Hva er evangeliet?

Det er godt å se du har tatt deg tid til å tenke over Bibelens budskap. Kanskje du er skeptisk til religion, å gå i kirken, å utføre ritualer, følge tradisjoner. Og vi er ganske så enig med deg.
Bibelen lærer oss at Gud lever i hjertet til menn og kvinner som hører Hans ord. De eneste seremoniene vi trenger å følge er de som Bibelen selv klart forteller om - og det er svært få av dem i Bibelen. Å bli døpt ved full neddykking i vann og bryte brød i minne om Jesus en gang i uken er de to viktigste.

Eller kanskje du bare er en person som vil ha Gud i livet ditt, men som ikke vil gå noe dypere i det. Dette stemmer sikkert for mange av oss som har lest et religiøst hefte, deltatt på en forelesning om Bibelen eller har hatt en diskusjon om det. Det er fantastisk at vi tror det finnes en Gud, for sannelig eksisterer Han.
Men det er så mye mer som venter på å bli oppdaget - ved å studere Hans ord, Bibelen, kan vi lære Han å kjenne og ha del i Hans evige plan.  Bibelen er skrevet ved inspirasjon av Guds Ånd, det er ikke bare ord skrevet av mennesker som andre bøker, og det er derfor det er så verdt det å studere den.

Eller kanskje du tror du har skjønt alt. Du har kikket i Bibelen og du har forstått hva den forteller.
Men om du er helt fullstendig ærlig, så mangler det noe. Du sitter inne med en hul følelse, en usikkerhet knyttet til fremtiden, en usikkerhet i forhold til vår endelige skjebne. Denne følelsen er som en svart hund som følger de fleste menn og kvinner til graven.
Og til deg vil vi si; gi det et forsøk til. Kanskje menneskers tolkning har ødelagt for ditt syn på Bibelen. Gå tilbake til selve teksten i Bibelen.

Eller kanskje du ser på kristendom som "nok et intellektuelt eventyr", nok en hobby å leke med en stund, nok en fasinasjon, nok en by langs en vei som uansett leder til graven til slutt. Livet er for kort til å ha en slik kynisk innstilling. En dag vil du bli lagt i graven, en dag vil dødens fryktelige endelighet innhente deg. Gi Bibelen en rettferdig sjangs nå. Vær så snill, for din egen del, ofre noen minutter av livet litt for å vurdere hva den forteller.

Så, da kan jeg bevare spørsmålet; Hva er evangeliet?

Slå opp i Det Nye Testamentet, til Matteus 1:1, dette er begynnelsen på Matteus' forklaring av Evangeliet, vi leser:

"Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn."

Ikke akkurat hva vi kunne foventet. Han skriver at Jesus er nedstammet fra David og Abraham. Og dette er for Matteus begynnelsen på evangeliet. Paulus så det på samme måte. Slå opp til Galaterne 3:8;

"Skriftene forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og de forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes."

Evangelium betyr godt budskap, og løftet som ble gitt Abraham var dette gode budskap. Det er dette Paulus sier her. Så, hvis vi kan forstå hva Gud lovet Abraham, så kan vi forstå hva Evangeliet er. Slå opp til 1. Mosebok, den første boken i Bibelen, 1. Mosebok 17:8:

"Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan-landet, gir jeg deg og din ætt som eiendom til evig tid; og jeg vil være deres Gud."

Abraham ble altså fortalt at han og hans barn vil leve evig på denne jorden. Så evig liv er en tanke som dukker opp i Gamle Testamentet. Merk deg det - fordi dette er det sentrale budskapet gjennom hele Bibelen. Hvordan kan dette være? Vi blar videre til 1. Mosebok 22:17,18:

"Jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byene fra sine fiender og i din ætt skal alle folkene på jorden bli velsignet fordi du lød mitt ord."

Abraham skulle få en sønn som ville bli kilden til frelse for hele verden. Måten å forstå Bibelen på er å se hvordan den siterer seg selv og gir en tolkning. Disse ordene vi nettopp leste er sitert i Nye Testamentet - i Apostlenes Gjerninger 3:25, 26. La oss se hvilken tolkning som gis der:

"Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: 'I din ætt skal alle jordens slekter velsignes.' Gud lot sin tjener stå fram for dere først, og sendte ham for å velsigne dere når hver og en av dere vender om fra deres synd."

Så, hvem er Abrahams ætt? Jesus. Og hva er velsignelsene han ville gi alle menn og kvinner på jorden? Velsignelsene tilgivelse for synd, og frelse. La oss gå videre, slå opp til Galaterne 3:16:

"Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke "til dine ætter", som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, "til din ætt", og det er Kristus."

Så Abrahams ætt var en mann, entall, Jesus. Men hvordan kunne den ene mannen bli så mange, like mange som stjernene på himmelen. Videre står det, i Galaterne 3:27-29.

"Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger til løftet."

Så, bare de som er døpt til Kristus har del i disse løftene - løftene om evig liv her på jorden. Det er derfor vi må bli døpt om vi skal bli frelst! Paulus sa at hans håp var "Israels håp" (Apg. 28:20).  Når han sto ansikt til ansikt med døden var dette hans håp - Israels håp.
Hva er så dåp? Det er ikke overøsing med vann. Det Nye Testamentet er skrevet på Gresk og ordet dåp oversatt betyr neddykking. Det ble brukt om et synkende skip, å bli neddykket, eller om et tøystykke som blir farget ved å neddykke det i væske. Vi slår opp til Matteus 3:13-16:

"Da kom Jesus fra Gallilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: "Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?" Jesus svarte: "La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet". Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due."

Jesus gikk ned i vannet og "steg opp av det". Han ble døpt som en voksen, ikke som en baby og ved neddykking, ikke overøsing. Det er derfor det ble gjort i en elv. Og hvis Han ble døpt, så burde vi også bli det. Denne neddykkingen og oppstigningen er symbolsk for døden og oppstandelsen til Jesus, vi har bestemt oss for å gjøre Hans død og oppstandelse vår egen. Det er derfor det må gjøres ved neddykking ikke overøsing. Vi slår opp til Romerne 6:3-5:

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist fra de døde ved sin Fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans."

Det er derfor vi oppfordrer deg til å bli døpt - gjør det til ditt mål i livet, å akseptere Jesus Kristus! Ved å blir døpt til Jesus blir vi del av ham, og løftene gjelder oss. Derfor vil vi, når Han kommer tilbake, bli vekket opp og dømt, og har vi da levd trofast etter Guds ord, vil vi få evig liv som Han nå har. Da vil vi leve evig her i Guds rike på jorden. Hvis du tror på dette får livet en ny mening. Uansett hvilke materielle problemer vi måtte ha er dette bare midlertidig, og når Jesus kommer tilbake vil han gi oss et nytt og evig liv. Det er derfor det i Bibelen og Jesus Kristus er et ekte håp. Det håpet er så fantastisk at våre nåværende problemer ikke blir så store.

Men hvordan kan det være, at denne mannen Jesus kan redde oss? Han var vår representant og det er derfor vi må bli døpt til Hans død og oppstandelse; fordi Han var akkurat som oss. Se hva som er skrevet i Hebreerne 2:14-18:

"Siden barna er av kjøtt og blod måtte Han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en trofast og barmhjertig øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet."

Legg merke til at djevelen ikke er et dyr eller en drage. Det blir brukt her for å personifisere synd. "Syndens lønn er døden" (Rom 6:23), men her leser vi at 'djevelen'  "har dødens makt". Vi må kjempe mot vår egen natur, ikke mot en skapning utenfor oss selv. Vers 14 sier det samme flere ganger - 'Han', 'som dem', 'sine søsken'. Likevel lærer de fleste 'kristne' grupperinger oss at der er tre guder i en treenighet, og at en av dem var Jesus. Men det er ikke dette Bibelen lærer oss. Og ifølge Hebreerne er det veldig viktig at vår forståelse av Jesus er riktig. Han var som oss. Forfatteren presiserer dette flere ganger! Han ble fristet som oss. Og hvordan blir vi fristet? Av vår egen menneskelige natur. Vi leser i Jakobs brev 1:13-15:

"Ingen som blir fristet, må si: "Det er Gud som frister meg." For Gud fristes ikke av det onde og selv frister han ingen. Den som blir fristet lokkes og dras av sin egen lyst. Når lysten har blitt svanger føder den synd, og når synden er moden, føder den død."

Dette betyr at Jesus hadde vår menneskelige natur. Gud kan ikke fristes står det skrevet, men Jesus ble fristet forteller Hebreerne oss. Så Jesus var ikke Gud selv. Han var en mann, Guds sønn ved fødsel, nedstammet fra David og Abraham gjennom Maria. Gud kan ikke bli født, men Jesus ble født. Gud kan ikke dø; men Jesus døde. Vi kan ikke se Gud, men mennesker så og tok på Jesus. Jesus eksisterte ikke før han ble født heller. Han var Guds sønn gjennom Maria. Vi leser i Lukas 1:31-35:

"Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen: "Hvordan skal dette kunne skje, når jeg ikke har vært sammen med noen mann?" Engelen svarte: "Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds Sønn."

Legg merke til de fremtidige begrepene! Han 'skal være' Guds Sønn, Maria 'vil unnfange' - det er her Jesus begynte, selv om tanken med Jesus hadde vært med Gud fra begynnelsen. Legg merke til at Maria bare var en vanlig kvinne - Jesus var nedstammet fra Abraham og David, og dette kunne bare være fordi hans mor var det. Hvis Jesus var Gud, så var Maria Guds mor og kunne ikke ha vært en vanlig kvinne. Når Bibelen forteller oss at Jesus var Guds Sønn og også "menneskesønnen", nedstammet fra Abraham og David gjennom Maria er det tydelig at hun var en vanlig kvinne. Så, det er alt eller ingenting -  et ekte trossystem eller et falskt trossystem. Det er viktig å følge den riktige troen fordi doktriner påvirker hvordan vi lever. La oss lese fra Hebreerne 4:15,16:

"For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid."

Fordi Jesus var av vår natur kan vi med sikkerhet be gjennom Ham til Gud. Vi trenger ikke en menneskelig prest, kirkebygg eller pastor for at våre bønner skal være gode nok.

Da summerer jeg de tingene vi har sett på i forhold til spørsmålet - Hva er evangeliet? :

1. Det er bare en Gud, ikke noen treenighet

2. Jesus er Guds Sønn, ikke Gud selv. Han eksisterte ikke før han ble født. Han ble fristet som oss og hadde menneskelige opplevelser som oss, men han syndet aldri. Han ofret livet sitt i en smertefull død, men fordi Han aldri syndet vekket Gud Han fra dødsriket.

3. Gjennom dåp til Jesus Kristus ved å dykke en voksen ned i vann tar vi del i Hans død og oppstandelse.

4. Når Jesus Kristus kommer tilbake vil vi bli vekket til live, dømt og gitt evig liv i Hans Rike - som vil være her på jorden. Dette riket vil være som Edens hage, når Gud først skapte mennesket - krig, sult, sorg, til og med død vil være borte - for alltid.

5. Etter døden er vi uten bevissthet - helvete betyr ikke noe annet enn 'graven'.

6. Sjelen er ikke udødelig, vi er skapt av jord og til jord skal vi bli. Ånden er livskraften i oss, som vender tilbake til Gud når vi dør. Vi fortsetter ikke å eksistere på noen som helst måte etter døden.

7. 'Satan' er et symbol for de onde menneskelige driftene i oss, som vi må kjempe mot, det er ikke navnet på en drage eller monster som eksisterer. Gud er 100% kraftfull; Han deler ikke sin kraft med 'satan'. Alle våre problemer kommer fra Gud, ikke satan, og det er derfor viktige spirituelle meninger bak dem.

8. Ved å lese Bibelen selv kan vi finne den sanne veien til Gud.

Jeg oppfordrer deg til å studere disse tingene og ikke gi deg selv hvile før du med sikkerhet kan svare på spørsmålet: Hva er evangeliet? Jeg håper du prøver deg på vårt online Bibelkurs og setter deg selv målet å bli døpt en dag ved neddykking i vann. Da vil du med sikkerhet ha et håp om evig liv. Vi kan egentlig ikke forestille oss et evig liv. Forestill deg en veldig lang strek og vi er i dette livet bare kommet noen få millimeter avgårde. Dette er virkelig vårt håp, hvis vi døpes til Jesus og lever i troen med Ham. Jeg trygler at du tar dette på alvor og ikke behandler dette som en hvilken som helst religion eller noe ordinært.


LÆR Å LESE BIBELEN EFFEKTIVT
GRATIS

Det er en Bibel men mange kirker. Vi må alle finne ut hva evangeliet er. Vi foreslår at du leser Bibelen selv, skal du finne dens sanne mening. Vi tror bare at det finnes én Gud, at Jesus er Guds sønn, at han bar vår natur og at vi må døpes ved ved full neddykking i vann for å dra nytte av Hans død og oppstandelse. Snart kommer han tilbake for å opprette Guds rike på jorden. (Ikke i himmelen). Vennligst fyll ut skjemaet under for å bli tilsendt et hefte som vil hjelpe deg å studere Bibelen.Navn:_____________________________________________________


Addresse:___________________________________________________

______________________________Tel:_________________________


Språk:


Send til:
Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ ENGLAND


change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics