Unsa ang Maayong Balita?

Usa ka maayong butang nga makapaminaw ikaw sa mensahe sa Bibliya. Tingali aduna kay halapad nga kasinatian kabahin sa relihiyon. Sa pagsimba, pagbuhat ug nagkalain-laing tulumanon, ug pagtuman sa mga kinaraang pagtulun-an. Sa dihang butanga ikaw may kagawasan. Ang Bibliya naghatag ug kasigurohan nga ang Dios magpuyo gayud sa kasing-kasing sa mga tawo nga magapatalinghug ug modawat sa mga kamatuoran nga nahisulat niini. Ang mga pagtulon-an nga kinahanglan lamang nato nga sundon sa atong kinabuhi mao lamang gayud kadtong nahisulat sa Bibliya – kini lamang gayud, walay kuhaon ug walay i-dugang. Pipila sa mga kasugoan nga gihatag sa Dios ngadto kanato mao ang pagsimba ug pag-alagad kaniya.

O tingali ba kaha ikaw usa lang ka yano nga tawo nga gustong mohimo sa Dios nga kabahin sa imong kinabuhi, diha lamang taman ug dili na gustong mo-pahilapad sa imong kahibalo kaniya. Tinuod kini sa pipila kanato nga naningkamot gayud sa pag-ila sa Dios pinaagi sa pagbasa ug nagkalain-laing basahon kabahin sa relihiyon ug pagpaminaw sa nga pagtuon sa Bibliya, aron masabtan gayud kini pag-ayo. Maanindot kaayo alang kanato ang pag-ila nga anaay Dios; kaysa tinuod lang anaa gayud Siya. Apan aduna pa gayud kitay daghan nga kinahanglan nga mahibaloan – pinaagi sa pagtuon sa Iyang pulong, ang Bibliya, makakat-on gayud kita kung kinsa Siya ug makahibalo kita sa mga plano niya sa atong kinabuhi. Ang maong mga pulong nahisulat pinaagi sa Iyang Espiritu pinaagi sa pagiya niya sa atong mga huna-huna sa pagsabot sa mga nahisulat niini – dili kini pulong sa tawo, sama sa uban nga mga libro. Mao kini ngano nga mahinungdanon alang kanato ang pagtuon niini.

O tingali naghuna-huna ikaw nga nakat-unan na nimo ang tanan nga nahisulat niini. Nabasa na nimo ang Bibliya, ug tinagali maga-ingon ikaw nga nahibaw-an na nimo ang tanan. Apan kung ikaw matinud-anon lamang gayud kaayo sa imong kaugalingon, masota nimo nga dagahan pa gayud ang kulang kanimo. Anaa kanang pagbati nga haw-ang sulod kanimo, kanang mga kabalaka sa ugma, kanang kahadlok tungod kay wala kay kasigurohan sa padulngan unya sa imong kalag… kana nga mga kahadlok sama sa usa ka anino nga magsunod-sunod kanato hangtud sa atong lubnganan. Ug alang kanimo, kami maga-ingon: Sulayi ug paningkamoti gayud pag-ayo ang pagtuon. Apan sa pagkatinuod ang tawhanon nga pagpanabot sa Bibliya mosamot lamang gayud sa pagsamok sa imong panghuna-huna. Balik sa Bibliya sabta sa yano nga mga pagtulon-an niini.

O tingali ba kaha ang imong pagtan-aw sa Kristiyanismo usa lang ka “bunga sa huna-huna sa tawo,” nga mahimo lang nga dula-dulaan, nga mahimo lang nga kalingaw-lingawan, nga sama lang sa usa ka dalan – nga nagpadulong gihapon sa kawad-on. Ang imong kinabuhi wala gayuy nada kung mao kini ang imong panglantaw. Usa ka adlaw ikaw ihatud na sa imong lubnganan, usa ka adlaw ikaw mo-atubang sa makuyaw ug makalilisang nga panagway sa kamatayon. Patalinghugi ang Bibliya ug ablihi ang imong huna-huna ug kasing-kasing sa mga kamatuoran niini. Higala, alang sa imong kaayuhan, hatagi ug gamay nga panahon kining maong basahon ug sabta pag-ayo ang mga nahisulat niini.

Ako na karong tubagon ang pangutana, Unsa ang Maayong Balita?

Palihug ablihi ang imong Bibliya sa Bag-ong Tugon sa libro sa Mateo 1.1. kini mao ang pagsugod sa pagsaysay ni Mateo kung unsa man gayud ang Maayong Balita. Atong mabasa:

Ang basahon sa kaliwatan ni Hesu-Kristo, ang anak ni David, ang anak ni Abraham.

Gisugdan niya pagsaysay kung asa ang mensahe nagagikan. Siya nagkanayon nga si Hesus gikan sa kaliwatan ni David ug Abraham. Ug dinhi, alang kang Mateo, nagsugod ang Maayong Balita. Si Pablo nagbutyag usab sa sama nga kamatuoran. Tan-awa ang Galasia 3:8:

Ug ang kasulatan, nga nakakita nang daan nga ang Dios maga-matarung sa mga pagano pinaagi sa pagtoo, miwali kaniadto sa maayong balita kang Abraham, nga naga-ingon, Diha kanimo ang tanan nga nasud mapa-nalanginan..

Nan, ang Maayong Balita giwali ug gisaad na kaniadto pa kang Abraham. Mao kini ang gi-ingon ni Pablo. Nan, kun atong masabtan kung unsa ang gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, atong masabtan kung unsa ang Maayong Balita. Atong tan-awon ang Daang Tugon, ug atong sabton ang gipadayag sa Dios ngadto kang Abraham. Moadto kita sa Genesis, ang una nga libro sa Bibliya, Genesis 17:8:

Ug akong gihatag diha kanimo, ug sa imong mga kaliwatan nga magsunod kanimo, ang yuta nga ikaw usa ka langyaw, tanan nga yuta sa Canaan aron mahimong panulundon sa dayon; ug ako ang mahimo nila nga Dios.

Si Abraham gisaaran nga siya ug ang iyang mga kaliwatan makaangkon sa walay katapusan nga panulundon. Nan ang mensahe mahitungod sa walay katapusan nga panulundon nagsugod pa sa Daan nga Tugon. Hinumdumi kini – tungod kay ang mensahe nga anaa sa Bibliya wala mausab hangtud karon. Nganong ingon-ani man kini? Ablihi ang Genesis 22:17-18:

Sa mga panalangin, ikaw paga-panalanginan ko, ug sa pagpadaghan, pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bitoon sa langit, ug ingon sa balas nga nanaa sa baybayon sa dagat; ug ang imong kaliwatan manag-iya sa mga ganghaan sa iyang mga kaaway; Ug diha sa imong mga kaliwat mapa-nalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta, kay gituman mo ang akong tingog.

Si Abraham gikinahanglan gayud nga adunay anak nga mahimong tinubdan sa panalangin sa tibook kalibutan. Ang pamaagi nga masabtan nato pag-ayo ang Bibliya mao ang pagtan-aw ra usab gi-unsa sa Bibliya psghubad ang mga pagtulun-an niini. Kini nga mga pulong nga atong gibasa nahisulat usab sa Bag-ong Tugon – sa libro sa Mga Buhat 3:25-26. Moadto kita didto ug atong tan-awon ang hubad niini.

Kamo ang mga anak sa propeta, ug sa mga kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga amahan, nga naga-ingon ngadto kang Abraham, Ug sa imong kaliwatan ang tanang kabanayan sa yuta mapa-nalanginan. Nganha kaninyo nag-una ang Dios, nga mibanhaw sa iyang Anak nga sa Hesus, mipadala kaniya aron sa pagpanalangin kaninyo, sa pagbiya sa matag-usa kaninyo gikan sa mga kadautan.

Kinsa man ang kaliwat ni Abraham nga mahimong tinubdan sa panalangin? Si Hesus. Ug unsa man ang panalangin nga iyang gi-andam alang sa tanang katawhan sa kalibutan? Ang panalangin sa pagpasaylo sa mga sala ug ang panalangin sa kaluwasan alang sa tanan. Mopadayon kita sa pagtuon. Sa Galasia 3:16:

Karon ngadto kang Abraham, ug sa iyang kaliwat ang mga saad gihimo. Siya wala mo-ingon, ug ngadto sa mga kaliwat, ingon nga daghan; apan ingon sa usa ra, ug ngadto sa imong kaliwat, nga mao si Kristo.

Nan, ang kaliwat ni Abraham nga buot ipasabot usa lang ka tawo, usa lamang gayud, si Hesus. Apan sa unsa nga pama-agi nga ang usa ka tawo mamahimong daghan, sama ka daghan sa kabitoonan sa kalangitan? Atong basahon ang Galasia 3:27-29:

Kamong tanan nahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Kristo, kay ingon nga daghan ang nabawtismohan diha kang Kristo nagsulob- usab kaniya. Walay Hudeo ni Grego, walay ulipon o gawasnon, walay lalaki o babaye: kay kamong tanan usa diha kang Kristo Hesus. Ug kon kamo iya na ni Kristo, nan kamo mga kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.

Nan, kato lamang nagsalig kang Kristo ang labot niining maong saad – usa na niini ang kinabuhing walay katapusan. Kini mao ang hinungdan nganong managsalig gayud kita kung gusto natong maluwas! Si Pablo nagkanayon nga ang iyang paglaum mao ang “paglaum sa Israel (Mga Buhat 28:20). Sa dihang gi-atubang niya ang kamatayon, kini mao ang iyang paglaum – ang paglaum sa Israel. Ug unsa usab kining pagsalig o pagtuman sa bawtismo? Dili kini bunyag pinaagi sa pagpisik-pisik. Ang Bag-ong Tugon nahisulat sa Grego nga pinulungan, ang pulong nga “pagtuman sa bawtismo” nagpasabot nga ituslob gayud. Gihisama kini sa usa ka barko nga nalunod, nalugdang ilawon sa tubig, o sama sa usa ka nuog nga gitina ug lain nga kolor pinaagi sa pagtuslob niini. Tan-aw ang Mateo 3:13-16:

Unya miabot si Hesus gikan sa Galilea ngadto ni Juan didto sa Jordan aron sa pagbawtismo kaniya. Apan si Juan mi-pugong kaniya, nga naga-ingon. Ako nanginahanglan pa nga magpabawtismo diha kanimo, ug mianhi hinuon ka kanako? Ug si Hesus mitubag ug miingon kaniya, Tugoti kini sa pagkakaron; kay mao kini ang angay kanato aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarung. Unya siya mitugot kaniya. Ug si Hesus mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa ang kalangitan gi-ablihan kaniya ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga nanaug sama sa usa ka salapati, ug mitugpa ibabaw kaniya.

Si Hesus “mihumol ilawon” sa tubig ug “mihaw-as gikan niini”. Gibuhat kini niya sa dihang hingkud na siya, ug dili sa dihang bata pa siya; pinaagi sa pagtuslob, dili sa pagpisik-pisik. Kini ang hinungdan nganong gibuhat kini sa sapa. Kon siya mibuhat niini, nan kita usab human nato siya madawat. Kining pagtuslob ug paghaw-as nagpasabot sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus, nga sa dihang misunod kita niini nakadesisyon kita nga himuon ang paghinumdom sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw dinhi sa atong kaugalingon. Apan dili kini aron kita maluwas, kinit tungod kita misugot sa iyang sugo. Tan-awa ang Roma 6:3-5:

Wala ba kamo mahibalo, nga sama sa kadaghan kanato ang misunod sa bawtismo ngadto kang Hesu-Kristo nagbuhat niana ngadto sama sa iyang kamatayon? Busa kita gilubong uban kaniya ngadto sa kamatayon: aron nga sama nga si Kristo gibangon sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon kita matanom sama sa iyang kamatayon, kita usab diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw.

Kini ang hinungdan ngano nga ikaw kinahanglan mosunod kaniya diha sa bawtismo human pagsalig kaniya – himoa kini nga tinguha sa imong kinabuhi, ug dawata gayud si Kristo sa imong kasing-kasing! Pinaagi sa pagbawtismo diha kang Hesus, nahimo kita nga kabahin sa iyang lawas, ug tungod niini naapil kita sa iyang mga saad. Tungod niini kon mobalik na Siya, mabanhaw usab kita, ug magpuyo uban kaniya sumala sa Iyang pulong, ug magpuyo nga mahimayaon kauban Kaniya. Ug kita magpuyo sa walay katapusan nga Iyang gingharian. Kon ikaw mo-tuo niini, nan ang imong kinabuhi karon adunay bag-o nga paglaum. Unsa man ang mga kalisdanan ang imong gi-atubang, imong masabtan nga kini mga lumalabay lamang, ug sa pagbalik ni Kristo kita magpuyo uban kaniya nga may kinabuhing walay katapusan. Kini ang hinungdan nganong diha sa Bibliya ug diha kang Kristo anaa ang tinuod nga PAGLAUM. Ang paglaum sa unahan sa atong kinabhuhi dako kaayo nga ang atong mga kalisdanan karon dili makatupong niini.

Apan sa unsa nga paagi nga si Hesus makaluwas kanato? Siya mao ang nagpakamatay alang kanato, ug mao kini ngano nga kinahanglan kitang magmasinugtanon gayud kaniya; tungod kay nag-antus ug nasakitan siya alang kanato. Tan-awa ang Hebrohanon 2:14-18:

Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug sa dugo, siya gayud usab miambit niini, aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa, ug mapahigawas niya silang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon nailalum sa pagkaulipon sulod sa tibook nilang kinabuhi. Kay sa pagkatinuod dili alang sa mga manolunda ang iyang kahangawa, kon dili alang sa mga kaliwat ni Abraham. Busa gikinahanglan nga pagahimoon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsoon, aron mahimo siyang maluluy-on ug kasaligan nga labawng saserdote diha sa pagpang-alagad alang sa Dios, sa paghimog halad-pasiuli alang sa mga sala sa katawhan. Kay ma-ingon nga siya gayud nakaantus man sa diha nga gitintal siya, nan, makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga gitintal.

Atong makita dinhi nga adunay yawa nga may gahum sa kamatayon. Dinhi nahisulat nga matuod gayud ang yawa nga may gahum sa sala. “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23), ug ang may gahum sa pagdala sa tawo didto sa “kamatayon” mao “ang yawa” tungod sa sala. Gamhanan ang yawa nga kinahanglan gayud nga dag-on nato siya, kini tungod kay dili siya makita ug nasayod siya sa atong mga kaluyahon. Ang bersekulo 14 naggamit sa mga pulong – Siya, Kaniya, busa, nakaambit, sama sa mga tawhanon nato nga kinaiya. Apan daghan sa mga “Kristohanon” nga pundok ang nagtudlo sa mga hiwi nga pagtulon-an kabahin sa Dios, ilabi na gayud mahitungod kang Hesus. Apan tumanon lamang gayud nato ang gisulti sa Bibliya. Ug sumala sa sulat ngadto sa mga Hebrohanon, mahinungdanon kaayo nga makasabot gayud kita kung kinsa si Kristo. Nagpakatawo siya sama kanato. Ang nagsulat nagpasabot gayud niini sa upat ka higayon! Natinal siya sama kanato. Ug unsaon pagkatintal sa tawo? Pinaagi sa atong tawhanon nga kinaiya. Tan-awa ang Santiago 1:13-15:

Ayaw ipaingon ni bisan kinsa nga sa diha siya pagatintalon, “Ako gitintal sa Dios”, kay ang Dios dili arang matintal ug dautan, ug walay bisan kinsa ang iyang pagatintalon; hinonoa ang matag-usa ka tawo matintal sa diha nga madaldal ug mahaylo siya sa iyang kaugalingon nga pangibog. Ug ang pagpangibog sa makapanamkon na, magapahimugso ug sala; ug ang sala inig kagulang na, manganak ug kamatayon.

Kini nagpasabot nga si Hesus nakasinati ug tawhanon nga pagbati. Ang Dios dili matintal, siya nagkanayon, apan si Hesus gitugot nga matintal gayud, ang Hebrohanon nagkanayon. Nan si Hesus Dios nga nagpakatawo. Siya usa ka tawo, ang Anak sa Dios sa dihang natawo siya sa kalibutan, kaliwat ni David ug Abraham pinaagi kang Maria. Hinonoa, ang Dios dili kinihanglang matawo, apan nagpakatawo siya nga si Hesus. Ang Dios dili mamatay; apan nagpakamatay siya. Ang Dios dili makita, apan nagpakita ug nagpahikap si Hesus sa mga tawo. Walay tawhanon nga Hesus sa dihang wala pa siya gianak, apan anaa na siya kaniadto pa. Anak siya sa Dios nga gipanampon pinaagi ni Maria. Tan-awa ang Lukas 1:31-35:

Ug tan-awa, magapanampon ikaw ug igaanak mo ang usa ka batang lalaki ug siya imong panganlan ug Hesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga Anak sa Labing Halangdon; ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga mao si David, ug iyang pagaharian ang banay ni Jacob hangtud sa kahangturan; ug walay pagkatapus ang iyang gingharian. Ug si Maria nangutana sa manulonda, “Unsaon ba sa pagkahimo niini nga wala man akoy bana?” Ang manulonda mitubag kaniya, “Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ug pagalandungan ikaw sa gahum sa Labing Halangdon; tungod niini ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.

Ug diri nato makita ang kamatuoran! Siya Anak sa Dios, pinaagi kang Maria nga nanampon kaniya – dinhi nagsugod ang iyang pagkatawhanon dinhi sa kalibutan, bisan pa sa daghan nga pagtulun-an, si Hesus, anaa na gayud ug mao ang Dios sugod pa sa sinugdan. Si Maria usa lamang ka yano nga babaye. Si Hesus kaliwat ni Abraham ug David, ug kini tungod kay ang iyang inahan sa kalibutan kaliwat man nila. Si Hesus Dios, apan si Maria dili inahan sa Dios, siya usa ra ka yanong babaye. Ang Bibliya nagtudlo kanato sa pagka-Dios ni Kristo ug sa iyang “pagka-anak sa tawo”, kaliwat ni Abraham ug David pinaagi kang Maria, tataw gayud kaayo nga si Maria ordinaryo ra gayud nga tawo. Kinahanglang dawaton gayud nato kini – mao kini ang matuod, ug dili kini mausab. Mahinungdanon kaayo nga dawaton gayud nato ang mga hinsaktong pagtulon-an, tungod kay kini mo-apekto gayud sa atong kinabuhi. Tan-awa ang Hebrohanon 4:15,16:

Kay ang atong labaw nga saserdote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkalooy kanato sa atong mga kaluyahon, hinonoa nga usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinoon wala siya makasala. Sa ingon niana, uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kalooy ug makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan.

Tungod kay si Hesus nagpakatawo nga adunay kinaiya sama kanato, nan maka-ampo kita nga deritso Kaniya kay siya Dios man. Wala na kita nagkihanglan ug mga pari, aron sa pagpangompisal aron kita ilang i-ampo.

Dinhing tungora atong tan-awon ang mga kamatuoran nga atong nakat-inan karon:

  1. Ang Dios usa ra, usa lamang gayud.
  2. Si Hesus ang nagpakatawo nga Dios, Dios gayud Siya; anaa na siya sa wala pa siya nagpakatawo niining kalibutan. Nagpakatawo ug gitintal siya sama kanato apan wala Siya makasala. Gihatag niya ang iyang kinabuhi sa usa ka pait nga kamatayon, apan ug tungod kay, wala man siya makasala angayan gayud siya nga makaluwas kanato, ug gibanhaw Siya sa Dios.
  3. Pinaagi sa pasunod sa bawtismo diha kang Kristo diha sa paghumol sa tubig sa dihang hingkod na kita, gihimo nato ang iyang kamatayon ang pagkabanhaw sa atong kaugalingon.
  4. Nan sa dihang si Hesus mobalik pag-usab kita mabanhaw uban kaniya, magkinabuhi nga adunay kinabuhing walay katapusan – ug kita magahari uban kaniya. Kini nga gingharian sama sa sama sa iyang tanaman sa Eden, sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo – ug mas maanindot pa gayud kaysa niini. Kita magkinabuhi sa kalipay – ang gubat, kagutom, kagul-anan, ug bisan ang kamatayon, mahanaw na gayud – hangtud sa kahangturan.
  5. Human sa atong kamatayon dinhi sa yuta pagahukman dayon kita – ang “impiyerno” sama sa “linaw nga kalayo” nga maoy padulngan sa mga makasasala.
  6. Ang kalag mo-atubang sa hukmanan; ug ang lawas mobalik nagdto sa abog kay abog man kita. Ang espiritu nga nagagikan sa Dios mao gayud ang naghatag ug kinabuhi sa tawo, ug kini mobalik sa Dios inig kamatay sa tawo. Ang kalag dili na magsuroy-suroy human sa kamatayon.
  7. Si “Satanas” tinuod gayud ug gamhanan nga mahimo niyang sudlon ang atong mga kinabuhi pinaagi sa atong mga pagbati ug panghuna-huna, diin ang tawo magkinabuhi dayon sa sala.
  8. Ang Bibliya mao lamang gayud ang dalan aron ang tawo makakaplag pagbalik sa Dios.

Ako naghangyo kanimo, hatagi ug panahon kining mga butanga, ug ayaw kini palabya nga kawang kay mao kini ang tinuod nga Maayong Balita. Ako nanghinaot nga magtuon gayud ikaw pag-ayo sa Bibliya; ug himoon nimo kini nga pangandoy sa imong kinabuhi, ug sunod sa pagbawtismo usa niini ka mga adlaw, pinaagi sa pagtuslob sa tubig. Ug dinhi magsugod ang tiunay nga kalipay sa imong kinabuhi. Ang kinabuhing dayong gasa lamang kini nga kinahanglan dawaton. Ang kinabuhing dayon walay katapusan ug kinutuban, taas; ug dili kini matapos; magsugod kini karon kung imong ablihan ang imong kasing-kasing sa kamatuoran. Ug ang imong kinabuhi mapuno na gayud sa mga hingpit nga paglaum, kon si Kristo maghari na niini. Ako naghangyo kanimo, gahini kini ug panahon ug dapit sa imong kasing-kasing, dili kini relihiyon, kini ang kamatuoran.

Duncan Heaster

Pagtuon sa Pagbasa sa Bibliya

Libre Kini

Adunay usa ra ka Bibliya apan daghan nga mga simbahan. Kami naghangyo kanimo nga basaha ug dawata gayud ang kamatuoran sa Bibliya. Kami nagtoo nga ang Dios pinaagi kang Kristo adunay plano sa imong kinabuhi, nag-antus siya alang sa imong pagkamakasasala, ug sunod usab sa iyang sugo sa pagbawtismo arong sa hingpit magpanalangin siya kanimo. Hapit sa gayud ang Dios mobalik dinhi sa kalibutan (ug dad-on kita niya sa langit). Palihug sulati kami (sa ubos nga bahin niini) kung gusto pa ikaw nga makadawat ug mga libre nga mga basahon nga makatabang kanimo.


Pangalan:

Pinuy-anan:

Telepono:

Unsa nga Pinulongan

Bible Basics, PO Box 152
Menai, NSW,  2234
Australia

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics