Apel vernicima Rimokatoličke crkve

Postoji u katolièanstvu jedan konzervativizam kontrole svega koji je privlaèan mnogim ljudima. Ne raspravlja se o istini, veæ se prihvata dogma. Riskantne, uzbudljive, izazovne liène teme koje nastaju iz direktnog odnosa sa Ocem i  Sinom nikada nisu dozvoljene. To je jedan oblik islama – „podložnost“ jednoj ideologiji, jednom sistemu misli, jednom autoritetu, jednom nasleðenom odnosu i pogledu na svet za koji se pretpostavlja da je ispravan, bez obzira na to da li ga neko lièno prihvata ili ne. Znaèenje i vrednost pojedine liènosti postaje smrvljeno pod graðevinom jedne oèajnièki neophodne uniformnosti i konformiteta. U ovom smislu, katolicizam, islam i komunizam, u stvari i mnoge druge religije i politièke filozofije, imaju mnogo toga zajednièkog. Nasuprot tome, uistinu, hrišæanstvo zasnovano na Bibliji stavlja veliki naglasak na znaèenje i vrednost pojedinca. Isus je isprièao prièu o pastiru sa 100 ovaca, koji gubi jednu od njih. On ostavlja 99 u divljini, i odlazi da traži onu izgubljenu. Veæina pastira bi pomislila da je gubitak od 1% sasvim u redu. Ali ovaj pastir – koji predstavlja Isusa – je veoma neobièan. On je obuzet strašæu  spasavanja pojedinca. A ta jedna izgubljena ovca predstavlja vas i mene. Da, znam, verovatno mislite da ste, zato što ste pripadnik neke crkve, zbog toga u redu, i da uopšte niste izgubljeni. Ali u našim srcima, mi znamo istinu – da nijedna ljudska organizacija ne može rešiti duboka oseæanja izgubljenosti i usamljenosti koja mnogi katolici oseæaju u sebi. U mnoštvu ljudi koji nedeljom ulaze u crkvu, toliko ih je mnogo koji oseæaju da su izgubljeni... jednostavno izgubljeni. Njihovi stilovi života, reèi i èak pogled u njihovim oèima pokazuju da je to istina. Nijedno izvoðenje rituala ne može ovo promeniti. Ali dolaženje Isusu lièno,uèenje o Njemu direktno iz Biblije... ovo može i zaista radikalno menja ljudski život u praksi.

Može se tvrditi da se pripadnici rimokatolièke crkve obraæaju Bibliji da opravda njihove rituale i dogme. To je istina; ali je takoðe istina da ljudi mogu opravdati bilo šta iz bilo koje knjige, ukljuèujuæi Bibliju. Jedan vodeæi katolik, Rejmond Braun S.S., objašnjava: „Po shvatanju rimokatolièke crkve jedno crkveno korišæenje Svetog pisma pokazuje kako se neki odlomak odnosi na život crkve, ali ne pokazuje nužno šta je autor mislio kada je taj odlomak pisao“ u svojoj knjizi (''Jovanova poslanica'', str.208). Drugim, jednostavnijim reèima reèeno: „Mi gledamo na naš crkveni život, naše rituale i dogme, i uzimamo bilo koji stih iz Biblije, èak i oèigledno izvan konteksta, da opravdamo ono što èinimo“. Ako proèitamo ili iskoristimo biblijski tekst na ovaj naèin, onda je tumaèenje cinika , da „se sve iz Biblije može dokazati“, stvarno istina. U jednom trenutku možemo iskoristiti Bibliju da opravdamo holokaust (kao što je to uèinila katolièka crkva); sledeæeg trenutka možemo iskoristiti Bibliju da opravdamo pacifizam. Mi nikada neæemo doæi do Božije istine ako koristimo Njegove „reèi istine“ (kako ih On naziva) na ovaj naèin. Mi moramo èitati Bibliju i pokušati razumeti šta su inspirisani autori svarno hteli da kažu; i, bez obzira na to da li nam odgovara ili ne, težiti da živimo svoje živote onako kako nam Bog stvarno poruèuje. Ovo je èudo „inspiracije“ – da reèi koje èitamo u Bibliji, crni otisak na belom papiru, jeste uistinu Bog koji govori direktno nama, ne preko bilo kojeg sveštenika, ne preko ili kroz bilo koga ili bilo šta – veæ Bog Svemoguæi govori direktno vama.

Tako bismo mi želeli da vas ohrabrimo da èitate Bibliju za sebe. Niko to ne može da uradi za vas – nijedan sveštenik, crkva, ljudska organizacija. Naravno, to je nešto zastrašujuæe – suoèiti se sa Bogom sam, kroz stranice Njegove reèi. Kada je Bog želeo da se obrati Svom narodu Izraela direktno, On ih je okupio ispred planine Sinaj i sišao da im se obrati. Ali su oni bili uplašeni, i želeli su da imaju posrednika. I to je tako sa mnogim ljudima – najradije æe se sakriti ispod hijerarhije sveštenika i biskupa, nego doæi pred Boga Samoga. Samo je jedan posrednik izmeðu Boga i nas – a to je „èovek Isus Hrist“ (1 Timoteju 2:5). Ne treba nam sveštenik, Marija, crkva itd da posreduje za nas. To znaèi da se možete moliti Bogu direktno, kroz Isusa – svojim sopstvenim reèima, ne onima koje vam neko kaže da izgovorite.

Vidite, Bog Sam, Bog koji stvarno postoji, negde iza milijardi kilometara svemira, iza svih galaksija... taj Bog koji je stvarno biæe, a ne jedna ideja, ne neka crna kutija u našem mozgu koju nazivamo „Bogom“... taj Bog poziva vas da imate lièni odnos sa Njim. I On želi da vi spoznate Njega, da Ga upoznate, da Ga uzmete kao Oca. I kao i u svakom liènom odnosu, ovo zahteva liènu komunikaciju. Ne odlaženje u neku zgradu i izgovaranje reèi koje vam kažu da izgovorite. Veæ dolazak k Njemu, u tami vaše sobe, ili usred dana, u vašoj kancelariji ili kuhinji, izgovaranje vaših sopstvenih reèi, traženje da On otkrije Sebe vama, izjavljivanje vaše ljubavi prema Njemu, verovanje u Njega i želja da Ga bolje upoznate... I ako èinite ovo, On æe èuti vaše molitve i otkriæe vam se. I na kraju, vi æete poželeti da budete kršteni u Njegovom Sinu. Možda razmišljate „Krštenje? Ja sam kršten kao dete! Ja sam u redu!“ Prema Bibliji, krštenje je nešto što èini odrasla osoba, kada po svojoj slobodnoj volji odluèi da se želi identifikovati sa smræu i uskrsnuæem Isusovim. Reè „krštenje“ kao reè znaèi potpuno uranjanje u vodu – jer kada smo ispod vode, mi smo povezani sa smræu (ukopom Isusovim), a kada izaðemo iz vode, mi smo povezani sa Njegovim uskrsnuæem. Tada smo istinski ujedinjeni sa Njim, „u Hristu“ kako to Biblija kaže, i mi imamo sigurnu i definitivnu Nadu u veèni život sa Njim kada se On vrati na zemlju. Ako stvarno verujete u ovo, to vam daje divnu perspektivu u životu.

Bez obzira na to da li  smo sreæni ili nesreæni u ovom životu, zdravi ili bolesni, bogati ili siromašni, to je sve samo za ovaj život – naš stvarni život, veèni život, je ono èemu se radujemo, što daje jednu drugaèiju perspektivu našem sadašnjem ljudskom iskustvu. Naravno, veèni život je teško zamisliti – ali samo pokušajte, na trenutak. Jer to je ono što vam Bog nudi. Kao dete, obièno sam mislio o ovom životu kao o samo nekoliko milimetara, u poreðenju sa veèno dugim kanapom, koji se proteže dalje i dalje i dalje i dalje... i dalje. I još uvek ne mogu da smislim neki drugi naèin da razmišljam o tome. Ali stvar je u tome, ovo je život Kraljevstva Božijeg, ne život kakav sada poznajemo – što i ne bi bila neka nagrada! U stvari, živeti veèno sa našim sadašnjim iskustvom o životu bilo bi najpre jedna kazna. Ne, veèni život koji Bog nudi nije samo veèan, to je život koji On i Isus sada žive, život veène radosti i ispunjenosti i krajnjeg znaèaja. I mi ga možemo poèeti živeti... upravo sada.

Pa, šta dalje? Mi iskreno želimo da pomognemo ljudima da spoznaju Boga. Pa tako mi želimo da vam ponudimo jednu besplatnu knjigu koja se zove Osnove Biblije koja sistematièno objašnjava osnovne stvari o Bogu u skladu sa Biblijom.

Dovoljno je da upišete vaše podatke na narudžbenicu i pošaljete na adresu:

Bible Basics

P.O.Box 3034

South Croydon

Surrey CR2 0ZA

ENGLAND

 

Ime ___________________________________________________

Adresa ________________________________________________

 

Ili pišite na E-mail info@carelinks.net

Ili posetite naš sajtove biblebasicsonline.com i carelinks.net