim long sindaun isi na harim.

Inap mi ansaim dispela askim, Wanem Samting Gospel?

Plis openim Niutestamen i go long Matyu 1:1. Dispela em i stat bilong tok-save long mining bilong Gospel. Yumi rid:

“Dispela em i tok long ol lain tumbuna bilong Jisas Krais. Jisas em i bilong lain bilong Devit na Devit em i bilong lain bilong Abraham”.

Matyu i no stat givim mining yumi tingim. Em i tok Jisas em i kam long lain bilong Devit na Abraham. Na long dispela, long Matyu, em i stat bilong Gospel. Pol i bin lukim olsem tu. Lukim Galasia 3:8:

“Bipo yet God i save olsem, bihain ol arapela lain bai i bilip long gutnius, na em i ting long em bai i kolim ol stretpela manmeri. Olsem na bipo tru em i autim gutnius long Abraham, olsem buk bilong God i tok, ‘Long yu God bai i mekim gut long olgeta lain manmeri.’”

Em nau, ol i bin promisim dispela Gospel long Abraham. Pol i tokaut long dispela. Olsem na sapos yumi save wanem samting God i promisim Abraham, yumi inap save wanem samting Gospel. Yumi gobek long Oltestamen, na lukim wanem samting God i bin tokim Abraham. Yumi go long Jenesis, namba wan buk long Baibel, Jenesis 17:8:

“Dispela graun Kenan nau yu stap long en, em i graun bilong ol arapela lain. Tasol bai mi givim dispela olgeta graun long yu na long ol lain pikinini bilong yu i kamap bihain, na em bai stap graun bilong yupela oltaim, oltaim. Na bai mi stap God bilong ol lain pikinini bilong yu.”

Olsem na ol i bin tokim Abraham em na ol pikinini bilong en bai stap longpela taim long dispela graun. Olsem na yumi ken tok, laip i stap oltaim i wanpela astingting we i save kamap long Oltestamen olgeta taim. Lukim – olgeta toktok i stap insait long Baibel, ol i no abrus, ol i wankain. Dispela i kamap olsem wanem? Tanim Baibel i go long Jenesis 22:17, 18:

“Olsem na bai mi mekim gut tru long yu. Na bai mi mekim ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti tru olsem ol sta bilong skai na olsem wesan bilong nambis. Na bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i daunim ol birua bilong ol, na kisim ol taun bilong ol.”

“Na olgeta lain pipel long graun bai ol i askim mi long givim blesing long ol na mekim gut long ol olsem mi mekim gut long ol lain tumbuna pikinini bilong yu. Long wanem, yu bin bihainim tok bilong mi.”

Abraham bai gat wanpela pikinini man na dispela pikinini bai as long ol blesing bilong dispela graun. Na long save long Baibel, larim Baibel yet i mekim toktok long em yet. Yumi bilong ridim na kisim save long Baibel. Ol toktok yumi ridim pinis antap, i stap long Niutestamen – Eks 3:25, 26. Yumi tanim Baibel i go na lukim.

“Yupela i lain pikinini bilong ol profet, na yupela i man bilong kisim ol samting God i bin promis long givim taim em i mekim dispela kontrak wantaim ol tumbuna bilong yupela. Em i bin tokim Abraham olsem, ‘Long tumbuna pikinini bilong yu mi bai mekim gut long olgeta lain manmeri bilong graun.”

“Orait God i kirapim dispela wokman bilong en, na i salim em i kam long yupela pastaim, bilong mekim gut long yupela halivim yupela olgeta wanwan long lusim ol pasin nogut bilong yupela.

Nau yumi ken askim, husat i pikinini bilong Abraham? Jisas. Na wanem blesing em i ken givim manmeri bilong dispela graun? Blesing bilong lus-tingting long ol pekato na laip-oltaim yumi ken kisim long Jisas. Yumi lukluk mo yet i go long Galasia 3:16:

“Orait bipo God i bin tok long gutpela samting bai kamap bihain. Dispela promis God i givim long Abraham wantaim pikinini bilong en. Buk bilong God i no tok olsem, “Long pikinini bilong yu.” Dispela pikinini em Krais.”

Em nau yumi lukim, pikinini bilong Abraham em i wanpela tasol, wanpela, em Jisas. Tasol dispela wanpela man i kamap planti manmeri, planti olsem ol sta antap long skai? Yumi ridim Galasia 3:27-29.

“Yupela ol manmeri i bin kisim baptais na i ;pas wantaim Krais, yupela olgeta i bin pasim Krais olsem man i pasim longpela klos bilong en.

Na long lain bilong Krais, i no gat ol Juda na ol Grik. I no gat ol wokboi nating na ol man i stap fri. I no gat ol man na ol meri. Nau long Krais Jisas yupela olgeta i stap wanpela tru.

Na sapos yupela i stap lain bilong Krais, orait yupela i stap pikinini bilong Abraham tu. Em yupela tasol ol lain bilong kisim ol dispela samting bipo God i bin promis long givim long ol lain bilong Abraham.”

Em nau, ol manmeri tasol we i baptais long Jisas Krais, ol i gat ol dispela promis – promis bilong gat laip long dispela graun. Olsem na yumi mas baptais sapos yumi gat laik long dispela laip we i no gat pinis bilong en. Pol i tok, dispela bikpela laik, em i bin “laik bilong ol Israel” (Eks 28:20). Taim Jisas i bin kisim dai, dai bilong en em i bin laik bilong en – em i bin laik bilong ol Israel.

Pasin baptais em i wanem? Baptais em i no kapsaitim wara long manmeri. Niutestamen ol i bin raitim long tokples Grik, na mining bilong baptais, em: putim i go insait long wara. Em i olsem sip i go daun long solwara na solwara i karamapim. O olsem wanpela hap laplap ol i putim i go insait long wara bilong putim nupela kala. Lukim Matyu 3:13-16:

“Long dispela taim Jisas i lusim Galili na i go long wara Jordan. Em i go long Jon, na i laik kisim baptais long han bilong Jon.

Tasol Jon i laik pasim em, na i tok, “Mobeta mi kisim baptais long yu. Olsem wanem na yu kam long mi?

Tasol Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Maski, nau yu mas mekim olsem mi tok. Long dispela pasin bai yumi inapim olgeta samting God i laik yumi mas mekim.” Olsem na Jon i bihainim tok bilong em.

Jisas i kisim baptais pinis, na kwiktaim em i lusim wara na i kam antap. Na heven i op, na em i lukim Spirit bilong God i kam daun olsem wanpela bilong ol dispela kain pisin ol i kolim balus, na i kam i stap long em.”

Jisas i bin “go daun” long wara na bin “kamaut long en.” Ol bin baptaisim em, taim i gro wanpela bikpela man. Ol i no bin baptaisim em taim em i bin liklik mangi. Ol i putim em i go insait long wara, ol i no kapsaitim wara. Olsem na ol i go long wara bilong Jisas long baptais. Olsem Jisas i bin baptais, yumi tu mas baptais olsem tu. Dispela pasin bilong go insait long wara na kamaut long wara, em i makim dai na kirap bilong Jisas. Na yumi nau mas mekim dispela dai na kirap bilong yumi.

Em tasol dispela as na yumi mas baptais olsem Jisas. Yumi no ken kapsaitim wara. Lukim Roman 6:3-5:

“Yu bin pas wantaim Krais Jisas na kisim baptais, na long dispela pasin yumi olgeta i bin pas wantaim dai bilong em. Ating yupela i no save long dispela, a?

Long baptais yumi bin pas wantaim dai bilong Krais, na God i planim yumi wantaim Krais long matmat. Na long bikpela strong bilong em yet, Papa i bin kirapim Krais long matmat. Olsem bai yumi tu i ken wokabaut long nupela laip.

Yumi pas wantaim Krais na yumi bin dai olsem em i bin dai. Olsem tasol bai yumi pas wantaim em na kirap bek tu olsem em i bin kirap.”

Olsem na mipela mekim toktok i kam long yu, yu mas baptais - yu mas mekim baptais em wanpela samting bai kamap long laip bilong yu. Yu mas kisim Krais i kam insait long laip bilong yu. Taim yu baptais, yu kamap memba bilong em, na ol tok-promas bilong en bai bilong yumi tu. Taim em i kambek, bai yumi kirap, skelim laip bilong yumi, na sapos yumi bin stap stret bihainim ol toktok bilong God, bai yumi kisim laip olsem Jisas i gat nau long en. Bai yumi stap wantaim Jisas long dispela graun. Sapos yu bilivim dispela, laip bilong yu i gat nupela mining. Wanem problem yumi gat long dispela graun, yumi save ol problem bilong nau tasol, na taim Jisas i kambek bai givim nupela laip we bai stap olgeta taim. Em nau na long Baibel na long Jisas i gat trupela laip yumi mas lukluk i go long en. Dispela laip bai kam, em i winim laip na ol problem bilong yumi nau.

Tasol dispela man, Jisas bai kisim na halivim yumi olsem wanem? Em i bin sanap makim yumi, olsem na yumi mas baptais go long dai na kirap bilong en. Em i bin kamap olsem yumi tasol. Lukim Hibru 2:14 -18:

“Ol dispela pikinini Jisas i tok log en, em ol manmeri tasol. Olsem na Jisas tu i kamap man wankain olsem ol, bai em i ken i dai, na long dispela pasin em i ken bagarapim Satan, em dispela man i gat strong bilong mekim ol manmeri i dai.

Ol manmeri ol i save pret long dai, na olgeta taim ol i stap long graun, dispela pret bilong ol i mekim ol i stap olsem ol kalabus bilong Satan. Tasol Jisas em i dai bilong lusim ol long dispela kalabus.

Tru tumas, Jisas i no bin mekim dispela wok bilong helpim ol ensel. Nogat. Em i mekim wok bilong helpim ol lain tumbuna bilong Abraham.

Olsem na long olgeta samting em i mas kamap wankain tru olsem ol brata bilong en, na em bai inap i stap hetpris bilong ol na mekim wok bilong God. Em i kamap hetpris bilong sori long ol manmeri, na em i save bihainim olgeta tok bilong God na mekim wok bilong em, em wok bilong tekewe sin bilong ol manmeri.

Ol traim i bin kamap long em na em yet i bin karim pen. Olsem na em inap long helpim ol manmeri long taim ol traim i kamap long ol.”

Yumi mas luksave ‘devil’ em i no wanpela poput o wanpela dragon. Ol i bin yusim long sanap makim pekato. “Pe bilong sin em dai” (Roman 6:23), tasol long hia yumi ridim devil i “gat pawa bilong dai”. Tasol yumi yet bai mas daunim pasin man bilong dispela graun, yumi no bai daunim pasin bilong wanpela man we i gat pawa na em i stap autsait long yumi. Nogat. Ves 14 em i tokim dispela samting planti taim. Jisas, em yet, i bin kamap olsem yumi tasol manmeri bilong dispela graun. Tasol planti lotu tok i gat tripela God long wanpela ‘triniti’ na wanpela long tripela em Jisas. Tasol Baibel i no tok olsem. Yumi mas save gut long tokples Hibru taim yumi toktok long Jisas. Jisas i bin olsem yumi manmeri bilong dispela graun. Man i raitim tok, em i tokim dispela popela taim. Ol i bin traim em olsem yumi.

Na ol i save traim yumi olsem wanem? Long yumi manmeri bilong dispela graun. Lukim Jems 1:13-15:

“Sapos samting i kirapim bel bilong wanpela man na i pulim em long mekim sin em i no ken tok, “God i pulim mi long mekim dispela pasin.” Nogat. Sin i no inap pulim God, na God i no save pulim man long mekim sin.

Tasol bel bilong yumi olgeta wanwan i save kirap na pulim yumi. Dispela laik nogut bilong yumi yet i save grisim yumi na giamanim yumi, bilong kirapim yumi long mekim sin.

Orait na dispela pasin bilong bel kirap, em i olsem meri i kisim bel, na bihain em i save kamapim sin, olsem meri karim pikinini. Na taim sin i kamap bikpela, em i save kamapim dai.

Mining bilong dispela em i olsem: Jisas i bin kamap olsem yumi manmeri bilong dispela graun. Devil i no inap long traim God, ol i save tok, tasol Hibru i tok ol i bin traim Jisas. Olsem na yumi ken tok, Jisas i no bin God. Em i bin manmeri bilong dispela graun – pikinini bilong God, lain bilong Devit, Abraham na Meri bin bonim. God i no inap bon, tasol Jisas i bin bon. God i no inap die, tasol Jisas i bin dai. Yumi no inap lukim God, tasol ol manmeri bilong dispela graun bin lukim na holim Jisas. Jisas i no bin stap bipo long bon bilong en. Em i papa long God na Meri bonim em. Lukim Luk 1:31-35:

“Harim. Yu bai kisim bel na karim wanpela pikinini man. Na yu mas kolim nem bilong en Jisas.

Em bai stap bikman. Na bai ol i kolim em Pikinini bilong God Antap Tru. Na God bai i putim em i stap king olsem tumbuna bilong en Devit.

Em bai stap king bilong ol lain bilong Jekop oltaim. Na wok king bilong en bai i no inap pinis.

Na Maria i askim ensel olsem, ‘Dispela samting bai i kamap olsem wanem? Mi no marit yet long wanpela man.’

Na ensel i bekim tok bilong en olsem, ‘Holi Spirit bai kam long yu, na strong bilong God Antap Tru bai i karamapim yu. Olsem na dispela pikinini bihain bai yu karim, em bai i stap gutpela na stretpela man bilong God.”

Lukim olgeta toktok i soim olsem bai dispela samting bai kamap long bihain taim. Em bai kamap pikinini bilong God, Meri bai gatbel long en – em Jisas i stat long hia. Tasol aidia na astingting bilong Jisas i bin stat long stat bilong taim. Lukim Meri em i bin wanpela meri nating. Jisas em i wan lain bilong Abraham na Devit, na dispela i kamap long wanem, Meri em i wan lain bilong tupela. Sapos Jisas em i bin God, Meri em i bin mama bilong God, na em i no meri nating. Sapos olsem Baibel i toktok, Jisas i bin pikinini bilong God, na em i bin “pikinini man bilong God”, em i lain bilong Abraham na Devit na Meri bin gatbel long en, em nau yumi ken tok Meri em i bin wanpela meri nating. Bai yumi bilivim o nogat – as bilong biliv bilong yumi, em i tru o em i no tru. Bilivim trupela samting em i wanpela bikpela samting, long wanem, pasin biliv na lotu em i save kamapim laip na kain sindaun bilong yumi. Lukim Hibru 4:15,16:

“Yumi yet i no gat strong long daunim sin. Tasol yumi no ken ting, dispela hetpris bilong yumi em no inap sori long yumi. Nogat. Olgeta traim i save kamap long yumi, dispela olgeta i bin kamap pinis long em bilong traim em tu. Tasol em i no mekim sin.

Olsem na yumi ken go klostu long God, na yumi no ken pret. Em i man bilong marimari. Yumi go long em, na bai yumi lukim em i sori long yumi. Na sapos yumi gat hevi, orait marimari bilong en bai i helpim yumi.”

Jisas i bin wankain yumi, olsem na yumi ken pre wantaim strongpela biliv olsem long em, yumi stap wantaim God. Yumi no ken go long pris bilong dispela graun, hauslotu o pasta bilong mekim pre gutpela.

Bai mi sotim nau ol samting yumi mekim toktok long ol:

1.       I gat wanpela God tasol, na i nogat ‘triniti’

2.       Jisas em i pikinini man bilong God, em i no God. Em i no bin stap inap taim em i bin bon. Em bin bungim ol traim na ol narapela samting olsem ol manmeri bilong dispela graun i bungim. Tasol em i no bin gat pekato. Em i bin givim laip bilong en long yumi. Pen em i bin kisim i no liklik. Tasol em i no bin sin olsem na God i kirapim em long matmat.

3.       Long baptais taim yumi bikman pinis, na baptais i go insait long wara, yumi stap wantaim Jisas long dai na kirap bilong en.

4.       Olsem na taim Jisas bai kambek, yumi bai kirap, ol i skelim laip bilong yumi, na kisim laip we i nogat arere bilong long Kingdom bilong en, em long dispela graun. Dispela kingdom bai olsem Gaden long Iden taim God i bin mekim man, tasol bai moa gut gen. Ol problem i stap long dispela graun nau – pait, angre, sore, dai, bai pinis olgeta.

5.       Taim yumi dai pinis, dai bilong yumi em i olsem ‘slip-dai’ tasol. Hel em i ples matmat.

6.       Manmeri em i no bilong stap i go na i no inap dai. Ol i mekim yumi long pauda graun na long dispela bai yumi gobek taim yumi dai. Taim yumi dai, yumi no kamap dipren na go long sampela hap. Yumi slip tasol long ples matmat.

7.       ‘Satan’ em i sanap makim pasin nogut insait long yumi. Em yumi mas pait bilong abrusim. Em i no sanap makim dragon o wanem samting i stap. God em i 100% strong moa. Em i no save dilim pawa bilong en long Satan. Ol problem bilong yumi kam long God, na i no Satan, na olsem i gat as long wok bilong tupela.

8.       Yumi ridim Baibel yumi yet, yumi ken painim trupela rot i go long God.

Mi mekim strongpela toktok long you. Stadim na skelim ol dispela samting, no ken malolo inap yu save long trupela Gospel. Mi biliv bai yu stadim “Bible Study Course” bilong mipela na makim taim olsem wanpela de bai yu baptais insait long wara. Na bai yu gat laip we i nogat arere bilong en.

Yumi no inap tingim wanem samting tru dispela laip we i nogat arere bilong en. Tasol mi laik tok olsem bai yumi stap i go i go na bai yumi no inap lukim arere bilong dispela laip. Na yumi we i stap nau, yumi klostu tru long stat bilong dispela laip. Dispela em i mas bikpela tingting bilong yumi long en. Tasol yumi mas baptais long Jisas na stap long em. Mi mekim dispela strongpela toktok long yu. No ken ting em i samting nating bilong toktok long en.

 

LAIN WEI LONG RIDIM GUT BAIBEL

NOGAT PE

I gat wanpela Baibel tasol i gat planti sios. Tasol mipela laik yu mas ridim Baibel yu yet bilong painim trupela toktok. Mipela biliv i gat wanpela God tasol. Jisas em i pikinini man bilong God, em i bin olsem yumi na yumi mas baptais i go insait long wara long kisim halivim long dai na kirap bilong en. Klostu em i kambek na kamapim Kingdom bilong en long dispela graun (i no long heven). Plis sainim aplikesen (tambolo) long kisim nating wanpela liklik buk. Dispela liklik buk bai halivim yu long stadi bilong yu long Baibel.


Nem: ________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________

_________________________________ Tel: _____________________

Fax: ________________________ Email: ___________________________

Tokples:

Salim i kam long:

Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, CR2 0HJ

ENGLAND.

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics