Dimãndarea cãtrã Romacatholitslji

Tu catholitsizmul ari un conzervatizmu tsi controleadzã tutã, tsi u-pari ca multu atractiv ti oaminjlji-aeshtsã. Tu loc s-discuteadzã ti dealihea, ari unã aprucheari di dogmã. Ãntribàrli riscanti, emotsionati sh-provocanti tsi-a s-easã di relatsiea-directã cu Tatãlu shi Hiljlu vãrnãoarã nu suntu dati ta s-hibã duchiti. Atsea-i unã formã di Islam – “submisiea” cãtrã unã ideologhiea, system di mindueri, autoritati, unã pozitsii-mushtinireatã shi mãtrirea-a lumiljei tsi s-mindueashti cà-i dealihea, fãrã dhyeafuri di-atsea desi vãrnu di-dealihea u-aprucheadzã atsea icà nu. Importantsiea shi vãloarea di individuili sã-spãstreashti di lipsiturã di aplipisiri uniformã shi conformã. Pi-aestu modus, catholitsizmul, islamlu shi comunizmul, shi dealihea multu alti filosofii relighioasi shi polititsi, aù multu un-cu-alantu. Contra-aestã, crãshtinizmul bãzat pi Bibliea bagã unã ma mari vãloari pi cafi unã individuùã. Isus ari dzãsã un pirmif ti un picurar cu 100 di-oai, dit cari unã s-cheari. El li-alasã atselji 99-i oai tu irnjiea, shi yini s-u caftã atsea tsi-chiru. Picurarlji va s-dzãcã cà chearea di 1 % va s-hibã ghini. Ma, picurarlu-aestu – tsi u-reprezenteadzã Isus – easti multu ciudios. El easti multu dedicat cu pasiea s-u ascapã individuùa. Shi atsea oauùã chirutã nã-reprezenteadzã sh-tini shi mini. Da, shtiù, voi sigura tora va s-minduits cà di ispetea cà hits membru-a bãsearicãljei, atumtsea voi hits bunji shi nu hits chiruts. Ma, tu ininjli-a noasti tuts di noi u-shtim dealihea- cà nitsi unã organizatsii umineascã nu poati s-li ãndreagã emotsiili anãndoasi di chireari shi singuripseari tsi multsã catholitsi li-duchescu. Anamisa di grupa di oaminji cari va s-intrã tu bãsearicã tu Dumãnicã, ari multsã tsi s-duchescu chiruts... mash chiruts. Stylu di bana-a lor, zboarãli-a lor, bileam shi videalã tu oclji-a lor spun cà aestã-i dealihea. Nitsi un ritual nu poati s-u alãxeascã aestã. Ma vinirea cãtrã Isus personalã, ãnvitsarea ti El direct di Bibliea... aestã di dealihea poati s-u alãxeascã bana umineascã tu praxã.

Vãrã poati sã-spunã cà bãsearicã romacatholicã di dealihea si s-confirmeadzã cu Bibliea cà s-da provi ti ritualili shi dogmili-a lor. Aestã easti dealihiea; ma factul cà oaminjlji pot sã-spunã cà-i prova di itsido di carti, bileam sh-dit Bibliea. Un lider romacatholic, Raymond Brown S.S., explicheadzã: “Tu acãchisearea catholicã, ufilizirea bãsericheascã di Sãmtã Scripturã spuni cãt unã parti di ea easti importantã ti bana bãsericheascã, ma nu-i totãna un indicator ti-atsea tsi autorlu insushi u-minduea atumtsea cãndu u-ngrãpsea partea-atsea” (Epistolili di Oani, pagh. 208). Cu alti zboarã, atsea pi simplã, spuni cà: “Noi u-videm bana-a noastã bisericheascã, ritualili-a noasti shi dogmili-a noasti, sh-deapoaea aflàm un versu di Bibliea, shi bileam cãndu el easti nãfoarã di contextul, iara va s-hibã bun, mash s-nã hibã prova ti-atsea tsi u-adràm”. Mas u-dghivãsim icà ufilizim textul di Bibliea pi aestu modus, atumtsea videarea tsinicã cà “voi putets itsido s-provats di Bibliea” shi easti dealihea bun. Tu un momentu putem s-u ufilizim Bibliea s-u fãtsem holocaustul ca bun [tsi sh-u adrà bãsearica catholicã]; sh-deapoaea putem s-u ufilizim Bibliea s-u provàm patsifizmul. Vãrnãoarã nu-ari s-u videm dealihea al Dumnidzàlu mas u-ufilizim “Zboara di dealihea”-a Lui [cum El u-spuni] pi aestu modus. Noi lipseashti s-u dghivãsim Bibliea shi s-u ufilizim atsea tsi autorlji inspirats di dealihea mindueara ti-atsea; shi, fãrã dhyeafuri di-atsea desi atsea nã-si pari ghini icà arãuùã, lipseashti s-li bãnàm bana-a noasti dupã atsea tsi nã-u spuni Dumnidzà di dealihea. Aestã-i ciudiea di “inspiratsiea”- cà zboarãli tsi li-dghivãsim di Bibliea, gramili lài pi cartea albã, di dealihea suntu atselji tsi Dumnidzà nã-li spuni direct pi noi, sh-nu pisti un preftu, icà vãrã altu icà tsiva altu – ma cà Dumnidzàlu Tutputernic tsã-zbureashti direct la tini.

Sh-ashi, noi va s-vrem s-vã dàm curaji s-u dghivãsits Bibliea singurlji. Nitsiun nu poati s-u facã aestã ti voi- nitsi preftul, nitsi bãsearicã, nitsi vãrã organizatsii umineascã. Dealihea, atsea-i un lucru di fricã – singurlji s-vã vã-videts cu Dumnidzàlu, prin pãghinli di Zboara-a Lui. Cãndu Dumnidzà vrea sã-zbureascã cu populu-a Lui Israel, El li-adunà di ninti-a Muntiljei Sinaia shi s-dipusi sã-zbureascã cu elji. Ma elji avea mari fricã, shi vrearã s-aibã un mediator. Ashi-i sh-cu multsã altsã- elji ma multu voi si s-ascundã di nãpoi di preftsãlji shi biscuchilji, di ninti singurlji s-yinã la Dumnidzàlu. Ari un mediator anamisa di Dumnidzà shi noi – atsea-i “omlu Hristos Isus” (1 Timotei 2:5). A nauùã nu nã-lipseashti vãrã preftu, Mãriea, bãsearicã etc. s-hibã mediator ti noi. Atsea scljeamã cà voi singurlji putets s-vã vã-pãlãcãrsits pi Dumnidzàlu, prin Isus- cu zboarãli-a voasti, sh-nu cu atsealili tsi vãrã altu vã-spunã.

Videts, Dumnidzàlu Insushi, Domnulu tsi di dealihea easti aclo, existeadzã pisti milieardili kilometri tu cosmoslu, pisti galaxiili tuti...cà Dumnidzà cari-i unã iatsã di dealihea, sh-nu ideiea, nu-i vãrã cutiea laiea tu mintea-a noastã tsi u-spunem “Dumnidzà”...cà Dumnidzà -greascã s-avets unã relatsiea personalã cu el. Shi El va Voi s-u cãnushtets, s-vã vã-cãnushtets, shi El s-vã hibã Tatãl. Shi ca tu cafi unã relatsii personalã, lipseashti unã comunicatsiea. Nu cu imnari tu vãrã casã shi spuneari di zboarã tsi vãrã altu vã-avea spusã. Ma cu yineari la El, tu scutidea di uda-a voastã ti durnjeari, icà tu njeadzã-dzuùã, tu ofislu-a vostu icà cuzina-a voastã, cu zbureari di zboarãli-a voasti, L-pãlãcãrsits Si-s dizvãleadzã la voi, L-spunets cà-L vrets, pistipsits tu El shi vrets sã-L cãnushtets ma multu...Shi mas u-adrats atsea, El va-li avdã pãlãcãrserli-a voasti shi va vã-Si dizvãleascã. Shi tu soni, voi va s-vrets s-hits pãtidzats tu Hiljlu-a Luo. Poati va vã-minduits “Pãtidzat? Mini escu pãtidzat nica dit ficior! Mini escu bun!”. Dupã Bibliea, pãtidzarea easti tsiva tsi s-featsi cãndu omlu easti tu ilichii, cãndu vãrnu dupã vrearea-a lui va s-facã detsizii desi va s-hibã identificat cu moartea sh-nyearea-al Isus. Zborlu “pãtidzari” ca zbor scljeamã unã nicari tu apã di dip- cà cãndu nã-nicàm sum apã, atumtsea nã-ligàm cu moartea/ãngrupãciunea di Isus, shi cãndu va s-inshim dit apã, nã-ligàm cu ãnyearea-a Lui. Atumtsea noi dealihea va s-him ligats cu El, “tu Hristolu” cum Bibliea u-spuni atsea, shi u-avem Umutea sigurã shi definitivã ti bana di etã cu El cãndu El va s-toarnã pi loclu. Shi mas voi di dealihea pistipsits tu lucãrli-aesti, atsea vã-da unã mãtreari pi bana ti mirachi.

Desi noi avem tihi icà nu tu bana-aestã, him cu sãnãtati bunã icà nu, him avuts icà oarfãnji, tutã atsea armãni tu bana-aestã- bana-a noastã di dealihea, shi noi lipseashti s-u ashtiptàm bana ti etã, shi atsea da unã videari ma diferentã di experientsa-a noastã umineascã pãnã tora. Sigura, bana di etã easti greauùã s-u bãgãm tu mitni- ma mash prubats ti un momentu. Cà atsea-i lucurlu tsi vã-Ù da Dumnidzàlu. Ca ficior, mindueam ti bana-aestã cà-i mash ãndauùã millimetri, tu comparatsiea cu bairlu lungu fãrã bitiseari, tsi yini, sh-yini....sh-yini. Shi nica nu am vãrã altu modus s-minduescu ti-aestu lucru. Ma, punctul easti tu-atsea cà, aestã-i banã di Vãsiliea-al Dumnidzà, nu bana tsi u-cãnushtem pãnã tora- tsi sh-nu ari s-hibã vãrã premii mari! Di dealihea, s-bãnãm ti totãna cu experientsã ti banã di pãnã tora, va s-hibã giudicari, tsiva altã. Nu, bana di etã tsi nã-Ù da Dumnidzàlu nu easti mash ti totãna, atsea-i bana tsi El shi Isus u-bãneadzã tora, bana di hãricupiljea shi umplearea shi shtearea di etã. Shi noi ahurhim s-u bãnãm atsea...tàsh tora.

Shi tsi armasi tora? Di suflit vrem s-lã agiutãm-a oaminjlor s-u cãnoscu Dumnidzàlu. Ashi noi vrem s-Vã-u dàm ti ofertã cartea fãrã pãradz Bazili-a Bibliealjei tsi systematic li-explicheadzã lucãrli bazitsi ti Dumnidzà dupã Bibliea.

Mash umplits-ù formularlu-aestu shi pitritsets-u pi adresã:

Bible Basics

P.O. Box 3034

South Croydon

Surrey CR2 0ZA

ENGLAND

Numã:___________________________________

Adresã: _______________________________________________________________

Icà pitritsets-ù cãftarea-a voastã pi e-mail pi:

Putets s-li vizitedz web-frãndzili-a noasti pi biblebasicsonline.com shi carelinks.net