نکاتی در مورد دعا به نقـل از کتاب مقدس

برای هيچ چيز انديشه مکنيد ، بلکه در هر چيز با صلات و دعا با شکر گزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنيد .(فيليپيان باب ٤:جمله٦)

بی شک تاکنون برای تمامی شمااين سئوال پيش آمده است که، دعا چه نقشی در زندگی ما دارد ؟ در چه زمان دعا کنيم ؟ چگونه دعا کنيم ؟در کجا دعا کنيم ؟و... ، اين مقاله سعی در اين دارد که به تمامی سئوالات شما فقط و فقط با اسـتـناد از کتاب مقدس پاسخ دهد . بدون ترديد بهترين و جامع ترين راهنما، کلام خدا می باشد و اين جملات بحدی شفاف و واضح می باشند که نيازی به هيچ گونه توضيح بيشتری احساس نمی گردد.

وچون عبادت کنی ، مانند ريا کاران مباش زيرا خوش دارند که در کنايس و گوشه های کوچه ها ايستاده، نماز گذارند تا مردم ايشان را ببينند . هر آينه به شما می گويم اجر خود را تحصيل نموده اند. ليکن تو چون عبادت کنی ، به حجره خود داخل شو و در را بسته ، پدر خود را که در نهان است عبادت نما ؛ و پدرنهان بين تو ، تو را آشکارا جزا خواهد داد . وچون عبادت کنيد ، مانند امت ها تکرار باطل مکنيد زيرا ايشان گمان می برند که به سبب زياد گفتن مستجاب می شوند. پس مثل ايشان مباشيد زيرا که پدر شما حاجات شما را می داند پيش از آنکه از او سئوال کنيد .(متی باب٦: جمله٥-٨)

دعايی که مسيح به شاگردان خود آموخت

ای پدر ما که در آسمانی ، نام تو مقدس باد . ملکوت تو بيايد. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمين نيز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده . و قرض های ما را ببخش چنانکه ما نيز قرضداران خود را می بخشيم . و ما را در آزمايش مياور ، بلکه از شرير رهايی ده . زيرا که ملکوت و قوت و جلال تا ابدالاباد از آن تواست ، آمين.(متی باب٦:جمله٩-١٣)،(لوقا باب١١:جمله٢-٤)

سئوال کنيد که به شما داده خواهد شد ؛ بطلبيد که خواهيد يافت؛بکوبيد که برای شما باز کرده خواهد شد . زيرا هر که سئوال کند ، يابد و کسی که بکوبد برای او گشاده خواهد شد . و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی بدو بخشد ؟ پس هر گاه شما که شرير هستيد ، دادن بخشش های نيکو را به اولاد خود می دانيد ، چقدر زياده پدر شما که در آسمان آست چيزهای نيکو به آنانی را به آنانی که از او سئوال می کنند خواهد بخشيد ! (متی باب٧:جمله٧-١١)،(لوقا باب١١:جمله٩-١٣)

و هر آنچه با ايمان به دعا طلب کنيد، خواهيد يافت.(متی باب٢١:جمله ٢٢)

بيدار باشيد و دعا کنيد تا در معرض آزمايش نيفتيد! (متی باب٢٦:جمله ٤١)،(لوقا باب٢٢:جمله٤٠)

از مطلع آفتاب تا مغرب آن ، نام خداوند را تسبيح خوانده شود.(مزمور١١٤:جمله ٣)

ای خدا، تو خدای من هستی . درسحر تو را خواهم طلبيد . (مزمور ٦٣:جمله١)

چون تو را بر بستر خود ياد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم.(مزمور٦٣:جمله٦)

شامگاهان و صبح و ظهر شکايت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنيد .(مزمور٥٥:جمله ١٧)

و تورا در جماعت بزرگ حمد خواهم گفت. ترا در ميان قوم عظيم تسبيح خواهم خواند .(مزمور ٣٥:جمله١٨)

ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنيد ؛بامدادن (دعای خود را) نزد تو آراسته می کنم و انتظار می کشم. (مزمور٥: باب٣)

بنابراين به شما می گويم آنچه در عبادت سئوال می کنيد ، يقين بدانيد که آن را يافته ايد و به شما عطا خواهد شد. و وقتی که به دعا بايستيد ، هر گاه کسی به شما خطا کرده باشد ، او را ببخشيد تا آنکه پدر شما نيز که در آسمان است ، خطايای شما را معاف دارد .(مرقس باب١١:جمله٢٤-٢٥)

و هر که شما را لعن کند ، برای او برکت بطلبيد و برای هر که با شما کينه دارد دعای خير کنيد.(لوقا باب٦: جمله٢٨)

پس در هر وقت دعا کرده ، بيدار باشيد تا شايسته آن شويد که از جميع اين چيزهايی که به وقوع خواهد پيوست نجات يابيد و در حضور پسر انسان بايستيد .(لوقاباب٢١:جمله ٣٦)

دعای عيسی برای مصلوب کنندگانش

عيسی گفت:«ای پدر اينها را بيامرز، زيرا که نمی دانند چه می کنند.» (لوقا باب٢٣:جمله ٣٤)

و می دانيم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود؛ و ليکن اگر کسی خدا پرست باشد و اراده او را به جا آرد، او را می شنود.(يوحنا باب٩:جمله٣١)

و هر چيزی را که به اسم من سئوال کنيد به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال يابد .(يوحناباب١٤:١٣)

آمين آمين به شما می گويم که هر آنچه از پدر به اسم طلب کنيد به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چيزی طلب نکرديد ، بطلبيد تا بيابيد تا بيابيد و خوشی شما کامل گردد.(يوحنا باب١٦:جمله٢٣-٢٤)

وبا دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنيد و برای همين به اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدسين بيدار باشيد .(افسسيان باب ٦:جمله١٨)

و آنچه کنيد در قول و فعل ، همه را به نام عيسی خداوند بکنيد و خدای پدر را بوسيله او شکر کنيد .(کولسيان باب ٣:جمله ١٧)

پيوسته شادمان باشيد ، هميشه دعا کنيد . در هر امری شاکر باشيد که اين است اراده خدا در حق شما در مسيح عيسی.(اول تسالونيکيان باب٥:جمله١٦-١٨)

پس از همه چيز اول ، سفارش می کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جميع مردم به جا آورند.(اول تيموتائوس باب٢:جمله ١)

طمع می ورزيد و ند اريد ؛می کـُشـيد وحسد می نماييد و نمی توانيد به چنگ آورديد ؛و جنگ و جدال می کنيد و نداريد از اين جهت که سئوال نمی کنيد . و سئوال می کنيد و نمی يا بيد ،از اينرو که به نيت بد سئوال می کنيد تا در لذات خود صرف نماييد.(يعقوب باب٤:جمله ٢-٣)

اگر کسی از شما مبتلای بلايی باشد، دعا بنمايد و اگر کسی خوشحال باشد، سرود بخواند .(يعقوب باب٥:جمله١٣)

نزد يکديگر به گناهان خود اعتراف کنيد و برای يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد ، زيرا دعای مرد عادل در عمل، قوت بسيار دارد. الياس مردی بود صاحب حواس مثل ما و به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت سه سال و شش ماه نباريد . و باز دعا کرد وآسمان باريد و زمين ثمر خود را رويانييد.(يعقوب باب٥:جمله ١٦-١٨)

لکن انتهای همه چيز نزديک است . پس خرد انديش وبرای دعا هشيار باشيد.(اول پطرس باب٤:جمله ٧)

و هر چه سئوال کنيم ،از او می يآبيم، ازآنجهت که احکام او نگاه می داريم و به آنچه پسنديده اوست ، عمل می نماييم.(رساله اول يوحنا باب٣:جمله ٢٢)

طريق عادلان استقامت است . ای تو که مستقيم هستی طريق عادلان را هموار خواهی ساخت. پس ای خداوند در طريق داوريهای تو انتظار تو را کشيده ايم. و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم. و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را می طلبم.زيرا هنگامی که داوريهای تو بر زمين آيد سکنه ربع مسکون عدالت را خواهند آموخت.(اشعيا باب ٢٦: جمله ٧-٩)

توضيح اينکه جملات فروانی در سراسر کتاب مقدس در مورد دعا و نيايش و ستايش خداوند ذکر شده که ما به

عنوان مثال می توانيم به کتاب مزامير رجوع کنيم که سراسر از دعا و نيايش آکنده می باشد و يا کتاب اول سموئيل دعای حنا (باب٢) و ما در کتب خروج و اعداد نيز می توانيم نمونه هايی از نيايش های موسی را بيابيم.

خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانايی و قدرت باد ، الان و تا ابدلاباد. آمين (يهودا٢٥)