نکاتی در مورد نقش محبت در زندگی ايمانداران مسيحی

 

هدف از ارائه اين نکات نشان دادن  نقش عمده محبت در زندگی  ماست ، و تمامی نکات ذکرشده به نقل از کتاب مقدس می باشد ، با اميد اينکه تمامی ما با بکار گيری اين مطالب در زندگی روزمره بتوانيم در امر رستگاری خود و ديگران، قدمهايی  استوار تربرداريم .

 

١-  و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما ؛ که اول از احکام اين است . و دوم مثل اول است که  همسايه خود را چون نـَفـْس خود محبت نما. بزرگتر از اين دو ، حکمی نيست .  ( مرقس باب١٢:جمله ٣٠-٣١)،(متی باب٢٢:جمله٣٧-٤٠)،(لوقا باب١٠:جمله٢٧)

 

٢- زيرا اگر محبان خود را محبت نماييد ، شما را چه فضيلت است ؟ زيرا گناهکاران هم محبان خود را محبت می نمايند. (لوقا باب ٦: جمله ٣٢)

 

٣- بلکه دشمنان خود را محبت نماييد و احسان کنيد بدون اميد عوض ،قرض دهيد زيرا که اجر شما عظيم خواهد بود و پسران حضرت اعلی خواهيد بود چونکه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است . پس رحيم باشيد چنانکه پدر شما نيز رحيم است . (لوقا باب ٦: جمله ٣٥-٣٦)

 

٤- از اين جهت به تو می گويم ، گناهان او که بسيار است آمرزيده شد ، زيرا که محبت بسيا ر نموده است . ليکن آنکه آمرزش کمتر يافت ، محبت کمتر می نمايد . ( لوقا باب ٧:جمله ٤٧)

 

٥- به شما حکمی تازه می دهم که يکديگر را محبت نماييد ، چنانکه من شما را محبت نمودم تا شما نيز يکديگر را محبت  نماييد . به همين همه خواهند فهميد که شاگرد من هستيد اگر محبت يکديگر را داشته باشيد .  (يوحنا باب ١٣: جمله ٣٤-٣٥)

 

٦- هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند ، آن است که مرا محبت می نمايد ، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت . (يوحنا باب ١٤:جمله ٢١)

 

٧- محبت بی ريا باشد . از بدی نفرت کنيد و به نيکويی بپيونديد . با محبت برادرانه يکديگر را دوست داريد و هر يک ديگری را بيشتر از خود اکرام بنمايد . (روميان باب ١٢: جمله ٩-١٠)

 

٨-  مديون احدی به چيزی مشويد بجز به محبت نمودن با يکديگر ، زيرا کسی که ديگری را محبت نمايد شريعت را به جا آورده باشد . زيرا که زنا مکن ، قتل مکن ، دزدی مکن ، شهادت دروغ مده ، طمع مورز و هر حکمی ديگر که هست ، همه شامل است در اين کلام که همسايه خود را چون خود محبت نما . محبت به همسايه خود بدی نمی کند پس محبت تکميل شريعت است.

(روميان باب ١٣: جمله ٨-١٠)

 

٩- اما اگر کسی خدا را محبت نمايد ، نزد او معروف  می باشد. (اول قرنتيان باب ٨:جمله٣)

 

١٠- اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم ، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده ام . و اگر نبوت داشته باشم و جميع اسرار و همه علم را بدانم و ايمان کامل داشته باشم بحدی که کوهها را نقل کنم و محبت نداشته باشم هيچ هستم . و اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم ، هيچ سود نمی برم .(اول قرنتيان باب ١٣جمله١-٤)

 

١١- محبت حليم و مهربان است ؛ محبت حسد نمی برد ؛ محبت کبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود؛ خشم نمی گيرد و سوء ظن ندارد . از ناراستی خوشوقت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند ؛ در همه چيز صبر می کند و همه را باور می نمايد ؛ در همه حال اميدوار می باشد و هر چيز را متحمل می باشد . محبت هرگز ساقط نمی شود و اما اگر نبوتها باشد، نيست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهد پذيرفت و اگر علم ،زايل خواهد گرديد. (اول قرنتيان باب ١٣:جمله ٤-٨)

 

١٢- و در مسيح عيسی نه ختنه فايده دارد و نه نا مختونی ، بلکه ايمانی که به محبت عمل می کند.

(غلاطيان باب ٥:جمله ٦)

 

١٣- اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانيد ، بلکه به محبت، يکديگر را خدمت کنيد. زيرا که تمامی شريعت در يک کلمه کلمه کامل می شود يعنی در اينکه همسايه خود را چون خويشتن محبت نما. (غلاطيان باب ٥: جمله ١٣-١٤)

 

١٤- و در محبت ريشه کرده و بنياد نهاده ، استطاعت يابيد که با تمامی مقدسين ادراک کنيد که عرض وطول و عمق و بلندی چيست؛ و عارف شويد به محبت مسيح که فوق از معرفت است تا پر شويد تا تمامی پری خدا .(افسسيان باب٣:جمله١٨-١٩)

 

١٥- با کمال فروتنی و تواضع و حلم ،  متحمل يکديگر در محبت باشيد .(افسسيان باب ٤جمله٢)

 

١٦- بلکه در محبت پيروی راستی نموده ، در هر چيز ترقی نماييم در او که سر است، يعنی مسيح؛(افسسيان باب ٤:جمله ١٥)

 

١٧- و در محبت رفتار نماييد ، چنانکه مسيح هم ما را محبت نمود و خويشتن را برای ما به خدا هديه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانيد. (افسسيان باب ٥: جمله ٢)

 

١٨- پس مانند برگزيدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشيد؛ و متحمل يکديگر شده ، همديگر را عفو کنيد هر گاه بر ديگری ادعايی داشته باشيد ؛ چنانکه مسيح شما را آمرزيد ، شما نيز چنين کنيد . و بر اين همه محبت را که کمر بند کمال است بپوشيد .(کولسيان باب٣جمله ١٢-١٤)

 

١٩- زيرا  خدا بی انصاف نيست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدسين که در آن مشغول بوده  و هستيد ظاهر کرده ايد ، فراموش کند .(عبرانيان باب ٦: جمله ١٠)

 

٢٠- و ملاحظه يکديگر را بنماييم تا به محبت و اعمال نيکو  ترغيب نماييم.(عبرانيان باب١٠:جمله ٢٤)

 

٢١- چون نـَفـْسهای خودرا به اطاعت راستی طاهر ساخته ايد تا محبت برادرانه بی ريا داشته باشيد ، پس يکديگر را از دل بشدت محبت نماييد . از آنرو که تولد تازه يافته ايد نه از تخم فانی بلکه از غير فانی يعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالاباد باقی است.(اول پطرس باب١:جمله٢٢-٢٣)

 

٢٢- و به همين جهت ، کمال سعی نموده ، در ايمان خود فضيلت پيدا نماييد و در فضيلت ، علم و در علم ، عفت و در عفت، صبر و در صبر ، دينداری و در دينداری ، محبت برادران و در محبت برادران، محبت را .(دوم پطرس باب١:جمله٥-٧)

 

٢٣- زيرا همين است آن پيغامی که از اول شنيديد که يکديگر را محبت نماييم.(رساله اول يوحنا باب٣: جمله ١١)

 

٢٤- ای فرزندان ، محبت را به جا آريم نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی .(اول يوحناباب٣:جمله ١٨)

 

٢٥- و اين است حکم او که به اسم پسر او عيسی مسيح ايمان آوريم و يکديگر را محبت نماييم، چنانکه به ما امر فرمود.(اول يوحنا باب ٣:جمله٢٢)

 

٢٦- ای حبيبان  ، يکديگر را محبت بنماييم زيرا که محبت از خداست و هر که محبت می نمايد از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد، و کسی که محبت نمی نمايد ، خدا را نمی شناسد زيرا خدا محبت است .  و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اينکه خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وی زيست نماييم . و محبت در همين است ، نه آنکه ما خدا را محبت نموديم ، بلکه اينکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود . ای حبيبان ، اگر خدا با ما چنين محبت نمود ، ما نيز می بايد يکديگر را محبت نماييم. کسی هرگز خدا را نديد ؛ اگر يکديگر را محبت نماييم ، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است .(اول يوحنا باب ٤:جمله ٧-١٢)

 

٢٧- و ما دانسته و باور کرده ايم آن محبتی را که خدا با ما نموده است . خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی .(اول يوحنا باب ٤:١٦)

 

٢٨- در محبت خوف نيست بلکه محبت کامل خوف را بيرون می اندازد؛ زيرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد، در محبت کامل نشده است. ما او را محبت می نماييم زيرا که او اول ما را محبت نمود. اگر کسی گويد که خدا را محبت می نمايم و از برادر خود نفرت کند دروغگوست، زيرا کسی که برادری را که ديده است محبت ننمايد، چگونه ممکن است خدايی را که نديده است محبت نمايد ؟ و اين حکم را از وی يا فته ايم که هر که خدا را محبت می نمايد ، برادر خود را نيز محبت بنمايد.(اول يوحنا باب ٤:جمله١٨-٢١)

 

٢٩- شنيده ايد که گفته شده است"همسايه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن" . امامن به شما می گويم که دشمنان خود را محبت نماييد و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنيد و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خير کنيد، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شويد ، زيرا که آفتاب خود را بر بدان و نيکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند . زيرا هر گاه آنانی را محبت نماييد که شما را محبت می نمايند، چه اجر داريد؟ آيا باجگيران چنين نمی کنند؟ و هر گاه برادران خود را فقط سلام گوييد چه فضل داريد؟ آيا باجگيران چنين نمی کنند؟پس شما کامل باشيدچنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است. (متی باب ٥:جمله ٤٣-٤٨)

 

اين جملات قسمتهايی برگزيده ازکتب عهد جديد می باشدکه درراه شناخت بهتر شما عزيزان ازواژه و معنای محبت بکارگرفته شده است . نکات ذکر شده چنان شفاف و جامع می باشند که نيازیبه هيچگونه توضيح بيشتری دراينباره احساس نمی گردد، اميداينکه تمامی مابتوانيم محبت واقعی رادردلهای خود داشته باشيم وبا بکار گيری آن نسبت به ديگران بتوانيم, صفات خود را به صفات پدرآسمانی  نزديک گردانيم .    آمين