Sta je Jevanđelje?

Dobro je što imate vremena da pogledate Gospodovu poruku.Možda zazirete od religije. Iċi u crkvu, različiti rituali, praċenje tradicije. I mi  bi se složili sa vama. Biblija nas uči da Gospod Bog živi u srcima muškaraca i žena koji poštuju njegovu reč. Jedinstvene ceremonije koje treba da pratimo su one koje i sama Biblija jasno objašnjava. A takvih što ih Biblija objašnjava ima mnogo malo. Kršċenje sa potopljenjem u vodu i lomljenje hleba svake nedelje u čast Gospoda Boga su dve glavne ceremonije.

Ili ste možda obična ličnost koja voli Boga u svom životu i ne želite da ulazite dublje. Ovo je možda tačno za mnoge od nas koji ċe pročitati ovaj natpis  koji ċe liċiti na predavanje o Bibliji ili ċe pak razgovarati o tome. Divno je verovati u Boga sigurno on i postoji. Ali treba da prođe jos mnogo vremena da bi se on otkrio - učenjem o njegovom propovedanju i o Bibliji tako ċemo ga upoznati i učestvovaċemo u njegovom večnom planu. Ta knjiga je napisana sa njegovim duhom koji je uticao na ljude koji su je pisali- jednostavno to nisu reči ljudi kao u svakoj drugoj običnoj knjizi. I zbog toga vredi da se uči.

Ili možda mislite da sve znate. Dali ste pogledali Bibliju i dali ste je razumeli.Ali ako ste stvarno iskreni onda vam nešto nedostaje. To je ona praznina koju oseċate, onaj strah od buduċnosti ili onaj nedostatak sigurnosti za vašu konačnu sudbinu.....ona sumlja da kao crni pas sledi veċi broj muškaraca i žena do njihovog groba. I vama bi rekli : Probajte još jednom. Možda čovekova interpretacija bi vam zamutilo pretstavu o Bibliji. Ajde da se sami vratimo na tekst iz Biblije.

 Ili možda gledate na hrisċanstvo kao na još jednu intelektualnu avanturu " još jedno hobi sa kojim možete da se igrate još malo, još jedna fascinacija, još jedan grad na putu, onaj koji vodi do groba, su svi isti. Život je jako kratak da bi ste imali tako ciničan stav.Jednog ċete dana ležati u svom sopstvenom grobu, jednog dana ċe užasni kraj smrti stiċi i tebe. Budite fer i dozvolite sebi da ċujete Bibliju sada. Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta od vašeg zivota ili da barem pomislite šta vam kaže.

Znaċi mogu da postavim pitanje: šta je Jevanđelje?

 Molimo Vas da otvorite novi Zavet kod Mateja 1:1.Ovo je početak o  objašnjenju Mateja u vezi Jevanđelja, čitamo. 

Knjiga o rodoslovu Isusa Hrista,sina Davidovog sina Avramovog. 

To nije ono što bi očekivali.On kaže da je Isus potomok Davida i Avrama. I to je za Mateju  početak Jevanđelja. Pavle je video isto. Pogledajte u Galatanci 3:8. Stari zavet predviđujuċi da ċe Gospod Bog opravdati neverstvo sa verom propovedao je pre jevanđelja Avramovog  rekao,U tebi su blagoslovljene sve nacije. Znači jevanđelje je ono što je bilo obeċano Avramu.To je i ono što kaže Pavle.Znaci ako shvatate šta je Gospod Bog obecao Avramu moċiċete da razumete i šta je jevanđelje. Onda da se vratimo Starom Zavetu da vidimo šta je Gospod Bog rekao Avramu.Obratiċemo pažnju genezi prve knjige iz Biblije, Geneza 7:8

I daċu tebi i tvojem semenu  posle tebe zemlju gde ċes biti stranac cela ċe zemlja Kananova u večni posed a ja ċu biti Gospod Bog.

 Znaci Avramu je bilo rečeno da ċe on njegova deca živeti zauvek na zemlji. Ideja o večnom životu je ideja koja dolazi iz Starog zaveta. Upamtite ovo- zato što osnovna poruka Biblije je ista.Kako je ovo moguċe?  Pogledajte Genezu 22:17,18:

 Blagoslovom ċu te blagosloviti i množenjem ċu razmnožiti tvoje seme kao zvezde na nebu i kao pesak na morskom bregu.A tvoje seme ċe čuvati vrata od neprijatelja. I preko tvoga semena biċe blagoslovljene sve nacije na zemlji zato što sto si ti poslušao moj glas.

Avram je trebao da ima sina koji bi bio izvor za blagoslov celom svetu. Način na koji bi se razumela Biblija i da se vidi kako Biblija citira sebe i objašnjava nam. Reci koje smo sada čitali iz Novog zaveta-glava 3:25,26. Ajde da pogledamo i da vidimo interpretaciju.

 Mi smo deca proroka i saveza sto je Gospod Bog sključio sa nasim očevima rekao je Avramu.I preko tvoga semena svi potomci na svetu biċe blagoslovljeni. Tvoj prvi Gospod Bog koji je odrastao svog sina Isusa Hrista i ispratio ga je da te blagoslovi da odbije od sebe sva zla.

 Koje je seme Avramovo? Isus. I koji su blagoslovi koje ċe on dati za sve muškarce i žene u svetu?Blagoslov da se oprosti greh i spas. hajde da produžimo. Galatanci 3:26

 Obecanja su bila data za Avrama i njegovo seme. On nije rekao ništa na svo seme na mnoga i samo na jedno. Na tvoje seme koji je Isus Hrisus.

 Znači seme Avramovo i samo jedan čovek, Isus .Ali kako moze taj jedan čovek da postane toliko mnogo kao zvezde na nebu? Ajde da pročitamo Galatanci 3:27-29

 Mnogo od vas su pokršteni u Hristosa i stavljeni ste do Hristosa. Nema jevreja ili grka nema ni vezanih ni slobodnih nema ni muškaraca i žena zato što smo svi mi jedno u Isusa Hrista. I ako smo Hristos onda smo seme Avramovo i potpomci prema verovanju.

 Samo ni koji su kršteni po Hristosu učestvuju u ovim obečanjima- obečanja za večni život. I zato treba da budemo kršteni  da bi bili spašeni! Pavle je rekao da  je njegova nada-nada Izraela (Glava 28:20). Kada se saočio sa smrcu ovo je bilo njegova nada-nada za Izrael.Sta je pokršcenje? To nije prskanje vodom. Novi je zavet napisan na grckom jeziku pa reč pokrščenje prevedeno znaci potpopljenje. Koristio se za potopljenje broda, za potopljenje, ili kada se parče tkanine oboji od jedne na drugu boju potopljenjem. Ajde da pogledamo Mateja 3:13-16;

 I tada je stigao Isus iz Galileje u Jordan kd Jovana da ga prekrsti ali ga je Jovan odbio i rekao mu:Ti treba da me pokrstiš i ti dolaziš meni? A Isus mu je odgovorio,Ispravi se sada zato što nam se tako dešava da bi ispravili pravdu.. I onda se ispravio.Isus koji je bio pokršten izašao je iz vode: I čudo nebo se otvorilo iznad njega i on vide Gospodov duh koji se spuštao kao golub i osvetlio ga:

 Isus je ušao pod vodu i izašao iz nje. on je bio pokršten kao veliki a ne kao beba; potopljenjem a ne prskanjem. I zato je to bilo učinjeno u vodi. i ako je on bio pokršten trebalo bi da budemo i mi. Ovo potopljenje i izdizanje označava smrt i vaskresenje Hristovo i da smo rešili da napravimo njegovu smrt i voskresenje kao našu. Zbog toga treba da se izvodi potpopljenjem a ne prskanjem. Ajde da pogledamo kod Rimljana 6:3/5

Ni smo znali da toliko mnogo od nas kao što su bili pokršteni u Isusa Hrista bili su pokršteni u njegovu smrt:kao što se Hristos izdignuo od smrti u slavi oca .I mi treba da produžimo prema njegovom životu. Zato što ako smo bili posadjeni zajedno ujedinjeni sa njegovom smrcu mi treba da budemo zajedno i u njegovom vaskresenju.

 Zato i apelujemo do Vas da se pokrstite-učinite da Vam to bude cilj u životu,da prihvatite Isusa Hrista!Sa samim tim što smo pokršteni u Isusa Hrista mi postajemo deo Njega i zato se obečanja odnose i na nas. I zato kad se on bude vratio i mi ċemo uskrsnuti, sudi ċe nam se i onda ako smo živeli verno i saglasno sa rečima Božijim, biċe nam dodeljen večan život koji i On sada živi. I onda ċemo zauvek živeti u Carstvu Božijem ovde na zemlji. Ako u ovo verujete, onda život ima novo značenje. Bilo kakve materijalne probleme imali realiziraċemo ih jer su od privremenog karaktera i kada se Hristos bude vratio on ċe nam dati nov i večan život. Zato i u Bibliji i u Hristosu postoji prava NADA. Nada koja je pred nama je toliko velika da nam sadašnji problemi i ne izgledaju toliko veliki.

Ipak, kako nas ovaj čovek Hristos može spasiti? On je bio naš prestavnik i mi trebamo biti pokrštei u njegovu smrt i uskršnjavanje, jer je on bio isti kao mi. Da vidimo kod Jevreja 2:14-18:

 Samim tim što su deca učesnici od krvi i mesa, i sam on je učestvovao u istom: preko smrti on može da pobedi onog koji ima vlast nad smrċu, odnosno đavola: I da izbavi one koji su celog života bili podložni ropstvu od straha od smrti. Jer on nije primio prirodu Anđela, on je preuzeo potomstvo Avramovo. Zato je on u svim tim neštima trebao daliči na svoju braċu, da bude milozljiv i veran prvosveštenik pred Bogom kako bi očistio grehove naroda. Zato što posle svega što je sam pretrpeo dok je bio u iskušenju on može da bude onaj koj ċe pomoċi ljudima koij su u iskušenjima

 U pasusu primeċujete da đavo nije ni život ni zmaj nego se koristi kao personifikacija greha. “Težina greha je smrt” (Rimljani 6:23) , ipak mi ovde čitamo da “đavo” “ima moċ smrti”. Mi treba da se borimo protiv naših unutrašnjih priroda a ne protiv nevidljivih stvorenja izvan nas samih. Stih 14 nekoliko puta ponavlja isto – On je isto tako učesnik i On je iste prirode kao i mi sami. Ipak veċina “hrišċanskih “ grupa veruju u to da da ima tri Boga, veruje u sveto trojstvo i u to da je Isus jedan od njih. Ipak to nam ne govori i sama Biblija. A Jevrejima je mnogo važno da se razume Isus. On je bio ist kao mi. Pisac nam to ističe četiri puta! I on je bio iskušavan isto kao i mi. A kako nas iskušavaju? Sa našom ljudskom prirodom. Da pogledamo kod Jakova   1:13 -15:

 Nijedan čovek koji je u iskušenju da ne govori, Bog me iskušava, jer bog zlom ne iskušava: Svaki čovek je na iskušenju kada ga vodi njegova pohotnost koja ga vuče i namamljuje. I onda kada se pohotnost rodi, rađa se i greh, a kada se greh izvrši on rađa smrt.

 Ovo znači da je Isus imao ljudsku prirodu. Bog ne može biti iskušavan ali je Isus bio iskušavan govore Jevreji. To znači da Isus nije bio taj Bog. On je bio čovek, po rođenju sin Božji, potomak Davida i Avrama preko Marije, Isto tako Bog nemože biti rođen, a Isus je bio rođen, Bog ne umire ali Isus je umro. Mi nemožemo da vidimo boga, ali ljudi su videli Isusa i rukovali se sa Isusom. Isus nije postojao pre njegovog rođenja. On je sin božji preko Marije. Da pogledamo kod Luke 1:31:-35:

 I, sačekaj, začeċeš u tvojoj utrobi, rodiċeš sina i nazvaċeš ga imenom ISUS. On ċe biti velik i nazvaċe se sin Svemoċnog: i Gospod Bog ċe dati tron njegovom ocu Davidu: I carovaċe u domu Jakova i njegovom carstvu i njegovom carstvu neċe biti kraja. I onda je Marija rekla Anđelu, kako to može biti kad ja neznam za muža? I anžeo odgovori i reče Sveti Duh ċe doċi iznad tebe, i silom Svemoċnog oseni ċe te: i zato to sveto čedo koje ċeš ti roditi zvaċe se Sin Božji

 Zabeležavate sva ta buduċa vremena! On ċe biti Sin Božji, Marija ċe začeti u njenoj utrobi – odakle je i započet Isus, iako samo ideja, Isusovo logo je od početka bilo sa Bogom. Vidite da je Marija bila obična žena. Isus je bio potomak Avrama i Davida a to je bilo moguċe samo zato što je i njegova majka bila njihov potomak. Ako je Isus bio Bog onda je marija bila majka božija i ona nije bila obična žena. Prema tome Biblija nas uči da je Isus bio Sin Božiji a istovremeno i «sin čovekov» potomak Avrama i Davida preko Marije, očigledno je da je Marija bila obiċna žena. To znači sve ili ništa – u sistemu istinskog verovanja, ili sistem pogrešnih verovanja. Važno je da se veruje u pravu stvar jer doktrina utiče na to kako mi živimo. Da pogledamo kod Jevreja 4:ž5,ž6:

 Buduċi da mi nemamo Prvosveštenika koji je  saoseċao sa našim slabostima, veċ kao takav bio je iskušavan isto kao i mi, samo ne sa grehom. I zato slobodno možemo pristupati tronu blagodeti gde možemo primati milost i naċi blagodet za pomoċ koja nam je potrebna.

 Buduċi da je Isus bio isti kao i mi zato se sa poverenjem možemo moliti u Boga preko njega. Nama ne treba svešteno lice, crkva zgrada ili pop da nam ostvari molitve.

Zato ċu ja rezimirati stvari o kojima sam govorio:

 1.      Postoji samo jedan bog a ne « Trojstvo»

 2.      Isus je sin Božiji i on nije bio Bog; on nije postojao pre rođenja. On je imao sva naša iskušenja i ljudska iskustva ali nikada nije načinio greh. On je svoj život dao za nas u užasnim mukama, ali tada, buduċi da nikada nije načinio greh bog ga je uskrsnuo iz mrtvih

 3.      Preko pokrštavaša u Hrišċanina sa potapanjem u vodu, mi spodeljujemo njegovu smrt i uskrsšċenje

 4.      Zato, kada se Isus Hristos vrati, on ċe uskrsnuti, biċe mu suđeno i biċe mu dodeljen večan život u Carstvu Njegovom – ovde na zemlji. Ovo ċe Carstvo biti isto kakav je bio svet u Rajskoj Bašti, kada je bog prvi put načinio čoveka  - i još bolje. Svi problemi koji su sada na zemji – rat, glad, tuga, čak i sama smrt ċe nestati zauvek i neċe ih biti

 5.      Posle smrti mi nismo svesni – «pakao» znači samo «grob»

 6.      Duša nije bezsmetna; mi smo stvoreni od pepela i vrati ċemo se u pepeo. Duh i životna snaga u nama  nam Bog uzima kada umremo. Mi ne produžavamo da postojimo u nijednoj svesnoj formi posle smrti

 7.      «Satana» je simbol ljudskih zlih želja u nama protiv ċega se moramo boriti. To nije ime zmaja ili monstruma koji postoji. Bog je moċan ž00% i on svoju snagu ne deli sa «Satanom». Svi naši problemi dolaze od Boga a ne od Satane, i zbog toga za to postoji pozitivna spiritualna cilj.

 8.      Čitanjem Biblije mi sami možemo pronaċi istinski put do Boga

 Apelujem do vas, da proučite ove stvari, i da ne dozvoljavate sebi mir sve dok ne dođete do toga da sa sigurnošċu znate šta je to Jevanđeolje. Iskreno se nadam da ċe te proušiti naš besplatni kurs o Bibliji i da ċete pred sobom postaviti cilj da se jednog dana pokrstite potapanjem u vodu. Onda uistinu možete verovati u večan život. Mogu samo da sugerišem da zamislite dugu, dugu liniju bez kraja koja se proteže u daljinu: a mi smo u ovom životu samo na nekoliko milimetara od njenog početka. Ovo je naša istinska nada ako se pokrstite u Isusa i živite sa njim. Molim vas, svatite ovo ozbiljno i ne tretirajte ga samo kao religiju ili nešto svakodnevno

Dankan Hester

 

NAUČITE EFEKTIVNO DA ČITATE BIBLIJU BESPLATNO

Postoji samo jedna Biblija a postoji mnogo crkva. Sugerišemo vam da vi trebate sami profesijonalno čitati Bibliju sa ciljem da nađete istinske poruke u njoj.Verujemo da postoji samo jedan Bog, da je Isus sin Božji, on je stvorio našu prirodu i mi se moramo pokrstiti sa potpunim utopljavanjem sa ciljem da osetimo blagodeti od njegove smrti i uskrsšċenja. Uskoro ċe se on vratiti i sazdaċe Carstvo Božije na zemlji (ne na nebu) Molimo vas popunite prijavu kako bi dobili besplatni primerak koji ċe vam pomoċi da proučite bibliju


 Ime_____________________________________________

 Adresa___________________________________________

 ______________telefon_____________________________

Jezik

Ispratite obrazac na:

Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0R2 England

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics