Čo je evanjelium?

Sme radi, že si našiel čas, aby si uvažoval o biblických pravdách. Možno si opatrný v otázke náboženstva alebo chodíš do kostola, vykonávaš obrady a nasleduješ tradície. Celkom s tebou súhlasíme. Biblia učí, že Boh býva v srdci mužov a žien, ktorí počúvajú Jeho slová. Jediné obrady, ktoré by sme mali nasledovať, sú tie, ktoré samotná Biblia jasne uvádza, a tých je v Biblii veľmi málo. Byť pokrstený úplným ponorením vo vode a lámanie chleba každý týždeň na pamiatku pána Ježiša sú dva hlavné obrady.

Alebo si len obyčajný človek, ktorý potrebuje Boha vo svojom živote, ale nechce ísť hlbšie. Tak to je v prípade mnohých z nás, ktorí by aj prečítali náboženský leták, išli na prednášku o Biblii, alebo by o tom diskutovali. Je to skvelé, že veríme, že Boh je, pretože on určite existuje. Ale je toho oveľa viac na odhalenie – štúdiom Božieho slova, Biblie, môžme Ho lepšie spoznať a stať sa súčasťou Jeho večného plánu. Táto kniha bola napísaná pôsobením Svätého ducha na pisateľov, nie sú to len ľudské slová ako v každej inej knihe. Práve preto je Biblia hodná štúdia.

Alebo možno si myslíš, že už všetko vieš. Prezrel si Bibliu a všetkému rozumieš. Ale ak si skutočne úprimný, musíš priznať, že niečo ti chýba. Je tu pocit prázdnoty, strach z budúcnosti, neistota o našom konečnom osude... tieto pochybnosti, ktoré sú ako čierna mora sprevádzajúca väčšinu mužov a žien až do hrobu. Tebe však hovoríme: Skús to ešte raz. Možno ľudské vysvetlenia mali vplyv na tvoje porozumenie Biblie. Vráť sa k samotnému biblickému textu.

Alebo možno vnímaš kresťanstvo ako "len duchovné dobrodružstvo", ďalší koníček na krátku chvíľu, ďalšie okúzlenie, či miesto na tvojej ceste, ktorá aj tak vedie do hrobu. Život je príliš krátky, aby si mal taký cynický postoj. Jedného dňa ťa pochovajú, jedného dňa sa nad tebou uzavrie tá hrozná konečnosť smrti. Prosím, pre tvoje vlastné dobro, venuj niekoľko minút zo svojho života, aby si sa zamyslel nad tým, čo hovorí Biblia.

Teda môžem položit otázku: Čo je evanjelium?

Prosím, otvor si Nový zákon, Evanjelium podľa svätého Matúša 1:1. Toto je začiatok Matúšovho vysvetlenia evanjelia. Čítame:

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Nie je to celkom to, čo by sme očakávali. Tvrdí, že Ježiš je potomkom Dávida a Abraháma. A to je pre Matúša začiatok evanjelia. Pavol to opísal tým istým spôsobom. Pozri sa do Listu Galaťanom 3:8:

Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy.

Takže evanjelium – radostná zvesť je to, čo bolo sľúbené Abrahámovi. Tak hovorí apoštol Pavol. Takže ak pochopíme, čo Boh sľúbil Abrahámovi, porozumieme tomu, čo je evanjelium. Vráťme sa teda do Starého zákona a pozrime sa čo Boh povedal Abrahámovi. Otvorme prvú knihu Biblie, Prvá kniha Mojžišova - Genesis 17:8:

A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec; a budem im Bohom.

Abrahámovi bolo povedané, že on a jeho deti budú žiť navždy na tejto zemi. Takže večný život je myšlienka, ktorá pochádza už zo Starého zákona. Všimni si, že základná biblická pravda je stále tá istá. Ako je to možné? Pokračuj v Prvej knihe Mojžišovej - Genesis 22:17,18:

Veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.

Abrahám mal mať syna, ktorý bude požehnaním pre celý svet. Bibliu môžme porozumieť sledovaním toho ako sama seba cituje a dáva nám vysvetlenia. Slová, ktoré sme pred chvíľou čítali zo Starého zákona, sú citované v Novom zákone - v Skutkoch apoštolov 3:25,26:

Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme. Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí.

Takže, kto je semeno Abraháma? Ježiš. A aké požehnanie dáva mužom a ženám na celom svete? Požehnanie odpustenia hriechov a spasenie. Čítajme ďalej v Liste Galaťanom 3:16:

A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus.

Takže semenom Abraháma bol jeden človek, jedinec: Ježiš. Ale ako sa jeden človek mohol stať toľkým ako je hviezd na oblohe? Čítajme List Galaťanom 3:27-29:

Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.

Takže sľuby sa týkajú iba tých, ktorí boli pokrstení v Krista – sľuby večného života tu na zemi. Preto musíme byť pokrstení, ak máme byť zachránení! Pavol povedal, že jeho nádej je " nádejou Izraela " (Skutky 28:20). Pred smrťou táto nádej Izraela bola jeho nádejou. Čo je teda krst? Nie je to pokropenie. Nový zákon je napísaný v gréčtine, a slovo prekladané ako " krst " doslovne znamená ponorenie. Toto slovo bolo používané na označenie potopenej lode alebo pri farbení plátna ponorením do farby. Pozrime sa na Evanjelium podľa Matúša 3:13-16:

Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho.

Ježiš vošiel "do" vody a vystúpil "z nej". Bol pokrstený ako dospelý, nie ako novorodenec: ponorením, nie pokropením. Preto aj krst bol urobený v rieke. A ako bol pokrstený On, tak by sme mali byť aj my. Takéto ponorenie a vynorenie symbolizuje smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša, a tiež, že sme sa rozhodli prijať Jeho smrť a vzkriesenie ako naše vlastné. Preto krst musí byť urobený ponorením a nie pokropením. Pozrime sa do Listu Rimanom 6:3-5:

Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia

Preto ťa vyzývame, aby si sa dal pokrstiť – nech cieľom tvojho života bude prijatie Ježiša Krista! Krstom v Krista sa stávame jeho súčasťou, a preto sľuby sa budú týkať aj nás. Preto, keď sa vráti, budeme vzkriesení, súdení a následne, ak sme žili verne podľa božieho slova, získame večný život, ktorý On teraz má. Budeme žiť navždy v Božom kráľovstve tu na zemi. Ak tomu uveríš, potom život získa nový význam. Nech máme akékoľvek materiálne problémy, vieme, že sú iba dočasné, a že keď sa Kristus vráti dá nám nový a večný život. Práve preto je skutočná Nádej v Biblii a v Kristovi. Nádej do budúcna je tak ohromná, že naše súčasné problémy v porovnaní s tým nie sú tak veľké.

Ale akým spôsobom nás tento človek, Ježiš, môže zachrániť? Bol naším vzorom a preto musíme byť pokrstení v Jeho smrť a vzkriesenie, pretože On bol práve ako my. Pozrime sa do Listu Hebrejom 2:14-18:

A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. Lebo skutočne neujíma sa anjelov, ale potomkov Abrahámových.

Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu; lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.

Všimni si, že diabol nie je ani zviera, ani drak. Toto slovo je použité ako zosobnenie hriechu. "Lebo odmena za hriech je smrť " (List Rimanom 6:23), ale tu čítame že diabol " má moc smrti ". Musíme bojovať proti našej vlastnej povahe, nie proti neviditeľnému stvoreniu mimo nás. Verš 14 opakuje tú istú vec niekoľkokrát - on, " On sám mal účasť na nich ". Aj keď väčšina ‘kresťanských‘ skupín učí, že sú traja Bohovia v Svätej Trojici, a že jeden z nich je Ježiš, Biblia o tom nehovorí. Podľa Listu Hebrejom je veľmi dôležité, aby sme správne porozumeli kto bol Ježiš. Bol presne tej istej podstaty ako my. Pisateľ to zvýrazňuje štyrikrát! Bol uvádzaný do pokušenia rovnako ako my. A ako sme my pokúšaní? Našou vlastnou ľudskou podstatou. Pozrime sa do Listu Jakuba 1:13-15: Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť.

Znamená to, že Ježiš mal našu ľudskú prirodzenosť. Ako je napísané, Boh nemôže byť pokúšaný, ale Ježiš bol pokúšaný ako sme čítali v Liste Hebrejom. Takže Ježiš nebol samotným Bohom. Bol človekom, zrodeným z Boha, potomkom Dávida a Abraháma cez Máriu. Podobne, Boh nemôže byť narodený; ale Ježiš sa narodil. Boh nemôže zomrieť; ale Ježiš zomrel. Boha nemôžeme vidieť; ale ľudia videli a dotýkali sa Ježiša. Ježiš neexistoval pred svojím narodením, je synom Boha cez Máriu. Pozrime sa do Evanjelia podľa Lukáša 1:31-35:

Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.

Všimni si, že všetko je napísané v budúcom čase! Bude Synom Božím, Mária otehotnie a porodí – to je to, keď Ježiš začal existovať, aj keď myšlienka Ježiša bola s Bohom od počiatku. Všimni si, že Mária bola len obyčajná žena. Ježiš bol potomkom Abraháma a Dávida, a to sa mohlo uskutočniť pretože jeho matka bola tiež ich potomkom. Ak by Ježiš bol Bohom, potom Mária by bola matkou Boha, a nie obyčajnou ženou. Ak nás Biblia učí, že Ježiš je Synom Božím a tiež " synom človeka ", potomkom Abraháma a Dávida cez Máriu, je to zrejmé, že Mária bola obyčajnou ženou. Takže všetko alebo nič – systém pravdivej viery alebo systém nepravdivej viery. Je veľmi dôležité veriť v správnu vec, pretože náuka ovplyvňuje náš život. Pozrime do Listu Hebrejom 4:15,16:

Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Pretože Ježiš mal ľudskú podstatu, môžme sa s dôverou cez Neho modliť k Bohu. Nepotrebujeme ľudského kňaza, budovu kostola alebo pastora, aby naše modlitby boli vypočuté.

Takže môžme teraz zhrnúť veci, o ktorých sme hovorili pri hľadaní odpovede na otázku - Čo je evanjelium? :

1. Existuje iba jeden Boh, nie ‘Svätá Trojica‘

2. Ježiš je Boží Syn, nie samotný Boh; Neexistoval, až kým sa nenarodil. Mal všetky naše pokúšania a ľudské skúsenosti, ale nikdy nezhrešil. Dal Svoj život za nás v utrpení, ale následne, keďže nikdy nezhrešil, Boh Ho vzkriesil z mŕtvych.

3. Krstom v Krista, ponorením dospelého človeka do vody, podieľame sa na Jeho smrti a vzkriesení.

4. Keď sa Ježiš Kristus vráti budeme vzkriesení, súdení a dostaneme večný život v Jeho Kráľovstve na zemi. Toto Kráľovstvo bude také ako bol svet v záhrade Eden - v raji, keď Boh stvoril človeka, a ešte lepšie. Všetky problémy, ktoré sú teraz na svete – vojna, hlad, smútok, dokonca samotná smrť, budú odstránené navždy.

5. Po smrti sme v bezvedomí – ‘peklo‘ znamená jednoducho ‘hrob‘.

6. Duša nie je nesmrteľná; z prachu sme stvorení, do prachu sa vrátime. Duch je sila života v nás, ktorú Boh berie späť, keď zomrieme. Po smrti neexistujeme v žiadnej forme existencie.

7. ‘Satan‘ je symbolom zlých ľudských túžob v nás, proti ktorým musíme bojovať; nie je to meno nejakého draka či obludy. Boh je úplne všemocný a nedelí Svoju moc so ‘satanom‘. Všetky naše problémy pochádzajú od Boha, nie od satana. Preto majú pozitívny duchovný účel.

8. Osobným čítaním Biblie môžeme nájsť pravú cestu k Bohu.

Vyzývam ťa teda, aby si študoval tieto veci a nepoľavil, až kým nebudeš určite poznať odpoveď na otázku: Čo je evanjelium? Dúfam, že budeš študovať náš biblický kurz, ktorý je zdarma, a stanovíš si cieľ, aby si bol jedného dňa pokrstený úplným ponorením do vody. Potom určite budeš mať nádej na večný život. Je pravda, že si ho nevieme predstaviť, ale môžme ho prirovnať k veľmi dlhej čiare bez konca a my v tomto živote sme len niekoľko milimetrov na jej začiatku. Toto je skutočne naša nádej, ak sme pokrstení v Ježišovi a žijeme podľa Neho. Prosím Ťa, aby si to vzal vážne a nebral to len ako bezvýznamné náboženstvo, ako niečo všedné.

Duncan Heaster

 


NAUČ SA EFEKTÍVNE ČÍTAŤ BIBLIU

Je jedna Biblia, ale mnoho cirkví. Všetci musíme zistiť: Čo je evanjelium? Odporúčame ti, aby si sám čítal Bibliu a našiel jej pravé posolstvo. My veríme, že je len jeden Boh, že Ježiš je Boží syn, ktorý znášal našu ľudskú podstatu a my musíme byť pokrstení plným ponorením, aby sme mali prospech z Jeho smrti a vzkriesenia. Čoskoro sa vráti, aby zriadil Božie Kráľovstvo na zemi (nie v nebi).

V prípade záujmu o brožúru (zadarmo), ktorá ti pomôže v tvojom štúdiu Biblie, vyplň prosím, nižšie uvedený formulár.

Meno:


Adresa:


Jazyk:


Odoslať do:

Bible Basics,
49 Woodfields,
South Croydon,
Surrey CR2 0HJ
ENGLAND

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics