Šta je jevanđelje?

Dobro je videti Vas kako ste odvojili vreme da razmislite o poruci Biblije. Možda ste prosto oprezni kada je religija u pitanju. Odlaženje u crkvu, izvođenje rituala, poštovanje tradicija. I mi se u potpunosti slažemo sa Vama. Biblija uči da Bog živi u srcima muši žena koji slušaju Njegove reči. Jedine ceremonije koje treba da poštujemo su one koje sama Biblija jasno objašnjava – a njih je veoma malo u Bibliji. Krštavanje uranjanjem u vodu i nedeljno lomljenje hleba u sećanje na Hrista su dve glavne.

Ili ste možda Vi prosto jedna obična osoba koja želi Boga u svom životu, ali ne želi da ide dublje od toga. To verovatno važi za mnoge od nas koji pročitaju neki religiozni letak, odu na neko predavanje o Bibliji, ili raspravljaju o tome. Divno je što verujemo da Bog jeste; jer On sigurno postoji. Ali još toliko toga čeka da bude otkriveno – proučavanjem Njegove reči, Biblije, možemo spoznati Njega i imati udela u Njegovom večnom planu. Tu knjigu napisao je Njegov Duh koji je uticao na ljude koji su je napisali – to nisu samo reči ljudi, kao u bilo kojoj drugoj knjizi. Zbog toga je toliko vredna proučavanja.

Ili Vi možda mislite da sve znate. Pogledali ste Bibliju, razumeli ste je. Ali ako ste veoma, veoma iskreni, nešto nedostaje. Postoji još uvek to osećanje praznine, taj strah od prirode, taj nedostatak sigurnosti o našoj konačnoj sudbini... ta sumnja koja kao crni pas prati većinu muškaraca i žena do njihovog groba. I Vama, mi kažemo: pokušajte još jednom.- Možda su se ljudska tumačenja izmešala sa vašim posmatranjem Biblije. Vratite se samom Biblijskom tekstu.

Ili možda vidite Hrišćanstvo kao "samo još jednu intelektualnu avanturu", još jedan hobi koji će vas zabavljati neko vreme, još jednu očaranost, još jedan grad na putu – koji svakako vodi do groba. Život je previše kratak za ovako ciničan stav. Jednog dana će vas položiti u grob, jednog dana će Vas stići užasna finalnost smrti. Iskreno saslušajte Biblijski tekst sada. Molimo Vas, samo za vaše dobro, odvojte nekoliko minuta svog života da bar razmotrite ono što on poručuje.

Dakle mogu li postaviti ovo pitanje: Šta je Jevanđelje?

Molim Vas otvorite Novi Zavet kod Jevanđelja po Mateju 1:1. Ovo je početak Matejevog objašnjenja Jevanđelja. Čitamo:

Knjiga rođenja Isusa Hrista, sina Davidova, sina Avramova.

To nije baš ono što bismo očekivali. On kaže da je Isus potomak Davida i Avrama. I ovo je, za Mateja, početak Jevanđelja. Pavle ga vidi na isti način, Pogledajmo Poslanicu Galatima 3:8:

A Pismo -, predviđajući da će Bog verom pagance opravdati -, unapred objavi Avramu: "U tebi će se blagosloviti svi narodi!"

Dakle, Jevanđelje je ono što je obećano Avramu. Tako kaže Pavle. Dakle, ako možemo razumeti šta je Bog obećao Avramu, možemo razumeti šta je Jevanđelje. Vratimo se Starom Zavetu, i pogledajmo šta je Bog rekao Avramu. Idemo do Postanja, prve Biblijske knjige. Postanje 17:8:

Tebi i porodu tvome posle tebe daću zemlju u kojoj si ti stranac, svu zemlju Hanansku u posed večni i biću Bog njihov.

Dakle Avramu je rečeno da će on i njegova deca živeti zauvek na ovoj zemlji. Dakle, večni život je ideja koja se pojavljuje u Starom Zavetu. Zapamtite to – jer je bitna poruka Biblije ista kroz celu knjigu. Kako je ovo moguće? Okrenite na Postanje 22:17,18:

Blagosloviću te i umnožiću tvoj porod kao zvezde na nebu, kao pesak na obali morskoj, i porod će tvoj držati vrata neprijatelja svojih, i u tvom će se porodu blagosloviti svi narodi zemlje, jer si glas moj poslušao.

Avram je trebao imati sina koji bi bio izvor blagoslova za celi svet. Način da se razume Biblija je da se uvidi kako Biblija sama sebe citira i daje nam interpretacije. Ove reči koje smo upravo pročitali citirane su u Novom Zavetu – u Delima 3:25,26. Pođimo tamo i pronađimo interpretaciju.

Vi ste sinovi proroka i saveza koji učini Bog s ocevima vašim, govoreći Avramu: Svi narodi na zemlji blagosloviće se u potomstvu tvome! Vama najpre Bog -, podignuvši služitelja svoga, posla ga da vas blagosilja, i da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.

Dakle, šta je seme Avramovo? Isus. A šta su blagoslovi koje bi on omogućio svim muškarcima i ženama celoga sveta? Blagoslovi opraštanja grehova i spasenje. Idemo dalje na poslanicu Galatima 3:16:

Obećanja behu učinjena Avramu i potomstvu njegovu. I ne kaže "I potomstvima", kao za mnoga, nego samo za jedno: "I potomstvu tvome", a to je Hristos.

Dakle, seme Avramovo bio je jedan čovek, pojedinac, Isus. Ali kako je taj jedan čovek mogao postati tako mnogo njih, koliko je zvezda na nebu? Pročitajmo poslanicu Galatima 3:27-29.

Jer koji se god u Hrista krstite , u Hrista se obukoste. Nema tu više ni Judejina ni Grka, nema ni roba ni gospodara, nema ni muško ni žensko, jer ste vi svi jedno u Isusu Hristu. A kad ste Hristovi, onda ste vi potomstvo Avramovo, naslednici po obećanju.

Dakle, samo oni koji su kršteni u Hristu imaju udela u ovim obećanjima – obećanjima o večnom životu ovde na zemlji. Zato moramo biti kršteni ako hoćemo da budemo spašeni! Pavle kaže da je ova nada bila "nada Izraela" (Dela 28:20). Kad se suočio sa smrću, ovo je bila njegova nada – nada Izraela. Šta je, onda, krštenje? To nije prskanje. Novi Zavet napisan je na grčkom, i reč prevedena kao "krštenje" stvarno znači potopiti. Koristila se za opisati brod koji tone, koji je potapan, ili za komad tkanine koji se ponovo farba tako što se uranja u boju. Pogledajmo Jevanđelje po Mateju 3:13-16:

Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti. Ali mu se Jovan protivljaše, govoreći: Ti treba mene da krstiš, a ti k meni dolaziš! Isus mu odgovori: Ostavi to sad, jer je dostojno da ovako ispunimo sve što je pravo.-I Jovan mu se više ne protivi. Kako se Isus krsti, on iziđe iz vode. I gle otvoriše se nebesa, i on vide Duha Božijeg silaziti kao golub i dolaziti na njega.

Isus "izađe iz vode" u koju je prethodno ušao . On je kršten kao odrasla osoba, ne kao beba: uranjanjem, ne prskanjem. Zato je to učinjeno u reci. I kao što je on bio kršten, tako bismo trebali biti i mi. Ovo uranjanje i izlaženje simbolizuje smrt i uskrsnuće Isusovo, i našu odluku da učinimo Njegovu smrt i uskrsenje svojim. Zbog toga to mora biti uranjanjem, ne prskanjem. Pogledajmo Rimljanima 6:3-5:

Neznate li da svi koji se krstimo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstimo se? Tako se s njim pogrebosmo krštenjem u smrt njegovu, da kao što uskrsnu Hristos iz mrtvih slavom očinom, tako i mi u obnovljenju života da hodimo. Jer ako smo jednaki s njim jednakom smrti, bićemo i jednakim uskrsenjem.

Zbog toga vas usrdno molimo da se krstite – postavite to sebi kao cilj u životu, da prihvatite Isusa Hrista! Kada smo kršteni u Hristu, mi postajemo deo Njega, i zato se obećanja odnose na nas. Zbog toga kada se On vrati, mi ćemo biti uskrsnuti, biće nam suđeno i onda, ako smo živeli iskreno prema Božijoj reči, biće nam dat večni život koji On sada ima. Onda ćemo živeti večno u Božijem Kraljevstvu ovde na zemlji. Ako verujete u ovo, onda život ima jedno novo značenje. Bilo kakve materijalne probleme da imamo, shvatićemo da su oni samo privremeni, a kad se Hrist vrati On će nam dati novi večan život. Zbog ovoga je u Bibliji i u Hristu stvarna NADA. Nada pred nama je tako velika da naši sadašnji problemi ne izgledaju tako veliko.

Ali kako to može biti, da nas ovaj čovek Isus može spasiti? On je bio naš predstavnik, i zbog toga mi moramo biti kršteni u Njegovu smrt i uskrsnuće, jer je On bio baš kao mi. Pogledajmo Jevrejima poslanicu 2:14-18:

I kako su deca sudeonici puti i krvi, tako i on sudelova u tome, da smrću satre onoga koji je imao moć smrti, to jest đavola, i da oslobodi sve one koji od straha od smrti behu robovi u celom svom životu. Jer on zaista ne dođe u pomoć anđelima, nego potomstvu Avramovu. Zato je trebao u svemu da bude napravljen sličan braći svojoj, da bi bio milosrdan i veran prvosveštenik pred Bogom, da bi izvršio službu očišćenja greha naroda. Jer budući sam bio iskušan u onome u čemu pretrpi, može da pomogne onima koji se iskušavaju.

Zapazite usput da đavo nije neka životinja ili zmaj. On se ovde koristi kao personifikacija greha. "Plata za greh je smrt" (Rimljanima poslanica 6:23), ali mi ovde čitamo da đavo "ima snagu smrti". Mi treba da se borimo protiv naše vlastite prirode, ne protiv nekog nevidljivog bića izvan nas samih. Stih 14 to ponavlja nekoliko puta - On, Njega, takođe, učestvovao, ista priroda kao. Pa ipak većina "hrišćanskih" grupa uči da postoje tri Boga u trojstvu, i da je jedan od njih Isus. Ali to nije ono što nalazimo u Bibliji. A prema Jevrejima, veoma je važno da ispravno shvatimo Isusa. On je bio upravo naše prirode. Pisac to naglašava 4 puta! On je bio iskušavan kao mi. A kako smo mi iskušavani? Zbog naše ljudske prirode. Pogledajmo Jakovljevu poslanicu 1:13-15:

Niko, kad se kuša, da ne govori: "Bog me iskušava", jer se Bog ne može zlom iskušati, i on nikoga ne iskušava, nego svakoga iskušava njegova žudnja, kad ga ona vuče i mami. Tada, zatrudnevši, žudnja rađa greh, kad je počinjen, rađa smrt.

To znači da je Isus imao našu ljudsku prirodu. Bog ne može biti iskušavan, ona kaže, ali Isus je bio iskušavan, Jevreji kažu. Dakle Isus nije bio sam Bog. On je bio jedan čovek, Božiji Sin po rođenju, potomak Davida i Avrama kroz Mariju. Isto tako, Bog ne može biti rođen; ali Isus je bio rođen. Bog ne može umreti; ali Isus je umro. Mi ne možemo videti Boga; ali ljudi su gledali i doticali Isusa. Isus nije postojao pre svog rođenja, takođe. On je bio sin Boga kroz Mariju. Pogledajmo Jevanđelje po Luki 1:31-35:

I evo zatrudnećeš i rodićeš sina, i nadenućeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sin Najvišega, i daće mu Gospod, Bog, presto Davida, oca njegova. On će u domu Jakovljevu večito kraljevati, i kraljevstvo njegovo neće kraja imati. Reče Marija anđelu: Kako će to biti kad ja ne znam za muža? Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božiji.

Zapazite svo to buduće vreme! On će biti Sin Božiji, Marija će začeti u svojoj utrobi – tamo je Isus počeo, iako je ideja, logos o Isusu, bio sa Bogom od početka. Zapazite da je Marija samo jedna obična žena. Isus je bio potomak Davida i Avrama, i ovo je moglo biti samo zato što je njegova majka bila njihov potomak. Ako je Isus bio Bog, onda je Marija majka Božija, i nije bila obična žena. Ako je kao što Biblija uči Isus bio Sin Božiji i takođe "sin čovečiji", potomak Avrama i Davida kroz Mariju, jasno je da je Marija bila jedna obična žena. Dakle ili je sve ili ništa – jedan sistem ispravnog verovanja, ili jedan sistem pogrešnog verovanja. Važno je verovati u ispravnu stvar, jer doktrina utiče na to kako živimo. Pogledajmo poslanicu Jevrejima 4:15,16:

Jer nemamo prvosveštenika koji nam naše slabosti ne može oprostiti, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, bez greha. Pristupajmo dakle s pouzdanjem k prestolu milosti, da nađemo milosrđe i primimo milost, da bismo dobili pomoć u potrebama svojim.

Zato što je Isus bio naše prirode, možemo se sa poverenjem moliti kroz Njega Bogu. Nije nam potreban čovek sveštenik, crkvena zgrada ili pastor da učine naše molitve prihvatljivim.

Možemo li rezimirati stvari koje smo nabrojali:

1.       Postoji samo jedan Bog, ne neko "trojstvo".

2.       Isus je Sin Božiji, ne sami Bog; On nije postojao pre nego što je rođen. On je imao sva naša iskušenja i ljudska iskustva, ali On nikada nije grešio. On je dao Svoj život za naš u jednoj bolnoj smrti, ali onda, zato što nikada nije grešio, Bog ga je uskrsnuo iz mrtvih.

3.       Kroz krštenje u Hristu potpunim potapanjem u vodu jedne odrasle osobe, mi delimo njegovu smrt i uskrsnuće.

4.       Dakle kada se Isus Hrist vrati mi ćemo biti uskrsnuti, biće nam suđeno i dat večni život u Njegovom Kraljevstvu – koje će biti ovde na ovoj zemlji. To Kraljevstvo biće kao što je bio svet u Rajskom vrtu, kada je Bog stvorio čoveka – čak i bolje. Svi problemi koji su sada na zemlji – rat, glad, tuga, pa i smrt, najzad će prestati – zauvek.

5.       Nakon smrti mi smo nesvesni - "pakao" znači samo "grob".

6.       Duša nije besmrtna; mi smo stvoreni od praha i vraćamo se u prah. Duh je snaga života u nama, koji Bog uzima nazad kada umremo. Mi ne nastavljamo da postojimo u bilo kojoj svesnoj formi nakon smrti.

7.       "Sotona" je simbol za zle ljudske porive u nama, protiv kojih se moramo boriti; to nije ime nekog zmaja ili čudovišta koje postoji. Bog je 100% moćan; On ne deli svoju moć sa "sotonom". Svi naši problemi potiču od Boga, ne od sotone, i zbog toga u njima postoji pozitivna duhovna svrha.

8.       Čitajući Bibliju sebi mi možemo naći pravi put ka Bogu.

Usrdno vas molimo, proučavajte ove stvari, i ne dajte sebi odmora dok sigurno niste shvatili pravo Jevanđelje. Tako se nadamo da ćete proučavati naš besplatni kurs proučavanja Biblije; i postaviti sebi cilj, da budete kršteni jednog dana, potpunim potapanjem u vodu. Tada ćete sigurno imati nade za večni život. U redu, mi ne možemo zamisliti večni život. Samo predlažemo da zamislite jednu dugačku, dugačku liniju, bez kraja, koja se proteže u daljinu; I mi u ovom životu smo samo nekoliko milimetara na njenom početku. Ovo stvarno jeste naša nada, ako budemo kršteni u Hristu i živeli u Njemu. Molimo Vas, shvatite sve ovo ozbiljno, i nemojte to tretirati kao puku religiju, kao nešto obično.

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics