Wat is het Evangelie?

Geweldig dat u zich tijd gunt om na te denken over de boodschap van de Bijbel. Misschien bent u terughoudend als het gaat om: religie; kerkgang; rituelen en het volgen van traditie. Wij geven u daarin groot gelijk. De Bijbel leert dat God in de harten van mannen en vrouwen leeft die naar Zijn Woord luisteren. Alleen de ceremonies die de Bijbel duidelijk aangeeft moeten we volgen – en dat zijn er maar een paar. Gedoopt worden door onderdompeling en wekelijks het brood breken, ter nagedachtenis aan Jezus, zijn de enige twee.

Misschien bent u gewoon een mens die God in zijn of haar leven wil, maar niet veel dieper willen gaan.dan een traktaat lezen, een preek uit de Bijbel horen of een religieus gesprek hebben. Het is geweldig dat we in Gods bestaan geloven, want het is zeker dat Hij bestaat. Maar er is nog zoveel meer dat op ons wacht om ontdekt te worden – door Zijn Woord te bestuderen. We kunnen Hem leren kennen en deel gaan uitmaken van Zijn eeuwige plan. Door Zijn Geest is de Bijbel door mensen opgetekend – het zijn niet zomaar mensenwoorden zoals in andere boeken. Daarom is de Bijbel het bestuderen waard.

Misschien denkt u dat u het allemaal best al weet. U heeft in de Bijbel gelezen en het allemaal al uitgevogeld. Maar als u heel, heel, eerlijk bent voelt u dat er iets ontbreekt. Het gevoel van gemis, angst voor de toekomst, gebrek aan zekerheid over uw uiteindelijke bestemming is er nog steeds. De twijfel die blijft knagen tot aan de dag van uw sterven. Juist dan zeggen we u: geef het nog één kans. Wellicht hebben menselijke visies zich gemengd met uw verstaan van de Bijbel en er een potje van gemaakt. Laten we dan teruggaan naar de bijbeltekst zélf.

Misschien is het Christendom voor u ”een of ander intelletueel avontuur”, een soort bezigheidstherapie om een tijdje mee bezig te zijn, een fascinatie, een stadje langs de weg – maar alles eindigend in de dood. Toch is het leven te kort om ons zo’n cynische houding aan te meten. De dag komt dat u in het graf komt te liggen, dat deze verschrikkelijke werkelijkheid, werkelijkheid zal zijn. Wil daarom de bijbelteksten een eerlijke kans geven om u toe te spreken. Alstublieft, voor uw eigen bestwil; investeer enkele minuten van uw leven om te kunnen overwegen wát er staat

Nu kan ik verder met mijn vraag: Wat Is Het Evangelie?

Open uw Bijbel s.v.p. bij Mattheus 1 waar we lezen hoe Mattheus het Evangelie begint uit te leggen in vers:

1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

Dat verwachten we misschien niet. Mattheus zegt dat Jezus een nakomeling is van David en Abraham. En zo deelt Mattheus het begin van zijn Evangelie aan ons mee. Paulus zag het ook zo. We lezen het in Galaten 3 vers 8

8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’

Het Evangelie is dus al aan Abraham als belofte gegeven. Dat zegt Paulus. Als we dus kunnen achterhalen wat God aan Abraham beloofde, dan weten ook wat het Evangelie is. Laten we daarom kijken in het Oude Testament in Genesis 17 vers 8:

8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’

Aan Abraham en zijn nakomeling was eeuwig leven op aarde beloofd! Eeuwig leven is dus een idee dat we in het Oude Testament al tegenkomen. Bedenk hierbij dat de essentiële boodschap in de Bijbel van begin tot eind aan ons wordt gegeven. Hoe zal die belofte gestand worden gedaan? Lees daartoe in Genesis 22 de verzen 17 en 18:

17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen.18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’

Abraham moest dus een zoon krijgen die tot bron van zegen voor de hele wereld zou worden. De juiste manier om de Bijbel te begrijpen is te zien hoe de Bijbel zichzelf citeert en ons uitleg geeft. De bijbelwoorden uit Genesis vinden we in het Nieuwe Testament terug in Handelingen 3 de verzen 25 en 26. Laten we die eens lezen en de interpretatie vernemen.

25 U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei: “In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.”26 God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.’

Wie is het zaad van Abraham? Jezus! En welke zegen zou Hij mogelijk maken voor mannen en vrouwen over de hele wereld? De zegen van vergeving van zonden en het heil! Laten we in Galaten 3 vers 16 lezen:

16 Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus.

Het zaad van Abraham was dus één man (enkelvoud) Jezus. Hoe kan één man zo groot worden meer dan de sterren aan de hemel? Lees daartoe Galaten 3 de verzen 27 t/m 29:

27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Allen die in Christus gedoopt zijn hebben er deel aan – de belofte van het eeuwig leven op aarde. Dat is de reden waarom we gedoopt moeten worden willen we gered worden? Paulus zegt dat dit de “Hoop van Israel” was (Handelingen 28 vers 20). Toen hij de dood onder ogen moest zijn was dit zijn hoop – de “Hoop van Israel”. Wat is de doop dan? Het is niet besprenkelen. Het Griekse woord voor doop bedoeld echt onderdompelen. Het was hetzelfde woord als het woord voor: een zinkend schip, of een stuk stof dat wordt geverfd door het onder te duwen. Kijk maar eens naar Mattheus 3 verzen 13 t/m 16:

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

Jezus “daalde af’ in het water en ‘kwam uit’ het water. Hij werd als volwassene gedoopt, niet als baby. Het gebeurde door onderdompeling en niet door besprenkeling. Daarom vond Zijn doop in een rivier plaats. Als Hij werd gedoopt, moeten wij ook gedoopt worden. Het ondergaan en opstaan betekent de dood en de verrijzenis van Jezus en het kenbaar maken van onze beslissing om Zijn dood en verrijzenis tot onze dood en verrijzenis te maken. Daarom moet het door onderdompeling en niet door besprenkeling. lees Romeinen 6 de verzen 3 t/m 5 maar eens:

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Dit is de reden waarom we een beroep op u doen om gedoopt te worden – maak het uw levensdoel; Jezus te accepteren! Als we in Hem gedoopt zijn dan worden we deel van Hem en de beloften deelachtig. Als Hij terugkomt, zullen we opgewekt worden, geoordeeld en als we toegewijd hebben geleefd naar Gods woord krijgen we het eeuwig leven dat Hij nu al heeft. We zullen dan voor altijd leven in Gods Koninkrijk op aarde. Als je dit gelooft krijgt het leven een nieuwe betekenis. Welke problemen ook, je zult dan begrijpen dat ze tijdelijk zijn en dat we bij de wederkomst van Jezus nieuw en eeuwig leven krijgen. Daarom is er in de Bijbel en in Christus ECHTE HOOP. De hoop die we koesteren is zo groot dat de huidige problemen minder zwaar wegen.

Maar hoe kan het zijn, dat deze mens Jezus ons kan redden? Hij was onze vertegenwoordiger en daarom moeten we gedoopt worden in zijn dood en opstanding. Hij was precies zoals wij. Kijk maar naar Hebreen 2 verzen 14 t/m 18:

14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Let er even op, dat duivel geen dier of draak is in dit verband. Het is als de personificatie van de zonde neergeschreven. “het loon van de zonde is de dood”(Romeinen 6:23), maar hier lezen we dat “de duivel” heerser over de dood”is. Vers 14 zegt hetzelfde:

14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo

Verwijzing(en) [sluiten]

[2:14] Joh 1:14. Filipp 2:7.

is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat

Verwijzing(en) [sluiten]

[2:14] Jes 25:8. Hos 13:14. 1 Kor 15:54. 2 Tim 1:10.

Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; (Statenvertaling) HIJ; DESGELIJKS; DEELACHTIG; VLEES EN BLOED

De meeste christelijke groepen onderwijzen dat er drie Personen in de Godheid zijn. Eén van hem is Jezus. Maar dat zegt de Bijbel niet. Hebreeën volgend weten we dat het heel belangrijk is om precies te weten wie Jezus is. Hij was precies van onze natuur. Dit wordt door de schrijver tot viermaal (4x) toe benadrukt. Hij werd bekoord zoals wij. Hoe komen wij in verzoeking? Door onze menselijke natuur! Lees maar in Jacobus 1 de verzen 13 t/m 15

13 Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15 Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

Dat betekent dat Jezus van onze natuur was. God kan niet bekoord worden, toch werd Jezus verzocht zegt Hebreeën. Jezus was niet God zelf. Hij was een mens, Gods Zoon door geboorte, nakomeling van David en Abraham door Maria. God kan niet geboren worden; maar Jezus werd wel geboren. God kan niet sterven; maar Jezus stierf wel. We kunnen God niet zien, maar Jezus is wel gezien. Jezus bestond net als wij niet voor zijn geboorte. Door zijn moeder Maria was hij zoon van God. Lees Lucas 1 de verzen 31 t/m 35 maar:

31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Let op dat in deze tekst alles in de toekomst staat! Hij zal de zoon van God worden genoemd, Maria zal door de heilige Geest worden overschaduwt – daar ligt Jezus’ beginhoewel de idee, de Logos van Jezus altijd al van het begin bij God was-. Maria was een gewone vrouw. Jezus was nakomeling van Abraham en David hetgeen alleen kon als Maria, zijn moeder, nakomelinge van hen was. Als Jezus wel God was, dan zou Maria de moeder van God zijn en geen gewone vrouw. Als de Bijbel zou onderwijzen dat Jezus èn Zoon van God èn “zoon van mensen”, de nakomeling van Abraham en David zou zijn door Maria, dan is Maria een gewone vrouw. Het is alles of niets – een systeem van echt geloof, of een systeem van verkeerd geloven. Het is belangrijk om het juiste te geloven, omdat doctrines ons leven beïnvloeden. Lees Hebreeën 4 de verzen 15 en 16 maar even:

15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Vanwege het feit dat Jezus van onze natuur was, kunnen we met vertrouwen door hem tot God. We hebben geen menselijke priesters, kerkgebouwen of pastores nodig om onze gebeden acceptabel te maken voor God.

Ik zal nu de zaken op een rijtje zetten met betrekking tot de vraag

- Wat Is Het Evangelie?

1. Er is maar één God, en geen drie-eenheid.

2. Jezus ide Zoon van God, niet God zelf; voor zijn geboorte bestond Hij niet. Al onze bekoringen en menselijke ervaring maakte Hij mee. Maar Hij zondigde nooit. Hij gaf zijn leven voor ons op uiterst pijnlijke wijze. Omdat hij nooit had gezondigd heeft God hem uit de dood opgewekt.

3. Door de doop in Christus door onderdompeling in water als volwassene krijgen we aan Jezus’dood en opstanding deel.

4. Als Jezus wederkomt zullen we worden opgewekt, geoordeeld en krijgen we eeuwig leven in zijn Koninkrijk – hetgeen op aarde zal zijn. Dat Koninkrijk zal zijn als de tuin in Eden waarin God de mens had geschapen. Alle problemen die we thans kennen op aarde – oorlog, ziekte, verdriet en dood, zullen dan voorbij zijn – voor eeuwig.

5. Na ons sterven zijn we bewusteloos – ‘hel’ betekent ‘graf’.

6. De ziel is niet onsterfelijk; we zijn gemaakt van stof en keren tot stof terug. De geest is de kracht van het leven in ons en wordt door God teruggenomen als we sterven. We gaan dan niet verder als een bewuste levensvorm na de dood.

7. ‘Satan’ is symbool voor de menselijke verlangens in ons binnenste en gaat in tegen ons strijden; maar is geen draak of monster dat bestaat. God is voor 100% de Almachtige; HIJ deelt zijn almacht niet met een kracht die satan heet. Al onze problemen komen van God, niet van satan en daarom is ook daarin een positief, geestelijk doel.

8. Door de Bijbel te lezen kunnen we de ware weg naar God vinden.

Mag ik u vragen deze zaken te bestuderen en rusteloos te zoeken totdat u tot kennis komt inzake de vraag Wat Is Het Evangelie?

Hopelijk wilt u ook onze gratis Bijbelstudie aanvragen en uzelf als doel stellen op een dag gedoopt te worden door onderdompeling.. Dan heeft u waarlijk de hoop op eeuwig leven. Goed, we kunnen ons dat eeuwige leven niet voorstellen. Maar ik kan me wel een lange lijn zonder einde voor de geest halen. Ons huidige leven zal daarop maar een paar millimeter zijn beginnend bij onze geboorte. Dat LEVEN is onze hoop - als we gedoopt in Jezus leven - in Hem. Ik smeek u dit alles heel serieus te overwegen. Het gaat niet om godsdienstigheid of iets gewoons.

Duncan Heaster

Bijbelaanhalingen uit de NBV 2004 tenzij anders aangegeven.

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics