Výzva Římským Katolíkům

V Katolicismu funguje vše kontrolující konzervatismus, který přijde mnoha lidem atraktivní. Spíše než diskuze o pravdě se pouze přijímá dogma. Riskantní, vzrušující, vyzývavé problémy, které vyplývají z osobního vztahu s Otcem a Synem jsou zapovězeny. Je to jakási forma Islámu – „podřízení se“ ideologii, systému učení, zděděné pozici a světonázoru, o kterém se předpokládá, že je správný bez ohledu na to, zda jednotlivec dané učení přijímá nebo ne. Význam a hodnota jednotlivce je drcena pod impozantní stavbou zoufale hledané jednotnosti a souhlasu. V tomto směru mají Katolicismus, Islám, Komunismus a mnoho dalších náboženských systémů a politických ideologií mnoho společného. Naproti tomu pravé, na Bibli založené křesťanství klade ohromný důraz na hodnotu a význam jednotlivce. Ježíš jednou vyprávěl příběh o pastýři se 100 ovcí, který jednu z nich ztratil. Pastýř v tomto příběhu nechá těch 99 v pustině a vydá se hledat tu jednu ztracenou ovci. Většina pastýřů by si myslela, že 1% ztráta je pořád docela v pohodě. Ale tento pastýř, který představuje Ježíše, je naprosto výjimečný. Je spalován touhou po spasení každého jednotlivce. A právě tato jedna ztracená ovce představuje tebe a mě. Jasně, vím, že si myslíš, že proto, že jsi členem církve, se můžeš cítit být v klidu a že rozhodně nejsi ztracen. Ale v našich srdcích známe pravdu – že žádná lidská organizace nemůže vyřešit hluboké pocity osamělosti a ztracenosti, které mnoho Katolíků zažívá v sobě samých. Uprostřed davu lidí vstupujícího v neděli do kostela je tak mnoho těch co se cítí ztraceni... prostě ztraceni. Jejich životní styl, slova a dokonce i pohled v jejich očích ukazuje, že je to pravda. Ale pokud přijdeme k Ježíši osobně, dozvíme se o Něm přímo z Bible... můžeme změnit náš život doopravdy od základu.

Můžeme si všimnout, že Římskokatolická církev se odkazuje na Bibli při obhajobě svých rituálů a dogmat. To je pravda; ale zároveň je pravda, že lidé mohou ospravedlnit cokoliv na základě jakékoliv knihy, včetně Bible. Významný římský katolík, Raymond Brown S.S., vysvětluje: „V římském pochopení, církevní používání Písma ukazuje, jak je pasáž relevantní pro život církve, ale nutně nemusí znamenat to, co původní autor zamýšlel, když onu pasáž psal.“ (Janova epištola, str. 208). Tohle, jinými a poněkud jednoduššími slovy, znamená: „Podívejme se na život naší církve, naše rituály a dogmata a vyberme si nějaký biblický verš, i když absolutně vytržený z kontextu, abychom obhájili to, co děláme. Pokud čteme Bibli podobným způsobem, pak je cynický výrok „s Biblí v ruce můžeš obhájit cokoliv“ opravdu pravdivý. V jednu chvíli můžeme použít Bibli, abychom ospravedlnili holocaust (jako to dělala Římskokatolická církev); o chvíli později můžeme na základě Bible obhájit pacifismus. Nikdy nedojdeme k poznání Boží pravdy, když budeme používat Jeho „slovo pravdy“ (jak ho On nazývá) tímto způsobem. Musíme číst Bibli a snažit se rozumět tomu, co inspirovaní autoři skutečně měli na mysli, a ať už se nám to hodí nebo nikoliv, snažit se žít naše životy podle toho, co nám Bůh opravdu říká. Tohle je zázrak „inspirace“ – že slova, která čteme v Bibli, černá písmena na bílém papíře, Bůh říká opravdu přímo nám, ne skrze kněží, ne skrze nebo díky někomu nebo něčemu jinému – ale Bůh Všemohoucí mluví přímo k tobě.

Proto tě chceme povzbudit, abys četl Bibli sám pro sebe. Nikdo jiný to za tebe nemůže udělat, žádný kněz, církev ani lidská organizace. Jistě je to děsivá představa – čelit Bohu sám, skrze stránky Jeho slova. Když chtěl Bůh mluvit přímo k Jeho lidu – Izraeli – seskupil je pod úpatí hory Sinaj a sestoupil dolů, aby s nimi mluvil. Ale oni byli vyděšeni a chtěli mít raději prostředníka. A tak je tomu s mnoha lidmi – raději se skryjí za hierarchií kněží a biskupů, než aby přistoupili k Bohu osobně. Existuje pouze jeden prostředník mezi námi a Bohem – a tím je „člověk Kristus Ježíš“ (1 Timoteovi 2:5). Nepotřebujeme žádné kněží, Marii, církev atd., aby byla naším prostředníkem. To znamená, že se můžeš k Bohu modlit přímo, skrze Ježíše, svými vlastními slovy, ne těmi, která ti někdo jiný předepisuje.

Vidíš, že Bůh sám, Bůh, který je opravdu zde, existující za bilióny kilometrů vesmíru, za všemi galaxiemi... tento Bůh, který je skutečná živoucí bytost, nejen představa nebo černá skříňka v mozku, které říkáme „Bůh“... tento Bůh tě zve, abys s Ním měl osobní vztah. On chce abys Ho znal, aby ses s Ním seznámil, aby se stal tvým Otcem. A jako v každém jiném osobním vztahu i tento vztah vyžaduje osobní komunikaci a ne navštěvování budovy a odříkávání slov, která ti někdo řekne, že máš říkat. Ale přibliž se k Němu, ve tmě svého pokojíku nebo uprostřed dne ve své kanceláři nebo kuchyni, řekni Mu svá vlastní slova, požádej Ho, aby se ti zjevil, řekni mu, že Ho miluješ, že v Něj věříš a že Ho chceš poznat ještě víc... A pokud to uděláš, On vyslyší tvoje modlitby a zjeví ti sebe samého. Nakonec dojdeš k poznání, že chceš být pokřtěn v jeho Syna. Možná si myslíš: „Křest? Byl jsem pokřtěný jako dítě! Nemám co řešit!“ Podle Bible je křest něco, co se týká dospělých, kdy se oni o své vlastní vůli rozhodnou, že se chtějí ztotožnit s Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Slovo „křest“ znamená, něco úplně ponořit do vody, protože když vstupujeme pod vodu jsme spojeni se smrtí / pohřbem Ježíše a když vystupujeme ven, jsme spojeni s Jeho vzkříšením. Potom jsme skutečně sjednoceni s Ním, „v Kristu“ jak o tom mluví Bible, a máme jistou a určitou Naději věčného života s Ním, až se On vrátí zpět na zem. Jestli tomuto opravdu uvěříš, získáš tak nádhernou perspektivu pro svůj život.

Ať už jsme v tomto životě šťastní nebo nešťastní, zdraví či nemocní, bohatí nebo chudí, tohle všechno platí pouze pro tento život. Náš skutečný život, věčný život je to k čemu vzhlížíme a tím pádem získáváme jiný pohled na naši současnou lidskou existenci. Jistě, je těžké si věčný život představit, ale zkus to, jen na chvíli. Protože tohle je to, co ti Bůh nabízí. Jako dítě jsem přemýšlel o tomto životě jako o pár milimetrech ve srovnání s nekonečně dlouhým kusem struny, která se vine dál a dál a dál a dál... a dál. A ještě stále si nedokážu představit věčný život nějak jinak. Každopádně pointa je v tom, že tohle je život v Božím Království, ne život takový jaký známe dnes, který beztak, často za moc nestojí. Upřímně, žít věčný život s naší současnou zkušeností by bylo spíše potrestáním než čímkoliv jiným. Ne, věčný život, který Bůh nabízí není pouze věčný, ale je to zároveň život, který On a Ježíš žijí nyní, život věčné radosti a naplnění a nejvyššího významu. A můžeme ho začít žít... právě teď.

Takže, co dál? Upřímně se snažíme pomáhat lidem, aby poznali Boha. Proto bychom ti rádi nabídli knihu, která je naprosto zdarma, nazvanou „Biblické základy“, která systematicky vysvětluje základní věci o Bohu tak, jak je o nich napsáno v Bibli.

Pouze vyplň následující údaje a odešli na:

Bible Basics
P.O. Box 3034
South Croydon
Surrey CR2 0ZA
ENGLAND

Jméno:

_____________________________________ 

Adresa:

_____________________________________