Ç'është Ungjilli?

Është mirë që keni kohë ta shihni mesazhin e Zotit. Ndoshta shprehni mosbesim ndaj religjionit. Shkuarja në kishë, ritualet, respektimi i traditave. Edhe ne do të pajtoheshim me ju. Bibla na mëson se Zoti jeton në zemrat e burrave të grave të cilët e respektojnë fjalën e tij. Ceremonitë e vetme që duhet ti respektojnë janë ato të cilat vet Bibla i sqaron qartë. Të atilla ka pak në Bibël. Kryqëzimi me lagie në ujë dhe thyerja e bukës çdo javë në kujtim të Jezusit janë dy ceremonitë kryesore.

Ose ndoshta jeni person i rëndomë i cili e do Zotin në jetën e tij por nuk dëshironi të ndërhyni më tej. Kjo është ndoshta e saktë për shumicën prej jush të cilët do ta lexojnë këtë artikull religjioz, do të na duket si ligjeratë për Biblën ose do të bisedojmë për këtë. Është e mrrekullueshme se besojmë se ka Zot, me siguri ai ekziston. Por duhet edhe shumë pritje të zbulohet - me të mësuarit e fjalës së tij, të Bilbës dhe ashtu do ta njohim dhe do të marrim pjesë në planin e tij të përhershëm. Ky libër është i shkruar me Frymën e tij që ka ndikuar tek njerëzit të cilët vërtetë e kanë shkruar - këto thjeshtë nuk fjalë të njerëzve si në çdo libër tjetër. Dhe prandej vlen të mësohet.

Apo ndoshta mendoni se gjithçka dini. E keni parë Biblën dhe e keni kuptuar. Por nëse vërtetë jeni të sinqertë, atëherë diç ju mungon. Kjo është ai boshllëk që e ndjeni, ajo frikë nga ardhmëria ose ajo mungesë e sigurisë për fatin tuaj përfundimtar ... ajo mëdyshje se si qen i zi i cili i ndjek shumicën e burrave e të grave deri në varrin e tyre. Edhe juve do tu thonim: përpiquni edhe njëherë. Ndoshta interpretimi njerëzor ua ka mjegulluar pasqyrën për Biblën. Le të kthehemi në tekstin e biblës.

Apo ndoshta e shihni krishterizmin si "edhe një aventurë intelektuale", edhe një hobi me të cilin mund të luani edhe pak, edhe një fascinim, edhe një qytet në rrugë - ajo që çon deri në varr është e njejtë. Jeta është shumë e shkurtër që të keni një lloj të këtillë të një qëndrimi cinik. Një ditë do të jeni të shtrirë në varrin tuaj, një ditë fundi i tmerrshëm i vdekjes do të të arrijë edhe ty. Lejoni që në mënyrë korrekte ndaj vetes ta dëgjoni Biblën tash. Ju lutemi, vetëm në dobinë tuaj, ndani disa minuta në jetën tuaj ose së paku mendoni çka u thotë.

Do të thotë se mund ta shtrojë pyetjen Ç'është Ungjilli"?

Ju lutemi hapeni Betimin e ri tek Mateja 1:1. Ky është fillimi i sqarimit të Matejës për Ungjillin. Lexojmë:

Libri për gjenealogjinë e Jezu Krishtit, të birit të Davidit, birit të Abrahamit.

Kjo nuk është që do ta prisni. Ai thotë se Jezusi është pasardhës i Davidit dhe i Abrahamit. Dhe atë, për Matejën është fillimi i Ungjillit. Pali e ka parë të njejtën Shikoni në Kallninë 3:8;

Betimi i vjetër duke parashikuar se Zoti do ta arsyetojë trathtinë me besimin, ka predikuar para Ungjillit drejtuar Abrahamit, duke thënë, te ti janë bekuar të gjitha kombet.

Do të thotë, Ungjilli është ajo që i është premtuar Abrahamit. Kjo është e njejta që e thotë edhe Pali. Do të thotë, nëse kuptoni çka i ka premtuar Zoti Abrahamit, do të mund të kuptoni se ç'është ungjilli. Atëherë ejani ti kthehemi Betimit të vjetër, të shohim se ça i ka thënë Zoti Abrahamit. Do ti bëjmë një vështrim gjenezës së librit të parë të Biblës, Gjeneza 17:8;

Dhe do të japë ty dhe familjes tënde pas teje tokë ku do të jesh i huaj, tërë tokën e Kananit në pronësi të përhershme kurse unë do tu jem Zot.

Do të thotë Abrahamit i është thënë se ai dhe fëmijët e tij do të jetojnë përgjithmonë në tokë. Ideja për një jetë të përhershme dhe ideja që vjen nga Betimi i vjetër. Mbani në mend këtë - sepse mesazhi themelor i Biblës është i njejtë. Si është e mundur? Shikoni në Gjenezën 22:17,18:

Me bekim do të bekojë, dhe me shumëzim do ta shumëzojë farën tënde si yjet në qiell dhe si rrëra në Bregun e detit; kurse farën tënde do ta ruaj portën nga armiqtë; dhe përmes farës tënde do të bekohen të gjitha kombet në botë sepse ti e dëgjove zërin tim.

Abrahami duhej të ketë djalë, i cili do të jetë burim i bekimeve për mbarë botën. Mënyra të kuptohet Bibla është të shikohet si Bibla citon veten dhe na sqaron. Fjalët të cilat tash i lexuam janë cituar në Betimin e ri - në Kapitullin 3:25,26. Le ta shikojmë dhe ta gjejmë interpretimin.

Ne jemi fëmijë të profetëve e të aleancës që e ka lidhur zoti me baballarët tanë duke i thënë Abrahamit, dhe nëpërmjet farës tënde të gjithë pasardhësit në botë do të jenë të bekuar; Zotit tënd të parë, i cili e ka rritur birin e vet Jezusin dhe e ka dërguar të të bekojë ti refuzojë prej teje të gjitha të këqijat.

Kush është fara e Abrahamit? Jezusi. Cilat janë bekimet të cilat ai do ti japë për të gjithë burrat dhe gratë në botë? Bekimi të falet, mëkati dhe shpëtimi. Le të vazhdojnë. Kallnia 3:16;

Premtimet u dhanë për Abrahamin dhe farën e tij. Ai nuk tha asgjë, të gjitha farave, shumë vetave por njërit. Farës tënde, që është krishti.

Do të thotë, fara e Abrahamit është vetëm një njeri, Jezusi. Por si mundet ai një njeri të bëhet aq shumë, si yjet në qiell? Le të lexojmë Kallnia 3:27-29.

Pasi shumica prej jush jeni të kryqëzuar në Krishtin dhe jeni vënë pranë Krishtit. Nuk ka hebrenjë ose grek, nuk ka as të lidhur e as të lirë, nuk ka as meshkuj as femra; sepse ne të gjithë jemi një në Jezu Krishtin. Dhe nëse jemi Krisht atëherë jemi fara e Abrahamit dhe pasardhës sipas premtimit.

Vetëm ata që janë kryqëzuar në Krishtin marrin pjesë në këto premtime - premtime për një jetë të përhershme, këtu në botë. Dhe prandej duhet të kryqëzohemi që të shpëtojmë! Pali tha se shpresa e tij ka qenë "shpresa e Izraelit" (Kapitulli 28:20). Kur është ballfaquar me vdekjen, kjo ka qenë shpresa e tij - shpresa për Izraelin. Ç'është kryqëzimi? Kjo nuk është shpërkatje me ujë. Betimi i ri është shkruar greqisht, fjalë "Kryqëzim" e përkthyer do të thotë pikërisht futje në ujë. Është shfrytëzuar për fundosjen e anijes ose kur një copë pëlhurë ngjyroset nga një ngjyrë në tjetër me futje në ujë. Le të shikojmë në Mateja 3:13-16:

Dhe atëherë arriti Jezusi nga Galileja në Jordani tek Gjovani që ty kryqzojë. Por Gjoni refuzoi duke thënë, të nevojitet të më kryqëzosh mua dhe ti më vjen mua? Kurse Jezusi iu përgjigj, drejtohu tash, sepse ashtu na ndodhë që ta përmbushim drejtësinë. Dhe mandej e drejtoi. Jezusi, kur u kryqëzua doli menjëherë nga uji: dhe, çudi, qielli u hap mbi të, dhe ai e pa frymën e Zotit duke zbritur si pëllumba duke e ndriçuar atë.

Jezusi ka hyrë "nën" ujë dhe ka dalë prej tij". Ai është kryqëzuar si i rritur, e jo si foshnje; me futjen në ujë e jo me përskatje. Prandej, kjo është bërë në ujë. Dhe se ai është kryqëzuar duhet të jemi edhe ne. Kjo futje në ujë dhe ngritje shënon vdekjen dhe ringjalljen e krishtit dhe se kemi vendosur ta bëjmë vdekjen dhe ringjalljen e tij si tonën.Prandej duhet të bëhet me futjen në ujë e jo me përskatje. Le të shikojmë tek romakët 6:3-5;

Nuk dinin se aq shumë prej nesh siç janë kryqëzuar në Jezu Krishtin, janë kryqëzuar edhe në vdekjen e tij? Prandej ne jemi varrosur me kryqëzim në vdekje: ashtu siç është ngritur krishti nga vdekja me famën e të atit. Edhe ne duhet të vazhdojmë drejt jetës së re. Për shkak se, nëse kemi qenë të mbjellur bashkë, të bashkuar me vdekjen e tij, ne duhet të jemi bashkë edhe në ringjalljen e tij:

Prandej, u apelojmë edhe juve të kryqëzoheni - bëre këtë tërë jetën, ta përkrahni Jezu Krishtin? Me faktin që jeni kryqëzuar në Jezu Krishtin ne bëhemi pjesë e Tij dhe prandej pemtimet kanë të bëjnë edhe me ne. Dhe prandej ai kur do të kthehet ne do të ringjallemi, do të gjykohemi dhe atëherë nëse kemi jetuar me besnikëri sipas fjalës së Zotit, do të na dhurohet jeta e amshueshme të cilën Ai tash e jeton. Dhe atëherë ne do të jetojmë përgjithmonë në mbretërinë e Zotit këtu në botë. Nëse besoni në këtë, atëherë jeta ka një domethënie të re, çfarëdo qoftë problemesh materiale të kemi, do ti zgjidhim sepse janë të përkohshme dhe kur Krishti do të kthehet ai do të na japë një jetë të re e të amshueshme, prandej në Bibël dhe te Krishti ekziston SHPRESA e vërtetë. Shpesa para nesh është aq e madhe së që problemet e tashme nuk duken aq të mëdha.

Por, si mundet që ky njeri, Krishti të na shpëtojë? Ai ka qenë përfaqësuesi ynë dhe prandej ne duhet të jemi të kryqëzuar në vdekjen dhe ringjalljen e tij sepse ai ka qenë si ne, le të shikojmë tek hebrenjtë 2:14-18;

Pasi fëmijët janë pjesëmarrës në gjakun dhe mishin, edhe ai vet gjithashtu ka marrë pjesë në po këtë: përmes vdekjes ai mund ta mposhtë atë që e ka pushtetin mbi vdekjen, gjegjësisht djallin: dhe ti shpëtojë ata të cilët nga frika nga vdekja tërë jetën i janë nënshtruar rrobërisë. Sepse vërtetë ai nuk mori natyrë nga engjujt, por ai e merr preardhjen nga Abrahami. Ai prandej në të gjitha gjërat duhej ti ngjajë vëllezërve të vet, të jetë i mëshirshëm dhe një prift besnik para Zotit, që ti pastrojë mëkatet e popullit. Prandej, në gjithë atë që ai vetë e pësoi, ai mund tu ndihmojë të gjithë të tjerëve.

Vëreni në pasusin se djalli nuk është shtazë ose kulçedër. Këtu shfrytëzohet si personifikim i mëkatit. "Pesha e mëkatit është vdekje" (romakët 6:23), por këtu ne lexojmë se "djalli" "e ka fuqinë e vdekjes". Ne duhet të luftojmë kundër natyrës sonë, e jo kundër gjallesave të padukshme jashtë nesh. Vargu 14 e thotë të njejtën disa herë - ai, Hego, gjithashtu pjesëmarrës, ka natyrën e njejtë si ne. Megjithatë, shumica e grupeve "të krishtera" mësojnë se ka tre perëndi dhe njëri prej tyre është Jezusi. Por këtë nuk e thotë edhe Bibla. Kurse sipas hebrenjëve është me rëndësi të kuptohet mirë Jezusi. Ai ka qenë i njejtë si ne. Shkrimtari këtë e thekson katër herë. Edhe ai ka qenë i sprovuar si edhe ne. Dhe si na sprovojnë ne? Me natyrën tonë njerëzore. Të shikojmë tek Jakovi 1:13-15;

Asnjë njeri kur është në sprovë të mos thotë, Zoti mos provon, sepse Zoti me të keqe nuk sprovohet, dhe ai askend nuk sprovon: çdo njeri është në sprovë kur shkon rrugës së tij, e cila e tërheq dhe e mashtron. Dhe më pas kur rruga do të fillojë, lindë mëkati, kurse mëkati kur bëhet lind vdekje.

Kjo do të thotë se Jezusi e ka pasur natyrën tonë njerëzore. Zoti nuk mund të sprovohet, por Jezusi është sprovuar, thonë hebrënjtë. Do të thotë Jezusi nuk ka qenë ai vet Zoti. Ai ka qenë njeri, i biri i Zotit për nga lindja, pasardhës i Davidit dhe Abrahamit nëpërmjet Mërisë. Gjithashtu, Zoti nuk mund të lind, por Jezusi është lindur. Zoti nuk mund të vdes, por Jezusi ka vdekur. Ne nuk mund ta shohim Zotin, por njerëzit e kanë parë dhe ia kanë shtrirë dorën Jezusit. Jezusi nuk ka ekzistuar para lindjes së tij. Ai ka qenë i biri i Zotit nëpërmjet Mërisë. Të shikojmë tek Lluka 1:31:-35;

Dhe prit, do të mbetesh shtatzënë, do të lindish djalë, do ta quash me emrin JEZUS. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet biri i Zotit: dhe Zoti do t'ia japë fronin babait të tij Davidit: dhe do të sundojë mbi shtëpinë e Jakovit dhe mbretëria e tij nuk do të ketë fund. Dhe mandej i tha Mërija engjullit. Si mund të ndodhë kjo, kur unë nuk di për burrë? Dhe engjulli u përgjigj dhe i tha, Shpirti i shenjtë do të vijë mbi ty, fuqia e Zotit do të mbulojë: prandej, edhe ky bir i shenjtë që do ta lindish ti do të quhet i Biri i Zotit.

I vëreni të gjitha këto kohëra të ardhshme! Ai do të jetë i biri i Zotit, Mëria do të mbetet shtatzënë - dhe këtu nisë Jezusi, edhe pse vetëm ide, parulla për Jezusin gjithmonë ka qenë me Zotin prej fillimi. E shihni se Mëria ka qenë grua e rëndomë. Jezusi ka qenë pasardhës i Abrahamit dhe Davidit kurse kjo ka qenë e mundshme vetëm për shkak se edhe nëna e tij ka qenë pasardhëse e tyre. Nëse Jezusi ka qenë Zot, atëherë Mëria ka qenë nëna e Zotit, dhe ajo nuk ka qenë grua e rëndomë. Nëse siç thotë Bibla se Jezusi ka qenë bir dhe njëherit "bir i njeriut", pasardhës i Abrahamit dhe Davidit përmes Mërisë, është i dukshëm fakti se Mëria ka qenë grua e rëndomë. Kjo do të thotë gjithçka ose asgjë - sistem i besimit të vërtetë ose sistem i besimeve të gabueshme. Është me rëndësi të besohet në punën e vërtetë, sepse doktrina ndikon në atë se si ne jetojmë. Le të shikojmë tek hebrenjët 4:15,16;

Pasi ju nuk keni prift të parë, i cili nuk i ka pasur të përbashkëta dobësitë tona, por i atillë ai është sprovuar si edhe ne, vetëm jo me mëkatë dhe prandej lirisht mund ti afrohemi fronit të së mirës ku mund të marrim mëshirë dhe të gjejmë mëshirë për ndihmë kur na nevojitet.

Pasi Jezusi ka qenë si edhe ne, dhe prandej mund të lutemi me besim përmes tij në Zotin. Ne nuk na nevojitet prif njeri, kishë ndërtesë ose prift që të na realizojë lutjet.

Prandej, une do ti rezymojë punët për të cilat bëmë fjalë:

1. Ka vetëm një Zot e jo "trini".

2. Jezusi ka qenë i biri i Zotit, kurse ai nuk ka qenë vet Zot; ai nuk ka ekzistuar para se të lind. Ai i ka pasur të gjitha sprovat tona dhe ndjenjat njerëzore, por asnjëherë nuk ka bërë mëkatë. Ai e ka dhënë jetën e tij për ne në mundime të tmerrshme, por atëherë pasi asnjëherë nuk ka bërë mëkatë, Zoti e ka ringjallur nga të vdekurit.

3. Nëpërmjet kryqëzimit në të krishterë me futjen në ujë, ne i ndajmë vdekjen dhe ringjalljen e tij.

4. Prandej, kur Jezu Krishti do të kthehet, ai do të ringjallet, do të gjykohet dhe do ti dhurohet jeta e amshueshme në mbretërinë e tij - që do të jetë këtu në botë. Kjo mbretëri do të jetë siç ka qenë bota në kopshtin e parajsës, kur Zoti për herë të parë e ka krijuar njeriun - por edhe më mirë. Të gjitha problemet që janë tash në botë - lufta, uria, pikëllimi, madje edhe vet vdekja, përfundimisht nuk do të ekzistojnë - përgjithmonë.

5. Pas vdekjes ne nuk jemi të vetëdijshëm - "ferri" do të thotë "varr".

6. Shpirti nuk është i pavdekshëm; ne jemi krijuar nga hiri dhe do të kthehemi në hi. Shpirti është forca e jetës tek ne, të cilën Zoti e merr kur do të vdesin. Ne nuk vazhdojmë të ekzistojmë në asnjë formë të vetëdijshme pas vdekjes.

7. "Satani" është simbol për dëshirat e këqija njerëzore tek ne kundër të cilave duhet të luftojmë patjetër; ky nuk është emër kulçedre ose monstrumi që ekziston. Zoti është qind për qind i fuqishë; ai nuk e ndanë forcën e tij me "Satanin". Të gjitha problemet tona vijnë nga Zoti e jo nga Satani, dhe prandej ekziston qëllimi pozitiv spiritual për këtë.

8. Me leximin e Biblës vet ne mund ta gjejmë rrugën e vërtetë deri tek Zoti.

U apelojmë juve, ti studioni këto çështje, dhe të mos lejoni qetësi përderisa nuk vini deri te ajo që ta dini me siguri ç'është ungjilli. Shpresoj sinqerisht se do ta mësoni kursin tonë gratis për Bibilën, dhe ti veni vetes për qëllim të kryqëzoheni një ditë duke u futur në ujë. Atëherë vërtetë mund të keni besim në një jetë të amshueshme. Mund vetëm të sygjerojë të paramendojmë një linjë të gjatë pafund që zgjatet në largësi; dhe ne në këtë jetë jemi vetëm për disa milimetra në fillimin e saj. Kjo është vërtetë shpresa jonë, nëse kryqëzohemi në Krishtin dhe të jetojmë në Të. Ju lutem që këtë ta kuptoni seriozisht dhe të mos e trajtoni vetëm si religjion, ose si diç të përditshme.

Dankan Hester.

MËSONI NË MËNYRË EFEKTIVE TA LEXONI BIBLËN

PA PAGESË

Ka vetëm një Bibël por shumë Kisha. U sugjerojmë se ju duhet ta lexoni Biblën me qëllim që ta gjeni mesazhin e vërtetë. Besojmë se ekziston vetëm një Zot, se Jezusi është i biri i Zotit, ai e ka krijuar natyrën tonë dhe ne duhet patjetër të kryqëzohemi me lagie të plotë me qëllim të kemi mirëqenie nga vdekja dhe ringjallja e tij. Së shpejti Ai do të kthehet ta krijojë Mbretërinë e Zotit në botë (jo në qiell). Ju lutemi mbusheni fletparaqitjen (më poshtë) që të merrni ekzemplarë gratis i cili do tu ndihmojë ta mësoni biblën.


Emri _____________________________________________

Adresa _______________________ Telefoni _____________________

Gjuha ___________________________________________

Dërgone në:
Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ, England.
change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics