رهنمودهايی به نقـل از کتاب مقدس جهت زندگی مسيحی

«اگر مرا دوست داريد ، احکام مرا نگاه داريد.» ( انجيل يوحنا باب ۱۴:جمله۱۵)

 

بزرگترين حکم

۱- خداوند ، خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محـّبت نما.(متی باب ۲۲: جمله ۳۷)

 

دومين حکم

۲- همسايه خود را مثل خود محبـّت نما .(متی باب ۲۲: جمله ۳۹)

 

مسيح سرمشق ما

۳- زيرا که برای همين خوانده شده ايد، چونکه مسيح نيز عذاب کشيد و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نماييد.( اول پطرس ۲:۲۱)، و هر که صليب خود را بر ندارد و از عـقب من نيايد، نمی تواند شاگرد من گردد.( لوقا۱۴:۲۷)

 

۴- تا مسيح بواسطت ايمان در دلهای شما ساکن شود.( افسسيان ۳:۱۷)، کلام مسيح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و يکديگر را تعـليم و نصيحت کـنيد به مزامير و تسبيحات و سرودهای روحانی و با فيض در دلهای خود خدا را بسراييد.( کولسيان۳:۱۶) ، همچنين بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نيکوی شما را ديده ، پدر شما را که در آسمان است تمجيد نمايند.
(متی ۵:۱۶) ، و کلام حيات را بر می افرازيد، بجهت فخر من در روز مسيح تا آنکه عـبث ندويده و عـبث زحمت نکشيده باشم.( فيليپيان ۲:۱۶)

 

 رهنمودهايی  جهت شاگردان

۵- بيدار شـويد، در ايمان استوار باشيد ومردان باشيد و زورآور شويد.( اول قرنتيان ۱۶:۱۳)، و جنگ نيکوی ايمان را بکن و بدست آور آن حيات جاودانی را که برای آن دعـوت شدی و اعتراف نيکو کردی در حضور گواهان بسيار .( اول تيموتـأ وس۶:۱۲) ، ليکن بدون ايمان تحصيل رضامندی او محال است ، زيرا هر که تقـرب به خدا جويد ، لازم است که ايمان آورد بر اينکه او هست و جويندگان خود را جزا می دهد .(عبرانيان ۱۱:۶) ، نمونه ای بگير از سخنان صحيح که از من شنيدی در ايمان و محبتی که در مسيح عيسی است . ( دوم تيموتأ وس ۱:۱۳) ، اما از شهوات جوانی بگريز و با آنانی که از قلب خا لص نام خداوند را می خوانند ، عدالت و ايمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما .( دوم تيموتأ وس ۲:۲۲)

 

۶- بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است ، خود شما نيز در هر سيـرت ، مقدس با شيد. زيرا مکتوب است :« مقدس باشيد زيرا که من قدوسم.» ( اول پطرس ۱:۱۵-۱۶) ،    ای غلامان ، آقايان بشری خود را چون مسيح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعـت کنيد . نه بخدمت حضور مثل طالبان رضامندی  انسان ، بلکه چون غلامان مسيح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند ، و به نيت خالص خداوند را بندگی می کنند  نه انسان را ، و می دانند هر کس که  عمل نيکو کند ، مکافات آن را از خدا وند خواهد يافت ، خواه غلام و خواه آزاد .(افسسيان ۶: ۵-۸)  ، که خود را در راه ما  فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طا هر سازد که ملک خاص او و غيور در اعمال نيکو  با شند .( تيطس ۲:۱۴) ، ليکن از نيکو کاری خسته نشويم زيرا که در موسم آن درو خواهيم کرد اگر مللول نشويم .( غلاطيان ۶:۹)

 

۷- و آن چه کنيد ، از دل کنيد به خاطر خداوند نه به خاطر انسان .( کولسيان۳:۲۳)

 

۸- خلاصه ای برادران ، هر چه راست باشد و هر چه مجيد و هر چه عادل و هر چه پاک و هر چه جميل و هر چه نيک نام است و هر فضيلت و هر مدحی که بوده باشد ، در آنها تفکر کنيد . (فيليپيان ۴:۸)

 

۹- پس مانند برگزيده گان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشيد ؛ و متحمل يکديگر شده ، همديگر را عفو کنيد هر گاه بر ديگری ادعايی داشته باشيد ؛ چنانکه مسيح شما را آمرزيد ، شما نيز چنين کنيد . و بر اين همه محبت را که کمر بند کمال است بپوشيد .( کولسيان ۳: ۱۲-۱۴) ،  اما بنده خدا نبايد نزاع کند ، بلکه با همه کس ملايم و راقب به تعليم و صابر در مشقت باشد . ( دوم تيموتأ وس ۲:۲۴) ، که مردان پيـر ، هشيار و با وقار و خرد انديش و در ايمان و محبت و صبر ، صحيح باشند . (تیطس۲:۲) ، و با يکديگر مهربان باشيد و رحيم و همديگر را عفو نماييد چنانکه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده است .( افسسيان ۴:۳۲)

اعتدال شما بر جميع مردم معروف بشود . خداوند نزديک است .( فيليپيان ۴:۵) ، لهذا کمر دلهای خود را ببنديد و هشيار شده ، اميد کامل آن فيضی را که در مکاشفه عيسی مسيح به شما عطا خواهد شد ، بداريد .( اول پطرس ۱:۱۳) ،  هشيار و بيدار باشيد زيرا که دشمن شما ابليس ما نند شير غران گرد ش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد . ( اول پطرس ۵:۸)

 

۱۰-  پس همين فکر در شما باشد که در مسيح عيسی نيز بود .( فيليپيان ۲:۵) ، در خداوند دائما ً شاد باشيد . و باز می گويم شاد باشيد. ( فيليپيان ۴:۴) ، بنا براين مثل ديگران بخواب نرويد بلکه بيدار و هشيار باشيد . زيرا خوابيدگان در شب می خوابند و مستان در شب مست می شوند ليکن ما که از روز هستيم ، هشيار بوده ، جوشن ايمان و محبت و خود اميد نجات را بپوشيم . زيرا خدا ما را  تعيين نکرد برای غضب بلکه بجهت تحصیل نجات ، بوسيله خداوند ما عيسی مسيح ، که برای ما مرد تا خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده ، همراه وی زيست کنيم .( اول تسالونيکيان ۵:۶-۱۰)

 

١١- و همشکل اين جهان مشويد بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبديل دهيد تا شما دريافت کنيد که اراده نيکو پسنديده کامل خدا چيست .(روميان ١٢:٢) ، در آنچه  بالا است تفکر کنيد ، نه در آنچه بر زميـن است .(کولسيان ٣:٢) ، دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد زيرا اگر کسی دنيا را دوست دارد ، محبت پدر در وی نيست .( اول يوحنا ٢:١٥)

 

١٢- پس خواه بخوريد ، خواه بنوشيد ، خواه هر چه کنيد ، همه را برای جلال خدا بکنيد .( اول قرنتيان ١٠: ٣١) ، اگر کسی هيکل خدا را خراب کند ، خدا او را هلاک سازد ، زيرا هيکل خدا مقدس است و شما آن هستيد .(اول قرنتيان ٣:١٧)

 

١٣- در اميد مسرور و در مصيبت صابر و در دعا مواظب باشيد .(روميان ١٢:١٢)

 

١٤- اما من به شما می گويم که دشمنان خود را محبت نماييد و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنانی که از شما نفرت کنند ، احسان کنيد و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند ، دعای  خير کـنيد.( متی ٥:٤٤) ، هيچ کس را به عوض بدی بدی مرسا نيد . پيش جميع مردم تدارک کارهای نيکو بينيد .( روميان١٢:١٧) ، زيرا هر گاه تقـصيرات مردم را بديشان بيامرزيد ، پدر آسمانی شما ، شما را نيز خواهد آمرزيد . اما اگر تقصيرهای مردم را نيامرزيد ، پدر شما هم  تقصيرهای شمارا نخواهد آمرزيد .( متی ٦:١٤-١٥) ،  آنگاه پطرس نزدآو آمده ، گفت :« خداوندا ، چند مرتبه برادرم به من خطا وزد، می بايد او را آمرزيد ؟ آيا تا هفت مرتبه ؟» عيسی بدو گفت:« تورا نمی گويم تا هفت مرتبه ، بلکه تا هفتادو هفت مرتبه ! از آنجهت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت . و چون شروع به حساب نمود ، شخصی را نزد او آوردند که ده هزار قنطار به او بدهکار بود . و چون چيزی نداشت که ادا  نمايد ، آقايش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مايملک او فروخته طلب را وصول کـنند . پس آن غلام رو به زمين نهاده او را پرستش نمود و گفت :" ای آقا مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم ." آنگاه آقای آن غلام بر وی ترحم نموده ، او را رها کرد و قرض او  را بخشيد . ليکن چون آن غلام بيرون رفت ، يکی از همقطاران خود را يافت که از او صد دينار طلب داشت . او را بگرفت و گلويش را فشرده ، گفت :"طلب مرا ادا کن !" پس آن همقطار بر پايهای او افتاده ، التماس نموده ، گفت :" مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم ." اما او قبول نکرد بلکه رفته ، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند  . چون همقطاران وی اين وقايع را ديدند ، بسيار غمگين شده ، رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند . آنگاه مولايش او را طلبيده ، گفت :" ای غلام شرير ، آيا تمام آن قرض را محض  خواهش تو به تو نبخشيدم ؟ پس آيا  تو را نيز لازم نبود که بر همقطار خود رحم کنی  چنا نکه من بر تو رحم کردم ؟" پس مولای او  در غضب شده ، او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد . به همطنطور پدر آسمانی من نيز با شما عمل خواهد نمود ، اگر هر يکی از شما برادر خود را از دل نبخشد .» (متی ١٨:٢١-٣٥)

 

١٥- بارهای سنگين يکديگر را متحمل شويد و بدين نوع شريعت مسيح را به جا آريد. ( غلاطيان

٦:٢) ،  و هر يک  از شما  ملا حظه کارهای خود را نکند ، بلکه هر کدام کارهای ديگران را نيز .( فيليپيان ٢:٤) ، به شما حکمی تازه می دهم که يکديگر را محبت نماييد، چنانکه من شما را محبت نمودم تا شما نيز يکديگر را محبت نماييد . به همين همه خواهند فهميد که شاگرد من هستيد اگر محبت يکديگر را داشته باشيد . ( يوحنا ١٣:٣٤-٣٥) ، و در محبت رفتار نماييد ، چنا نکه مسيح هم ما را محبت نمود و خويشتن را برای ما به خدا هديه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانيد .(افسسيان ٥:٢)

 

١٦- جميع کارهای شما با محبت باشد .( اول قرنتيان ١٦:١٤) ، همچنين ای جوانان ، مطيع پيران باشيد بلکه همه با يکديگر فروتنی را بر خود ببنديد زيرا خدا با متکبران مقاومت می کند  و فروتنان را فيض می بخشد .( اول پطرس ٥:٥)

 

دعا و اعتراف

١٧- و قرض های ما را ببخش چنانچکه ما نيز قرض داران خود را می بخشيم. و ما را در آزمايش مياور ، بلکه از شرير ما را رهايی ده . زيرا ملکوت  و قوت و جلال تا ابدالاباد ازآن تو است ،آمين . زيراهر گاه تقصيرات مردم را بديشان بيامرزيد ، پدر آسمانی شما ، شما را نيز خواهد آمرزيد .( متی ٦:١٢-١٤) ،  اگر به گناهان خود اعتراف کنيد ، او امين و عادل است تا گناهان  ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستی  پاک سازد. ( اول يوحنا ١:٩)

 

١٨- پس انديشه مکنيد و مگوييد چه بخوريم  يا چه بنوشيم يا چه بپوشيم . زيرا که در طلب جميع اين چيزها امت ها می باشند . اما پدر آسمانی شما می داند که  بدين همه چيز احتياج داريد. ليکن اول ملکوت خدا و عدالت  اورا بطلبيد که اين همه برای شمه مزيد خواهد شد . پس در انديشه  فردا مباشيد زيرا فردا انديشه خود را خواهد کرد . بدی امروز برای امروز کافی است .( متی ٦:٣١-٣٤) ، پس خود را حفظ کنيد مبادا دلها شما  از پر خوری و مستی و انديشه های  د نيوی ، سنگين گردد و آن روز ناگهان بر شما آيد  زيرا که مثل دامی بر جميع سکنه تمام روی زمين خواهد آمد . پس در هر وقت دعا کرده ، بيدار باشيد تا شايسته آن شويد که از جميع اين چيزهايی که به وقوع خواهد پيوست نجات يابيد و در حضور پسر انسان بايستيد .( لوقا ٢١:٣٤- ٣٦)

 

١٩- و هر قسم تلخی و غيظ و خشم و فرياد و بد گويی و خباثت را از خود دور کنيد .( افسسيان ٤:٣١) ، اما زنا و هر ناپاکی و طمع در ميان شما هرگز مذکور هم نشود ، چنانکه مقدسين را می-شايد . ( افسسيان ٥:٣) ، لهذا هر نوع کينه و هر مکر و ريا و حسد و هر قسم بدگويی را ترک کرده .( اول پطرس ٢:١) ، و اعمال جسم  آشکار است ، يعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور ، و بت پرستی  و جادو گری و دشمنی و نزاع و کينه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها ، و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب  و امثال اينها که شما را  خبر می دهند چنانکه قبل از اين دادم ، که کنندگان چنين کارها  وارث ملکوت خدا  نمی شوند . ( غلاطيان ٥:١٩-٢١)

 

٢٠- و پيوسته بجهت هر چيز خدا و پدر را بنام خداوند ما عيسی مسيح شکر کنيد . ( افسسيان ٥:٢٠) ، در همه راههای خود او را بشناس ، و او طريقهايت را راست خواهد گردانيد .( امثال ٣:٦)

 

٢١- اما من به شما می گويم که دشمنان خود را محبت نماييد و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنانی که از شما نفرت کنند ، احسان کنيد  و به هر که بشما فحش دهد و جفا رساند ، دعای خير کنيد .(متی ٥:٤٤)

 

٢٢- نزد يکديگر به گناهان خود اعتراف کنيد و برای يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد ، زيرا دعای مرد عادل در عمل ، قوت بسيار دارد . ( يعقوب ٥:١٦)

 

٢٣- می بايد هميشه دعا کرد و کاهلی نورزيد .( لوقا ١٨:١) ،  ليکن تو چون عبادت کنی ، به حجره خود داخل شو و در را بسته ، پدر خود را که در نهان است عبادت نما ؛   و پدر نهان بين تو ، تو را  آشکارا جزا خواهد داد .  و چون عبادت کنی ، مانند امت ها تکرار باطل نکن زيرا ايشان گمان می برند که بسبب زياد گفتن مستجاب می شوند . پس مثل ايشان مباشيد  زيرا که پدر شما حاجات شما را می داند پيش از آنکه از او سوال کنيد . (متی ٦:٦- ٨)

 

٢٤- و ما را در آزمايش مياور ، بلکه از شرير ما را رهايی ده  .( متی ٦:١٣) ، بيدار باشيد و دعا کنيد تا در معرض آزمايش نيفتيد ! ( متی ٢٦:٤١)

 

فرمانبرداری و مطابقت

٢٥-  لهاذا هر منصب بشری را بخاطر خداوند اطاعت کنيد ، خواه پادشاه را که فوق همه است ، و خواه حکام را که رسولان وی هستند . ( اول پطرس ٢:١٣-١٤) ، خدا را می بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود . ( اعمال ٥:٢٩)

 

٢٦- و خود را  در همه چيز نمونه اعمال نيکو بساز و در تعليم خود صفا و وقار و اخلاص را بکار بر ، و کلام صحيح  بی عيب را تا دشمن چونکه فرصت بد گفتن در حق ما نيابد ، خجل شود.

 

٢٧- ما تأديب می کند که بی دينی و شهوات دنيوی را ترک کرده، با خرد انديشی و عدالت و دينداری در اين جهان زيست کـنيم .

 

بخشيدن وتقسيم کردن

٢٨-  و چون ايشان غذا می خوردند ،عيسی نان را گرفته ، برکت داده و پاره کرده ، به شاگردان داد و گفت :« بگيريد و بخوريد ، اين است بدن من .» و پياله را گرفته ، شکر نمود و بديشان داده ،گفت :همه  شما از اين بنوشيد. ( متی ٢٦:٢٦- ٢٧) ، زيرا من از خداوند يافتم ، آنچه به شما نيز سپردم که عيسی خداوند در شبی که او را  تسليم کردند، نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت : « بگيريد بخوريد . اين است بدن من که برای شما پاره می شود. اين را به يادگاری من به جا  آريد .» و همچنين پياله را نيز بعد از  شام و گفت:« اين پياله عهد جديد است در خون من . هر گاه اين را بنوشيد ، به يادگاری من بکنيد .» زيرا هر گاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد ، موت خداوند را ظاهر می نماييد تا هنگامی که بازآيد . ( اول قرنتيان ١١: ٢٣-٢٦) ، ودر تعليم رسولان و مشارکت ايشان و شکستن نان و دعاها  مواظب می نمودند. ( اعما ل ٢:٤٢) ، در روز اول هفته ، هـر يکی از شما بحسب نعمتی که يافته باشد ،نزد خود ذخيره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد .( اول قرنتيان ١٦:٢)

 

٢٩- لهاذا آنچه خواهيد که مردم به شما کـنند، شما نيـز بديشان همچنان کنيد . ( متی ٧:١٢)

 

٣٠- و هـر که بر رخسار تو زند ، ديگری را نيز به سوی او برگردان و کسی که ردای تو را بگيرد ، قبا را نيز از او مضايقه مکن . هر که از تو سئوال کند بدو بده و هر که مال تو را گيرد از وی باز مخواه .( لوقا ٦: ٢٩-٣٠)

 

٣١- و پيشوا خوانده مشويد ، زيرا پيشوای شما يکی است يعنی مسيح . و هر که از شما بزرگتر باشد، خادم شما بود . و هر که خود را بلند کند ، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد  سر افراز گردد.( متی ٢٣:١٠- ١٢)  ، پس چون نعمتهای مختلف داريم بحسب فيضی که به ما داده شد.( روميان ١٢:٦)

 

٣٢- پس اگر خوراک و پوشاک داريم ، به آنها قانع خواهيم بود .(اول تيموتأوس ٦:٨)

مشارکت در احتياجات مقدسين کـنيد در مهمانداری ساعی باشيد .( روميان ١٢:١٣) ،لکن از  نيکو کاری و خيرات غافل مشويد ، زيرا خدا به همين قربانی ها راضی است .(عبرانيان ١٣:١٦)، پرستش صاف و بی عيب نزد خدا و پدر اين است که يتيمان و بيوه زنان را در مصيبت ايشان تـفـقــّد کنند و خود را از آلايش د نيا  نگاه دارند .

 

٣٣- زنهار عدالت خود را پيش مردم به جا مياوريد تا شما را ببينند و الا نزد پدر خودکه  در آسمان است ، اجری نداريد . پس چون صدقه دهی ، پيش خود کـَرّّّّ ِنا منواز چنانکه رياکاران در کنايس و بازارها می کنند ، تا نزد مردم اکرام يابند . هر آينه به شما می گويم  اجر خود را يافته اند . بلکه تو چون صدقه دهی ، دست چپ تو از آنچه  دست راستت می کند مطلــّع نشود ، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بين تو ، تو را آشکارا  اجر دهد . (متی ٦:١-٤)

 

٣٤- پس حقّ هر کس را به او ادا کنيد : باج را به مستحقّ باج و جزيه را به مستحق جزيه  و ترس را به مستحق ترس و عزّت را به مستحق عزّت . مديون احدی به چيزی مشويد جز به محبّت نمودن با يکديگر ، زيرا کسی که ديگری را محبّت نمايد شريعت را به جا آورده باشد .(روميان١٣:٧-٨)

 

٣٥- خوشی کنيد با خوشحالان و ماتم نماييد با ماتميان .(روميان ١٢:١٥)

 

 اجتناب از کشمکش

٣٦- بنابراين ، ای برادران من ، هر کس در شنيدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد .(يعقوب ١:١٩)

 

٣٧- با مدّعی خود مادامی که  با وی در راه هستی صلح کن ، مبادا مدّعی ، تو را به قاضی سپارد و قاضی ، تو را به  داروغه تسليم کند و در زندان افکنده شوی .( متی ٥:٢٥) ، بلکه الان شما را بلکلـّيه قصوری است که با يکد يگر مرافعه داريد . چرا بيشتر مظلوم نمی شويد  و چرا بيشتر مغبون نمی شويد ؟ (اول قرنتيان ٦:٧)

 

٣٨- ليکن من به شمامی گويم ، با شرير مقاومت مکنيد بلکه هر که بر رخساره راست تو طپانچه زند ، ديگری را نيز به سوی او برگردان ، و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای  تو را بگيرد ، عبای خود را نيز بدو  واگذار .( متی ٥:٣٩-٤٠) ،  و بدی بعوض بدی و دشنام  بعوض دشنام مدهيد ،بلکه برعکس برکت بطلبيد زيرا که می دانيد برای اين خوانده  شده ايد تا وارث برکت شويد .( اول پطرس ٣:٩) ،  هيچ کس را به عوض بدی بدی مرسانيد . پيش جميع مردم  تدارک کارهای نيکو ببينيد . اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جميع خلق به صلح بکوشيد .  ای محبوبان انتقام خود را مکشيد بلکه خشم را مهلت دهيد ، زيرا مکتوب است « خداوند می گويد که انتقام از آن من است من جزا خواهم داد.» پس « اگر دشمن تو گرسنه باشد ، او را سير کن و اگر تشنه است، سيرابش  نما زيرا  اگر چنين کنی اخگر های آتش بر سرش خواهی انباشت .» مغلوب بدی مشو بلکه  بدی را به نيکويی مغلوب ساز . (روميان ١٢:١٧- ٢١)

 

٣٩- « و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد ، برو و او را ميان خود واو در خلوت الزام کن . هر گاه سخن تو را گوش گرفت ، برادر خودرا يافتی ؛ (متی ١٨:١٥) ، امـّا ای برادران ، اگر کسی به خطايی گرفتار شود  ، شما که روحانی هستيد چنين شخص را به روح تواضع اصلاح کنيد  . و خود را ملاحظه کن که مبادا در تجربه  افتی .( غلاطيان ٦:١)

٤٠- حکم مکنيد تا بر شما حکم نشود . زيرا بدان طريقی که حکم کـنيد بر شما نيز حکم خواهد شد و بدان پيمانه ای که پيماييد برای شما خواهند پيمود .(متی ٧:١-٢)

 

کلام 

٤١- در تمام عالم برويد و جميع خلايق را به انجيل موعظه کنيد .(مرقس ١٦:١٥) ،  که به کلام  موعظه کنی  و در فرصت و غير فرصت مواظب باشی و تنبيه و توبيخ و نصيحت نمايی با کمال تحمـّل و تعليم .( دوم تيموتأ وس ٤:٢)  ، لکن چه می گويد ؟ اينکه « کلام نزد تو و در دها نت  و در قلب تو است يعـنی  اين کلام ايمان که به آن وعظ می کنيم .» زيرا اگر به زبان خود عيسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ايمان آوری که خدا او را از مردگان برخيزانيد ، نجات خواهی يافت . چونکه به دل ايمان آورده می شود برای عدالت وبه  زبان  اعتراف می شود  بجهت کتاب . ( روميان  ١٠:٨-١٠)

 

٤٢- گفتگوی شما هميشه با فيض باشد و اصلاح شده به نمک ، تا بدانيد هر کس را چگونه جواب بايد داد . (کولسيان ٤:٦)

 

٤٣- اما به شما می گويم که دشمنان خود را محبت نماييد و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنا نی  که از شما نفـرت کـنند ، احسان کنيد و به هر که به شما فحش دهد وجفا رساند ، دعای خير کنيد (متی ٥:٤٤) ، برکت بطلبيد بر آنانی که بر شما جفا کنند ؛ برکت بطلبيد و لعن مکنيد . (روميان١٢:١٤)

 

٤٤- به يکديگر دروغ مگوييد ، چونکه انسانيـّت کهنه را با اعما لش از خود بيرون کرده ايد .( کولسيان ٣:٩) ،  لهاذا دروغ را ترک کرده ، هر کس به همسايه خود راست  بگويد زيرا که ما اعضای يکديگريم .(افسسيان ٤:٢٥)

 

٤٥- و هيچ کس را بد نگويند و جنگجو نباشند بلکه ملايم و کمال حلم را با جميع مردم به جا آورند.(تيطس ٣:٢)

 

٤٦- ليکن من به شما می گويم ، هرگز قسم مخوريد .(متی ٥:٣٤) ،  لکن اوّل همه ای برادران من، قسم مخوريد نه به آسمان و نه به زمين و نه به هيچ سوگند ديگر ، بلکه بلی شما بلی باشد و نی شما نی ، مبادا در تحکـّم بيفتيد . ( يعقوب ٥:١٢)

 

رابطه صميمی در خانواده

٤٧- همديگر را در خدا ترسی اطاعت کنيد .(افسسيان ٥:٢١) ،، ای زنان ، شوهران خود را اطاعت نماييد ، چنانکه در خداوند می شايد . ای شوهران، زوجه های خود را محبـّت نماييد و با ايشان تلخی مکنيد . ای فرزندان ، والدين خود را در همه چيز اطاعت کنيد  زيرا که اين پسنديده است در خداوند . ای پدران ، فرزندان خود را خشمگين مسازيد  ، مبادا شکسته دل شوند .(کولسيان٣:١٨- ٢١) ، تا زنان جوان را خرد بياموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند .(تيطس ٢:٤)

 

٤٨-  و ای پدران  ، فرزندان  خود را به خشم مياوريد بلکه ايشان را  به تأ ديـب و نصيحت خداوند تربيت نماييد  .(افسسيان ٦:٤)

 

٤٩- ای نوکران ،مطيع آقايان خود باشيد با کمال ترس ؛ و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه   کج خلقان را  نيز.( اول پطرس ٢:١٨) ، ای غلامان،آقايان بشری خود را چون مسيح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنيد . نه به خدمت حضور مثل طا لبان رضامندی انسان ، بلکه چون غلامان مسيح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند ، و به نيـّت خا لص خداوند را بندگی می  -کنند نا انسان را .(افسسيان ٦:٥-٧)

 

٥٠- محبت برادرانه برقرار باشد . (عبـرانيان ١٣:١) ، بارهای سنگين يکديگر را متحمل شويد و بدين نوع شريعت مسيح را به جا آريد .(غلاطيان ٦:٢)