الهی کلام چه دی؟

ياد بگيريم آتاب مقدس را درست بخوانيم
رايگان
يك كتاب مقدس وجود دارد اما تعداد زيادي كليسا وجود دارد. ما پيشنهاد مي كنيم خودتان كتاب
مقدس را براي خود بخوانيد تا پيام واقعي آن را درك كنيد. ما بر اين باوريم كه تنها يك خدا وجود
دارد، كه عيسي فرزند خدا است، كه او ذاتي انساني مانند ما داشته است و اينكه ما بايد با فرو رفتن
كامل در آب تمعيد شويم تا از مرگ و رستاخيرش بهره مند شويم. به زودي او باز خواهد گشت تا
قلمرو خدا را بر روي زمين (نه در آسمان) بنا نهد. براي دريافت كتابچه رايگاني كه به شما در
خواندن درست كتاب خدا كمك مي كند درخواست زير را پر كنيد.


نام: ______________________________________________________
نشاني: _____________________________________________________
______________________تلفن: ___________________________
زبان:
ارسال به:
Bible Basics,
49 Woodfields,
South Croydon,
Surrey   CR2 0HJ
ENGLAND

Attachments

 • gosppashto.pdf (103286 bytes)
change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics