Kreipimasis á Romos katalikus

Katalikybëje pastebimas viskà kontroliuojantis konservatyvizmas, kuris daugeliui þmoniø yra labai patrauklus. Vietoj diskusijø apie Tiesà , priimamos dogmos. Þmogus negali patirti jaudinanèiø, iððaukianèiø asmeniniø pojûèiø, kurie atsiranda tiesiogiai bendraujant su Tëvu ir Sûnumi. Tai tam tikra Islamo forma-“paklusnumas” ideologijai, màstymo sistemai, autoritetams, paveldimai padëèiai ir pasaulëþiûrai, kuri manoma esanti teisinga, neþiûrint ar asmuo priima jà ar ne. Asmenybës reikðmë ir vertë sugniuþdoma sudëtingos sistemos, reikalaujanèios vienodumo ir susitaikëliðkumo. Ðia prasme, Katalikybë, Islamas ir Komunizmas, o taip pat daugybë kitø religijø ir politiniø filosofijø, turi daug bendro.Tuo tarpu, teisinga, pagrásta Biblija, Krikðèionybë teikia didelæ reikðmæ ir vertæ individualybei. Jëzus pasakojo istorijà apie piemená, kuris turëjo 100 aviø ir kuris vienos neteko. Jis palieka 99 avis laukuose ir eina ieðkoti tos pasiklydusios. Dauguma piemenø galvotø, kad 1% nuostolio yra priimtina. Ðis piemuo -simbolizuojantis Jëzø- nëra toks kaip dauguma. Jis apimtas troðkimo iðgelbëti tà vienà. Ir ta vienintelë dingusi avis tai tu ir að. Að suprantu, jûs manote, kad jei prikausote Baþnyèiai, su jumis viskas tvarkoje ir jûs visai nepasiklydæs. Bet savo ðirdyje mes þinome tiesà, kad jokia þmoniø organizacija negali nuraminti praradimo ir vienatvës jausmo, kurá jauèia savyje tiek daug katalikø. Tarp minios þmoniø einanèiø sekmadieniais á baþnyèià, tiek daug yra pasimetusiø .. tiesiog pasiklydusiø. Jø gyvensena, þodþiai ir netgi jø akiø þvilgsnis parodo, kad tai tiesa. Jokie ritualai to negali pakeisti. Taèiau ëjimas pas Jëzø asmeniðkai, mokymasis apie Já tiesiogiai ið Biblijos… gali pakeisti ir, ið tiesø, radikaliai pakeièia þmogaus gyvenimà.

Kai kas gali prieðtarauti, kad Romos Katalikø baþnyèia kreipiasi á Biblijà, kad pateisintø savo ritualus ir dogmas. Tai tiesa; bet tiesa ir tai, kad þmones gali pateisinti viskà remdamiesi ivairiomis knygomis, tame tarpe ir Biblija. Þymus Romos Katalikø kunigas Raymond Brown aiðkina: “Pagal Romos Katalikø supratimà baþnyèia naudoja Biblijà parodyti kaip viena ar kita pastraipa atitinka baþnyèios gyvenimà, bet tai nebûtinai turi bûti tai kà autorius turëjo galvoje raðydamas tà pastraipԼi>(Jono laiðkai p.208). Visà tai galima pasakyti paprastesniais þodþiais: “ Mes laikomës savo baþnytinio gyvenimo, savo ritualø ir dogmø ir naudojamës Biblijos pastraipomis, netgi jei jos paimtos neatsiþvelgiant á kontekstà, tam, kad galëtume pateisinti tai kà mes darome.”  Jei mes taip skaitysime ar taip naudosimës Biblija, tada tas ciniðkas poþiûris, kad “galima viskà árodyti pagal BiblijԠyra iðties teisingas. Vienu atveju galima, naudojantis Biblija, pateisinti holokaustà [kaip darë Katalikø Baþnyèia]; kitu atveju, galima naudotis Biblija aiðkinant pacifizmà. Mes niekada nerasime Dievo tiesos, jei mes ðitaip naudosime Jo “tiesos þodᔠ[kaip Jis tai vadina]. Mes turime skaityti Biblijà ir bandyti suvokti kà ákvëptieji autoriai iðties turëjo galvoje; ir, neþiûrint ar tai mums patogu ar ne, stengtis gyventi savo gyvenimà taip kaip Dievas ið tikro mus moko. Èia ir yra ‘ákvëpimo’ stebuklas - kad þodþiai, kuriuos mes skaitome Biblijoje, juodu ðriftu ant balto popieriaus, ir yra tiesioginiai Dievo þodþiai mums, ne per kunigus, ne per dar kaþkà, bet Visagalis Dievas sako tiesiogiai jums.

Taigi mes norëtume paskatinti jus  p a t i e m s  skaityti Biblijà. Niekas negali padaryti to uþ jus nei kunigas, nei baþnyèia, nei kokia kita þmoniø organizacija. Tiesa, baisoka per Jo þodþio puslapius atsigræþti veidu á Dievà. Kai Dievas norëjo tiesiogiai kalbëti su Savo tauta Izraeliu, Jis surinko juos prieðais Sinajaus kalnà ir nusileido pasikalbëti su jais. Bet jie iðsigando ir norëjo turëti tarpininkà. Bûtent taip ir yra su dauguma þmoniø - jie geriau pasislëps uþ kunigø ar vyskupø hierarchijos, negu eis pas Dievà patys. Yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir mûsø - ir jis yra “þmogus Jëzus Kristus” ( 1Timotiejui 2:5 ). Mums nereikia kunigø, Marijos, baþnyèios, kad mums tarpininkautø. Tai reiðkia, kad jûs galite melstis tiesiogiai Dievui, per Jëzø - savais þodþiais, o ne tais, kuriuos jums kaþkas liepia sakyti.

Jûs suprantate Patá Dievà, Dievà, kuris yra ið tikro, uþ tø visø milardø kosmoso kilometrø, uþ visø galaktikø… kad Dievas yra reali bûtybë, ne kaþkokia tai idëja, ne juoda dëþutë galvoje, kurià mes vadiname “Dievu”… kad Dievas kvieèia  j u s  turëti asmeniná ryðá su Juo. Ir Jis nori, kad jûs paþintumëte Já, suprastumëte Já ir laikytumëte Já savo Tëvu. Kaip ir bet kokiuose asmeniniuose santykiuose, taip ir èia, reikalingas asmeninis bendravimas.Ne ëjimas á pastatus ir sakymas þodþiø, kuriuos jûs turite sakyti, bet ëjimas pas Já, naktá miegamajame ar vidury dienos, ástaigoje ar virtuvëje, kalbëkite savais þodþiais, praðykite Jo, kad Jis jums atsiskleistø, sakykite Jam, kad mylite Já, tikite Juo ir, kad norite geriau Já paþinti.. Ir jei jûs tai darysite, Jis tikrai iðgirs jûsø maldas ir atsiskleis jums. Galø gale jûs panorësite bûti pakrikðtyti á Jo Sûnø. Ko gero jûs pagalvosite: “Krikðtas? Taigi mane dar vaikà pakrikðtijo. Su manim viskas gerai”. Pagal Biblijà, krikðtas yra tai kas atliekama subrendus, kai þmonës savo valia nusprendþia, kad jie nori susitapatinti su Kristaus mirtimi ir prisikëlimu. Pats þodis ‘krikðtas’ reiðkia pilnà panardinimà á vandená - nes, kai mes pasineriame á vandená, mes siejamës su mirtimi / Kristaus palaidojimu, o kai iðnyrame ið vandens, siejamës su Jo atgimimu. Tada mes ið tikro esame susivienijæ su Juo, “per Kristu”, kaip tai vadina Biblija, ir tada mes turime uþtikrintà ir aiðkià amþino gyvenimo su Juo, kai Jis gráð á þemæ, Viltá. Jei jûs tikrai tuo tikite, tada jûs turite nuostabià perspektyvà savo gyvenime.

Nesvarbu ar ðiame gyvenime mes laimingi ar nelaimëliai, sveiki ar ligoniai, turtingi ar vargðai, tai tik ðiame gyvenime - mûsø tikras gyvenimas yra amþinasis gyvenimas, kurio mes laukiame, ir tai duoda mums skirtingà poþiûrá á dabartiná mûsø gyvenimà. Þinoma, sunku ásivaizduoti amþinàjá gyvenimà - bet tiesiog pabandykime akimirkai. nes tai yra bûtent tai kà Dievas jums siûlo. Bûdamas vaikas apie ðá gyvenimà að galvodavau kaip apie kelis milimetrus ið didþiulio gyvenimo siûlø kamuolio, kuris vis vyniojasi ir vyniojasi, ir vyniojasi…Ir iki dabar að nerandu kito bûdo, kaip apie tai galvoti. Bet, esmë tame, kad tai gyvenimas Dievo Karalystëje, o ne tas gyvenimas, kurá mes dabar paþástame - kurio mes negalëtume pavadinti atlygiu. Tiesà sakant, gyventi dabartiná gyvenimà bûtø bausmë, jei ne blogiau.Ne. Amþinasis gyvenimas, kurá mums siûlo Dievas nëra vien tik amþinas, tai gyvenimas, kurá dabar gyvena Jis ir Jëzus, gyvenimas pilnas dþiaugsmo ir prasmës. Ir mes galime prdëti já gyventi… tiesiog dabar.

Taigi, kà toliau daryti? Mes tikrai nuoðirdþiai norime padëti þmonëms paþinti Dievà. Mes norëtume jums pasiûlyti, uþ dykà, knygà Biblijos Pagrindai , kuri sistemingai paaiðkins esminius dalykus apie Dievà pagal Biblijà.

 

Tiesiog uþpildykite formà ir atsiøskite adresu:

 

Bible Basics

P.O. Box 3034

South Croydon

Surrey CR2 OZA

England

 

Vardas: --------------------------------------------------------------

 

Adresas:----------------------------------------------------------------------------------

 

Arba elektroniø paðtu atsiøskite savo uþklausimà adresu: info@carelinks.net

Jûs galite apsilankyti mûsø puslapiuose adresu: www.biblebasicsonline.com arba carelinks.net