مبانی کتاب مقدس

مبانی کتاب مقدس

 

خود آموز رايگان در مورد کتاب مقدس و حقايق موجود در آن.فهم مطالب کتاب  مقدس بدون  نياز  به رفتن به کليسا و يا جلسات مذهبی

فرم زير را پر کرده و آن را به آدرس زير پست کنيد

 

Bible Basics P.O.Box 3034 South Croydon Surrey CR2   0ZA England /

PO Box 1049, Sumner, WA 98390 USA

 

نام : ______________________________

آدرس:_____________________________

ايميل :  ____________________________

 

www.biblebasicsonline.com   info@carelinks.net