सुसमाचार आमा तिइ ?

याम रान्चो तिम कि उनुख्व ध्यानग्वक्साक बाइबलआङ सुसमाचारआङ लागि समय ग्वक्डुमबाःम । सायद उनु धर्मप्रतिल् सजग बानुम् । गिर्जाघर दिचाम, आचार पालना पाचाम् इल्वङ् परम्पराङ् आनुशरण पाचाम् । उङ्तिद उनुन्व पर्ूण्ातय् सहमत बाकुम् । बाइबलख्व परमेश्वर इम मुयोङ हृदयल् बामेस्से थामेखो आङ्गुङ् बचन थोउया देसाक चेइतुम । उङ्तिद्च्वक इम्स्याम् चार्डपर्वतिद्आङ् पालना पासी पर्छ थामे बाइबल ख्व स्पष्टल्व बुझैपापातुम् बाम् इल्वङ इम्स्यम् चार्डपर्वतिद् बाइबलल्व एकदम थोरै बाःम । काकुल्व डुबइदुम्साक बप्तिस्मा ल्पाचाम न्व प्रत्येक हप्ता येशू ख्रीष्टङ् संझनाल्व स्वब्ब्ल्याम् ठूङ्का पाचाम दर्ुइ चार्डपर्व तिम ।


इस्तिमाक त्यास्ल्ववास बाइबलाङ र्‍याक्बुन्च्वनो आज्ज्याङ्स्य ध्यान गोकाने । कृपया उनतिद डाङ्मा हिताङ खातिर जीवनाङ आम्सी समय कम्तिल्वाइ बाइबलख्व देमेइ योरल्व मनन पाचाम्ल्व वितइ पुकाने ।

इस्तिमाक ल्याङ उं सुसमाचार आमा हो देन्चो प्रश्नल सम्बोधन पासी चाब्ब्य-
कृपया एबो करारआङ मत्तीङ् पहिलो खण्डङ पहिलो पद लाङ्काने । याम मत्तीङ सुसमाचारआङ व्याख्याङ शुरुवात तिम् । उङ परैपाइम :
अब्राहम आङ र्राईची, दाउद आङ र्राईची येशू ख्रीष्टङ वंशावली विवरण :
उङतिच्च्वक सोचेइपामुन्च्वस्याङ आती । आङबुकदेम येशूख्रीष्ट दाऊद न्व अब्राहमआङ सन्तान तिम देसाक । याम योर मत्तीङ सुसमाचारआङ शुरुवत तिम । पलखोइ यामेस देमेइ थियो । गलातीङ ३ अध्ययाङ ८ पदल्व रुङ्काने ।र्
धर्मशास्त्रक डाम्बील्वइस्य र्‍याक्सीतुमीमेइ थियो कि परमेश्वरख्व गैरयहुदीतिद्लाई विश्वासल्वाङ धर्मी ठहरइपोउम, इल्वाङ ठे डाम्बील्वङसे अब्राहमलाई याम सुसमाचार वास्सी तुम्सुमेइ थियो- उनुल्वाङ सबै राष्ट्रक आशिष तिर्चोबाम्मे ।"

इस्तिमाक अब्राहमलाई प्रतिज्ञा पामुन्चोस से सुसमाचार तिम । याम योर से पलखोइ देमेइबाम । इस्तिमाक यदि उङ्तिच्च्वक परमेश्वरख्व अब्राहमलाई आमा प्रतिज्ञा पाम्मेइ थियो इम बुझइ पाइमतिओं उङ्तिद्खो सुसमाचार देमुन्चो आमा हो बुझै पासियाप्तिम् । इस्तिमाक उङ्तिद् पुरानो करारल्व ल्वाकी इल्वं क्वयीम परमेश्वरख्व अब्रा्हमलाई आमा वातुया परैपाइम् । उङ्तिद उत्पति खण्डल ल्वकिम थाम्चै बाइबलआङ पहिलो पुस्तक तिम ।
उत्पत्ति १७ अध्ययङ ८ पदल्व क्वइम ।
उन बानुमेइ याम देश, अर्थात सारा कनान देश उनु न्वा उनी भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकार आङ निम्ति ग्वाक्च्वदुङ्म् इल्वाङ उङ् उन्तिड्आङ परमेश्वर दुङ्म् । इल्वङ् अब्राहमलाई आङ्बु न्वा आङ सन्तानख्व अनन्त सम्मस पृथ्वील्व ल्बेच्वबाम्मे देमुन्च्व बाम्मे । इस्तिमाक अनन्त जीवन याम्स्याम बिचार तिम, थामे पुरानो करारल्व तिरिम । ध्यान गोकाने बाइबलआङ् मूलभूत समाचार शुरुल्वाङ अन्तसम्म सबै समान बाम्मे । उन प्रश्न पासी चाम्नीम, याम आस्पात - उत्पत्ति २२ अध्यायङ् १७ न्व १८ पदतिद् पल्टैपुकाने ।
उनर्ीर् इ सन्तानआङ बृद्धि पासाक अकाशल्वम् सोरु न्व समुद्रङ किनारल्वम बलौटा सरह उङ पाम । उनी सन्तानख्व आङ शत्रुङ शहर कब्जा प्वच्ववाम । उनी सन्तान ख्वास पृथ्वील्वम सवै जातितिदलाई आशिर्वाद तिर्चोवाम्मे, आस्याङ भने उन आ बचनाङ् पालना पानुमवाम् । अब्राहमआङ क्वल ताओ दुम्चोबाःम थामे सवै संसारआङ लागि आशिषआङ स्रोत दुम्चोबाम । त्याङ् बाइबल बुझइ पाचाङ लागि उङतिच्च्वक आमा मनन पासी पर्दछ भने बाइबलख्व आस्पात डाङ्मालाई उद्धृत पौया इल्वं उङ्तिद्लाई इमेङ अर्थ ग्वाक बिइ । याम बचन थाम उङ्तिदख्व वके परैपाइम सवै नयाँ करारल्व उद्धृत बाम । प्रेरित ३ अध्ययाङ २५ न्व २६ पदतिद्ल्व ल्वाकी इल्वं अर्थ बुझै पाइम् ।
उन्तिड्आङ पर्ुखातिडन्व परमेश्वरख्व पोउमेइ करार न्व इम डाम्विस स्वच्वतिङ्आङ उन्तिड् सन्तान तिनिम । होमेख्व अब्राहमलाई वातुमेइ थियो - र्'इ सन्तानल्वाङ पृथ्वील्वम् सवै मुयोतिच्वक आशिष तिर्च्वाबाम्मे ।' जब परमेश्वरख्व आङ् सेवकतिड्लाई बौरेइ पुमुम्म्य, उन्तिड् सवैलाई दुष्ट लामल्वङ् लिम्चाम परमेश्वरख्व आङ्गुलाई सवै भन्दा डाम्वी उन्तिड्लाई स्य आशिष ग्वाक्फु पिपातुम ।
इस्तिमाक अब्राहमआङ सन्तान आचु तिइ- येशु इल्व थाम आशिष आङबुक सवै संसारल्वम् मुयोतिड्लाई ग्वाक्च्व दुम्मे- पापल्वङ् क्षमा न्व मोक्ष्ङ् आशिषतिड् । डाम्बील्वकी गलाती ३ अध्ययङ् १६ पदल्व । प्रतिज्ञतिड् अब्राहम न्व आङ सन्तानलाई ग्वक्बुन्चो थियो । धर्मशास्त्रक - 'इल्वाङ् आङ सन्तानतिड्लाई अर्थात धेरै मुयोतिड्लाई ओबुन्चो आबा तर र्'इ सन्तानलाई वातुम आचु वाई थामेङ् अर्थ क्वल मुयोस् इम ख्रीष्ट तिम ।
इस्तिमाक अब्राहमआङ सन्तान क्वल मुयो थियो आङखामा, येशु । तर आङखामा मुयो थाम्पाराक अकाशल्वम सोरुतिदस्यां ठे भन्दा ठे दुमिया - यामेङ लागि गलाती ३ अध्ययङ् २७ ल्वाङ् २९ पदतिदलाई परइपाइम । आस्याङ भने उन्तिड्ख्व आक्वल जनाक ख्रीष्टल्व वप्तिस्मा तिर्निया उन्तिड्च्वक ख्रीष्टलाई धारण पुनिमेइबाम । ल्याङ् उन्डि् ना यहुदी ना ग्रीक, ना कमार, ना फुक्का, ना पुरुष, ना स्त्री तिनिइ, आस्यङ् भने ख्रीष्ट येशुल्व उन्तिड् सवै क्वल्वसतिनिम् । यदि उन्तिड् ख्रीष्टङ तिनिम् भने उन्तिड् अब्राहमआङ् सन्तान तिनिम, इल्वङ् प्रतिज्ञा उत्तराधिकारी तिनिम् ।

इस्तिमाक इम्स्याम् मुयोतिड थामेक ख्रीष्टल वप्तिस्मा तिरिम्मे इम्तिड्आङ पृथ्वील्व अनन्त जीवनआङ् प्रतिज्ञाङ् भागीदार दुम्च्वबाम्मे । इस्तिमाक यदि उङ्तिदलाई बचैपाचाम हो भने उङतिदख्व वप्तिस्मा ल्पासर्ीपर्छ । पलख्व याम आशालाई इस्रायलल्वम आशा देमेइबाम् । -पे्ररित २८ः२०) मृत्यूङ सामना पोउम्वल याम आङ आशा थियो- इस्रसायलल्वम् आशा । त्याङ वप्तिस्मा आमा हो - याम काकु र्छर्कै पाचामआङ आती । नयाँ करार ग्रीकल्व र्‍याकबुन्च्व हो । इल्वां अनुवाद पामुन्च्व वप्तिस्मा शब्दङ् खास अर्थ डुबइ दुम्म्वल वा वाङ टुक्रालार्य क्वल रङ्गल्वाङ् अर्क्वल रंगैपाचाङ लागि डुबइपाचाम क्रियालाई ओबुन्चो थियो । मती ३ अध्ययङ १३ ल्वङ १६ पदतिदल्व क्वइम् ।
    इल्वङ येशू यूहन्नाल्वङ वप्तिस्मा दुम्चाङलाई गालीलल्वङ् यर्दनल्व आउनु भयो । तर युहन्नाक याम्से देमाक आङलाई रोकइ पासी माल्सुम - 'उङगुलाई उनुल्वङ वप्तिस्मा प्लाचाम खाँचो बाम, तर उनुक्या उङगुङ बाक्फूल्व-' येशुक जवाफ ग्वक्तुम - 'इतिब्याल याम्से दुम्सि ग्वाकाने, सबै धार्मिकता पूरा दुम्चालाई इक लागि याम्स्यस् पासी रान्चोवाम । इल्वाङ् युहन्ना राजी दुम्मे । येशूक जसै वप्तिस्मा प्लोउम्, उहाँ काकुल्वाङ् ब्वार्सर्ीीक भाताल गाम । इम्बेला र्स्वर्ग उधै्रदुम्मे, इल्वां आङबुख्व परमेश्वरआङ आत्मालाई ढुकुर स्यङ ओर्लै दुम्सेइ योमाक आङतोला बामेइ हिप्तुमे ।

    येशू काकु भित्रा ल्वम इल्वङ बाहिर ब्वार्सिम । आङगुख्व बेबास्यङ आति मुयोस्यङ काकुल्व चर्ुलम्म डुबइ डुम्माक वप्तिस्मा प्लोउम, काकु छुकर्ैर्ैैसाक आति। । आस्यङभने वप्तिस्मा नदील्व प्लामुन्च्व थियो । इल्वाङ् आङगुख्व वप्तिस्मा प्लोउमेइ थियो भने उङतिद्खोइ या प्लासी पर्छ । काकुल्व पूरा डुबइ डुम्साक भाताल आउनुले येशूङ् मृत्यर्ूर् इल्वाङ् पुनरुत्थानआङ् संकेत पोउम इल्वङ उङ्तिद्ख्व आङ् मृत्यु इल्वङ पुनरुत्थानलाई डाङ्मा बनइपामुन्चो ठहरै दुम्मे । इस्तिमाक वप्तिस्मा काकुल्व डुबइ डुम्साक डुम, काकु छकर्ेर्ैैासाक आती । रोमी छ अध्यायङ ३ ल्वङ ५ पदतिदल्व क्वइम् ।
   
    याम उन्तिद आचिनी - ख्रीष्ट येशूल्व उङ्तिद आक्वल जना वप्तिस्मा दुम्किया, उङ्तिद सबै आङ मृत्यूल बप्तिस्मा दुम्किम् - इस्तिमाक वप्तिस्माल्वङ् मृत्यु दुम्मेइ कारण उङतिद आङगुन्वस गाडेइदुम्की इल्वङ थाम्पाराक ख्रीष्ट मृत्युल्वङ पापआङ महिमाल्वङ ब्यूंतइदुम्मे, इम्पाराक उङ्तिद् या नयाँ जीवन जियइपाइम् । आङ मृत्युल उङतिद आङबुन क्वाल दुम्मुन्चो बाम भने आङ बौरी उठाइलोइ या उङतिद् आङबिल्व क्वाल दुम्मुन्च्व बामे ।
   
    इस्तिमाक उङ्तिद् उनुलाई बप्तिस्मा प्लाकाता देसाक अपील पुकुम् । उनुक डाङमा जीवनाङ् लक्ष्य येशू ख्रीष्टलाई ग्रहरण पाचाम बनइपाकाता । उङ्तिद येशूल्वङबप्तिस्मा प्लाइम्तिओं बल्ल आङ प्रतिज्ञा उङतिद्ल्व लागु दुम्मे । इस्तिमाक आङ फेरी ब्लाम्तिओ उङ्तिद्आङ् पुनरुत्थान दुम्मे, निर्ण्र्ाादुम्मे इल्वङ यदि उङतिद् निष्ठाल्वंग परमेश्वरां बचनल्व ल्बेमुन्च्व बांओ आङबुन बाक्चो अनन्त जीवन उङ्तिद्ख्व हिप्तिम् । इल्वङ उङ्तिद सधैआङ लागि परमेश्वरां राज्यल् याम पृथ्वील ब्लेकिम बाकिम । उनी जीवनख्व एब्व अर्थ इल्वङ तिर्सर्ुुथाल्वङ उनुक याम योरल्व विश्वास पानुम । उङ्तिद्ख्व बुझौ पाइम् कि आक्वल्व सांसारिक समस्यतिद बाइ इम सबै क्षणिक तिम्मे । जब ख्रीष्ट लिम्मे आङ्बुख्व उङ्तिदलाई एब्व अनन्तल्वम् जीवन ग्वक्च्वा बाःम. । इस्तिमाक बाइबल न्व ख्रीष्टल आज्ज्याङस्यम् आशा वाम् । याम् आशा त्यावैं इति ख्वलब्व बाम् कि उङतिदलाई इक वर्तमान समस्य उति ख्वल्ब्वा आतिसे पातुइ । तर याम आसपाती दुम्सी चाप्तुइ उङ्तिद्लाई क्वल् जना मुयो येशूक ल्बेपास्सी चाप्तुइ भन्ने - इमर् इक प्रतिनिधि तिमर्ेर् इथियो इल्वङ इस्तिमांक उङतिद आङ मृत्यू न्व पुनरुत्थानल्व वप्तिस्मा प्लासी पर्छ । आङ उङ्तिद् स्यमेस थियो । ह्रि्रु २ अध्ययङ १४ ल्वङ् १८ पदतिद क्वइम् ।

    बेबातिच्च्वङ सो न्व उसु बामेइ तिमाखो, आङगुखो इम्तिच्च्वङ् मुयोङ रुप प्लोउम् ताकि डाङमा मृत्यूल्वङ् आङबुख्व शैतानलाई नष्ट पोउकान् थाम्बील मृत्युङ अख्तियार बाम, इल्वङ जीवन भरी मृत्यूङ् ङमिा कर्ुसाक दासत्वङ बन्धनल्व रहैदुम्च्वलाई मुक्त पोउकान । आस्याङ कि आङगुख्व अवश्य नै र्स्वर्गद्वततिदलाई आती, तर अब्राहमआङ बंशलाई सहायता ग्वक्तुम । इस्तिमाक आङ परमेश्वरां सेवाल कृपालु इल्वङ विश्वसयोग्य प्रधान पूजाहारी दुमिकान इल्वङ मुयोतिद्आङ पापआङ प्रायश्चित दुमिकान देसाक आङ्गुलाई हर किसिमख्व डाङ्मा भाइतिद्स्यङ् दुम्सी पर्ने थियो । आङ डाङमास परिक्षित तिमाक कष्ट भोगै दुम्मेइतिमाक परीक्षल परै दुम्च्वतिद्लाई आङ्गुख्व सहायता ग्वक्सी चाप्तुम ध्यान ग्वक्चाम योर आमा बाइ भने शैतान थामे पशु वा भयंकर रुक्ष प्राणी आती । याम पापलाई सेइपाच्चामेङ लागि प्रयोग पामुन्चो हो । पापआङ ज्याला मृत्यु हो -रोमी ६ः२३) तर आल्व उङतिदख्व परैपाइम बाम शैतानन्व 'मृत्युङ शक्ति' बाम् । उङतिद् थामेइ बाहिराम अदृश्य व्यक्तिन आती डाङमास बानी व्यहोरा विरुद्ध लडैपासी पर्छ । येशू आङडाङमास्से उङतिदस्यां मुयोङरुप प्लोउम् देसाक पद १४ क बारम्बार देमेइबाम् । तर पनि ठे जसो ख्रीष्टियन समूहखो तीनवटा परमेश्वराङ त्र्रि्रभु बाम्मे जसमध्ये क्वल येशू बाम देमाक चेइतुमेइ बाम् । याम योर बाइबलल्व स्वमुन्च्व आबा । येशूङ् बारेल् सही बुझौपाचाम एकदम आवश्यक बाम देशाक ह्रि्रुल्व उल्लेख बाम । आङ्गुदा हुबहु मुयो सेस्य हुनुहुन्थ्यो । यामेल लेखकक्व चार पल्ट सम्म जोर ग्वक्तुमेइबाम् । आङगुदा उङतिद् सेंस्य परिक्षित दुम्मेइ थियो । उङ्तिद् आस्पाती परीक्षाल परैदुम्की - डाङमास मानवीय स्वामावख्व । याकुव १ अध्ययङ १३ ल्वङ १५ पदतिद् क्वइम् ।

    परीक्षा दुम्मेइ बेलाल आचुखोइया यसाआदेकान 'परमेश्वरल्वङ आ परीक्षा दुम्मेइ हो । 'आस्यङकि थाम खराब योरल्वङ परमेश्वरआङ परीक्षा दुम्सी आचाप्तु इल्वङ आङ्गुस्येइया थामेइ मुयोङ परीक्षा आपोउ । तर हरेक मुयो डाङमास खराब इच्छाल्वङ लोभैदुम्साक परीक्षाल परैदुम्मे । तब खराब इच्छाक गर्भधारण पौमेइल्वङ् इमेक पाप लासुम इल्वङ पाप पुरै ब्वारमेइल्वङ इमेक मृत्यु ब्लातुम ।

    यामेङ अर्थ येशूङ स्वभाव मुयोङ स्याङमेस थियो । परमेश्वरलाई परीक्षाल पारैपासी आचाप्ती देमुन्चो थियो । तर ह्रि्रुक देम्मेइसे अनुसार येशू परीक्षाल परै दुम्मेइ थियो । इस्तिमाक येशू परमेश्वर आतिमेइ थियो । आङगुदा परमेश्वरआङ तावा, मारियम तर्फ् दाऊद न्व अब्राहमआङ सन्तान, क्वल मुयो तिमेइथियो । याम पाराक परमेश्वरआङ जन्म आदुम तर येशूङ जन्म दुम्मेइ थियो । परमेश्वरआङ मृत्यु आदुम तर येशुङ मृत्यू दुम्मेइ थियो । उङतिद्ख्व परमेश्वरलाई हिप्सी आचाप्ती तर मुयोक येशूलाई हिबिमेइ थियो इल्वङ् ख्याल्बिमेइ थियो । परमेश्वरां जन्म डाम्बी येशूङ अस्तित्व बामेइ थिएन । इस्तिमाक येशू मरियमआङ कोखल्वङ जन्मैदुम्चो परमेश्वरआङ तावा तिमे । लुका १ अध्ययङ ३१ ल्वाङ ३५ पदतिद क्वइकान । उन गर्भवती दुम्चोबानुम इल्वङ क्वल तावा जन्मइप्व बानुम, इल्वङ उनुख्व इमेङ डि येशू च्वपता । इम महान दुम्च्वबाम् इल्वङ परम प्रधानआङ तावा देन्चोबाम्मे । परमप्रभु परमेश्वरखो आङगुलाई आङपर्ुखा दाऊदआङ सिंहासन ग्वक्च्वबाम् इल्वङ् आङगुख्व याकुबआङ घराना तोला सदार्सवदा राज्य प्वच्ववाम । इल्वङ आङ राज्यङ अन्त्य आदुम । मरियमख्व र्स्वर्गदुतलाई चेलपातुम याम आम्पाराक दुम्सि चाप्तुइ, आस्यङ भने उङगुदा कन्या तिङ्म्, इल्वङ र्स्वर्गदूतख्व जवाफ ग्वक्तुम- 'पवित्र आत्मार् इ बिल ब्लाच्च्व बाम, इल्वाङ परम प्रधानाङ शक्तिम उनुलाई छामा पारैप्वच्वबाम । इस्तिमाक जन्म प्ल्वाच्व इम जो पवित्र बाम, इमे परमेश्वरआङ तावा वाच्च्वबाम्मे ।

ध्यान गोकाने याम पद्तिद् सबै भविष्य कालल्वा र्‍याक्बुन्च्व तिम् । आङगु परमेश्वर आङ तावा दुम्चो बाम, मरियम् गर्भवती दुम्चोबाम, यामेस्से येशूङ शुरुवात हो, हुन त येशु शुरुल्ववास्से परमेश्वरल्व बाम । उङतिद् ध्यान ग्वक्तिकान मरियम क्वल साधारण विच्वबेबा तिम् । येशु अब्राहम न्व दाऊदआङ सन्तान थियो इल्वङ याम संभव थियो किनकि आङ मामाया आङतिदआङ सन्तान थिए । यदि येशू परमेश्वर तिम्तिओं मरियम परमेश्वरआङ मामा तिमे इल्वङ इमे साधारण विच्वआति । बाइबलख्व चेइतुमेइस्याङ येशू परमेश्वर पुत्र इल्वङ मरियमआङ कोखल्वङ ज्वल्च्व अब्राहम न्व दाउदआङ् सन्तान मुयोङर्राईची तिमेइ थियो भने इस्तिमाक मरियम् साधारण विच्व तिमेइ देन्चो प्रमाणित दुम्मे । इस्तिमाक याम सबै तिम वा याम सवै आती आज्ज्याङ विश्वासआङ व्यवस्था वा गलत विश्वासआङ व्यवस्था । असल शिक्षाल् विश्वास पाचाम् महत्वपर्ूण्ा बाम आस्याङ भने इमेख्व -शिक्षाख्व) इक जीवनल्व असर पोउम् । ह्रि्रु ४ अध्ययङ् १५ न्व १६ पदतिद क्वइम्।
    आस्यङ्कि उङतिदन्व आक् कमजोरील्व सान्त्वना ग्वक्सी आचाप्च्व प्रधान पुजाहारी आतिमिइ, तर उङ्तिद्न्वद् याम्स्यम प्रधान पुजाहारी बाःम थाम् इक्बुस्याङ् हरेक किसिमख्व परीक्षीत दुम्साखोइ पाप स्वाङख्व बाःम । इस्तिमाक, इक खाँचोङ समयल्व उङतिद्ख्व कृपा न्व अनुग्रह तिर्किक्कान् देसाक उङतिद आत्म विश्वास साथ कृपाङ् सिंहासनआङ नजीक ल्वाकी ।
    आस्यङ्की येशू मुयो स्याङस्य हुनुहुन्थ्यो, इस्तिमाक उङ्तिद विश्वस्त दुम्साक आङ्गुल्वाङ् परमेश्वरलाई पर््रार्थना पासी चाप्तिम् । इक पर््रार्थना स्वीकार्य दुम्चाम उङ्तिद्लाई मानव पुजारी, गिर्जाघर वा गुरुवा चाहैआदुम । आमा उङ् सुसमाचार देमुन्चो आमा हो प्रश्नङ् बारल् स्वमुन्च्व यावत योरआङ सारांश पासी चाब्ब्य -
१.    परमेश्वर क्वल्वआङ बाःम तीनग्वट आती ।
२.    येशू परमेश्वरआङ राइची तिमे, परमेश्वर आती आङ्गु परमेश्वर ज्वल्मेइबेलाल आबामेइ थियो । येशून उङ्तिद बडेख्वललाई स्याङ् परीक्षातिद् न्व मुयोङ स्वाभावतिद् थियो तर आङ्बुक कहिल्यै पाप आपौ । इस्तिमाक परमेश्वरख्व आङ्गुलाई मृत्युल्वङ बौरइ दुम्पातुम ।
३.    ख्रीष्टङ डीःल्व बुझैइपासाक काकुल्व डुबैदुम्साक बप्तिस्मा ल्पासाक उङ्तिद्ख्व आङब्ल्याम् मृत्यु न्व पुनरुत्थानआङ अधिकार तिरिम् ।
४.    जब येशू ख्रीष्ट लिम्म्य इक पुनरुत्थान न्व निसाफ दुममे इल्वङ्उङतिद्लाई अनन्तङ जीवन आङ् राज्यल ग्वक्च्ववाःम जुन याम पृथ्वील दुम्चोवाःम । आङ राज्य इदन बगैचाङ् संसार स्याङ्म्यस दुम्चो बाःम वा इम भन्दै असल जुन आङबुख्व डाम्बी मुयो सिर्जना पोइमेइ थियो । युद्ध, मोकमरी, दुःख इल्वङ् मृत्यू स्याङ्म्यस यावत पृथ्वील्वम् समस्यातिद्आङ अन्ततोगत्व सदाङ् निम्ति समाप्त दुम्चोबाःम् ।
५.    सिकिमेइल्वङ् उङ् अचेतनल्व दुम्किम् । नर्क देमुन्चो कुल्वम् तिम ।
६.    प्राण मरणशील बाःम उङ धूलोल्वङ् बनैदुम्चो तिकिमत्याङ् धूलोल्वस लिम्किम । इक जीवनआङ शक्ति आत्मा जुन उङ्तिदन्व बाःम, इम परमेश्वर ख्व इक मृत्यू पछि फिर्ता ल्यातुम । मृत्यु पछि उङतिद् थामेइ चेतनामय संरचनाल्व जीवित आदुम्की ।
७.    उङ्तिद भित्राम् खराव विचारतिद थामेङ विरुद्ध उङ्तिद्ख्व संर्घष्ा पासी पर्दछ इमेस्स्य शैतानआङ प्रतीक तिम् । याम थामेइ अस्तित्व बाक्च्व भयंकर राक्षस वा पशुङ् डीः आती । परमेश्वर शतप्रतिशत शक्तिशाली बाःमे । आङबुख्व आङ शक्ति शौतानल्व बाङ्डइ आपौ । उङ्तिदआङ सबै समस्यतिद परमेश्वरल्वाङ योम् शैतानल्वङ आती । इस्तिमाक याम्स्याम समस्यतिद्ल्व सकारात्मक आत्मिक उद्देश्यतिद् बाम्मे ।
८.    बाइबलआङ् स्वाअध्ययनल्वाङ उङ्तिद्ख्व परमेश्वर आङ सत्य लाम तिरिइम्म ।
    उङ उनुलाई यी यावत योरतिदआङ् अध्ययन पाचाम अपिल पाःम इल्वङ डाङ्मास्लाई इम्बेलासम्म आराम आगोकाने थोम्बेलासम्म उनुख्व सुसमाचार आमा तिइ देन्च्व प्रश्नङ् जवाफ आज्ज्याङ्स्य बुझै पासी आचाब्दु । उङ् आशावादी बाङम् कि उनुख्व उङ्तिदआङ् निःशुल्क बाइबल कोर्श अध्ययन प्वच्व बानुम् इल्वङ् क्वल दिन काकुल्व डुबइ दुम्साक वप्तिस्मा प्ल्वाच्व डाङमा लक्ष्य च्वप्च्व बानिम् । इल्वङ उनुलाई अनन्त जीवनआङ् आशा ब्लाःम । याम ठीक हो उङतिद अनन्त जीवनआङ कल्पना पासी आचाप्ती । उङ आमाआङ् स्वसी चाब्बे भने उन क्वल एकदम हिक्ब्व रेखाङ् कल्पना पाकाट थामेङ अन्तिम बिन्दु आबा । इम रेखा टाढासम्म फैलइ दुम्मेइ बाःम । इतिबेलाम् इक जीवन देमुन्चो इम अनन्त रेखाङ शुरुल्वम् आम्सीख्वल मिलिमिटर लम्बाइ तिमे । यदि उङतिद् येशूङ डीःल्व बप्तिस्मा प्लासाक आङगुल्व जिएइदुम्किम् भने याम् उङतिद्आङ आज्ज्याङम्यास आशा दुम्च्व बाःम  । यामलाई केवल धर्मङ् रुपल्व वा थामेइ साधारण वस्तुङ रुपल्व आप्लात्थु गंभीर दुम्साक स्वच इपुकाने देसाक उङगुख्व उनुलाई विन्ति पानिम बाःम ।
                                    -डङ्कन हिष्टरक
र्सार्थक तरीकाक बाइबल अध्ययन पासी चेइकी !
सित्ति तिरिम्

क्वल्व बाइबल बाःम तर ठे गिर्जाघरतिद् । सुसमाचार आमा तिइ सबैख्व पत्ता लावोइपाई । बाइबलआङ सत्य समाचार पत्ता लावोइ पाचाङ निम्ति उनुख्व डाम्मास्से बाइबल परै पासी पर्छ देसाक उङ् आग्रह पाःम् । उङ्तिद्लाई विश्वास बाःम परमेश्वर क्वल्वङ बाःम इल्वङ येशू परमेश्वरआङ् र्राईची तिम्वाम । इल्वङ् इम्बिल्व मुयोङ स्वभाव थियो । इस्तिमाक उङ्तिद्ख्व आङ मृत्यु न्व पुनरुत्थानआङ फाइदा प्लाचाङ लागि काकुल्व पूरा डुवइदुम्साक वप्तिस्मा प्लासर्ीपर्दछ । छिट्वस आङ याम पृथ्वील्व डाङ्मा राज्य स्थापनाङ निम्ति ब्लाच्च्व बाःमे -र्स्वर्गल्व आति) ।
    कृपया भाइलाम् निवेदन-पत्र भरैपासाक सित्ति पुस्तिका तिर्काने थामेक उनुलाई बाइबल अध्ययनल्व सहयोग प्वच्व वाःम ।

डी : ............................................
ठेगाना : .........................................................
टेलिफोन :
भाषा -योर) : .......................
पठइपाचाम ठेगाना :

Carelinks, PO Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA
 info@carelinks.net

Attachments

 • rai_what_is_gospel.pdf (55609 bytes)
change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics